Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika VLAJKO KNEŽEVIĆ IZ BERANSKOG SNP-A POZVAO LIDERA STRANKE DA POSTUPI U SKLADU SA STATUTOM PREMA ONIMA KOJI BI DA GA SMIJENE
Milića napada grupica nepotista
Knežević Milića napada grupica nepotista SNP su održali vjerni članovi i simpatizeri socijalističke orijentacije, baštinici ideje slobode, jednakosti i pravde – istakao je Vlajko Knežević
Zad­nji je mo­me­nat da se sta­vi tač­ka na kon­ti­nu­i­ra­ne na­pa­de na Sr­đa­na Mi­li­ća, a sa­mim tim i na So­ci­ja­li­stič­ku na­rod­nu par­ti­ju, sa­op­štio je ju­če Vlaj­ko Kne­že­vić, član Op­štin­skog od­bo­ra SNP-a Be­ra­ne. Ka­ko tvr­di, što se ti­če Be­ra­na, iza na­pa­da na Mi­li­ća sto­ji ma­nja gru­pa ne­po­ti­sta.
– Svje­do­ci smo ve­li­ke ha­ran­ge ko­ja se ovih da­na pre­ko me­di­ja vo­di pro­tiv Sr­đa­na Mi­li­ća, a sa­mim tim i pr­o­tiv SNP-a, od po­je­di­na­ca, po­seb­no čla­no­va op­štin­skih od­bo­ra Be­ra­ne i Bi­je­lo Po­lje. Kao du­go­go­di­šnji član SNP-a, je­dan od osni­va­ča ove par­ti­je u Be­ra­na­ma i član op­štin­skog od­bo­ra, imam oba­ve­zu da se na ova­kav na­čin obra­tim Mi­li­ću i čla­no­vi­ma SNP-a, a po­seb­no čla­no­vi­ma OO Be­ra­ne. Zad­nji je mo­me­nat da se sta­vi tač­ka na ovaj kon­ti­nu­i­ra­ni na­pad na pred­sjed­ni­ka Mi­li­ća, a sa­mim tim i na SNP. Te­škom smo mu­kom stvo­ri­li i odr­ža­li ovu par­ti­ju. Bi­lo je sva­ka­kvih po­dje­la i na­pa­da, ali par­ti­ja se ipak odr­ža­la – is­ta­kao je Kne­že­vić u iz­ja­vi do­sta­vlje­noj re­dak­ci­ji „Da­na“.
On je na­gla­sio da su SNP odr­ža­li vjer­ni čla­no­vi i sim­pa­ti­ze­ri so­ci­ja­li­stič­ke ori­jen­ta­ci­je, ba­šti­ni­ci ide­je slo­bo­de, jed­na­ko­sti i prav­de.
– Ne mi­sle svi čla­no­vi Op­štin­skog od­bo­ra SNP-a u Be­ra­na­ma to što ne­ki po­je­din­ci mi­sle i tra­že, a to je smje­na Sr­đa­na Mi­li­ća. Pot­pu­no mir­ne sa­vje­sti mo­gu re­ći da je to jed­na ma­nja gru­pa ne­po­ti­sta iz Be­ra­na, ko­ja je na gr­ba­ča­ma dru­gih do­šla do vla­sti i mi­sli da će tu i osta­ti i du­go tra­ja­ti. Ubi­je­đen sam da će to tra­ja­ti mo­žda de­se­tak mje­se­ci, a mo­žda i ma­nje, jer ova vlast u Be­ra­na­ma prak­tič­no i ne funk­ci­o­ni­še – tvr­di Kne­že­vić.
On je po­zvao gra­do­nače­l­ni­ka Be­ra­na, ko­ji je, ka­ko je na­veo, iz nje­mu zna­nih raz­lo­ga za­dr­žao i funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka OO SNP-a, a tre­ba­lo bi da bu­de pred­sjed­nik svih gra­đa­na, ka­ko se i de­kla­ri­sao, da po­nu­di na pro­vje­ru svoj man­dat na op­štin­skoj skup­šti­ni, „pa će­te vi­dje­ti šta će se de­si­ti”.
– Šta re­ći još o gra­do­na­čel­ni­ku i pred­sjed­ni­ku OO SNP-a Be­ra­ne? Taj čo­vjek je ovih da­na u Be­ra­na­ma osta­vio pre­ko 15 po­ro­di­ca bez eg­zi­sten­ci­je, bez hlje­ba, ru­še­ći im ono što su go­di­na­ma te­škom mu­kom sti­ca­li. Od­mah po do­la­sku na vlast oku­pio je jed­nu gru­pu isto­mi­šlje­ni­ka, po­di­je­lio funk­ci­je, a on­da “u in­te­re­su gra­đa­na” kre­nuo u ak­ci­ju pri­ja­telj­skog za­po­šlja­va­nja srod­ni­ka i pri­ja­te­lja, uve­ća­nja ra­znih po­re­za i dadž­bi­na, za­kup­ni­na, ko­mu­nal­nih uslu­ga i slič­no. Sve je to ra­dio za „do­bro­bit na­ro­da” i po­bolj­ša­nje stan­dar­da gra­đa­na. Eto ta­kav čo­vjek i lju­di ko­ji su uz nje­ga tra­že ostav­ku Sr­đa­na Mi­li­ća. Za­to, go­spo­di­ne Mi­li­ću, zad­nji je mo­me­nat – pri­mi­je­ni i is­po­štuj sta­tut i od­lu­ke naj­vi­ših or­ga­na par­ti­je – po­ru­čio je Kne­že­vić.
V.R.


Čla­no­vi OO SNP-a Plav: Ni­kad ni­je­smo htje­li sa DPS-om

Gru­pa čla­no­va plav­skog SNP-a sa­op­šti­la je ju­če da se op­štin­ski od­bor ni­je mo­gao ogra­di­ti od nji­ho­vih sta­vo­va jer se ni­je ni sa­sta­jao.
– Ne­tač­ni su i zlo­na­mjer­ni na­vo­di da smo ne­za­do­volj­ni što SNP u Pla­vu ni­je na­pra­vio ko­a­li­ci­ju sa DPS-om. Da je to ta­ko, ne bi od­bor­ni­ci SNP-a u SO Plav ko­ji su pod­ni­je­li ostav­ke – Bra­ni­slav Da­šić, Zo­ran Jo­kić i Dra­gić Gar­če­vić – do­stoj­no vra­ti­li man­da­te par­ti­ji. Ni­kad ni­je­su ni po­mi­sli­li na sa­rad­nju sa DPS-om, što je po­zna­to svim čla­no­vi­ma SNP-a i opo­zi­ci­o­nim stran­ka­ma – pi­še u re­a­go­va­nju ko­je su pot­pi­sa­li Zo­ran Jo­kić, Mi­loš Pa­u­no­vić, Bra­ni­slav Da­šić, Vu­ko­mir Ota­še­vić, Dra­gić Gar­če­vić, Lju­bi­ša Ži­va­lje­vić i Alek­san­dar Šo­škić.
Po­no­vo­li su da su se pred­sjed­ni­ku stran­ke Sr­đa­nu Mi­li­ću obra­ti­li tra­že­ći nje­go­vu ostav­ku jer su za­bri­nu­ti da će kre­di­bi­li­tet SNP-a i da­lje pa­da­ti.
– Ne­ka se ne na­da­ju oni ko­ji mi­sle da je ovim otvo­re­nim pi­smom po­čeo po­li­tič­ki pro­ces „raz­bra­ti­mlje­nja“ u SNP-u i ras­ta­ka­nja nje­nog bi­ća na po­li­tič­koj sce­ni –po­ru­či­li su pot­pi­sni­ci re­a­go­va­nja, ko­ji tvr­de da je nji­hov cilj učvr­šći­va­nje i ja­ča­nje par­ti­je kroz pro­mje­ne na nje­nom vr­hu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"