Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura OBRAD NENEZIĆ PROMOVISAO SVOJ NOVI ROMAN „ŠETAČI PO MJESECU”
Crna hronika jedne mladosti
Krsmanović i Nenezić Crna hronika jedne mladosti
Ge­ne­ra­ci­ja 1978/1979. uče­ni­ka Osnov­ne ško­le „Lu­ka Si­mo­o­vić” iz Nik­ši­ća prek­si­noć je or­ga­ni­zo­va­la pro­mo­ci­ju no­vog ro­ma­na knji­žev­ni­ka, po­zo­ri­šnog i film­skog stva­ra­o­ca Ob­ra­da Ne­ne­zi­ća „Še­ta­či po mje­se­cu”. Po­red auto­ra o ro­ma­nu je go­vo­rio i knji­žev­ni kri­ti­čar mr Go­ran Ra­do­ji­čić, a raz­go­vor sa ne­ne­zi­ćem je vo­di­la prof. Je­le­na Kr­sma­no­vić.
Ka­ko je is­ta­kao Ne­ne­zić, „Še­ta­či po mje­se­cu” su cr­na hr­o­ni­ka jed­ne mla­do­sti. , Ta­ko­đe, i kri­mi­na­li­stič­ki ro­man, „tač­ni­je gang­ster­ski”
- To je cr­na hr­o­ni­ka jed­ne mla­do­sti. Ova te­ma me je pro­go­ni­la od po­čet­ka mog knji­žev­nog stva­ra­la­štva. Odav­no sam na­pi­sao sce­na­rio „Še­ta­či po mje­se­cu” za ko­ji sam 2000. do­bio na­gra­du TVCG za sce­na­rio za igra­nu TV se­ri­ju. Ured­no sam i do­bro pla­ćen, ali se­ri­ja ni­je sni­mlje­na zbog ne­do­stat­ka fi­nan­si­ja, na­rav­no... On­da sam po mo­ti­vi­ma sce­na­ri­ja go­di­na­ma pi­sao ro­man, i, na­po­kon, za­vr­šio ga. Ovo je ro­man o mla­dim lju­di­ma ko­je su sno­vi sku­po ko­šta­li. „Še­ta­či po mje­se­cu” su, u stva­ri, uko­ri­če­no is­tra­ži­va­nje ek­sta­ze uli­ce. Pri­ča o uli­ci ka­ja je bi­la svi­ma na­ma dvo­ri­šte gdje smo uči­li pra­vi­la ži­vo­ta. Pra­vi­la po­na­ša­nja. Sku­po ili za ba­da­va pro­da­va­li i ku­po­va­li fa­zo­ne ko­je su nas od­re­đi­va­li kao lju­de – ka­zao je Ne­ne­zić.
Nje­gov ro­man spa­da u post­mo­der­ni­si­ti­če knji­žev­ne tvo­re­vi­ne. Pri­ču „si­je­če” na­ra­tor, ina­če ko­lum­ni­sta, svo­jim ko­lum­na­ma, ko­je ob­ja­vlju­je u ugled­nom ne­djelj­ni­ku, a u stva­ri, is­tra­žu­je uli­cu, po­li­ti­ku, ide­o­lo­gi­ju...
- Pro­da­je im du­šu, kao i mno­gi lju­di u du­hov­nom vr­tlo­gu tran­zi­ci­je, a za­uz­vrat do­bi­ja ago­ni­ju iz ko­je ni­je spo­so­ban da iza­đe. Ovo je pri­ča u ko­joj su glav­ne zvi­je­zde sum­nji­vi bi­zni­sme­ni, si­li­kon­ske dje­voj­ke, pot­ku­plji­vi po­li­ti­ča­ri, treš ar­hi­tek­tu­ra, knji­žev­nost, mu­zi­ka... ko­ji za­jed­no stva­ra­ju ne­ku sub-kul­tu­ru ko­ja ne do­no­si ni­šta do­bro. Upra­vo je u to­me dra­ma­tič­nost ko­ja me uvi­jek pri­vla­či. Jer sreć­na vre­me­na ni­je­su dra­ma­tič­na, a u nji­ma pi­sac mo­že da uži­va, ali knji­žev­nost ne mo­že – na­veo je autor.
Ro­man „Še­ta­či po mje­se­cu” pred či­ta­o­ca po­sta­vlja pi­ta­nje u ko­joj mje­ri po­bje­de i po­ra­zi po­je­din­ca mo­gu pred­sta­vlja­ti sli­ku jed­no­ga vre­me­na, ka­zao je mr Go­ran Ra­do­ji­čić.
- Tim pri­je što je tra­ge­di­ja po­je­din­ca uvi­jek tra­ge­di­ja ko­lek­ti­va. Gu­bi­tak čla­na po­ro­di­ce ne ubi­ja po­ro­di­cu, ali je ne­po­vrat­no une­sre­ću­je. Faj­te­ri o ko­ji­ma go­vo­ri Ne­ne­zi­ćev ro­man, ko­la­te­ral­na su šte­ta tran­zi­ci­o­nih si­stem­skih pro­pu­sta, pa je zbog to­ga ovo cr­na hr­o­ni­ka jed­ne mla­do­sti, pri če­mu je mla­dost uni­ver­za­lan po­jam i ni­je ni u kom smi­slu ve­za­na za dob. Zlo ko­je je po­sta­vlje­no na­spram mla­do­sti, a ne na­spram do­bra, one­mo­gu­ća­va iz­la­zak iz pod­ze­mlja svi­je­ta Ne­ne­zi­će­vog ro­ma­na, a i na­še stvar­no­sti. Ro­man ne do­no­si pri­ču o do­bru, jer nje­ga odav­no ne­ma, ne­go o is­tro­še­noj, po­ro­znoj i auto­de­struk­tiv­noj mla­do­sti. Strah - lajt­mo­tiv - od sra­mo­te, od ne­is­pu­nje­nja oče­ki­va­nja, od iz­da­je, od sve­ga ono­ga što je u cr­no­gor­skom men­ta­li­te­tu po­sto­ja­no kao lov­ćen­ski krš – pri­je­tio je on..
Pri­po­vje­dač se po­i­gra­va sa či­ta­o­cem, pro­mje­nom per­spek­ti­vom i stva­ra­njem pri­če u pri­či. Li­ko­vi su no­si­o­ci per­spek­ti­va, pa pra­ti­mo mi­sli Kr­sta, Mi­še­la, Žap­ca, Pi­to­na, Mr­vi­ce, Emi­li, Mak­si­ma i dru­gih, iako se kao pri­vi­le­go­va­na in­stan­ca is­ti­če Ivo Dža­da, ro­ma­no­pi­sac, uče­snik i svje­dok zbi­va­nja. Ot­kri­va­mo i slo­je­ve ro­ma­nesk­ne struk­tu­re ko­ja ima tri ni­voa - ko­lum­na, ro­man o na­stan­ku Ivo­vog ro­ma­na, ro­man o de­ša­va­nji­ma u Maj­da­nu. Ta slo­je­vi­tost obez­bje­đu­je i raz­li­či­te ni­voe in­te­lek­tu­al­nog pro­fi­li­sa­nja pri­po­vje­da­ča, ob­ja­snio je Ra­do­ji­čić.
Uče­ni­ci OŠ „Lu­ka Si­mo­no­vić” Lu­ci­ja Pe­ro­vić i Mar­ko La­zo­vić pra­ti­li su na tru­bi i gi­ta­ri ne­ne­zi­ća, ko­ji je či­tao od­lom­ke iz svo­je no­ve knji­ge. L.N.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"