Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika NAJAVLJENA OKUPLJANJA ZBOG JEDNOSTRANE ODLUKE O PRISTUPU CRNE GORE U NATO
Protesti na Cetinju i u Novom
Protesti na Cetinju i u Novom Protestni skup Demokrata u Herceg Novom u subotu biće oštra opomena vlastodršcima u Crnoj Gori i Milovoj ekipi da bi nova podjela bila pogubna po sve, posebno po generacije koje tek stasavaju i dolaze, rekla je Zdenka Popović
De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra or­ga­ni­zo­va­će u su­bo­tu pro­test u Her­ceg No­vom, sa kog će po­ru­či­ti da od­lu­ka o even­tu­al­nom pri­stu­pu Cr­ne Go­re NA­TO-u mo­ra bi­ti do­ni­je­ta is­klju­či­vo na re­fe­ren­du­mu. Pot­pred­sjed­nik te stran­ke Zden­ka Po­po­vić re­kla je za „Dan” da je De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra odr­ža­la pri­je par da­na u Ko­to­ru ve­li­ki pro­test­ni skup na kom su mla­de De­mo­kra­te po­sla­le ja­snu po­ru­ku svi­ma u Cr­noj Go­ri da se od­lu­ka o even­tu­al­nom pri­stu­pu Cr­ne Go­re NA­TO-u mo­ra do­ni­je­ti is­klju­či­vo na re­fe­ren­du­mu, te da bi sva­ki dru­ga­či­ji pri­stup bio pu­canj u de­mo­kra­ti­ju i osnov­na na­če­la Usta­va Cr­ne Go­re.
– I oni ko­ju su pro­tiv i oni ko­ji su za je­din­stve­ni su u ocje­ni da bi od­lu­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re o pri­stu­pu NA­TO-u po­di­je­li­la na­šu dr­ža­vu po svim ša­vo­vi­ma i po­si­ja­la zlo sje­me raz­do­ra. De­mo­kra­te, zbog kon­stant­nih, ci­lja­nih i bru­tal­nih na­pa­da ne­će uče­stvo­va­ti u in­di­vi­du­al­nim ak­ci­ja­ma DF-a, već će­mo, po­red pro­test­nog sku­pa u Ko­to­ru, or­ga­ni­zo­va­ti pro­test­ni skup u su­bo­tu u Her­ceg No­vom. Ovaj pro­test­ni skup De­mo­kra­ta bi­će oštra opo­me­na vla­sto­dr­šci­ma u Cr­noj Go­ri i Mi­lo­voj eki­pi da bi no­va po­dje­la bi­la po­gub­na po sve, po­seb­no po ge­ne­ra­ci­je ko­je tek sta­sa­va­ju i do­la­ze – re­kla je Po­po­vi­će­va.
S dru­ge stra­ne, funk­ci­o­ner No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić re­kao je da će taj po­li­tič­ki su­bjekt or­ga­ni­zo­va­ti pro­test na dan gla­sa­nja o ra­ti­fi­ka­ci­ji Sje­ver­no­a­tlant­skog ugo­vo­ra u par­la­men­tu Cr­ne Go­re. On je sa­op­štio da se oče­ku­je da pr­o­test bu­de or­ga­ni­zo­van na Ce­ti­nju 28. apri­la, za ka­da je za­ka­za­na sjed­ni­ca na ko­joj će Skup­šti­na Cr­ne Go­re raz­ma­tra­ti pred­log za­ko­na o po­tvr­đi­va­nju Sje­ver­no­a­tlant­skog ugo­vo­ra.
– O svim de­ta­lji­ma će­mo u na­red­nom pe­ri­o­du, ali pro­test pro­tiv ovog sram­nog či­na ko­ji spro­vo­di ovaj re­žim će bi­ti or­ga­ni­zo­van, ka­ko smo već i na­ja­vlji­va­li – re­kao je Đu­ka­no­vić u iz­ja­vi za „Dan”.
Vje­ru­je se da će u or­ga­ni­za­ci­ji pro­te­sta uče­stvo­va­ti i još je­dan broj po­li­tič­kih su­bje­ka­ta, ali i Po­kret „Slo­bo­da na­ro­du”, Al­ter­na­ti­va Cr­ne Go­re i Po­kret za ne­u­tral­nost.
Pred­sjed­nik Al­ter­na­ti­ve Cr­na Go­ra Ve­sko Pe­jak re­kao je u iz­ja­vi za „Dan” da će ta po­li­tič­ka oga­ni­za­ci­ja ura­di­ti sve da se uje­di­ne (pre­o­sta­le) sna­ge ko­je su pro­tiv član­stva cr­no­gor­ske dr­ža­ve u NA­TO.
– Sto­ga smo od­lu­či­li da od­lo­ži­mo za­ka­zi­va­nje sku­pa dok to ne ura­di De­mo­krat­ski front, ko­ji je na­ja­vio svoj skup na dan ra­ti­fi­ka­ci­je. Sa­če­ka­će­mo par da­na da vi­di­mo da li će to oni ura­di­ti. Ako ne, za vi­kend će­mo or­ga­ni­za­ci­ju pro­te­sta ob­ja­vi­ti mi – ka­zao je Pe­jak za „Dan”.
Ka­ko je re­kao, Al­ter­na­ti­va će na dan gla­sa­nja o ra­ti­fi­ka­ci­ji Sje­ver­no­a­tlant­skog ugo­vo­ra u par­la­men­tu Cr­ne Go­re bi­ti na Ce­ti­nju.
– Bi­će­mo ta­mo sa­mo sa jed­nim ci­ljem – da iz­vrg­ne­mo ru­glu one „po­sla­ni­ke” ko­ji bu­du gla­sa­li za ka­pi­tu­la­ci­ju Cr­ne Go­re. Ni­je­dan čo­vjek ne­ma pra­vo da pot­pi­še ka­pi­tu­la­ci­ju ze­mlje, ni­ti da gla­sa za nju. Ta­kav čin sma­tra se iz­da­jom. Za ta­kav po­stu­pak se ne­ka­da u Cr­noj Go­ri od­re­đi­va­la naj­te­ža ka­zna – ka­zao je Pe­jak.
Pre­ma nje­go­vom mi­šlje­nju, ću­ta­nje dok nam pre­da­ju ze­mlju ta­ko­đe se sma­tra iz­da­jom. Ka­ko je re­kao, ni­ko ne­ma pra­vo da ću­ti.
– Par­ti­je ko­je su se (de­kla­ra­tiv­no) za­la­ga­le za re­fe­ren­dum sa­da ću­te. Kri­li su se iza pri­če o re­fe­ren­du­mu, da bi sa­kri­le svoj pra­vi stav – da su za NA­TO. Da li je go­re otvo­re­no po­ma­ga­ti oku­pa­to­ru ili ću­ta­ti dok se oku­pa­ci­ja spro­vo­di, osta­vlja­mo gra­đa­ni­ma da od­lu­če – sa­op­štio je Pe­jak.
SDP će do­ći ka­da se bu­de gla­sa­lo u par­la­men­tu o ra­ti­fi­ka­ci­ji ugo­vo­ra o NA­TO. Gra­đan­ski po­kret URA, ka­ko je re­kao nje­gov čel­nik Dri­tan Aba­zo­vić, to ne­će ura­di­ti, a ni So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja, De­mo­kra­te i De­mos ne­će pri­su­stvo­va­ti sjed­ni­ci Skup­šti­ne i za­la­žu se da dr­ža­va or­ga­ni­zu­je re­fe­ren­dum o član­stvu Cr­ne Go­re u NA­TO.
Pred­sjed­nik Gra­đan­ske ali­jan­se Bo­ris Ra­o­nić re­kao je da je od­lu­ka o NA­TO-u ko­nač­na i šta god da bu­du ak­tiv­no­sti u na­red­nom pe­ri­o­du, ona se ne­će mo­ći pro­mi­je­ni­ti.
– To je ja­sno i jed­ni­ma i dru­gi­ma. Ono što me­ne bri­ne u ovom tre­nut­ku je što pro­tiv­ni­ci NA­TO-a ne­ma­ju ni­jed­nog po­bor­ni­ka ko­ji za­stu­pa to sta­no­vi­šte sa an­ti­mi­li­ta­ri­stič­kih po­zi­ci­ja i ubje­đe­nja, ka­ko je to bi­lo u Slo­ve­ni­ji i dru­gim is­toč­no­e­vrop­skim ze­mlja­ma gdje su taj po­kret vo­di­li an­ti­mi­li­ta­ri­sti. An­ti-NA­TO pro­te­ste kod nas će vo­di­ti oni ko­ji se to­me pro­ti­ve iz ide­o­lo­ških uglo­va – na­veo je Ra­o­nić.
Mi­ni­star od­bra­ne Pre­drag Bo­ško­vić na­gla­sio je na­kon što je pro­ces ra­ti­fi­ka­ci­je ušao u za­vr­šnu fa­zu da se glav­ni spolj­no­po­li­tič­ki ci­lje­vi ko­je je Cr­na Go­ra po­sta­vi­la na­kon ob­na­vlja­nja dr­žav­no­sti, evro­a­tlant­ske in­te­gra­ci­je i član­stvo u NA­TO, do­sti­žu na naj­bo­lji na­čin.M.V.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"