Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika NOVE SUMNJE U MANIPULACIJE U SUSRET GLASANJU U OPŠTINI MOJKOVAC
Pred glasanje budžet povećali za 232.524 eura
Dejan Medojević Pred glasanje budžet povećali za 232.524 eura Predsjednik mojkovačke opštine Dejan Medojević iznenada predložio budžetsko uvećanje od 8,83 odsto, što upućuje na sumnje da bi dodatni novac mogao da bude iskorišćen za finansiranje kampanje vladajuće stranke za jesenje izbore
Pred­sjed­nik op­šti­ne Moj­ko­vac De­jan Me­do­je­vić (DPS) pred­lo­žio je po­ve­ća­nje op­štin­skog bu­dže­ta za 2017. go­di­nu, uoči iz­bo­ra u tom gra­du. Me­do­je­vić, ko­ji je bio no­si­lac li­ste DPS-a na ra­ni­jim iz­bo­ri­ma u Moj­kov­cu i ak­ter je afe­re „Sni­mak”, pred­lo­žio je pro­šle sed­mi­ce da bu­džet u su­sret iz­bo­ri­ma bu­de ve­ći za 232.524 eura, što upu­ću­je na sum­nje da bi do­dat­ni no­vac mo­gao da bu­de is­ko­ri­šćen za fi­nan­si­ra­nje kam­pa­nje vla­da­ju­će stran­ke u tom gra­du.
Za 2017. go­di­nu bu­džet op­šti­ne Moj­ko­vac pred­lo­žen je u iz­no­su od 2.633.000 ali je iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma po­ve­ćan za 2.865.524 eura. Tom do­pu­nom bu­džet je ve­ći za 8,83 od­sto ili 232.524 eura, a da ni­je bi­lo kon­kret­nog obra­zlo­že­nja za­što je to ura­đe­no, osim štu­rih na­po­me­na da se ra­di o „ka­pi­tal­nim in­ve­sti­ci­ja­ma i rje­ša­va­nju te­ku­ćih pro­ble­ma”.
Sre­di­nom no­vem­bra ove go­di­ne, osim u Moj­kov­cu i na Ce­ti­nju, lo­kal­ni iz­bo­ri bi­će odr­ža­ni i u Pet­nji­ci, a naj­vje­ro­vat­ni­je i u Ul­ci­nju, gdje su lo­kal­ne vla­sti u ozbilj­noj po­li­tič­koj kri­zi i oče­ku­je se skra­će­nje man­da­ta op­štin­skom par­la­men­tu. U ma­ju su već za­ka­za­ni lo­kal­ni iz­bo­ri u Her­ceg No­vom.
De­jan Me­do­je­vić je pri­ja­vlji­van vi­še pu­ta is­tra­žnim or­ga­ni­ma zbog na­vo­da o pred­iz­bor­nim ma­ni­pu­la­ci­ja­ma, ali su te pri­ja­ve od­ba­ci­va­ne. Od­lu­ke dr­žav­nog tu­ži­la­štva da od­ba­ci pri­ja­ve pro­tiv ak­te­ra afe­re „Sni­mak” na­i­šle su na oštre osu­de od pred­stav­ni­ka opo­zi­ci­je i NVO, pa i ne­kih evrop­skih zva­nič­ni­ka.
U ve­zi te afe­re „Dan” je eks­klu­ziv­no ob­ja­vio tran­skrip­te sa sjed­ni­ca par­tij­skih or­ga­na DPS-a, na ko­ji­ma se ču­je ka­ko funk­ci­o­ne­ri go­vo­re o pred­u­zi­ma­nju mje­ra za pri­do­bi­ja­nje gla­so­va, ko­je uklju­ču­ju zlo­u­po­tre­be jav­nih re­sur­sa. Po­red osta­log, do­go­va­ra­no je i za­po­šlja­va­nje sa­mo čla­no­va DPS-a, ali i odo­bra­va­nje kre­di­ta član­stvu te par­ti­je, te oda­va­no pri­zna­nje po­je­di­nim mi­ni­stri­ma za do­pri­nos re­zul­ta­tu na iz­bo­ri­ma, iako je nji­ho­vo uče­šće u iz­bor­nim ak­tiv­no­sti­ma za­ko­nom za­bra­nje­no.
– Zna­te da je na­ša op­šti­na u pret­hod­nom pe­ri­o­du ima­la do­sta ele­men­tar­nih ne­po­go­da i da uko­li­ko po­sto­ji mo­guć­nost za is­pla­tu šte­ta na­šem član­stvu, sma­tram da bi do­bro po­mo­gli, i to bi po­mo­glo na­ma na te­re­nu – re­kao je pred­sjed­nik op­šti­ne Moj­ko­vac i funk­ci­o­ner DPS-a De­jan Me­do­je­vić na sa­stan­ku vr­ha te stran­ke, što je do­ku­men­to­va­no u afe­ri „Sni­mak”.
Ob­ja­vlji­va­njem se­ri­je tek­sto­va o audio-za­pi­si­ma sa za jav­nost za­tvo­re­nih sjed­ni­ca De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, „Dan”je još u fe­bru­a­ru 2013. go­di­ne po­kre­nuo afe­ru „Sni­mak”, či­je ra­svje­tlja­va­nje tra­že i naj­vi­ši evrop­ski zva­nič­ni­ci.
In­te­re­sant­no je da je ovom uve­ća­nju bu­dže­ta pret­ho­di­la od­lu­ka Vla­de o usva­ja­nju pro­gra­ma pod­sti­ca­nja kla­ste­ra u Cr­noj Go­ri za 2017. go­di­nu, a ko­ji bi mo­gao da bu­de po­ve­zan sa kam­pa­njom DPS-a za lo­kal­ne iz­bo­re na je­sen ove go­di­ne.
Na ini­ci­ja­ti­vu Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je, Vla­da je usvo­ji­la pro­gram raz­vo­ja kla­ste­ra za 2017. go­di­nu, otva­ra­ju­ći pro­stor da pod­no­si­o­ci pro­jek­ta do­bi­ju i do 15.000 eura. Po­seb­no to mo­že da bu­de is­ko­ri­šće­no u moj­ko­vač­koj op­šti­ni.
Kla­ste­re či­ne vi­še fir­mi iste ili slič­ne dje­lat­no­sti ko­je po­slu­ju u is­toj re­gi­ji i udru­žu­ju se ra­di za­jed­nič­kog po­slov­nog in­te­re­sa. Ka­ko je ra­ni­je obje­lo­da­nio MANS, Vla­da je pro­gram raz­vo­ja kla­ste­ra po­če­la da spro­vo­di u sep­tem­bru 2012. go­di­ne, mje­sec da­na uoči odr­ža­va­nja van­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, i on je ob­u­hva­tio sa­mo sje­ver­ni re­gi­on. M.V.


Mi­šo Sta­ni­šić ko­or­di­na­tor kam­pa­nje

Po­sla­nik DPS-a Ob­rad Mi­šo Sta­ni­šić je ko­or­di­na­tor pred­sjed­ni­štva te stran­ke za Moj­ko­vac i bi­će na če­lu pred­sto­je­će kam­pa­nje u tom gra­du. Sta­ni­šić je kra­jem 2015. go­di­ne na tom mje­stu za­mi­je­nio sa­da­šnjeg pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća.
Biv­ši mi­ni­star za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va Su­ad Nu­ma­no­vić je ko­or­di­na­tor pred­sjed­ni­štva za Pet­nji­cu, dok su u Ul­ci­nju i na Ce­ti­nju ko­or­di­na­to­ri Ha­lil Du­ko­vić i Da­li­bor­ka Pe­jo­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"