Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-06-17 POKRENUTA ISTRAGA PROTIV BANA CRNOGORČEVIĆA I JASNE KUSALO ZBOG PREDIZBORNIH ZLOUPOTREBA U HERCEG NOVOM
Pritiskao radnike da ne izlaze na izbore
Crnogorčević Pritiskao radnike da ne izlaze na izbore Izviđaj je pokrenut po prijavi da je direktor Stambenog komunalnog preduzeća Bane Crnogorčević pritiskao zaposlenog Ž.Đ. da ne izađe na izbore u Herceg Novom
Iz Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva Her­ceg No­vi sa­op­šti­li su da je u to­ku iz­vi­đaj po pri­ja­vi De­mo­kra­ta da je di­rek­tor Stam­be­nog ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Ba­ne Cr­no­gor­če­vić pri­ti­skao za­po­sle­nog Ž.Đ. da ne iza­đe na iz­bo­re ko­ji su 7. ma­ja odr­ža­ni u tom gra­du. Do­pis o pred­me­ti­ma De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri, kao pod­no­si­o­ci­ma kri­vič­nih pri­ja­va, upu­ti­la je ru­ko­vo­di­lac Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva (ODT) Her­ceg No­vi Snje­ža­na Zej­ni­la­gić.
Zej­ni­la­gi­će­va je na­ve­la da je po­stu­pak po­kre­nut pro­tiv dvi­je oso­be – Ba­ne­ta Cr­no­gor­če­vi­ća i Ja­sne Ku­salo.
– Oba­vje­šta­va­mo vas da je Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo ovom tu­ži­la­štvu, na nad­le­žno po­stu­pa­nje do­sta­vi­lo kri­vič­ne pri­ja­ve ko­je ste im pod­ni­je­li zbog osno­va­ne sum­nje da je do­šlo do po­vre­de iz­bor­nih pra­va na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Her­ceg No­vom. U ovom tu­ži­la­štvu for­mi­ra­na su če­ti­ri pred­me­ta. Dva pred­me­ta su for­mi­ra­na pro­tiv po­zna­tih iz­vr­ši­la­ca, i to je­dan pro­tiv No­va­ka Le­ko­vi­ća (Kt.br.105/17), a dru­gi pro­tiv dva li­ca, i to pro­tiv Ja­sne Ku­sa­lo i Ba­ne­ta Cr­no­gor­če­vi­ća (Kt.br.106/2017) – na­ve­la je ru­ko­vo­di­lac ODT Snje­ža­na Zej­ni­la­gić u do­pi­su pred­sjed­ni­ku De­mo­kra­ta Alek­si Be­či­ću.
Ona je ka­za­la da su for­mi­ra­na i dva pred­me­ta pro­tiv za­sad ne­po­zna­tih iz­vr­ši­la­ca.
– Pred­met Ktn.br 32/17 for­mi­ran je po­vo­dom pi­sa­ma ko­ja su do­sta­vlja­na gra­đa­ni­ma Her­ceg No­vog, a pred­met Ktn.br 44/17 po­vo­dom pri­ja­ve da se u vri­je­me iz­bor­ne kam­pa­nje ko­ri­šće­na dr­žav­na sred­stva – slu­žbe­na vo­zi­la – ka­za­la je Zej­ni­la­gi­će­va.
Na­gla­si­la je da je u pred­me­tu Kt.br.105/17 pro­tiv No­va­ka Le­ko­vi­ća 18. ma­ja ove go­di­ne do­ni­je­to rje­še­nje o od­ba­ča­ju, ko­je je do­sta­vlje­no po­sla­ni­ku De­mo­kra­ta Da­ni­lu Ša­ra­no­vi­ću, uz uput­stvo o pra­vu na pod­no­še­nje pri­tu­žbe i pred­u­zi­ma­nje kri­vič­nog go­nje­nja.
– U pred­me­ti­ma Kt.br.106/17, Ktn.br 32/17 i Ktn br 44/17 u to­ku je po­stu­pak iz­vi­đa­ja, od­no­sno pri­ku­plja­nja po­da­ta­ka i či­nje­ni­ca po­treb­nih za do­no­še­nje od­lu­ke. O od­lu­ka­ma ovog tu­ži­la­štva o pred­me­ti­ma ko­ji do da­nas ni­je­su za­vr­še­ni bi­će­te oba­vi­je­šte­ni – re­kla je Zej­ni­lo­vi­će­va.
Sum­nje da je bi­lo iz­bor­nih ma­ni­pu­la­ci­ja u Her­ceg No­vom uglav­nom su pri­ja­vlji­va­le De­mo­kra­te.
Li­der te par­ti­je Alek­sa Be­čić je slu­ča­je­ve pri­ja­vio tu­ži­la­štvu.
Po­zi­va­ju­ći se na SMS-ove, De­mo­kra­te su uka­za­le da je di­rek­tor Stam­be­nog ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Ba­ne Cr­no­gor­če­vić, po­sred­stvom tre­ćeg li­ca – Ja­sne Ku­sa­lo pri­ti­skao svog za­po­sle­nog Ž.Đ. da ne gla­sa 7. ma­ja.
– Ži­ka, evo Ja­sna zo­ve, ka­že da ne iz­la­ziš na iz­bo­re i da se ja­viš di­rek­to­ru – gla­si po­ru­ka ko­ju je do­bio za­po­sle­ni.
Čla­ni­ca jed­nog bi­rač­kog od­bo­ra u Iga­lu, pred­stav­ni­ca DPS-a Iva­na Kri­vo­ka­pić, sla­la je sa svog te­le­fo­na ime­na bi­ra­ča ko­ji su iza­šli na gla­sa­nje, tvr­de De­mo­kra­te, ali to ni­je tre­ti­ra­no u tu­ži­la­štvu.
De­mo­kra­te su tu­ži­la­štvu pri­ja­vi­le i zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nih vo­zi­la.
– Auto­mo­bi­li na fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je pri­la­že­mo usli­ka­ni su ili is­pred, to jest u ne­po­sred­noj bli­zi­ni Sport­skog cen­tra u Iga­lu, gdje je odr­žan pro­mo­tiv­ni skup DPS-a, ili ne­po­sred­no pri­je nje­go­vog po­čet­ka, na sa­moj uli­ci u Her­ceg No­vom, dok su se kre­ta­li ka mje­stu pro­mo­ci­je – na­ve­li su iz par­ti­je, a iz­vi­đaj po toj pri­ja­vi i da­lje tra­je.
Pod lu­pom tu­ži­la­štva je i ka­ko je Pra­vo­slav­noj cr­kvi u Cr­noj Go­ri pod­met­nu­to pi­smo ko­je je kra­jem apri­la do­sta­vlja­no na adre­se ve­ći­ne gra­đa­na Her­ceg No­vog, a u ko­me se iz­no­se uvre­de i ne­pri­mje­re­ne kva­li­fi­ka­ci­je na ra­čun De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i nje­nog li­de­ra Alek­se Be­či­ća. U kri­vič­noj pri­ja­vi ko­ju je Be­čić pod­nio tim po­vo­dom na­vo­di se da je gra­đa­ni­ma Her­ceg No­vog na kuć­ne adre­se do­sta­vlje­no pi­smo mon­stru­o­zne sa­dr­ži­ne, ko­je obi­lu­je naj­pr­lja­vi­jim ne­i­sti­na­ma na ra­čun De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Skan­da­lo­zno pi­smo pot­pi­su­je Pra­vo­slav­na omla­di­na Cr­ne Go­re, ali iz Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske ka­žu da se ra­di o pod­me­ta­nju i da to pi­smo ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa Pra­vo­slav­nom cr­kvom u Cr­noj Go­ri.
M.V.

Etič­ki od­bor vi­je­ća o Le­ko­vi­ću

Sa­vjet za gra­đan­sku kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je ne­dav­no je is­ka­zao in­te­re­so­va­nje za slu­čaj po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka No­va­ka Le­ko­vi­ća, ko­ga su zbog zlo­u­po­tre­ba pri­ja­vi­li po­sla­ni­ci De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Zbog po­na­ša­nja Le­ko­vi­ća, ti­vat­sko Odje­lje­nje bez­bjed­no­sti, gdje je on ras­po­re­đen, kod Etič­kog od­bo­ra Upra­ve po­li­ci­je ini­ci­ra­lo je tri po­stup­ka, a od­lu­ke se još če­ka­ju.
Slu­žbe­nik Upra­ve po­li­ci­je No­vak Le­ko­vić vo­zio se pred iz­bo­re 7. ma­ja po Her­ceg No­vom u auto­mo­bi­lu na ko­me su se na­la­zi­li fla­je­ri DPS-a i So­ci­jal­de­mo­kra­ta, kao i pla­kat na ko­jem se iz­no­se uvre­de na ra­čun funk­ci­o­ne­ra De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Le­ko­vić je upra­vljao vo­zi­lom „džip pa­je­ro”, ti­vat­skih re­gi­star­skih ozna­ka, ko­je je bi­lo ob­li­je­plje­no uvre­dlji­vim po­ru­ka­ma na ra­čun lju­di iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"