Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika UPRAVA SPUŠKOG ZATVORA BRINE ZA BEZBJEDNOST BIVŠEG ŠEFA OBEZBJEĐENJA I SLUŽBENIKA SAJ-A
Brajuško u samici zbog straha od linča
Brajušković Brajuško u samici zbog straha od linča
Biv­ši pri­pad­nik spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce po­li­ci­je i ne­ka­da­šnji ru­ko­vo­di­lac obez­bje­đe­nja spu­škog za­tvo­ra Bra­ju­ško Bra­ju­ško­vić izo­lo­van je u spu­škom za­tvo­ru jer je nje­go­va bez­bjed­nost ugro­že­na, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz ZIKS-a. Bra­ju­ško­vić se na­la­zi u is­tra­žnom za­tvo­ru zbog sum­nje da je na­pao ro­đa­ka Ra­do­mi­ra Bra­ju­ško­vi­ća.
Ka­ko je ra­ni­je ra­dio u za­tvo­ru, a, po sop­stve­nom pri­zna­nju, bio je i član po­li­cij­skih „cr­nih troj­ki”, oci­je­nje­no je da po­sto­ji opa­snost da će ga ne­ko od ro­bi­jaš na­pa­sti, zbog če­ga u će­li­ji bo­ra­vi sam.
Od ka­da je spro­ve­den u ZIKS, smje­šten je u so­bu L-10, u ko­joj „ro­bi­ja” sam. Bra­ju­ško­vić do sa­da, ka­ko sa­zna­je­mo iz ZIKS-a, ni­je imao ozbilj­ni­jih in­ci­de­na­ta. Ne­du­go po­što je pri­tvo­ren, je­dan od za­tvo­re­ni­ka ver­bal­no ga je na­pao, ali je in­ci­dent br­zo okon­čan bez ve­ćih po­sle­di­ca.
Ka­ko „Dan” sa­zna­je od sa­go­vor­ni­ka iz ZIKS- a, zbog ob­ra­ču­na ko­ji su u jed­nom pe­ri­o­du uče­sta­li u za­tvo­ru, upra­va za­tvo­ra stro­go vo­di ra­ču­na o bez­bjed­no­sti ro­bi­ja­ša i mo­gu­ćim opa­sno­sti­ma po nji­ho­vu si­gur­nost. Uko­li­ko po­sto­ji i i naj­ma­nja opa­snost od mo­gu­ćeg na­pa­da ili su­ko­ba sa dru­gim za­tvo­re­ni­ci­ma, ro­bi­ja­ši se smje­šta­ju u po­seb­ne će­li­je, u ko­ji­ma bo­ra­ve sa­mi. Uko­li­ko je u pi­ta­nju ve­ći ste­pen ugro­že­no­sti, on­da se za­tvo­re­ni­ci izo­lu­ju i na šet­nja­ma i to­kom po­sje­ta, ka­ko i to­kom od­la­ska u kan­ti­nu.
Osim Bra­ju­ško­vi­ća, još ne­ko­li­ko oso­ba je izo­lo­va­no u će­li­ja­ma is­tra­žnog za­tvo­ra, a to su uglav­nom pri­pad­ni­ci za­ra­će­nih ko­tor­skih kla­no­va.
Bra­ju­ško­vić je pri­tvo­ren zbog op­tu­žbi da je sre­di­nom ma­ja na­nio lak­še tje­le­sne po­vre­de ro­đa­ku. Te­re­ti se i za ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja. U Osnov­nom su­du u Da­ni­lov­gra­du pri­znao je da je dr­ve­nom mot­kom uda­rio ro­đa­ka, ali ne i da je pu­cao u nje­go­vom prav­cu.
Bra­ju­ško­vić je u su­du tvr­dio i da mu je ro­đak pri­je­tio i da ga je vri­je­đao, zbog če­ga ga je uda­rio po ru­ci. Nje­gov ro­đak Ra­do­mir is­pri­čao je da je kri­tič­nog da­na ko­sio na ima­nju ka­da je čuo Bra­ju­ška ka­ko vi­če. Ka­da se okre­nuo, vi­dio je ka­ko ro­đak ide u nje­go­vom prav­cu sa dr­ve­nom mot­kom u ru­ci. Ka­da se vra­tio ku­ći, biv­ši po­li­ca­jac je uzeo pu­šku, ko­ju je po­tom usmje­rio u prav­cu ro­đa­ka i is­pa­lio je­dan hi­tac.
Biv­ši slu­žbe­nik po­li­ci­je i za­tvo­ra bio je sva­ko­dnev­na te­ma me­di­ja pri­je če­ti­ri go­di­ne. On je 2013. go­di­ne pro­zvao ne­ka­da­šnje čel­ni­ke po­li­ci­je Ve­se­li­na Ve­ljo­vi­ća i Mi­lja­na Pe­ro­vi­ća, sa­da­šnjeg di­rek­to­ra za­tvo­ra, da su or­ga­ni­zo­va­li ba­ti­na­ške gru­pe ko­je su pre­bi­ja­le ne­po­dob­ne no­vi­na­re i opo­zi­ci­o­na­re. On je jav­no pri­znao da je bio član „cr­nih troj­ki”, tvr­de­ći da upr­kos to­me nje­go­va ru­ka „ni­je ni­ko­ga ta­kla”.
Ta­da je u me­di­ji­ma vi­še pu­ta sa­op­štio da mu je ži­vot u opa­sno­sti.
– I da­lje sam upla­šen za se­be i svo­ju po­ro­di­cu. Ži­vim nor­mal­no. Če­kao sam sve ove go­di­ne da oni iz­gu­be vlast, ali oni su je stal­no ob­na­vlja­li i ja u po­sled­njih pet go­di­na uop­šte ni­je­sam do­la­zio u Pod­go­ri­cu – is­pri­čao je Bra­ju­ško­vić u av­gu­stu 2013. go­di­ne.
Pe­ro­vić i Ve­ljo­vić ta­da su oštro de­man­to­va­li nje­go­ve na­vo­de, na­zi­va­ju­ći ih mon­stru­o­znim la­ži­ma.
M.V.P.


Ne­spo­ra­zumi sa za­tvo­re­ni­ci­ma

Pre­ma sa­zna­nji­ma nad­le­žnih u ZIKS-u, Bra­ju­ško­vić je ra­de­ći kao šef obez­bje­đe­nja u Ka­zne­no- po­prav­nom do­mu imao ne­su­gla­si­ce sa ne­kim za­tvo­re­ni­ci­ma. Pri­tu­žbe na nje­gov rad ima­le su i nje­go­ve ko­le­ge. Jed­na od pri­ja­va sti­gla je i do tu­ži­la­štva, ali je od­ba­če­na jer je utvr­đe­no da ne­ma do­ka­za da se to­kom slu­žbe u ZIKS-u ba­vio ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"