Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-06-18 ANDRIJA POPOVIĆ ZA „DAN” KAZAO DA SU ZBOG NEPOŠTOVANJA SPORAZUMA TRAŽILI SASTANAK LIDERA VLADAJUĆE KOALICIJE
Razmišljamo o bojkotu parlamenta
Razmišljamo o bojkotu parlamenta Brinemo što sve članice koalicije ne poštuju sporazum, tražili smo sastanak nakon koga ćemo donijeti odluku šta dalje, rekao Popović Vjerovatno ćemo nastupiti samostalno na lokalnim izborima koji će biti održani na jesen, naveo lider LP
Uko­li­ko se na­sta­vi mar­gi­na­li­zo­va­nje Li­be­ral­ne par­ti­je Cr­ne Go­re (LPCG) jed­na od va­ri­jan­ti je par­ci­jal­no pri­su­stvo sjed­ni­ca­ma cr­no­gor­skog par­la­men­ta do je­se­ni i na­še kon­ven­ci­je, ka­zao je u raz­go­vo­ru za „Dan” pred­sjed­nik Li­be­ral­ne par­ti­je i po­sla­nik An­dri­ja Po­po­vić. On je sa­op­štio da su u LP za­bri­nu­ti što sve čla­ni­ce vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je ne po­štu­ju pred­iz­bor­ni ko­a­li­ci­o­ni spo­ra­zum.
– Na­kon ostva­re­nja ve­li­kog stra­te­škog ci­lja Li­be­ral­ne par­ti­je, sport­skom ter­mi­no­lo­gi­jom re­če­no ula­ska u „dru­štvo naj­bo­ljih”, to jest NA­TO, po­sli­je ljet­nih pra­zni­ka po­če­će no­va era u cr­no­gor­skoj po­li­ti­ci. Ta­da će bi­ti odr­ža­na i re­dov­na iz­bor­na kon­fe­ren­ci­ja Li­be­ral­ne par­ti­je, na ko­joj će bi­ti do­ni­je­ta od­lu­ka o bu­du­ćim prav­ci­ma na­šeg dje­lo­va­nja – kon­sta­to­vao je Po­po­vić.
Ta od­lu­ka će, ka­ko je ob­ja­snio pred­sjed­nik LPCG, bi­ti do­ni­je­ta ta­ko što će bi­ti vo­đe­no ra­ču­na da u po­sto­je­ćim okol­no­sti­ma li­be­ra­li kao je­di­ni par­la­men­tar­ni su­bjekt po­li­tič­kog cen­tra ne mo­že sam.
– Po­zna­to je da naš par­la­ment či­ne go­to­vo dvi­je tre­ći­ne po­sla­ni­ka lje­vi­ce a osta­lo po­li­tič­ke de­sni­ce, za­jed­no sa na­ci­o­nal­nim stran­ka­ma – ocje­nju­je Po­po­vić.
Ka­ko je na­gla­sio, u Li­be­ral­noj par­ti­ji su za­bri­nu­ti zbog ste­pe­na ne­po­što­va­nja ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma pre­ma LPCG, ka­ko od pred­iz­bor­nog part­ne­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) ali i osta­lih čla­ni­ca par­la­men­tar­ne ve­ći­ne.
– Zva­nič­no smo tra­ži­li sa­sta­nak li­de­ra par­la­men­tar­ne ve­ći­ne. Uosta­lom to je i oba­ve­za – da se ti sa­stan­ci or­ga­ni­zu­ju jed­nom u šest mje­se­ci – iz Spo­ra­zu­ma o za­jed­nič­kom po­li­tič­kom dje­lo­va­nju. Na­kon to­ga će Li­be­ral­na par­ti­ja do­ni­je­ti od­lu­ku, uko­li­ko se na­sta­vi na­še mar­gi­na­li­zo­va­nje. Jed­na od va­ri­jan­ti je par­ci­jal­no pri­su­stvo sjed­ni­ca­ma cr­no­gor­skog par­la­men­ta, do je­se­ni i na­še kon­ven­ci­je – po­ru­čio je Po­po­vić.
Upi­tan ka­ko će LPCG na­stu­pi­ti na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, u Moj­kov­cu, na Ce­ti­nju i Pet­nji­ci, Po­po­vić je re­kao da je mo­guć sa­mo­sta­lan na­stup.
– Vje­ro­vat­no će­mo na­stu­pi­ti sa­mo­stal­no na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ko­ji će bi­ti odr­ža­ni na j­e­sen. Glav­ni od­bor Li­be­ral­ne par­ti­je za­u­zeo je stav da su nam lo­kal­ni iz­bo­ri u Pre­sto­ni­ci od na­ro­či­te va­žno­sti. Sve će­mo ura­di­ti da po­vra­ti­mo par­la­men­tar­ni sta­tus na Ce­ti­nju – na­veo je Po­po­vić.
Pod­sje­ti­mo, na po­sled­njoj sjed­ni­ci Glav­nog od­bo­ra Li­be­ral­ne par­ti­je pri­je de­se­tak da­na za­tra­že­no je od ru­ko­vod­stva par­ti­je da od ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra po­kre­ne ide­ju kre­i­ra­nja kon­sen­zu­sa u od­no­su na naj­va­žni­ja dru­štve­na pi­ta­nja, na­ro­či­to na eko­nom­skom i so­ci­jal­nom pla­nu. Pred­sjed­ni­štvo Li­be­ral­ne par­ti­je je u mar­tu ove go­di­ne, u pro­ši­re­nom sa­sta­vu sa Sa­vje­tom par­ti­je, za­sje­da­lo u Pod­go­ri­ci i ana­li­zi­ra­lo po­li­tič­ku si­tu­a­ci­ju i po­zi­ci­ju par­ti­je. Oni su ta­da po­seb­no ana­li­zi­ra­li re­a­li­za­ci­ju pred­iz­bo­r­nog spo­ra­zu­ma sa De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta kao i spo­ra­zum o za­jed­nič­kom po­li­tič­kom dje­lo­va­nju par­ti­ja vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je, i do­šli do kon­kret­nog za­ključ­ka.
– Li­be­ral­na par­ti­ja iz­ra­zi­la je ne­za­do­volj­stvo do­sa­da­šnjom re­a­li­za­ci­jom pro­gram­skih opre­dje­lje­nja li­be­ra­la u okvi­ru par­la­men­tar­ne ve­ći­ne i po­zva­lo part­ne­re na po­što­va­nje po­li­tič­ke plat­for­me o prin­ci­pi­ma za­jed­nič­kog dje­lo­va­nja – po­ru­če­no je ta­da iz LPCG.
M.V.


Vlast ura­di­la ma­lo to­ga do­brog na Ce­ti­nju

Ka­ko je re­kao An­dri­ja Po­po­vić, već sa­da se zna da su LPCG na Ce­ti­nju glav­ni po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci onih iz dr­žav­ne opo­zi­ci­je što su „za po­bje­de” pro­tiv Cr­ne Go­re.
– Ne­vje­ro­vat­no bi bi­lo da ta pri­ča pro­đe na Ce­ti­nju, ali i du­go­go­di­šnja ce­tinj­ska vlast – DPS-a, ko­ja je ma­lo što ura­di­la na po­bolj­ša­nju uslo­va ži­vo­ta gra­đa­na pre­sto­ni­ce – ka­že Po­po­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"