Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2017-07-15 NOVA ODLUKA O ZARADAMA LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA PRED ODBORNICIMA
Vatrogascima veće plate 20 odsto
Vatrogascima veće plate 20 odsto Komandiru i zamjeniku komandira Službe zaštite zarade će biti uvećane 10 odsto dok će manje plate dobiti starješine organa uprave, posebnih i stručnih službi i njihovi pomoćnici
Uko­li­ko se od­bor­ni­ci sa­gla­se po no­voj Od­lu­ci o za­ra­da­ma lo­kal­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka u Glav­nom gra­du zbog po­seb­nih uslo­va ra­da, te­ži­ne i pri­ro­de po­slo­va i od­go­vor­no­sti, ko­man­di­ru i za­mje­ni­ku ko­man­di­ra Slu­žbe za­šti­te za­ra­de će bi­ti uve­ća­ne 10 od­sto a va­tro­ga­sci­ma-spa­si­o­ci­ma naj­ma­nje 20 od­sto u od­no­su na sred­stva ko­ja se obez­bje­đu­ju za za­ra­de za­po­sle­nih u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve. Raz­log do­no­še­nja od­lu­ke je uskla­đi­va­nje sa Za­ko­nom za­šti­ti i spa­ša­va­nju. Ova od­lu­ka je te­ma skup­štin­skog za­si­je­da­nja 28. ju­la.
Isto­vre­me­no pla­te gradskih funkcionera - star­je­ši­na or­ga­na upra­ve, po­seb­nih i struč­nih slu­žbi i nji­ho­vih po­moć­ni­ka bi­će uma­nje­ne jer je uma­nju­ju ko­e­fi­ci­jen­ti.
Da­kle, mi­je­nja­ju se zva­nja vi­so­ko ru­ko­vod­nog ka­dra ko­ji se post­va­lja za­vi­sno od ni­voa kva­li­fi­ka­ci­je obra­zo­va­nja, slo­že­no­sti po­slo­va, od­go­vor­no­sti i dru­gih ele­me­na­ta bit­nih za vred­no­va­nje od­re­đe­nog po­sla. Sa­da je sa ko­e­fi­cijen­tom 15,99 na vr­hu ko­man­dir Slu­žbe za­šti­te. Sli­je­di star­je­ši­na or­ga­na upra­ve sa ko­efi­ci­jen­tom 15,56 ko­ji se zna­čaj­no uma­nju­je jer je bio 18 i star­je­ši­na po­seb­ne slu­žbe ko­ji će ima­ti ko­e­fi­ci­jent 14,7, a imao je 17. Star­je­ši­na struč­ne slu­žbe i me­na­džer ima­će ma­nju pla­tu sa ko­e­fi­ci­jen­tom 13,83 jer su ima­li ko­e­fi­ci­jent 16. Po­tom sli­je­di po­moć­nik star­je­ši­ne or­ga­na upra­ve, za­mje­nik ko­man­di­ra Slu­žbe za­šti­te (no­vo zva­nje po ka­te­go­ri­za­ci­ji) i po­seb­ni sa­vjet­nik sa ko­e­fi­ci­jen­tom 11,67, a do­sad su ima­li 13,5. I na kra­ju u vi­so­ko ru­ko­vod­ni ka­dar su po­moć­nik star­je­ši­ne po­seb­ne slu­žbe i po­moć­nik star­je­ši­ne struč­ne slu­žbe sa ko­e­fi­cijen­tom 10,81 a ima­li su 12,5.
Od­lu­kom se utvr­đu­je i do­da­tak za oba­vlja­nje po­slo­va na rad­nom mje­stu ku­rir u Se­kre­ta­ri­ja­tu za ko­mu­nal­ne po­slo­ve i sa­o­bra­ćaj u vi­si­ni do 25 pro­ce­na­ta u skla­du sa Za­ko­nom o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru. Ku­ri­ri iz osta­lih se­kre­ta­ri­ja­ta već ima­ju to pra­vo.
Va­tro­ga­sci­ma se po­ve­ća­va­ju pla­te ta­ko što je utvr­đen do­da­tak za oba­vlja­nje po­slo­va na po­je­di­nim rad­nim mje­sti­ma u Slu­žbi za­šti­te u vi­si­ni do 35 od­sto. Na taj na­čin, uva­ža­va­ju­ći po­tre­bu uskla­đi­va­nja i sa Za­ko­nom za­šti­ti i spa­ša­va­nju, na­pra­vlje­na je raz­li­ka od 20 od­sto u za­ra­da­ma zbog po­seb­nih uslo­va ra­da, te­ži­ne i pri­ro­de po­slo­va i od­go­vor­no­sti u Slu­žbi za­šti­te u od­no­su na za­ra­de osta­lih za­po­sle­nih u upra­vi Glav­nog gra­da, ko­ji­ma je od­re­đen do­da­tak u iz­no­su od 15 od­sto. N.S.
  • Podgoricom
    Ranije - Podgoricom

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"