Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura DANAS JE SVJETSKI DAN POZORIŠTA ZA DJECU I MLADE
„Čarobnjak” za maštu i čaroliju
Francisko Hinojosa „Čarobnjak” za maštu i čaroliju
Svjet­ski dan po­zo­ri­šta za dje­cu i mla­de - 20. mart, Grad­sko po­zo­ri­šte Pod­go­ri­ca obi­lje­ži­će da­nas u 12 ča­so­va pred­sta­vom „Ča­rob­njak iz Oza”, ko­ja će bi­ti iz­ve­de­na u Ve­li­koj sa­li KIC-a „Bu­do To­mo­vić”. Pred po­če­tak pred­sta­ve glu­mi­ca Ka­ta­ri­na Krek pro­či­ta­će tra­di­ci­o­nal­nu po­ru­ku ko­ju je ove go­di­ne za 20. mart na­pi­sao po­zna­ti mek­sič­ki knji­žev­nik za dje­cu Fran­ci­sko Hi­no­jo­sa. Po­zna­ti mek­sič­ki pi­sac za dje­cu, ko­ji je re­ži­rao svo­ju por­vu dječ­ju pred­sta­vu sa 17 go­di­na po­ru­čio je da „do­bro is­pri­ča­na pri­ča ne­sum­nji­vo za­o­ku­plja i osva­ja dje­cu u pu­bli­ci i na ne­ki na­čin ih mi­je­nja”.
„Ka­da po­sli­je pred­sta­ve iza­đu iz po­zo­ri­šta, svi­jet im iz­gle­da dru­ga­či­je: on bi­va obo­jen po­zo­ri­šnom pred­sta­vom ko­ja nam po­ma­že da vi­di­mo da­lje od po­vr­ši­ne. Ne­ka­da kroz iden­ti­fi­ka­ci­ju sa od­re­đe­nim li­ko­vi­ma i si­tu­a­ci­ja­ma do­ži­vlja­va­mo ka­tar­zič­nu re­ak­ci­ju. To ne mo­že­mo ka­da či­ta­mo u sa­mo­ći. Jed­nom ka­da pri­ča do­spi­je na sce­nu, sve se mi­je­nja: sa­da je to ne­što što se de­ša­va tik pred na­šim oči­ma, ne­što što di­je­li­mo sa dru­gi­ma. Vi­še ni­je­smo usa­mlje­ni svje­do­ci. Pri­ča oži­vlja­va u na­šoj ma­šti, mi po­sta­je­mo nje­ni uče­sni­ci, jer sa li­ko­vi­ma di­je­li­mo osje­ća­nja i stra­ho­ve, svo­je že­lje i fru­stra­ci­je. Na sce­ni se fik­ci­ja, mu­zi­ka, ples, pje­sma, po­e­zi­ja, igra, ma­gi­ja, akro­ba­ci­je, udru­žu­ju sa po­zo­ri­šnim ele­men­ti­ma: ko­sti­mi­ma. svi­je­tlom, sce­no­gra­fi­jom, šmin­kom, re­kvi­zi­tom. Na­še kul­tur­no na­slje­đe, pri­je sve­ga li­te­ra­tu­ra i po­zo­ri­šte, po­ma­že dje­ci da raz­vi­ja­ju ma­štu i pro­na­đu du­blji smi­sao ži­vo­ta”.
Grad­sko po­zo­ri­šte ime­no­va­će i po­ča­sne čla­no­ve Grad­skog po­zo­ri­šta za 2017. go­di­nu Anju Vu­ji­sić, Di­nu Či­čić, Ta­ma­ru Ka­ra­džić, Ha­nu Mi­lič­ko­vić, Kse­ni­ju Vu­jo­še­vić, Ni­ko­lu Jo­va­no­vić, Bal­šu Kli­kov­ca, Ne­ve­nu Kli­ko­vac, La­ru Iva­no­vić i Mi­li­cu Fo­lić. No­vi po­ča­sni čla­no­vi te­a­tra ko­ji je­di­ni u Cr­noj Go­ri kon­ti­nu­i­ra­no vi­še od šest de­ce­ni­ja nje­gu­je po­zo­ri­šno stva­ra­la­štvo na­mi­je­nje­no ma­li­ša­ni­ma i mla­di­ma do­bi­će ma­ji­ce sa lo­gom Grad­skog po­zo­ri­šta i akre­di­ta­ci­je ko­je će im omo­gu­ći­ti bes­plat­ne ula­zni­ce za sve pred­sta­ve sa re­per­to­a­ra.
Svjet­ski dan po­zo­ri­šta za dje­cu i mla­de pro­sla­vlja pod mo­tom Me­đu­na­rod­ne aso­ci­ja­ci­je po­zo­ri­šta za dje­cu i mla­de (AS­SI­TEJ) „Po­ve­di­te di­je­te u po­zo­ri­šte da­nas”. Na ovaj dan hi­lja­de po­zo­ri­šta i in­di­vi­du­al­nih čla­no­va oku­plje­nih u vi­še od 85 na­ci­o­nal­nih AS­SI­TEJ cen­ta­ra u svi­je­tu či­ta po­ru­ke uva­že­nih umjet­ni­ka i pri­pre­ma po­seb­ne pro­gra­me ka­ko bi se skre­nu­la pa­žnja kul­tur­ne i ši­re jav­no­sti ka po­zo­ri­šnoj umjet­no­sti za dje­cu i mla­de.
Slav­na film­sko-mu­zič­ka avan­tu­ra za dje­cu, ko­ju je za Grad­sko re­ži­rao Ja­goš Mar­ko­vić, pra­ti do­go­dov­šti­ne dje­voj­či­ce Do­ro­ti ko­ju je ci­klon odu­vao da­le­ko od nje­ne ku­će u ču­de­snu ze­mlju Oz. U „Ča­rob­nja­ku iz Oza”, pri­či o od­ra­sta­nju, i pri­ja­telj­stvu me­đu raz­li­či­ti­ma igra­ju Kri­sti­na Ste­vo­vić, Je­le­na Si­mić, De­jan Đo­no­vić, Bo­ži­dar Zu­ber, Bra­ni­mir Po­po­vić, Sej­fo Se­fe­ro­vić, Sa­nja Po­po­vić i Fi­lip Đu­re­tić.
S.Ć.


Nje­goš za dje­cu

Po­vo­dom da­na­šnjeg pra­zni­ka na Ve­li­koj sce­ni CNP-a u 12 sa­ti bi­će iz­ve­de­na pred­sta­va „Nje­goš za dje­cu - Ka­ko ra­stu ve­li­ki lju­di” Pe­tra Pe­ja­ko­vi­ća. Pri­je di­za­nja za­vje­se Rad­mi­la Bo­žo­vić, glu­mi­ca CNP-a, pro­či­ta­će po­ru­ku Hi­noj­se.
Pe­tar Pe­ja­ko­vić, Mi­li­vo­je Ob­ra­do­vić i Sla­vi­ša Gru­bi­ša su auto­ri ove pred­sta­ve na­mi­je­nje­ne ma­li­ša­ni­ma od šest i vi­še go­di­na.


Nikšić

Nikšićko pozorište danas u 10 i 12 časova organizuje izvođenje predstave „Kuče koje nije umjelo da laje” Dječjeg umjetničkog centra iz Podgorice, uz tradicionalno čitanje poruke ASSITEJ-a.
Tekst i režiju za predstavu potpisuje Davor Dragojević, koji pored Dijane Dragojević tumači i jednu od uloga. Scenografiju i lutke uradila je Saška Moštrokol. L.N.


Te­a­tar ot­klju­ča­va ljud­sko sr­ce

Pred­sjed­ni­ca AS­SI­TEJ-a Ivet Har­di is­ta­kla je po­vo­dom da­na­šnjeg pra­zni­ka po­ru­či­la je od­ra­sli­ma da „dje­ca ne mo­gu se­be sa­me da po­ve­du u po­zo­ri­šte” te da od njih za­vi­si da li će se naj­mla­đi su­sri­je­ta­ti sa umjet­no­šću, po­seb­no po­zo­ri­štem.
Po­zo­ri­šte je „sat­ka­no je od ne­vi­dlji­vih ve­za i od­no­sa stvo­re­nih u sa­da­šnjem tre­nut­ku ko­ji ot­klju­ča­va­ju ljud­sko sr­ce, iza­zi­va­ju em­pa­ti­ju i nje­gu­ju ra­do­zna­lost i za­pi­ta­nost, što uti­če na cje­lo­ku­pan raz­voj ljud­skog bi­ća, i na na­čin na ko­ji će ono u bu­duć­no­sti po­sma­tra­ti svi­jet”. Ona je na­gla­sil da je po­zo­ri­šte za­htje­va pot­pu­ni an­ga­žman i sva na­ša ču­la.
„Po­zo­ri­šte je za dje­cu je­din­stve­no is­ku­stvo ko­je zah­ti­je­va an­ga­žman, a kva­li­tet tog an­ga­žma­na će se po­pra­vlja­ti uko­li­ko dje­cu i mla­de na­vik­ne­mo da re­dov­no od­la­ze u po­zo­ri­šte. Po­zo­ri­šna pi­sme­nost je va­žna jer otva­ra mo­guć­nost za tu­ma­če­nje i da­va­nje smi­sla svi­je­tu ko­ji nas okru­žu­je. A te vje­šti­ne su dje­ci pri­je­ko po­treb­ne u svi­je­tu ko­ji je to­li­ko su­rov pre­ma nji­ma, gdje je to­li­ko njih obes­pra­vlje­no i za­po­sta­vlje­no zbog si­ro­ma­štva, ra­ta, su­ko­ba i mi­gra­ci­ja. Ova dje­ca mo­ra­ju da po­sta­nu na­ša za­jed­nič­ka od­go­vor­nost”, po­ru­či­la je Ivet Har­di.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"