Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državnim kreditom od 200 hiljada vratio Acu dug * Razmišljamo o bojkotu parlamenta * Nevin ću da robijam 30 godina * Zaplijenjene cigarete iz Bara vrijedne šest miliona * Do Krupca vozilo sto biciklista * „Fića fest” * Državnim kreditom od 200 hiljada vratio Acu dug
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slaven Radunović, funkcioner Nove srpske demokratij:
– Milo Đukanović je za sebe rezervisao ulogu Pinokija. S obzirom na to kakve neistine priča, moraće ubrzo na plastičnu operaciju u Švajcarsku, na skraćivanje nosa.

Vic Dana :)

Čak Norisa je rodila tetka, jer niko nije smio da mu diro mater.

Sudija pita okrivljenog kojeg su uhvatili na djelu kako krade:
- Jeste li oženjeni?
- Ne, nisam i nikada neću biti!
- Toliko pametan čovjek, a krade! 

- Kako se zove Bosanac koji zna da uključi fen?
- Fenomen.

Razgovaraju dva novorođenčeta i dječak kaže djevojčici:
- Ja sam dječak!
A djevojčica ga pita:
- Kako znaš?
Dječak podiže noge i reče:
- Vidiš, imam plave čarapice!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE UTVRDILA NEPRAVILNOSTI UOČI GLASANJA U NIKŠIĆU
Sumnjivo 118 ugovora o raduSumnjivo 118 ugovora o radu
Sa predizbornog skupa DPS-a u Nikšiću Sumnjivo 118 ugovora o raduSumnjivo 118 ugovora o radu Agencija za sprečavanje korupcije tokom kontrole uočila nepravilnosti po pitanju kompletnosti dokumentacije u 118 slučajeva zapošljavanja tokom kampanje u Nikšiću Kontrolisana su 194 ugovora zaključena sa 144 lica, od čega 185 na osnovu ugovora na određeno i devet na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, a najviše zapošljavanja bilo u javnim ustanovama
Dr­žav­ni or­ga­ni za­po­sli­li su 144 li­ca to­kom iz­bor­ne kam­pa­nje za nik­šić­ke lo­kal­ne iz­bo­re, ko­ji su odr­ža­ni 12. mar­ta, po­ka­za­la je kon­tro­la ko­ju je spro­ve­la Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK). Ka­ko se na­vo­di u fi­nal­nom iz­vje­ša­ju o kon­tro­li to­kom kam­pa­nje za nik­šić­ke iz­bo­re, ovla­šće­ni slu­žbe­ni­ci Agen­ci­je su u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje spro­ve­li nad­zor i kon­tro­lu svih za­po­šlja­va­nja or­ga­na vla­sti na te­ri­to­ri­ji Nik­ši­ća, što je uklju­či­va­lo ko­mu­ni­ka­ci­ju sa svim ob­ve­zni­ci­ma, ali i ana­li­zu po­da­ta­ka od Po­re­ske upra­ve i Upra­ve za ka­dro­ve.
– Tom pri­li­kom je ura­đe­no pet iz­vje­šta­ja o nad­zo­ru u skla­du sa ko­ji­ma je Agen­ci­ji do­sta­vlje­no, evi­den­ti­ra­no i ob­ja­vlje­no na zva­nič­noj in­ter­net stra­ni­ci u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje ukup­no 194 pred­met­nih ugo­vo­ra za­klju­če­nih sa 144 li­ca, od če­ga 185 na osno­vu ugo­vo­ra na od­re­đe­no i de­vet na osno­vu ugo­vo­ra o pri­vre­me­nim i po­vre­me­nim po­slo­vi­ma – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju ko­ji je sa­či­ni­la ASK o nik­šić­kim iz­bo­ri­ma.
Is­ti­če se da je naj­vi­še za­po­šlja­va­nja bi­lo u jav­nim usta­no­va­ma (škol­ske i pred­škol­ske usta­no­ve), gdje je za­klju­če­no 146 ugo­vo­ra sa 104 iz­vr­ši­o­ca.
– U od­no­su na dru­ge or­ga­ne vla­sti bi­lo je 48 ugo­vo­ra za­klju­če­nih sa 40 iz­vr­ši­la­ca. Kon­tro­li­sa­ne su sve od­lu­ke o za­po­šlja­va­nju sa pra­te­ćom do­ku­men­ta­ci­jom, uklju­ču­ju­ći i kon­tro­lu ugo­vo­ra/rje­še­nja o za­sni­va­nju rad­nog od­no­sa, pra­te­će do­ku­men­ta­ci­je, kom­plet­no­sti do­ku­men­ta­ci­je ko­ja je pra­ti­la po­stu­pak pred­met­nog za­po­šlja­va­nja i pro­vje­re da li su da­ta mje­sta si­ste­ma­ti­zo­va­na ak­tom o si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta – is­tak­nu­to je u iz­vje­šta­ju.
Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je na­ve­la je da su pri­li­kom kon­tro­le uoče­ne ne­pra­vil­no­sti po pi­ta­nju kom­plet­no­sti do­ku­men­ta­ci­je u 118 slu­ča­je­va, ali je dje­lo­va­njem Agen­ci­je, na­kon upu­će­nog upo­zo­re­nja, do­pu­nje­na do­ku­men­ta­ci­ja, pa su ot­klo­nje­ne uoče­ne ne­pra­vil­no­sti.
– Agen­ci­ja je da­la tri mi­šlje­nja gdje su or­ga­ni vla­sti bi­li u ne­do­u­mi­ci da li je mo­gu­će spro­ve­sti od­re­đe­no za­po­šlja­va­nje. Da­ta mi­šlje­nja Agen­ci­je su is­po­što­va­na i po­stu­plje­no je u skla­du sa nji­ma. U to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje ni­je bi­lo pri­go­vo­ra ko­ji su se od­no­si­li na po­vre­du za­kon­skih od­red­bi u ovom di­je­lu – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju.
Što se ti­če fi­nan­si­ra­nja po­li­tič­kih su­bje­ka­ta, ASK je na­ve­la da su ukup­ni tro­ško­vi iz­no­si­li 104.961,15 eura. Od to­ga je, ka­ko se tvr­di, De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta po­tro­ši­la 88.115 eura, a So­ci­jal­de­mo­kra­te 16.846,15 eura.
– De­talj­nom ana­li­zom i kon­tro­lom do­sta­vlje­nih iz­vje­šta­ja, od­no­sno pra­te­će do­ku­men­ta­ci­je, utvr­đe­no je da su po­li­tič­ki su­bjek­ti za pred­iz­bor­ne sku­po­ve iz­dvo­ji­li ukup­no 14.053 eura, za re­klam­ne spo­to­ve 17.832 eura, za re­klam­ni ma­te­ri­jal 33.327,47 eura, za ba­ne­re na por­ta­li­ma 1.405 eura, za re­kla­me i pred­sta­vlja­nje na TV sta­ni­ca­ma 833 eura, za re­kla­me i pred­sta­vlja­nje na ra­dio sta­ni­ca­ma 3.833 eura, za ogla­ša­va­nje na bil­bor­di­ma i si­ti lajt po­vr­ši­na­ma ukup­no 14.343,63 eura, a za an­ga­žo­va­nje opu­no­mo­će­nih pred­stav­ni­ka ukup­no 9.140 eura – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju o kon­tro­li kam­pa­nje za nik­šić­kih iz­bo­ra.
DPS i SD su, ka­ko se tvr­di, za pre­voz po­tro­ši­li 9.300 eura, za osta­le tro­ško­ve ukup­no 775 eura a za re­žij­ske tro­ško­ve 119 eura.
– Agen­ci­ja je kon­tro­li­sa­la svu do­ku­men­ta­ci­ju za pru­že­ne uslu­ge, uklju­ču­ju­ći onu do­sta­vlje­nu od po­li­tič­kog su­bjek­ta, kao i onu pri­ba­vlje­nu po slu­žbe­noj du­žno­sti. Ni­je­su utvr­đe­ne ne­pra­vil­no­sti, kao ni po­pu­sti u re­kla­mi­ra­nju. S ob­zi­rom na to da su se iz­bo­ri odr­ža­va­li u jed­noj op­šti­ni, po­li­tič­ki su­bjek­ti su se ogla­ša­va­li sa­mo na jed­nom por­ta­lu i re­kla­mi­ra­li se na jed­noj ra­dio i TV sta­ni­ci – za­klju­ču­je se u iz­vje­šta­ju.M.V.


Za pro­mo­ci­je da­li pre­ko 14.000

Ka­ko se na­vo­di u iz­vje­šta­ju, tro­ško­vi za pred­iz­bor­ne sku­po­ve iz­no­si­li su 14.053 eura, gdje je DPS po­tro­šio 12.256 eura, a So­ci­jal­de­mo­kra­te 1.797 eura.
– Sku­po­vi su odr­ža­va­ni u sa­la­ma Nik­šić­kog po­zo­ri­šta, „Sind­čel” i TC Teh­no­po­lis. Kon­tro­lom je utvr­đe­no da su po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma za­ku­pi da­ti pod jed­na­kim uslo­vi­ma, bez po­pu­sta – pi­še u iz­vje­šta­ju.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"