Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika NIKOLA JOVANOVIĆ POZVAO IVICU STANKOVIĆA DA REAGUJE POVODOM IZBJEGAVANJA GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA DA OBJAVI IZVJEŠTAJ O RADU Smjenom Katnića zaustaviti bezakonje
Neo­bja­vlji­va­njem iz­vje­šta­ja o ra­du za 2016. go­di­nu u za­ko­nom pred­vi­đe­nom ro­ku, glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić pre­kr­šio je za­kon­ske oba­ve­ze i po­stu­pao je su­prot­no ovla­šće­nji­ma, zbog če­ga je neo­p­hod­no da hit­no bu­de raz­ri­je­šen, oci­je­nio je Ni­ko­la Jo­va­no­vić, funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je i De­mo­krat­skog fron­ta. Jo­va­no­vić je sa­op­štio da po­sto­ji ne­ko­li­ko za­kon­skih uslo­va ko­ji su is­pu­nje­ni, pa bi vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić, ko­nač­no mo­rao da pre­du­zme ini­ci­ja­ti­vu da smi­je­ni Kat­ni­ća. Uko­li­ko to ne ura­di, Stan­ko­vić će omo­gu­ći­ti da se u Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu i da­lje ra­di su­prot­no za­ko­nu.
Ne­do­sta­vlja­nje go­di­šnjeg iz­vje­šta­ja o ra­du, tvr­di Jo­va­no­vić, još jed­na je u ni­zu ne­pra­vil­no­sti u ra­du glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca.
– Ovo­ga pu­ta ra­di se o iz­vr­še­nju te­žeg di­sci­plin­skog pre­kr­ša­ja za ko­ji mu naj­bla­že sle­du­je razrješenje sa funk­ci­je ru­ko­vo­di­o­ca Spe­ci­ja­nog tu­ži­la­šta. Za­ko­nom o dr­žav­nom tu­ži­la­štvu pro­pi­sa­no je da je glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac du­žan da iz­vje­štaj o ra­du Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva do­sta­vi naj­ka­sni­je do 10. fe­bru­a­ra i ob­ja­vi na in­ter­net stra­ni­ci tu­ži­la­štva, što on ovog pu­ta ni­je ura­dio, či­me je pre­kr­šio za­kon i ne­do­sta­vlja­njem iz­vje­šta­ja one­mo­gu­ćio vr­še­nje nad­zo­ra u dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac je du­žan i da, po­red ovog iz­vje­šta­ja, na za­htjev vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca ili Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta, do­sta­vi po­seb­ne pe­ri­o­dič­ne iz­vje­šta­je, u ro­ku ko­ji mu se od­re­di. Ne­do­pu­sti­vo je ova­kvo po­na­ša­nje glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca, ali je ne­do­pu­sti­vo i ne­či­nje­nje VDT i Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta tim po­vo­dom – na­po­mi­nje Jo­va­no­vić.
On upo­zo­ra­va ka­ko je oči­gled­no da Kat­nić svo­ju du­žnost vr­ši ne­sa­vje­sno i ne­pro­fe­si­o­nal­no, su­prot­no za­kon­skim ovla­šće­nji­ma i ne­is­pu­nje­njem za­ko­nom pro­pi­sa­nih oba­ve­za, i da vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac ima za­kon­sku oba­ve­zu da pre­du­zme ko­ra­ke u ci­lju sank­ci­o­ni­sa­nja ta­kvog sta­nja. Jo­va­no­vić je pod­sje­tio da u po­sled­nje vri­je­me po­sto­ji ogrom­no ne­za­do­volj­stvo jav­no­sti u po­gle­du ra­da Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva. Ne­za­do­volj­stvo je, pri­je sve­ga, na­stu­pi­lo zbog spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce u slu­ča­je­vi­ma Ma­ro­vić, ka­da se ste­kao uti­sak da je prav­ni si­stem Cr­ne Go­re iz­i­gran i do­ve­den do ap­sur­da.
– Od­go­vor­nost za ovo je di­rekt­no na tu­ži­la­štvu jer se ovaj or­gan na­go­dio za iz­vr­ši­o­ci­ma kri­vič­nog dje­la iz obla­sti vi­so­ke ko­rup­ci­je, i te su na­god­be išle na uštrb prav­de i pra­vič­no­sti – do­da­je Jo­va­no­vić.
On tvr­di i da je, ima­ju­ći u vi­du da su ne­za­ko­ni­to­sti i ne­pra­vil­no­sti u ra­du SDT vr­še­ne u kon­ti­nu­i­te­tu, ja­sno da je po­treb­no da Stan­ko­vić pre­du­zme sve za­kon­ske mje­re.
– Vje­ru­jem da ni­je slu­čaj­no to što je sve vri­je­me, a po­seb­no od ok­to­bra 2016. go­di­ne, Stan­ko­vić uz­dr­žan u od­no­su na po­stu­pa­nje Kat­ni­ća, ali shod­no za­ko­nu, ti­me nje­go­va od­go­vor­nost ni­je ni­šta ma­nja i shod­no ovla­šće­nji­ma on tre­ba da re­a­gu­je u prav­cu su­zbi­ja­nja ne­prav­lno­sti i ne­za­ko­ni­to­sti – na­vo­di Jo­va­no­vić. M.V.P.


Stan­ko­vić da pre­u­zme „dr­žav­ni udar”

Jo­va­no­vić tvr­di i da je evi­dent­no da vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac u po­stup­ku zva­nom „dr­žav­ni udar” još uvi­jek ni­je pred­u­zeo sve za­kon­ske me­ha­ni­zme i uzeo u po­stu­pa­nje ovaj pred­met, iako to mo­že da ura­di, ali je, sa dru­ge stra­ne, iz­dao oba­ve­zno uput­stvo da se u po­stup­ku da­va­nja odo­bre­nja za kri­vič­no go­nje­nje i od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra An­dri­ji Man­di­ću i Mi­la­nu Kne­že­vi­ću ne tre­ba od­re­đi­va­ti pri­tvor, zbog ne­is­pu­nje­nja vi­še za­kon­skih uslo­va. VDT se di­rekt­no umi­je­šao jer je, pre­ma mi­šlje­nju Jo­va­no­vi­ća, oči­gled­no bio svje­stan da je Kat­nić pod­nio pred­log su­prot­no svo­jim ovla­šće­nji­ma, i da uko­li­ko bi do­šlo do ne­za­ko­ni­tog pri­tva­ra­nja Man­di­ća i Kne­že­vi­ća, od­go­vor­nost je i na Stan­ko­vi­ću jer je u nje­go­voj nad­le­žno­sti vr­še­nje po­slo­va dr­žav­nog tu­ži­la­štva kao je­din­stve­nog or­ga­na.


Postupao suprotno zakonu

– Moje lično mišljenje je da je Milivoje Katnić najvjerovatnije postupio suprotno zakonskim odredbama.Postoje više državne institucije koje su kompententnije da istraže cjelokupni slučaj vezan za navode Katnića.
Smatram da ne treba donositi prerane odluke ni dizati uzbunu oko smjenjivanja dok državne institucije ne donesu svoju odluku, ako je uopšte u ovom slučaju i potrebna – ocijenio je advokat Srđan Lješković.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"