Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika TAJNA POLICIJA ŠALJE PREDSTAVNIKA U CRNOGORSKU MISIJU PRI NATO-U
Službenika ANB-a u Briselu plaćamo 25.165 eura
Šef ANB-a Dejan Peruničić Službenika ANB-a u Briselu plaćamo 25.165 eura Ministarstvo finansija, kojim rukovodi bivši direktor Prve banke Darko Radunović, predložilo da Vlada odobri isplatu iz budžeta ANB-a
Po­re­ske ob­ve­zni­ke Cr­ne Go­re slu­žbe­nik ANB-a u cr­no­gor­skoj mi­si­ji pri NA­TO-u u Bri­se­lu ko­šta­će 25.165 eura, vi­di se iz Pred­lo­ga za pre­u­smje­re­nje sred­sta­va s po­tro­šač­ke je­di­ni­ce Agen­ci­ja za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost na po­tro­šač­ku je­di­ni­cu Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va, ko­ji je bez ras­pra­ve usvo­jen na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Vla­de.
Ka­ko je na­ve­de­no u ma­te­ri­ja­li­ma sa sjed­ni­ce Vla­de, Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja do­sta­vljen je za­htjev iz Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost broj 250/17-10- 2128/4 od 4. apri­la 2017. go­di­ne za da­va­nje mi­šlje­nja o pre­u­smje­ra­va­nju sred­sta­va u iz­no­su od 25.165,22 eura.
Ra­di se o pre­u­smje­ra­va­nju sred­sta­va sa Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost (or­ga­ni­za­ci­o­ni kod 50901) sa pro­gra­ma Na­ci­o­nal­na bez­bjed­nost, Ne­to za­ra­de, Po­rez na za­ra­de, Do­pri­nos na te­ret za­po­sle­nog, Do­pri­nos na te­ret po­slo­dav­ca i Op­štin­ski pri­rez na Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va (or­ga­ni­za­ci­o­ni kod 40601).
Kon­kret­no, no­vac ko­ji će bi­ti pre­ba­čen tran­sfe­ri­še se na pro­gram Di­plo­mat­sko kon­zu­lar­na pred­stav­ni­štva, za­tim za ne­to za­ra­de, po­rez na za­ra­de, do­pri­nos na te­ret za­po­sle­nog, do­pri­nos na te­ret po­slo­dav­ca i op­štin­ski pri­rez.
– Na­ve­de­no pre­u­smje­ra­va­nje je neo­p­hod­no, u ci­lju re­a­li­za­ci­je di­je­la oba­ve­za ko­je je Agen­ci­ja za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost du­žna obez­bi­je­di­ti Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­o­slo­va, shod­no pot­pi­sa­nom spo­ra­zu­mu broj 05/4-1932/2 od 1. av­gu­sta 2012. go­di­ne, ko­jim su re­gu­li­sa­na me­đu­sob­na pra­va i oba­ve­ze Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja i Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost u ve­zi upu­ći­va­nja pred­stav­ni­ka ANB-a na rad na od­re­đe­no vri­je­me u Mi­si­ju Cr­ne Go­re pri NA­TO-u u Bri­se­lu – na­vo­di se u do­ku­men­tu ko­ji je usvo­jen na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Vla­de.
Ka­ko se na­vo­di, Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja, ko­jim ru­ko­vo­di Dar­ko Ra­du­no­vić, biv­ši di­rek­tor Pr­ve ban­ke, do­šlo je do za­ključ­ka da ta­kav za­htjev ANB-a tre­ba po­dr­ža­ti.
– Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja je mi­šlje­nja da za­htjev Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost tre­ba po­dr­ža­ti i pred­la­že da shod­no čla­nu 45 Za­ko­na o bu­dže­tu i fi­skal­noj od­go­vor­no­sti, Vla­da Cr­ne Go­re do­ne­se za­klju­čak o pre­u­smje­ra­va­nju tra­že­nih sred­sta­va u ci­lju re­a­li­za­ci­je di­je­la oba­ve­za – pod­vu­če­no je u do­ku­men­tu.
Ta­da­šnje Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja i Agen­ci­ja za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost još 2012. go­di­ne su pot­pi­sa­li spo­ra­zum ko­jim se pred­vi­đa da je­dan slu­žbe­nik ANB-a pre­u­zme po­slo­ve dru­gog čo­vje­ka u cr­no­gor­skom di­plo­mat­skom pred­stav­ni­štvu pri NA­TO-u. Mi­si­ja pri NA­TO-u for­mal­no je otvo­re­na 2007. go­di­ne i ima dva di­je­la – di­plo­mat­ski i voj­ni. Pre­ma Za­ko­nu o vanj­skim po­slo­vi­ma, uslo­vi za di­plo­mat­sko zva­nje u di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­nim pred­stav­ni­štvi­ma Cr­ne Go­re u ino­stran­stvu su po­lo­žen di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­ni is­pit, od­go­va­ra­ju­će zna­nje jed­nog ili vi­še stra­nih je­zi­ka, od­go­va­ra­ju­ća zna­nja iz obla­sti vanj­ske po­li­ti­ke, me­đu­na­rod­nih od­no­sa i me­đu­na­rod­nog pra­va, kao i od­go­va­ra­ju­će psi­ho­fi­zič­ke spo­sob­no­sti.
Na in­ter­net saj­tu Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va, u di­je­lu ko­ji se od­no­si na za­po­šlja­va­nje u tom mi­ni­star­stvu, ne­ma kon­kret­nih de­ta­lji­sa­nja o to­me da li se tu pod­ra­zu­mi­je­va oba­vje­štaj­ni ili kon­tra­o­ba­vje­štaj­ni rad.
Sa­mo se na­vo­di da di­plo­ma­ta ima oba­ve­zu da uspje­šno pred­sta­vlja dr­ža­vu, šti­ti nje­ne in­te­re­se i in­te­re­se nje­nih gra­đa­na, ana­li­tič­ki sa­gle­da­va i pred­vi­đa do­ga­đa­je i pro­ce­se u po­je­di­nim ze­mlja­ma, me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma i me­đu­na­rod­nim od­no­si­ma u cje­li­ni, i o to­me bla­go­vre­me­no iz­vje­šta­va dr­ža­vu ko­ju pred­sta­vlja.
M.V.

Za­po­šlja­va­ju bez kon­kur­sa

Pre­ma Za­ko­nu o ANB-u, rad­ni od­nos u Agen­ci­ji mo­že se za­sno­va­ti bez jav­nog ogla­ša­va­nja. Rad­na mje­sta ko­ja se po­pu­nja­va­ju bez jav­nog ogla­ša­va­nja utvr­đu­ju se ak­tom o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji slu­žbe­nič­kih mje­sta u Agen­ci­ji. Od­lu­ku o za­sni­va­nju rad­nog od­no­sa u Agen­ci­ji do­no­si di­rek­tor Agen­ci­je.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"