Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom GRAD RASPISUJE KONKURS
Traže projekat za korito Ribnice
Ratić i Kalezić Traže projekat za korito Ribnice Korito Ribnice biće uređeno od novog mosta do Sastavaka
Glav­ni grad će po­vo­dom 22. apri­la Da­na pla­ne­te Ze­mlje ras­pi­sa­ti kon­kurs za idej­no-ar­hi­tek­ton­sko rje­še­nje ure­đe­nja ko­ri­ta Rib­ni­ce od no­vog mo­sta do Sa­sta­va­ka. Pro­je­kat tre­ba da ob­u­hva­ta dio od Kar­ve­ra, po­red Ta­bač­kog mo­sta do Sa­sta­va­ka ili Ska­li­na ka­ko je sa­vre­mieni­ji na­ziv za ušće Rib­ni­ce u Mo­ra­ču. Ka­ko je ka­za­la To­nja Ra­tić, ar­hi­tek­ta iz Se­kre­ta­ri­ja­ta za pla­ni­ra­nje, ure­đe­nje i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne, jeda­n dio oko Ta­bač­kog mo­sta već je di­je­lom ure­đen.
- Ov­dje se pr­ven­stve­no osla­nja­mo na stra­te­gi­ju adap­ta­ci­je na kli­mat­ske pro­mje­ne, ali i na PUP ko­ji je pred­vi­dio ure­đe­nje ko­ri­ta ri­je­ka i omo­gu­ći­će gra­đa­ni­ma da se spu­ste do ri­je­ke i is­ko­ri­ste bo­gat­stvo ovog gra­da. Kon­kurs će bi­ti otvo­ren 22. apri­la i tra­ja­će 50 da­na, a ima­će­mo i rok za po­sta­vlja­nje pi­ta­nja. Na­da­mo se da će pri­sti­ći ve­li­ki broj kva­li­tet­nih ra­do­va i da će uče­sni­ci na kon­kur­su pro­na­ći raz­log da ga ra­de ne sa­mo zbog novca, već da će po­sto­ja­ti en­tu­zi­ja­zam da se ura­di ne­što za ovaj grad. Oče­ku­je­mo da će­mo do­bi­ti do­bru pro­jekt­nu do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja nam je po­treb­na za bu­du­ći rad jer bez nje ne mo­že­mo da kre­ne­mo ak­tiv­no­sti po pi­ta­nju re­a­li­za­ci­je – re­kla je Ra­tić.
Obi­lje­ža­va­nje ovog da­tu­ma po­če­lo je još 1970. go­di­ne. Ka­ko je ka­za­la La­za­re­la Ka­le­zić, po­moć­nik se­kre­ta­ra za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne to je bi­lo ve­za­no za na­sto­ja­nje da se pi­ta­nje ži­vot­ne sre­di­ne sta­vi u po­li­ti­ke i da se poč­ne bri­nu­ti o toj va­žnoj te­mi.
- Po­če­li smo da raz­mi­šlja­mo na zdrav, prak­ti­čan i do­bar na­čin da ne­gdje shva­ta­mo da je do­bra i zdra­va sre­di­na be­ne­fit da zdra­vo i do­bro ži­vi­mo. Glav­ni grad je pre­po­znao da su ovi po­stu­la­ti va­žni u nje­go­vom raz­vo­ju i do­nio niz do­ku­me­na­ta. Ovaj dan je po­sve­ćen pri­či opi­sme­nja­va­nja u obla­sti ži­vot­ne sre­di­ne i kli­mat­skih pro­mje­na. Pri­ča Pod­go­ri­ce je okre­nu­ta da ide­mo ka odr­ži­vom raz­vo­ju. Raz­mi­šlja­mo na pa­me­tan na­čin na ko­ji će­mo ko­ri­sti­ti re­sur­se, pro­stor, ali smo svje­sni da bez gra­đa­na ne mo­že­mo do­sti­ći što smo se­bi za­cr­ta­li – ka­za­la je Ka­le­zić.
U po­ne­dje­ljak, 24. apri­la po­či­nju i če­tvr­ti Ener­get­ski da­ni Pod­go­ri­ce pod slo­ga­nom „Kad bri­neš do­volj­no is­pla­ti se”.
- Pr­vog da­na na Tr­gu ne­za­vi­sno­sti u 19 ča­so­va bi­će otvo­re­na ma­ni­fe­sta­ci­ja pred­sta­vlja­njem pri­vre­me­nog pa­vi­ljo­na ko­ji će bi­ti po­sta­vljen pet da­na. To je pa­vi­ljon u ob­li­ku sti­li­zo­va­ne dr­ve­ne ku­će ko­ja će bi­ti sim­bol ener­get­ske efi­ka­sno­sti. Sle­de­ćeg da­na za­ka­za­na je kon­fe­ren­ci­ja na te­mu odr­ži­vog tran­spor­ta, a pri­ča­će se o bi­znis pla­nu za po­sta­vlja­nje si­ste­ma ko­ji je za­ži­vio u ze­mlja­ma u okru­že­nju. Bi­će go­vo­ra i o si­gur­no­sti bi­ci­kli­sta u sa­o­bra­ća­ju. Sri­je­da, 26. april po­sve­će­n je odr­ži­vim da­ni­ma gri­ja­nja sa osvr­tom na za­šti­tu šu­ma i bi­o­di­ver­zi­te­ta, ali će se pred­sta­vi­ti i na­ci­o­nal­ni plan odr­ži­vog raz­vo­ja. Že­li­mo da upo­zna­mo lju­de sa ne­kim al­ter­na­tiv­nim me­to­da­ma. Po­sled­njeg da­na za­ka­za­no je dru­že­nje sa naj­mla­đi­ma. Na­i­me, na ve­li­koj sce­ni KIC-a „Bu­do To­mo­vić” u 16 sa­ti bi­će ve­li­ka pri­red­ba „Uga­si­te si­ja­li­ce za ne­ke bu­du­će dječ­je smi­ja­li­ce”. Pri­pre­mi­la su je dje­ca vr­ti­ća „Po­le­ta­rac”, „Je­le­na Ćet­ko­vić 2”, OŠ „21. maj” i OŠ „Vuk Ka­ra­džić”. To je pri­red­ba ko­ja će se ba­vi­ti ener­get­skom efi­ka­sno­sti i za­šti­tom ži­vot­ne sre­di­ne – ka­za­la je Ra­tić.
A.D.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"