Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika LIDER BOŠNJAČKE STRANKE RAFET HUSOVIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” PORUČIO
Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna
Centrala BS-a štiti svoje funkcionere Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna Niti jedno suđenje, kao ni izricanje kazne ne treba da imaju političke primjese, poručuje Rafet Husović Osjećam gorčinu zbog raskida koalicije u Petnjici jer sam upravo ja glavni krivac za njeno konstituisanje 2013. godine, kaže predsjednik BS-a
Ka­ko je ko­a­li­ci­o­ni spo­ra­zum sa De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta sklo­pljen, na isti na­čin mo­že bi­ti i ras­ki­nut, ka­zao je pred­sjed­nik Bo­šnjač­ke stran­ke Ra­fet Hu­so­vić. On je u in­ter­vjuu za „Dan” is­ta­kao da su u pro­ce­du­ri smje­ne Ad­na­na Mu­ho­vi­ća sa mje­sta pred­sjed­ni­ka pet­njič­kog par­la­men­ta pre­kr­še­ni Po­slov­nik, Sta­tut i dru­gi prav­ni ak­ti iako je Bo­šnjač­ka stran­ka tra­ži­la da se po­stig­ne kom­pro­mis. Hu­so­vić sma­tra da je funk­ci­o­ne­ru BS-a i pred­sjed­ni­ku Op­šti­ne Plav Or­ha­nu Šah­ma­no­vi­ću iz­re­če­na dra­kon­ska ka­zna od go­di­nu da­na za­tvo­ra. Uvje­ren je da će u slu­ča­ju smje­ne Mu­ho­vi­ća kao i osu­de Šah­ma­no­vi­ća ko­nač­ni prav­ni epi­log bi­ti bit­no dru­ga­či­ji. Po­ru­ču­je da ni­jed­no su­đe­nje, kao ni iz­ri­ca­nje ka­zne ne tre­ba da ima po­li­tič­ke pri­mje­se i da je BS sprem­na da Šah­ma­no­vi­ću kao čla­nu Glav­nog od­bo­ra stran­ke pru­ži svu neo­p­hod­nu prav­nu po­moć, uko­li­ko bu­de po­treb­na.
● Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te od­lu­ku od­bor­nič­ke ve­ći­ne u Pet­nji­ci, pred­vo­đe­ne De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta, da smi­je­ni Ad­na­na Mu­ho­vi­ća sa mje­sta pred­sjed­ni­ka lo­kal­nog par­la­men­ta?
– Bo­šnjač­ka stran­ka sma­tra da su na­či­nom na ko­ji je spro­ve­de­na kom­plet­na pro­ce­du­ra oko smje­ne pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Pet­nji­ca, u vi­še seg­me­na­ta po­vri­je­đe­ni Po­slov­nik, Sta­tut i dru­ga prav­na ak­ta. Na onaj na­čin na ko­ji se sklo­pio ko­a­li­ci­o­ni spo­ra­zum, on se isto ta­ko mo­že i ras­ki­nu­ti. Lič­no osje­ćam gor­či­nu zbog ovog ras­ki­da ko­a­li­ci­je u Pet­nji­ci jer sam upra­vo ja glav­ni kri­vac za nje­no kon­sti­tu­i­sa­nje 2013. go­di­ne. Ža­lim što ta ko­a­li­ci­ja ni­ka­da ni­je pro­funk­ci­o­ni­sa­la u pra­vom smi­slu te ri­je­či. Ipak, oči­gled­no je da se ko­a­li­ci­je i par­la­men­tar­ne ve­ći­ne mi­je­nja­ju ka­ko na lo­kal­nom, ta­ko i na dr­žav­nom ni­vou, i to je pot­pu­no le­gi­tim­na stvar. Ina­če, mi smo se za­la­ga­li za tra­že­nje kom­pro­mi­sa, da se ovaj ko­a­li­ci­o­ni sa­vez odr­ži, da se na­đu rje­še­nja za pro­ble­me i da lo­kal­na upra­va u Pet­nji­ci za­vr­ši svoj man­dat. Po­te­ško­će u funk­ci­o­ni­sa­nju ko­a­li­ci­je pred­sta­vlja­ju pro­ble­me za sve gra­đa­ne Pet­nji­ce i odr­ža­va­ju se na uku­pan ži­vot u toj op­šti­ni.
● Pri­je ne­ko­li­ko da­na is­tak­nu­ti funk­ci­o­ner BS-a Or­han Šah­ma­no­vić osu­đen je pr­vo­ste­pe­nom pre­su­dom na go­di­nu da­na za­tvo­ra. Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te tu či­nje­ni­cu, ako ima­mo u vi­du da su za mno­go te­ža kri­vič­na dje­la sa mi­li­on­skim šte­ta­ma po bu­džet, funk­ci­o­ne­ri DPS-a do­bi­ja­li iste ili čak bla­že za­tvor­ske ka­zne?
– Bo­šnjač­koj stran­ci, ni me­ni lič­no, ni­je svoj­stve­no ko­men­ta­ri­sa­nje ne­pra­vo­sna­žnih sud­skih pre­su­da. Ne že­li­mo svo­jom po­li­ti­kom uti­ca­ti na sud­stvo, ali sva­ka­ko pra­ti­mo taj pro­ces. Sma­tram da je, pri­je sve­ga, po­treb­no sa­če­ka­ti da pre­su­da po­sta­ne pra­vo­sna­žna. Ono što je uoč­lji­vo u ovoj fa­zi po­stup­ka ko­ji je vo­đen pred Vi­šim su­dom je­ste da je iz­re­če­na dra­kon­ska ka­zna i ni­je pri­mje­re­na onoj kri­vi­ci ko­ja se op­tu­že­nom sta­vlja na te­ret. Sma­tram da ni­jed­no su­đe­nje, kao ni iz­ri­ca­nje ka­zne ne tre­ba da ima­ju po­li­tič­ke pri­mje­se. Bo­šnjač­ka stran­ka će, uko­li­ko to bu­de po­treb­no, pru­ži­ti prav­nu po­moć čla­nu Glav­nog od­bo­ra Or­ha­nu Šah­ma­no­vi­ću.
● Da li se kroz po­me­nu­ta dva slu­ča­ja mo­že go­vo­ri­ti o svo­je­vr­snom pro­go­nu funk­ci­o­ne­ra BS-a i ka­ko će to uti­ca­ti na od­no­se sa DPS-om u ko­a­li­ci­ji na dr­žav­nom ni­vou?
– Či­nje­ni­ca je da se ra­di o po­je­di­nač­nim slu­ča­je­vi­ma, te je sva­ki spe­ci­fi­čan za se­be. U oba slu­ča­ja vje­ru­je­mo da će prav­ni epi­log bi­ti zna­čaj­no dru­ga­či­ji ne­go što to sa­da iz­gle­da. I to, uop­šte, ne bih do­vo­dio u ve­zu sa nji­ho­vim iz­ja­šnja­va­njem oko ko­a­li­ci­o­nog sa­ve­za. Po­ka­za­lo se da Bo­šnjač­ka stran­ka ni­je in­te­re­san­tan part­ner DPS-u ni u Bi­je­lom Po­lju, ni sa­da u Pet­nji­ci. Pro­mje­ne skup­štin­skih ve­ći­na su pri­sut­ne, to je evi­dent­no, le­gi­tim­no i mi to po­štu­je­mo.
V.R.


Tra­ži­će­mo da se po­štu­ju oba­ve­ze

● Da li će­te po­vo­dom ak­tu­el­ne si­tu­a­ci­je tra­ži­ti raz­go­vor sa vr­hom DPS-a?
– Mi će­mo u da­ljim raz­go­vo­ri­ma na­sto­ja­ti da obez­bi­je­di­mo po­što­va­nje i iz­vr­ša­va­nje oba­ve­za iz ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma i, na­rav­no, rje­ša­va­ti pro­ble­me ta­mo gdje oni po­sto­je. Sva­ku od­lu­ku o ko­a­li­ci­o­nim aran­žma­ni­ma, us­po­sta­vlja­nju ili ras­ki­da­nju ko­a­li­ci­o­nih sa­ve­za, ne do­no­se po­je­din­ci, već is­klju­či­vo Glav­ni od­bor Bo­šnjač­ke stran­ke.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"