Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika GRAĐANI ULCINJA OPTUŽILI POLICIJU ZA BAHATO PONAŠANJE
Turiste postrojavali pa ih šamarali
Turiste postrojavali pa ih šamarali Mehmed Zenka i Nazif Cungu su kazali građanima da treba da dokumentuju sve slučajeve neprimjerene intervencije nad građanima kako bi advokat i podnijeli tužbu
Gra­đa­ni Ul­ci­nja i ne­ko­li­ko tu­ri­sta ko­ji bo­ra­ve u tom gra­du op­tu­ži­li su po­li­ci­ju za ne­pri­mje­re­no po­stu­pa­nje i ne­pro­fe­si­o­nal­no iz­ve­de­nu ra­ci­ju u ta­mo­šnjim lo­ka­li­ma u su­bo­tu ve­če. Oni tvr­de da su pri­pad­ni­ci in­ter­vent­ne je­di­ni­ce na kraj­nje ne­pro­fe­si­o­na­lan na­čin oba­vljai pre­tre­se, pri če­mu su čak dr­ža­vlja­ni­na Ame­ri­ke ko­ji je po­ri­je­klom iz Ul­ci­nja oša­ma­ri­li pri­li­kom ra­ci­je sa­mo zbog to­ga što je re­kao da ne ra­zu­mi­je šta se de­ša­va jer go­vo­ri sa­mo en­gle­ski je­zik.
Iz Upra­ve po­li­ci­je ju­če su se ogla­si­li sa­op­šte­njem u ko­jem tvr­de da su pri­pad­ni­ci po­li­ci­je oba­vlja­li ak­tiv­no­sti u ci­lju pro­na­la­že­nja bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca, ko­ja su pri­ve­de­na to­kom ra­ci­je. Na­kon to­ga, ka­ko su na­ve­li iz po­li­ci­je, ne­ko­li­ko de­se­ti­na gra­đa­na se oku­pi­lo ka­ko bi pro­te­sto­va­li.
Ka­ko pre­no­si por­tal „Vi­je­sti”, dr­ža­vlja­ni SAD na­ja­vi­li su da će pod­ni­je­ti pri­ja­ve pro­tiv po­li­ca­ja­ca zbog ne­pri­mje­re­nog po­stu­pa­nja.
Mje­šta­nin Što­ja Pre­lja Škre­lja ka­zao je da su pri­pad­ni­ci in­ter­vent­nog vo­da iz­ve­li ra­ci­ju na ne­pri­mje­ren na­čin jer je pred­se­zo­na u je­ku i za­to što u Ul­ci­nju bo­ra­vi do­sta lju­di iz ovih kra­je­va ko­ji ži­ve u SAD.
– Jed­nom od njih ko­ji je sa­mo re­kao da ne ra­zu­mi­je o če­mu se ra­di jer go­vo­ri sa­mo en­gle­ski po­li­caj­ci su uda­ri­li ša­mar – ka­zao je Škre­lja za por­tal Vi­je­sti.
Ka­ko bi iz­ra­zi­li pro­test zbog na­či­na iz­vo­đe­nja ra­ci­ja, gra­đa­ni Ul­ci­nja pred­vo­đe­ni po­li­tič­kim i op­štin­skim čel­ni­ci­ma, oku­pi­li su se is­pred zgra­de po­li­ci­je. Na isto mje­sto ubr­zo su sti­gli i mi­ni­star za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va Meh­med Zen­ka, gra­do­na­čel­nik Ul­ci­nja Na­zif Cun­gu i po­sla­ni­ci Gen­ci Ni­man­be­gu i Lju­iđ Škre­lja, ko­ji su za­tra­ži­li ob­ja­šnje­nje za ak­ci­ju.
Zen­ka i Cun­gu su ka­za­li gra­đa­ni­ma da tre­ba da do­ku­men­tu­ju sve slu­ča­je­ve ne­pri­mje­re­ne in­ter­ven­ci­je nad gra­đa­ni­ma ka­ko bi advo­kat i pod­ni­je­li tu­žbu.
Po­sla­nik Dri­tan Aba­zo­vić je re­kao da je ak­ci­ja in­ter­vent­ne je­di­ni­ce bi­la bes­po­treb­na, ocje­nju­ju­ći da se ra­di­lo o de­mon­stra­ci­ji si­le.
Iz po­li­ci­je tvr­de da se ra­di o ra­dov­nim ak­tiv­no­sti­ma u okvi­ru bor­be pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i pre­ven­ci­je kri­mi­na­li­te­ta.
– Slu­žbe­ni­ci Cen­tra bez­bjed­no­sti Bar i Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Ul­cinj si­noć su, ra­di pro­na­la­že­nja li­ca ko­ja po­li­ci­ja po­tra­žu­je zbog kri­vič­nih dje­la i ra­di kon­tro­le tzv. bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca, u Ul­ci­nju iz­ve­li po­ja­ča­nu kon­tro­lu li­ca u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma. Tom pri­li­kom po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su pro­na­šli i do­ve­li u slu­žbe­ne pro­sto­ri­je tri li­ca ko­ja je po­li­ci­ja po­tra­ži­va­la. Na­kon pro­na­la­že­nja i do­vo­đe­nja ta tri li­ca, ko­ja su bi­la di­rekt­no po­ve­za­na sa slu­ča­jem na­pa­da na po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka OB Ul­cinj J.M., is­pred OB Ul­cinj oku­pi­li su se nji­ho­vi po­zna­ni­ci i ro­đa­ci i je­dan broj gra­đa­na. Na­ve­de­ne ak­tiv­no­sti po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka su usli­je­di­le na­kon što je pro­šle ne­dje­lje fi­zič­ki na­pad­nut po­li­cij­ski slu­žbe­nik OB Ul­cinj, kao i na­kon po­ku­ša­ja iz­nu­de na šte­tu gra­đa­ni­na Ul­ci­nja od stra­ne pri­pad­ni­ka ogra­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe iz Ba­ra po­či­nje­nog na te­ri­to­ri­ji nad­le­žno­sti OB Ul­cinj, ko­ji su od­mah po do­ga­đa­ju iden­ti­fi­ko­va­ni, te je je­dan od njih uhap­šen, dok se tri li­ca po­tra­žu­ju, a po na­šim sa­zna­nji­ma po­sto­ji mo­guć­nost i da se ta li­ca skri­va­ju na pod­ruč­ju Ul­ci­nja – sa­op­šte­no je iz po­li­ci­je.
Tvr­de da su pred­met nji­ho­vih ak­tiv­no­sti bi­la is­klju­či­vo li­ca za ko­je po­sto­ji in­di­ci­ja da se ba­ve ne­do­zvo­lje­nim dru­štve­nim rad­nja­ma ili da su bli­ska bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nim li­ci­ma.
– Ta­ko­đe, ove ak­tiv­no­sti se spro­vo­de ka­ko bi se pre­ven­tiv­no dje­lo­va­lo na kri­mi­na­li­tet to­kom ljet­nje tu­ri­stič­ke se­zo­ne, po­seb­no u pri­mor­skim gra­do­vi­ma, gdje u ljet­njim mje­se­ci­ma bo­ra­vi ve­ći broj li­ca – na­ve­li su iz po­li­ci­je.M.V.P.


Ka­zni­će sva­kog ko pre­ko­ra­či ovla­šće­nja

Iz po­li­ci­je su na­ja­vi­li da će po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci CB Bar i OB Ul­cinj i u na­red­nom pe­ri­o­du spro­vo­di­ti ak­tiv­no­sti na oču­va­nju jav­nog re­da i mi­ra kroz in­ten­ziv­ne i ci­lja­ne kon­tro­le bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih i nji­ma bli­skih li­ca, a u skla­du sa svo­jim za­kon­skim ovla­šće­nji­ma.
– Uko­li­ko se is­po­sta­vi da je bi­lo ko­ji po­li­cij­ski slu­žbe­nik pri­li­kom po­li­cij­skih ak­tiv­no­sti pre­ko­ra­čio ovla­šće­nja, pre­ma nje­mu će bi­ti pred­u­ze­te mje­re i rad­nje ra­di sank­ci­o­ni­sa­nja ta­kvog po­na­ša­nja – sa­op­šte­no je iz po­li­ci­je.


Sce­ne iz vre­me­na sank­ci­ja

Iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA naj­o­štri­je su osu­di­li ak­ci­ju In­ter­vent­ne je­di­ni­ce Upra­ve po­li­ci­je.
Oni su re­a­go­va­li po­vo­dom ra­ci­je in­te­r­vent­ne po­li­ci­je prek­si­noć u Ul­ci­nju, pri­li­kom ko­je su po­li­caj­ci oša­ma­ri­li ne­ko­li­ko dr­ža­vlja­na Sje­di­nje­njih Ame­rič­kih Dr­ža­va, dok su broj­ni gra­đa­ni na­ja­vi­li kri­vič­ne pri­ja­ve.
– Sva­ko ko se si­noć za­te­kao u naj­pro­met­ni­jim ul­cinj­skim lo­ka­li­ma bio je i u pri­li­ci da vi­di sce­ne iz vre­me­na sank­ci­ja. Lju­di su osta­ja­li u ne­vje­ri­ci, jer ni­su vje­ro­va­li da ta­kvo po­na­ša­nje po­li­cij­skih or­ga­na još uvi­jek po­sto­ji, a na­ro­či­to jer za to ni­je po­sto­jao ni­je­dan va­ljan raz­log. Iz­vo­đe­nje ta­kve ak­ci­je na po­čet­ku tu­ri­stič­ke se­zo­ne i u pe­ri­o­du naj­ve­će kon­cen­tra­ci­je lju­di u gra­du, de­mon­stri­ra­nje je si­le i ba­ha­to­sti u gra­du ko­ji sa pra­vom no­si epi­tet naj­mir­ni­jeg u Cr­noj Go­ri – sa­op­šti­li su iz ul­cinj­skog od­bo­ra po­kre­ta URA.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"