Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom ZDENKA POPOVIĆ (DEMOKRATE) OCJENJUJE NEPRIHVATLJIVIM NOVI POTEZ UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA
Nezakonito zaustavljeno oporezivanje hiljade objekata
Najviše spornih objekata u Bratonožićima i Kučima Nezakonito zaustavljeno oporezivanje hiljade objekata Uprava za nekretnine već godinama suštinski ne radi posao koji joj je povjeren, a dokaz za to je činjenica da je zbog grešaka u njihovim evidencijama nemoguće oporezovati deset hiljada objekata, smatra Popović
Upra­va lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da ima­la je go­di­nu da­na da po­ša­lje za­po­sle­ne na te­ren i utvr­di stvar­no sta­nje ka­ko ne bi do­šla u si­tu­a­ci­ju da zbog ne­pot­pu­nih po­da­ta­ka o vla­sni­štvu za­u­sta­vi opo­re­zi­va­nje de­set hi­lja­da obje­ka­ta, oci­je­ni­la je Zden­ka Po­po­vić, od­bor­nik De­mo­kra­ta. Spor­ni objek­ti, ka­ko je ob­ja­snio Bo­ri­vo­je Ma­rić, di­rek­tor Upra­ve lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da, naj­ve­ćim di­je­lom na­la­ze se u Ku­či­ma, Bra­to­no­ži­ći­ma i Tu­zi­ma. Opo­re­zi­va­nje ovih obje­ka­ta, ka­ko je Ma­rić ob­ja­snio, za­u­sta­vlje­no je ka­ko se ne bi po­no­vo po­na­vlja­nje gre­ške iz pret­hod­ne go­di­ne ka­da se ve­li­ki broj gra­đa­na ža­lio na po­re­ska rje­še­nja ko­ja su im do­la­zi­la na objek­te ko­ja su u ka­ta­stru evi­den­ti­ra­ni kao po­ro­dič­ne ku­će, a ko­je su u stvar­no­sti zi­di­ne za­ra­sle u ko­rov i dra­če. On je ob­ja­snio da se do­sta obje­ka­ta vo­di i na pre­mi­nu­la li­ca, te da u ne­kim slu­ča­je­vi­ma osta­vin­ski po­stup­ci ni­je­su ni spro­ve­de­ni.
Po­po­vić sma­tra da se ob­u­sta­vlja­njem iz­da­va­nja de­set hi­lja­da po­re­skih rje­še­nja ša­lje lo­ša sli­ka gra­đa­ni­ma.
-Ne­spo­sob­nost i loš rad dr­žav­nih or­ga­na naj­bo­lje se ogle­da u ne­sin­hro­ni­zo­va­nom od­no­su iz­me­đu Upra­ve za ne­kret­ni­ne i Upra­ve lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da. Upra­va za ne­kret­ni­ne već go­di­na­ma su­štin­ski ne ra­di po­sao ko­ji joj je po­vje­ren, a do­kaz za to je či­nje­ni­ca da je zbog gre­ša­ka u nji­ho­vim evi­den­ci­ja­ma ne­mo­gu­će opo­re­zo­va­ti de­set hi­lja­da obje­ka­ta. Go­di­na­ma se u Upra­vi za ne­kren­ti­ne ru­še­vi­ne evi­den­ti­ra­ju kao po­ro­dič­ne ku­će, a luk­su­zne ku­će, vi­ken­di­ce i sta­no­vi ne po­sto­je u nje­noj evi­den­ci­ji. Zbog ne­ma­ra, ne­ra­da ili na­mje­re po­seb­no dr­žav­ne ad­mi­ni­stra­ci­je i dr­žav­ni i lo­kal­ni bu­dže­ti osta­ju us­kra­će­ni za zna­čaj­na fi­nan­sij­ska sred­stva, a ne­ma od­go­vor­no­sti- na­vo­di Po­po­vić.
Ona uka­zu­je da go­di­na­ma uka­zu­je na po­tre­bu for­mi­ra­nja za­jed­nič­ke ko­mi­si­je Upra­ve za ne­kret­ni­ne i Upra­ve lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da ko­ja bi ob­i­šla te­ren i kon­sta­to­va­la stvar­no sta­nje na osno­vu ko­jeg bi se iz­vr­ši­lo bri­sa­nje iz eve­den­ci­je Upra­ve za ne­kret­ni­ne svih spor­nih ne­kret­ni­na, a vr­šio upis po­sto­je­ćih što bi omo­gu­ći­lo Upra­vi lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da da iz­da­je po­re­ska rje­še­nja na ne­po­kret­no­sti na osno­vu stvar­nog sta­nja. Od če­ka­nja ne­ma pri­ho­da, ma­lo vi­še ažur­no­sti i te­ren­skog ra­da da­će re­zul­tat – re­kla je Po­po­vić.
Zden­ka Po­po­vić ka­že da je ne­ko­li­ko pu­ta od Bo­ri­vo­ja Ma­ri­ća tra­ži­la da za­po­sle još lju­di ko­ji će pro­vje­ri­ti stvar­no sta­nje na te­re­nu.
-Ni­je Pod­go­ri­ca Men­hetn, za ne­de­lju da­na bi mo­gli da pro­vje­re sta­vr­no sta­nje. Ne abo­li­ram Upra­vu jav­nih pri­ho­da ima­li su vre­me­na, go­di­nu da­na da sa­gle­da­ju si­tu­a­ci­ju. Gre­šku dr­ža­ve vi­dim i u onim slu­ča­je­vi­ma ka­da su u pi­ta­nju osta­vin­ski po­stup­ci. Ni­je­su gra­đa­ni kri­vi što oni tra­ju do­sta vre­me­na. Ima slu­ča­je­va gdje gra­đa­ni mo­gu br­zo da ri­je­še osta­vin­ske po­stup­ke ali to ne ra­de ka­ko bi iz­je­gli po­rez da pla­te – za­klju­ču­je Zden­ka Po­po­vić.
N.S.


Fali re­gi­star gra­đe­vin­skih obje­ka­ta

Zden­ka Po­po­vić na­vo­di da ve­li­ki pro­blem pred­sta­vlja i to što ne po­sto­ji re­gi­star gra­đe­vin­skih obje­ka­ta iz­gra­đe­nih su­prot­no Za­ko­nu o po­re­zu na ne­po­kret­no­sti pa ne po­sto­ji mo­gu­ćost opo­re­zi­va­nja ta­kvih obje­ka­ta pri­mje­nom uve­ća­ne po­re­ske sto­pe.
-Ne po­sto­ji evi­den­ci­ja no­vo­o­i­zgra­đe­nih sta­no­va ko­ji se u po­slov­nim knji­ga­ma in­ve­sti­to­ra vo­de kao za­li­he go­to­vih pro­iz­vo­da, a ko­ji­ma shod­no Za­ko­nu o po­re­zu na ne­po­kret­nost tre­ba da se utvr­di oba­ve­za pla­ća­nja po­re­za na ne­po­kret­nost jer je pro­te­klo du­že od tri go­di­ne od iz­da­va­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le za obje­kat u ko­jem se na­la­ze sta­no­vi za pro­da­ju – na­vo­di Po­po­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"