Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom JASNA RAŠOVIĆ, PI AR GO GOLUBOVCI, ODGOVORILA ODBORNIKU DF-A
Kojičić zamajava i zasmijava
Rašović Kojičić zamajava i zasmijava
Ra­zu­mlji­va je ne­in­for­mi­sa­nost od­bor­ni­ka DF-a Alek­san­dra Ko­ji­či­ća ka­da je u pi­ta­nju rad Skup­šti­ne Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci, ob­zi­rom na slab oda­ziv i če­sto od­su­stvo­va­nje po­je­di­nih opo­zi­ci­o­nih od­bor­ni­ka sa sjed­ni­ca, ali i sve uče­sta­li­jeg na­pu­šta­nja, na­ve­la je Ja­sna Ra­šo­vić, pi ar GO Go­lu­bov­ci re­a­gu­ju­ći na Ko­ji­či­će­ve iz­ja­ve u tek­stu „Kri­ju ka­fan­ske ra­ču­ne”.
- U evi­den­ci­ji o ra­du od­bor­ni­ka u Skup­šti­ni Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci mo­že se vi­dje­ti da je od pret­hod­nih pet sjed­ni­ca Skup­šti­ne, Alek­san­dar Ko­ji­čić bio pri­su­tan na sve­ga dvi­je. Ob­zi­rom da je isti slu­čaj sa ve­ći­nom opo­zi­ci­o­nih od­bo­r­ni­ka, ni­ko od njih, pa ni Alek­san­dar Ko­ji­čić, ne bi tre­ba­lo se­bi da da­ju za pra­vo da kri­ti­ku­je rad Skup­šti­ne i od­bor­ni­ka DPS-a ko­ji na go­to­vo svim sjed­ni­ca­ma pri­su­stvu­ju u pu­nom sa­sta­vu i ak­tiv­no uče­stvu­ju u ra­du Skup­šti­ne, što je nji­ho­vo za­kon­sko pra­vo, ali i oba­ve­za – na­vo­di Ra­šo­vić.
Ra­šo­vić na­sta­vlja da što se ti­če od­bor­nič­kih le­gi­ti­ma­ci­ja, ap­so­lut­no smo si­gur­ni da ona go­spo­di­nu Ko­ji­či­ću ni­je po­treb­na, ob­zi­rom da su gra­đa­ni na iz­bo­ri­ma vr­lo ja­sno pre­po­zna­li ko u Ze­ti ima le­gi­ti­mi­tet, do te mje­re da nje­go­va par­ti­ja ne bro­ji ni par de­se­ti­na sljed­be­ni­ka, pa je sto­ga mo­rao da se „uto­pi” u DF ka­ko bi pri­krio svo­ju sla­bost.
-Sve što do­la­zi sa nje­go­ve adre­se ima le­gi­ti­mi­tet pro­por­ci­o­na­lan nje­go­voj po­dr­šci u Ze­ti. Me­đu­tim, ni­ko mu ne mo­že us­kra­ti­ti pra­vo da za­ma­ja­va i za­smi­ja­va jav­nost is­ti­ču­ći, po nje­mu, kru­ci­jal­ne ne­do­stat­ke u ra­du slu­žbe, kao što su od­bor­nič­ke le­gi­ti­ma­ci­je, broj obra­ća­nja za go­vor­ni­com, gdje ni­ko ne­ma čak ni afi­ni­te­ta da se sa njim utr­ku­je jer bi to bi­lo za­i­sta bes­pred­met­no, ob­zi­rom da od­bor­nik Ko­ji­čić, oči­gled­no, po bro­ju istu­pa za go­vor­ni­com, uži­va u svom gla­su i ko­ri­sti je kao je­di­nu pri­li­ku da ga bi­lo ko ču­je. To je je­di­no mje­sto gdje ga još uvi­jek, po si­li za­ko­na, ne­ko slu­ša. Za raz­li­ku od od­bor­ni­ka Ko­ji­či­ća ko­ji na ovaj na­čin po­ku­ša­va da broj svo­jih pri­sta­li­ca u Ze­ti po­ve­ća sa 9 na 11, mi ima­mo ozbilj­nih po­slo­va ko­ji­ma se ba­vi­mo na dnev­nom ni­vou, i ne mo­že­mo se­bi do­zvo­li­ti da pre­kom­po­nu­je­mo pri­o­ri­te­te na osno­vu nje­go­vog pa­u­šal­nog mi­šlje­na - za­klju­či­la je Ra­šo­vić.
A.D.


Za de­po­ni­je kri­vo po­mo­dar­stvo

Na iz­ja­ve i tvrd­nje mje­šta­ni­na Ma­ta­gu­ža Dra­ga­na Gr­bav­če­vi­ća ko­ji je uka­zao na lo­šu jav­nu hi­gi­je­nu na­se­lja, pre­ni­je­te u tek­stu „Od dr­ve­ta ne vi­de šu­mu de­po­ni­ja” re­a­go­va­la je pi ar GO Go­lu­bov­ci Ja­sna Ra­šo­vić. Ona je nje­go­ve ocje­ne na­zva­la de­ma­go­gi­jom uka­zu­ju­ći da je pro­ble­m di­vljih de­po­ni­ja po­slje­di­ca oskud­ne gra­đan­ske kul­tu­re po­je­di­nih mje­šta­na.
- Umje­sto da ape­lu­je­mo na te kom­ši­je ko­ji ih stva­ra­ju, mi, ustva­ri, op­tu­žu­je­mo ne­ko­ga ko či­ni sve da se ne ugu­ši­mo u sop­stve­nom sme­ću. Ka­da bi bi­lo po gra­đan­skoj sa­vje­sti upra­vo tih ko­ji su la­ki u pro­na­la­že­nju kri­va­ca, dav­no bi sve sa­o­bra­ćaj­ni­ce bi­le za­blo­ki­ra­ne ot­pa­dom. Uzrok ni­skog ni­voa gra­đan­ske svi­je­sti je na­še po­mo­dar­stvo zbog kog, umje­sto da te ogrom­ne ko­li­či­ne ot­pa­da, pre­te­žno bilj­nog po­ri­je­kla u ovo do­ba go­di­ne pre­tva­ra­mo u hu­mus, kao što se uvi­jek i ra­di­lo u Ze­ti, či­šće­njem svo­jih ima­nja mi stva­ra­mo ru­glo po se­li­ma – na­vo­di Ja­sna Ra­šo­vić.
Po­sve­će­nost ra­da op­šti­ne Go­lu­bov­ci i nad­le­žnih slu­žbi Či­sto­će u rje­ša­va­nju pro­ble­ma di­vljih de­po­ni­ja se ogle­da u sa­na­ci­ji lo­ka­li­te­ta Sta­ri Vi­ganj u Ma­ta­gu­ži­ma.
- Mno­go pu­ta smo či­sti­li, i ulo­ži­li ve­li­ka sredstva do nje­ne ko­nač­ne sa­na­ci­je. Me­đu­tim, upr­kos svim na­šim na­po­ri­ma, po­je­di­ni ne­sa­vje­sni mje­šta­ni su tu lo­ka­ci­ju za­mi­je­ni­li dru­gom, na mje­stu gdje se na­la­ze kon­tej­ne­ri i da bi bi­lo još go­re, u ne­po­sred­noj bli­zi­ni ško­le gdje baš nji­ho­va dje­ca uče, a oči­gled­no da ako bu­du uči­la od sta­ri­jih ne­će­mo br­zo pro­mi­je­ni­ti ta­kvu sli­ku. Ko­li­či­ne ot­pa­da ko­je se u ovom pe­ri­o­du od­vo­ze iz Ze­te su ni­ka­da do sa­da za­bi­lje­že­ne, re­kord­ne ko­li­či­ne sme­ća, sto­ga, ta­kva de­ma­go­gi­ja i tra­že­nje kriv­ca u dru­gi­ma ima za cilj je­di­no da se mi­ni­mi­zi­ra­ju na­po­ri Grad­ske op­ši­ne i pred­u­ze­ća „Či­sto­ća” u odr­ža­va­nju ko­mu­nal­nog re­da a rje­še­nje se upra­vo na­la­zi u na­ma sa­mi­ma i na­šoj svi­je­sti i kul­tu­ri – ka­že Ja­sna Ra­šo­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"