Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura TRG OD ĆIRILICE – VEČE POSVEĆENO ROMANOVIMA
Samo sloga slavljanstvo spasava
Učesnice programa na Trgu od ćirilice Samo sloga slavljanstvo spasava
Obi­lje­ža­va­ju­ći sto go­di­na od po­čet­ka Ok­to­bar­ske re­vo­lu­ci­je i u 2018. go­di­ni vi­jek mu­če­nič­ke kon­či­ne ru­skog im­pe­ra­to­ra Ni­ko­la­ja i nje­go­ve po­ro­di­ce, na Tr­gu od ći­ri­li­ce je po­sli­je iz­lo­žbe fo­to­gra­fi­ja „U su­sret ru­skom ca­ru - Ro­ma­no­vi car­sko slu­že­nje” ko­ja je po­sta­vlje­na u ga­le­ri­ji „Fre­ska”, odr­ža­no je i ve­če „99 go­di­na od ubi­stva ca­ra Ni­ko­la­ja i car­ske po­ro­di­ce”.
Isto­ri­čar umjet­no­sti Ina Si­mo­no­va Ro­šči­na, iz mu­zej­skog kom­plek­sa „Ko­lo­men­ska­ja” iz Moskve je u svom pre­da­va­nju go­vo­ri­la o isto­ri­ji car­ske po­ro­di­ce. Za­hva­li­la se pu­bli­ci na od­zi­vu, kao i or­ga­ni­za­to­ri­ma ko­ji su omo­gu­ći­li da se pred­sta­vi po­ro­di­ca Ro­ma­nov, nji­hov sva­ko­dnev­ni po­ro­dič­ni ži­vot i slu­že­nje do­bro­bi­ti otadž­bi­ne i svog na­ro­da.
- Ovim pre­da­va­njem že­li­mo da srp­skoj pu­bli­ci pri­bli­ži­mo li­ko­ve i dje­lo čla­no­va di­na­sti­je Ro­ma­nov. Bu­đe­nje sje­ća­nja na car­ske mu­če­ni­ke no­si po­se­ban zna­čaj u ovoj 2017. go­di­ni, ka­da se na­vr­ša­va 100 go­di­na od po­čet­ka ru­ske ve­li­ke tra­ge­di­je i ka­da smo 17. ju­la ušli u go­di­nu ka­da će­mo obi­lje­ži­ti sto go­di­na od mu­če­nič­kog kra­ja po­sled­njeg ru­skog im­pe­ra­to­ra i nje­go­ve po­ro­di­ce, ko­ji su u Ru­skoj i Srp­skoj cr­kvi pri­bo­ja­ni li­ku sve­ti­te­lja – re­kla je Ro­šči­na.
Na­kon pred­sta­vlja­nja isto­ri­je po­ro­di­ce Ro­ma­nov, Ro­šči­na je na­gla­si­la da je ova po­ro­di­ca ko­ja je Ru­si­ji da­la šest ca­re­va i 14 im­pe­ra­to­ra. Na kra­ju vla­da­vi­ne Ro­ma­no­va Ru­si­ja je za­u­zi­ma­la 16 od­sto po­vr­ši­ne Ze­mlje i bi­la je naj­ve­ća ze­mlja svi­je­ta. Car Ni­ko­laj i nje­go­va po­ro­di­ca uži­va­li su, a i da­nas uži­va­ju po­seb­nu lju­bav kod srp­skog i cr­no­gor­skog na­ro­da, i ovo bu­đe­nje sje­ća­nja na car­ske mu­če­ni­ke ko­ji su ta­jan­stve­no po­gu­blje­ni i nji­ho­va smrt je osta­la ve­li­ka taj­na sve do ras­pa­da So­vjet­skog Sa­ve­za- re­kla je Ro­šči­na. Pod­sje­ti­la je na či­nje­ni­cu da je Ural­ski Ko­mi­tet 17. ju­la 1918. od­lu­čio da se car­ska po­ro­di­ca po­gu­bi i ni­ko ne zna na ko­ji na­čin su li­kvi­di­ra­ni i gdje su sa­hra­nje­ni.
- Po­sto­ji ver­zi­ja u ko­joj se tvr­di da su Ro­ma­no­vi uspje­li da se spa­su, ali u te pri­če je te­ško vje­ro­va­ti jer za to ne­ma lo­gi­ke – do­da­la je Ro­šči­na.
Sje­ća­nje na car­sku po­ro­di­cu Ro­ma­nov po­ja­ča­no je pri­ka­zi­va­njem dvo­sat­nog fil­ma, u ko­jem je pred­sta­vlje­no vi­še do­ku­me­na­ta iz ži­vo­ta ca­ra Ni­ko­la­ja i nje­go­ve po­ro­di­ce. Pu­bli­ka je ima­la pri­li­ku i da vi­di ori­gi­nal­ne snim­ke čla­no­va car­ske po­ro­di­ce Ro­ma­nov.
U pa­u­zi iz­me­đu pre­da­va­nja Ine Si­mo­no­ve Ro­šči­ne i fil­ma o Ro­ma­no­vi­ma svo­je sti­ho­ve je ka­zi­va­la ru­ska pje­sni­ki­nja Ta­tja­na Ko­ti. Su­de­ći po apla­u­zu pu­bli­ci su se naj­vi­še svi­dje­li sti­ho­vi nje­ne pje­sme „20. vi­jek”.
- To je vi­jek u ko­jem je pro­mi­je­njen u mno­go­me naš ži­vot, ali i ži­vot Ru­si­je kao dr­ža­ve i na­ci­je - re­kla je Ko­ti i svoj na­stup za­vr­ši­la ri­je­či­ma – „Sa­mo slo­ga sla­vljan­stvo spa­sa­va”, što je pu­bli­ka po­seb­no to­plo po­zdra­vi­la.
Z. Ša­ko­tić

Ve­če čla­no­va Ma­ti­ce srp­ske

Ve­če­ras u 21 čas na Tr­gu od ći­ri­li­ce po­či­nje ve­če po­sve­će­no dje­lo­va­nju Ma­ti­ce srp­ske – Dru­štvo čla­no­va u Cr­noj Go­ri. Ovom pri­li­kom bi­će pred­sta­vlje­ne knji­ge „Srp­ske op­šti­ne pod Ve­ne­ci­jom” dr Go­ra­na Ko­ma­ra, o ko­joj će go­vo­ri­ti prof. dr Je­li­ca Sto­ja­no­vić; „Zlat­ni čo­vjek. Pri­če is­pred se­o­ske pro­dav­ni­ce” Jan­ka Je­li­ća o ko­joj će go­vo­ri­ti mr Gor­da­na Kr­cu­no­vić; „Ri­je­či ko­je ne da­jem ola­ko” Ra­din­ka Kru­la­no­vi­ća o ko­joj će svoj sud da­ti Mar­ko Ko­va­če­vić; „Put­ni­ci” Ra­do­sa­va Ba­ta Đur­ko­vi­ća o ko­joj će pri­ča­ti pro­to­je­rej mr Slo­bo­dan Jo­kić. Cje­lo­kup­nu do­sa­da­šnju pro­duk­ci­ju Ma­ti­ce srp­ske u Cr­noj Go­ri pred­sta­vi­će prof. dr Dra­go Pe­ro­vić.


Do­bro­tvor­ni kon­cert za ko­sov­ske ma­na­sti­re

U sklo­pu Tr­ga od ći­ri­li­ce 13. av­gu­sta, u ne­dje­lju, bi­će odr­žan do­bro­tvor­ni kon­cert na Kan­li ku­li, a ko­ji po­či­nje to ve­če u 21 čas. Pri­hod ostva­ren od pro­da­je ula­zni­ca na­mi­je­njen je ob­no­vi pra­vo­slav­nih sve­ti­nja na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, Ma­na­sti­ru Banj­ska i Ma­na­sti­ru Dra­ga­nac. Ci­je­na ula­zni­ce je pet eura, a do­na­tor­ska kar­ta tri eura. Kar­te se mo­gu ku­pi­ti u Ma­na­sti­ru Sa­vi­na, Cr­kvi Sv. Spa­sa na To­ploj, Cr­kvi Sv. Ar­han­ge­la Mi­ha­i­la u Sta­rom gra­du i na Kna­li ku­li na dan kon­cer­ta. U pro­gra­mu uče­stvu­ju aka­de­mik Ma­ti­ja Beć­ko­vić, Ko­sov­ski bo­žu­ri, mul­ti­in­stru­men­ta­li­sta i pje­vač Slo­bo­dan Tr­ku­lja, Da­ni­ca Cr­no­gor­če­vić i Kom­nen Vu­ko­vić.
Or­ga­ni­za­tor kon­cer­ta je Ar­hi­je­rej­ski pro­to­pre­zvi­te­ri­jat her­ceg­nov­ski.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"