Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom RAJKO BOLJEVIĆ OSTAVIO BEZ ELEKTRIČNE ENERGIJE PET ZGRADA U SLOVAČKOJ ULICI
Zapalio kablove jer neće da mu eksproprišu zemlju
Zapaljeni kablovi Zapalio kablove jer neće da mu eksproprišu zemlju Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice nije spremna da izvrši eksproprijaciju. Investitor zgrade je radio na svojoj parceli, ali su kablovi na mojoj. U pitanju je imovina vrijedna 45.000 eura, zašto da ih nekome darujem, kaže Rajko Boljević
Pet zgra­da i pred­stav­ni­štvo ki­ne­ske kom­pa­ni­je CRBC u Slo­vač­koj uli­ci (No­va Da­lm­atin­ska) od sri­je­de ve­če su bez elek­trič­ne ener­gi­je jer je pod­zem­ne elek­tro­e­ner­get­ske ka­blo­ve za­pa­lio Raj­ko Bo­lje­vić, vla­snik par­ce­le pre­ko ko­je in­sta­la­ci­je pro­la­ze. Ovo je dru­gi put da Bo­lje­vić osta­vlja sta­na­re bez stru­je u ro­ku od tri da­na či­ne­ći to iz pro­te­sta jer ni na­kon osam go­di­na ni­je za­vr­še­na neo­p­hod­na eks­pro­pri­ja­ci­ja.
Na mje­stu in­ci­den­ta ju­če je iz­la­zi­la po­li­ci­ja i eki­pe CE­DIS-a po­ku­ša­va­ju­ći da za­mi­je­ne ka­blo­ve. Me­đu­tim, Bo­lje­vić ni­je do­zvo­lio da elek­tri­ča­ri ra­de. Po­li­ci­ja je sko­ro sat vre­me­na po­ku­ša­va­la da ubi­je­di Bo­lje­vi­ća da do­zvo­li da se sta­na­ri­ma obez­bi­je­di stru­ja, ali je bi­lo uza­lud. Na­kon bez­u­spje­šnih raz­go­vo­ra eki­pe CE­DIS-a su oti­šle. Ka­da je Bo­lje­vić od­lu­čio da na­pu­sti par­ce­lu po­ku­šao je vo­zi­lom da pre­đe pre­ko par­kin­ga jed­ne od zgra­da, ali su sta­na­ri na­pra­vi­li ži­vi zid. Je­dan od sta­na­ra tvr­dio je da ga je Bo­lje­vić uda­rio vo­zi­lom, te se na­kon to­ga če­ka­la sa­o­bra­ćaj­na po­li­ci­ja. Ne­du­go po­sli­je to­ga sta­nar je od­lu­čio da za­bo­ra­vi na udes i po­nu­dio je Bo­lje­vi­ću da za­jed­no po­đu kod Sr­đa­na Ra­i­če­vi­ća, di­rek­to­ra Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce na raz­go­vor. Bo­lje­vić je to pri­hva­tio.
Raj­ko Bo­lje­vić iz­ri­čit je da ne­će do­zvo­li­ti da kabl pro­la­zi kroz nje­go­vo ima­nje, već će do­ći da pre­ko­pa kom­plet­nu par­ce­lu gdje će za­sa­di­ti voć­ke.
- Agen­ci­ja za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce ni­je sprem­na da iz­vr­ši eks­pro­pri­ja­ci­ju. Po­slao sam za­htjev i nji­ma i Elek­tro­pri­vre­di i ka­žu da oni ni­je­su po­sta­vi­li kabl. Ne­ko dru­gi je to ura­dio. Sve ra­zu­mi­jem da su sta­na­ri ugro­že­ni, ali ovo je mo­ja par­ce­la. In­ve­sti­tor zgra­de je Ni­ko­la Mi­nić ko­ji mi je ina­če brat od tet­ke. On je ra­dio na svo­joj par­ce­li ali su ka­blo­vi na mo­joj. To ne do­zvo­lja­vam dok se eks­pro­pri­ja­ci­ja ne iz­vr­ši. Radi se o 45.000 eura, zašto i ko­me da ih da­ru­jem. Imao sam do­go­vor u pi­sa­noj for­mi sa Mi­o­mi­rom Mu­go­šom, biv­šim gra­do­na­čel­ni­kom, ko­ji mi je is­pla­tio imovinu uzetu za Slo­vač­ku uli­cu, a osta­lo je do­go­vo­re­no ka­da se bu­du zgra­de ra­di­le da će to da mi pla­te. Me­đu­tim, Mla­den Ilić, di­rek­tor Di­rek­ci­je za imo­vi­nu mi je re­kao da ih to vi­še ne oba­ve­zu­je. Ja sam da­kle, ko­pao na svo­joj ze­mlji – ka­zao je Bo­lje­vić.
Me­đu ri­jet­kim sta­na­ri­ma ko­ji su pri­sta­li na raz­go­vor je Smi­lja­na Ma­rić ko­ja ne odo­bra­va Bo­lje­vi­ćev po­tez uz ocje­nu da je zbog di­ra­nja in­sta­la­ci­ja mo­gao ne­ko da na­stra­da.
- Ov­dje ži­vi to­li­ko po­ro­di­ca, ima pu­no dje­ce, šta da je ne­ko stra­dao. Svi su da­nas ne­na­dle­žni po ovom pi­ta­nju. I u ne­de­lju je do­la­zi­la po­li­ci­ja. Kon­sul­to­vao se in­spek­tor sa tu­ži­o­cem ko­ji mu je re­kao da mo­že re­a­go­va­ti sa­mo ako ga ne­ko vi­di da pa­li ka­blo­ve. Naj­bo­lje da mi de­žu­ra­mo, a oni ne­ka se mo­le sa njim i ni­šta ne pred­u­zi­ma­ju. Naj­vje­ro­vat­ni­je će­mo pi­sa­ti kri­vič­nu pri­ja­vu. Ina­če, in­ve­sti­to­ra zgra­de pu­škom ne mo­že­mo do­ve­sti – ka­že Ma­rić.
Sta­nar Dra­go Ma­rić sma­tra da je Bo­lje­vić mo­gao da pre­ko­pa­va, ali da ni­je smio da pre­ki­ne ka­blo­ve.
- Mo­ra­mo se ne­ko­me obra­ti­ti za po­moć jer svi ko­ji su do­la­zi­li su ne­na­dle­žni. Mi smo ugro­že­ni sa vi­še stra­na, psi­hič­ki, fi­zič­ki, ma­te­ri­jal­no- po­kva­ri­će nam se apa­ra­ti. Mi­slim da su slu­žbe za­ta­ji­le, kao i po­li­ci­je i tu­ži­lac – ka­zao je Ma­rić.
A.D.-N.S.


Iz CE­DIS-a po­sla­li do­zvo­le

Iz CE­DIS-a su sa­op­šti­li da je mje­šta­nin Bo­lje­vić u sri­je­du ve­če, u 21.30 sa­ti za­pa­lio ka­blo­ve, te da je na te­ren iza­šla eki­pa ka­ko bi sa­ni­ra­la kvar, ali da on ne do­zvo­lja­va da se kvar sa­ni­ra.
- Ovo je već dru­gi put u ro­ku od tri da­na da ista oso­ba pa­li ka­blo­ve na tom mje­stu i osta­vlja mje­šta­ne di­je­la No­ve Dal­ma­tin­ske uli­ce bez na­pa­ja­nja elek­trič­nom ener­gi­jom. U ne­dje­lju oko 10:15 ča­so­va, Bo­lje­vić je is­ko­pao ka­nal ka­ko bi do­šao do pod­zem­nih ka­blo­va i za­pa­lio tri ni­sko­na­pon­ska i dva 10 ki­lo­volt­na ka­bla. Sta­na­ri zgra­da i pred­stav­ni­štvo CRBC-a su ta­da osta­li bez na­pa­ja­nja elek­trič­nom ener­gi­jom. CE­DIS je is­klju­čio ka­blo­ve sa mre­že i eki­pe po­pra­vi­le ka­ko bi ko­ri­sni­ci do­bi­li elek­trič­nu ener­gi­ju. Pa­lje­njem ka­blo­va, Bo­lje­vić je pro­u­zro­ko­vao ha­va­rij­sku si­tu­a­ci­ju za či­je je sa­ni­ra­nje bi­lo po­treb­no vi­še od pet sa­ti - sa­op­šti­li su iz CE­DIS-a.
Iz CE­DIS-a na­vo­de da je isti sce­na­rio Bo­lje­vić po­no­vio u sri­je­du ve­če ka­da je za­pa­lio opra­vlje­ne ka­blo­ve. Oni ob­ja­šnja­va­ju da im ni­je­su po­zna­ti raz­lo­zi ko­ji na­vo­de Bo­lje­vi­ća da spro­vo­di rad­nje ko­je ugro­ža­va­ju gra­đa­na, ali da su ne­zva­nič­no sa­zna­­li, da su, pre­ma tvrd­nja­ma Bo­lje­vi­ća, raz­lo­zi ne­ri­je­še­ni imo­vin­sko-prav­ni od­no­si. Iz CE­DIS-a su do­sta­vi­li svu do­ku­men­ta­ci­ju sa do­zvo­la­ma ko­ja je pra­ti­la iz­grad­nju mre­že i to gra­đe­vin­sku i upo­treb­nu do­zvo­lu ko­ju je in­ve­sti­tor do­bio za iz­ve­de­ne ra­do­ve.
- Tra­fo­sta­ni­ca Vra­ni­ći 5 sa pra­te­ćom mre­žom ni­je u vla­sni­štvu CE­DIS-a već in­ve­sti­to­ra zgra­da ali, ka­ko je ona u ener­get­skom si­ste­mu Glav­nog gra­da ima­mo oba­ve­zu pre­ma ko­ri­sni­ci­ma da im is­po­ru­či­mo ener­gi­ju i mre­žu do­ve­de­mo u is­prav­no sta­nje -po­ru­ču­ju iz CE­DIS-a.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"