Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Majke krenule u generalno spremanje * Da je imao volje, imao je i načina * U januaru ove godine dogovarali terorizam od prošle godine * Fabris ima šest primanja i tri stana * Majke krenule u generalno spremanje * Aplauzi i ovacije za„Biser Bojane” * Muzički spektakl u Beogradu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-02-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JANKO VUČINIĆ, predsjednik Radničke partije:
Đukanoviću, ako pokušaš da hapsiš narod, proći ćeš kao Čaušesku.

Vic Dana :)

Vozi Mujo kamion kroz Sloveniju. Piči on tako kad odjednom ga zaustavi policajac. Kaže policajac:
- Drug, migalec vam ne dela!
Izađe Mujo van i gleda okolo i čudi se. Policajac ga spopao:
- Drug, pogledajte, migalec vam ne dela!
Mujo gleda okolo sav u čudu. Opet će policajac:
- Migalec vam ne dela!
Kad Mujo odjednom:
- Ma pusti migalec, gledam gdje mi je prikolica!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom SEKRETAR ZA SAOBRAĆAJ MARKO RAKOČEVIĆ KAŽE DA ĆE NOVOM ODLUKOM O TAKSI PREVOZU ODZVONITI SIVOJ ZONI U OVOJ OBLASTI
Pet prijavljenih radnika na 50 taksi vozila
Rakočević Pet prijavljenih radnika na 50 taksi vozila U odluci se neće naći očekivane TX tablice zbog njihove cijene koja bi bila biznis barijera, ali ne znači da se od njih odustalo, kaže Rakočević
No­va od­lu­ka o tak­si pre­vo­zu u Pod­go­ri­ci je za­vr­še­na i to­kom sle­de­će sed­mi­ce tre­ba­lo bi da se na­đe na jav­noj ras­pra­vi. Osta­lo je još da se de­fi­ni­šu de­ta­lji oko is­pla­te du­ga ko­ji tak­si­sti ima­ju pre­ma Po­re­skoj upra­vi ko­ji iz­no­si de­set mi­li­o­na eura, a sve po Za­ko­nu o re­pro­gra­mu du­ga pri­vred­nih dru­šta­va. U ovoj od­lu­ci se ne­će na­ći oče­ki­va­ne TX ta­bli­ce, ali to ne zna­či da je Se­kre­ta­ri­jat za ko­mu­nal­ne po­slo­ve i sa­o­bra­ćaj od­u­stao od njih.
-Ni­je se ka­sni­lo sa od­lu­kom o tak­si pre­vo­zu jer ni­je­smo htje­li da je ura­di­mo sa­mo da bi je ura­di­li, a da bu­de ne­pri­mjen­lji­va kao ne­ka pret­hod­na. Htje­li smo su­štin­ske pro­mje­ne. Jed­na od tih pro­mje­na bi­la je uvo­đe­nje TX ta­bli­ca, ali se is­kom­pli­ko­va­lo pro­ce­du­ra. Ta­da­šnji mi­ni­star MUP-a Ra­ško Ko­nje­vić TX ta­bli­ce kla­si­fi­ko­vao je kao po­seb­ne ta­bli­ce i ci­je­na je bi­la 600 eura. Sma­trao sam da je to bi­znis ba­ri­je­ra i da tak­si­sti ne mo­gu da pod­ne­su taj na­met, iako bi to mo­žda bi­lo rje­še­nje za ne­le­gal­ne tak­si­ste. Od TX ta­bli­ca ni­je­smo od­u­sta­li. De­si­lo se i to da su se mi­ni­stri mi­je­nja­li pa se odu­ži­lo i ade­kva­tan od­go­vor na to da se te ta­bli­ce iz­da­ju tak­si­sti­ma kao obič­ne, po ni­žoj ci­je­ni. Mi će­mo po­ku­ša­ti da sa no­vim ru­ko­vod­stvom MUP-a do­go­vo­ri­mo ta­bli­ce pa će­mo ih na­knad­no uba­ci­ti u od­lu­ku, jer ne­ma­mo vi­še vre­me­na da če­ka­mo – re­kao je Mar­ko Ra­ko­če­vić, se­kre­tar.
On je is­ta­kao da su u si­voj zo­ni ima­li oko 300 do 400 tak­si vo­zi­la ko­ji su fal­si­fi­ko­va­li li­cen­ce i put­ne is­pra­ve.
- Po­ni­šta­va­mo ih u na­šoj ba­zi i kad mi to ura­di­mo, oni uvi­jek na­đu na­čin da iz­i­gra­ju pro­pi­se. To je bio nji­hov na­čin da do­đu do li­cen­ci. Ova od­lu­ka će bi­ti kva­li­tet­na. Sve je do­go­vo­re­no sa osta­lim in­sti­tu­ci­ja­ma ko­je će kon­tro­li­sa­ti tak­si­ste. Ne­će bi­ti jed­na kon­tro­la i ni­kad vi­še. Ne­go će­mo su­zbi­ti si­vu zo­nu – is­ta­kao je Ra­ko­če­vić.
Ka­ko je na sna­gu stu­pio Za­kon o re­pro­gra­mu po­re­skog du­ga pri­vred­nih dru­šta­va kao i Za­kon o drum­skom sa­o­bra­ća­ju Se­kre­ta­r­i­jat je mo­rao da od­lu­ku o tak­si pre­vo­zu pri­la­go­di nji­ma ka­ko je ne bi po­no­vo mi­je­nja­li.
-Na­ljep­ni­ce ko­je sa­da li­je­pi­mo za re­gu­lar­ne tak­si­ste su bi­le oba­ve­za ko­ja se ni­je po­što­va­la, ali smo ove go­di­ne ri­je­ši­li da i to pro­mi­je­ni­mo. To je do­da­tan na­čin kon­tro­le. Za sa­da ni­je­smo uspje­li sa TX ta­bli­ca­ma pa smo uve­li na­ljep­ni­cu u vi­du vi­nje­ta. To je na­čin iden­ti­fi­ka­ci­je. Ima­mo 776 vo­zi­la, a do sa­da smo oko 200 za­li­je­pi­li. Ne­ma­mo mo­guć­no­sti to da ra­di­mo sve od­jed­nom, ta­ko da bi po­sao tre­ba­li da zavr­ši­mo kra­jem mje­se­ca. Sva vo­zi­la ko­ja se na­đu bez na­ljep­ni­ce to je znak ko­mu­nal­nom in­pek­to­ru ili sa­bra­ćaj­nom po­li­caj­cu da re­a­gu­je – ka­že Ra­ko­če­vić.
Se­kre­tar pret­po­sta­vlja da će tak­si­sti po­no­vo smi­sli­ti na­čin da i na­ljep­ni­ce fal­si­fi­ku­ju, ali da će nad­le­žni na­ći mo­del da to uvi­de.
-Na­ljep­ni­ce ima­ju du­ple za­šti­te i ni­je je la­ko fal­si­fi­ko­va­ti. Po­ku­ša­će oni to si­gur­no, ali ne­će us­pje­ti. Uve­li smo je­dan no­vi mo­del, a to je da se ni­jed­na pro­mje­na ne­će mo­ći de­si­ti bez na­šeg uvi­da u ka­zne­nu evi­den­ci­ju. Na­i­me, ni­jed­na li­cen­ca se ne­će iz­da­ti uko­li­ko sve iz ka­zne­ne evi­den­ci­je ne bu­de pla­će­no. Tu mi­slim na ka­zne ko­je je is­pi­si­va­la Ko­mu­nal­na in­pek­ci­ja – ka­zao je Ra­ko­če­vić.
On je ka­zao da će se tak­si­sti pri­ja­vlji­va­ti do kra­ja mar­ta za iz­mi­ri­va­nje po­re­skog du­ga na 60 ra­ta.
-Od­bi­će im se i ka­ma­ta, a ima­ju mo­guć­nost da pred­lo­že u ko­li­ko će ra­ta pla­ća­ti. Po­re­ski dug je vi­še stvar dr­ža­ve, ne­go naš. Sva­ko ka­šnje­nje sa ra­tom od­mah će dis­kva­li­fi­ko­va­ti tak­si­stu i ras­ki­da se ugo­vor. Mi će­mo do­bi­ja­ti iz­vje­štaj od njih i zna­će­mo ko ne po­štu­je od­lu­ku i od­u­zi­ma­ti im li­cen­ce. I ta­ko će­mo da ti dru­gi­ma šan­su – ka­že Ra­ko­če­vić.
Ra­ko­če­vić sma­tra da je ve­li­ki pro­blem si­va zo­na ko­ja po­sto­ji u pri­vred­nim dru­štvi­ma.
-Pri­vred­na tak­si dru­štva ima­ju 30, 40 ili 50 vo­zi­la, a ima­ju če­ti­ri ili pet za­po­sle­nih. Tu se ja­vlja si­va zo­na ne­pri­ja­vlje­nih rad­ni­ka. Re­ci­mo ako tak­si­sta tre­ba da po­la­že is­pit po­zna­va­nja gra­da nji­ho­va oba­ve­za je da pri­lo­že do­ku­men­ta­ci­ju i da su pri­ja­vlje­ni na osi­gu­ra­nje kod tog dru­štva. Oni do­đu, sve po­lo­že i po­sle dva da­na ga dru­štvo od­ja­vi sa osi­gu­ra­nja. Glav­ni grad i Se­kre­ta­ri­jat ni­je­su za­du­že­ni da kon­tr­o­li­šu sve po­je­di­no­sti. Tu mo­ra da se uklju­či i Po­re­ska upra­va sa Po­re­skom in­spek­ci­ji u di­je­lu pla­ća­nja i ne­pla­ća­nja po­re­za i do­pri­no­sa i ski­da­nja lju­di sa osi­gu­ra­nja. Ta­ko­đe, kao i in­spek­ci­ja ra­da, fi­nan­sij­ska inspkci­ja da is­kon­tro­li­še ne­iz­da­va­nje ra­ču­na, a Se­kre­ta­ri­jat do­la­zi na kra­ju – ka­zao je Ra­ko­če­vić.A.D.


Fal­si­fi­ko­va­na li­cen­ca do 3.000 eura

Ra­ko­če­vić ka­že da me­đu tak­si­sti­ma po­sto­je pri­vred­na dru­štva i poje­din­ci ko­ji su pot­pu­no re­gu­lar­ni, ali i ima i onih sa dru­ge stra­ne za­ko­na.
-Tak­si­sti su svi za pro­mje­ne, ali de­kla­ra­tiv­no. Kad kre­ne­mo su­štin­ski on­da ima­mo pro­blem zbo to­ga jer su ne­ki pri­bje­ga­va­li ra­znim ma­ri­fe­tlu­ci­ma. Bi­lo je pre­pr­o­da­je ko­la ko­ja su uze­ta na li­zing, fal­si­fi­ko­va­nja is­pra­va i pro­da­va­nja li­cen­ci od 200 do 300 eura mje­seč­no. Dnev­no su one od osam do de­set eura ili do 3.000 eura za­vi­sno do ro­ka tra­ja­nja – ka­že Mar­ko Ra­ko­če­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"