Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika SEKRETAR IZVRŠNOG ODBORA SNP-A SPASOJE KOVAČEVIĆ SAOPŠTIO ZA „DAN“
Kongres šalje štetočine u zaborav
Kovačević Kongres šalje štetočine u zaborav Gotovo dvije trećine članova glavnog odbora je učestvovalo u radu sjednice, tako da niko ozbiljan i dobronamjeran ne može postaviti pitanje legitimnosti –istakao je Spasoje Kovačević
Se­kre­tar Iz­vr­šnog od­bo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Spa­so­je Ko­va­če­vić ka­zao je za „Dan“ da je ubje­dlji­va ve­ći­na čla­no­va glav­nog od­bo­ra uče­stvo­va­la na elek­tron­skoj sjed­ni­ci 16. ju­na.
– Od 150 čla­no­va glav­nog od­bo­ra, uče­stvo­va­lo je 97, njih 39 ni­je že­lje­lo da uče­stvu­je, a 14 je bi­lo ne­do­stup­no. Da­kle, go­to­vo dvi­je tre­ći­ne čla­no­va glav­nog od­bo­ra je uče­stvo­va­lo u ra­du sjed­ni­ce, ta­ko da ni­ko ozbi­ljan i do­bro­na­mje­ran ne mo­že po­sta­vi­ti pi­ta­nje le­gi­tim­no­sti – is­ta­kao je Ko­va­če­vić.
Ka­ko je na­veo, ka­da je u pi­ta­nju pr­va tač­ke dnev­nog re­da sjed­ni­ce – po­pu­na upra­žnje­nih mje­sta u glav­nom od­bo­ru, za je gla­sa­lo 95 čla­no­va glav­nog od­bo­ra, a pro­tiv dva čla­na.
– Za od­lu­ku o pro­du­že­nju man­da­ta vi­še op­štin­skih od­bo­ra, me­đu ko­ji­ma su i be­ran­ski, ul­cinj­ski, bje­lo­polj­ski i pod­go­rič­ki, gla­sa­la su 93 čla­na glav­nog od­bo­ra, dok su če­ti­ri bi­la pro­tiv – ka­zao je Ko­va­če­vić i do­dao da je in­di­ka­tiv­no da u gla­sa­nju ni­je­su uče­stvo­va­li ne­ki čla­no­vi GO iz od­bo­ra ko­ji­ma je upra­vo pro­du­žen man­dat.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, za tre­ću od­lu­ku – o od­re­đi­va­nju Sr­đa­na Mi­li­ća za pred­sje­da­va­ju­ćeg par­ti­jom do kon­gre­sa, a za za­mje­ni­ka pred­sje­da­va­ju­ćeg Bran­ka Iva­no­vi­ća, gla­sa­lo je 90 čla­no­va glav­nog od­bo­ra, dok je njih se­dam bi­lo pro­tiv.
– Broj­ke ja­sno i ubje­dlji­vo go­vo­re u pri­log ocje­ni da je sve pro­te­klo u skla­du sa sta­tu­tom i, što je va­žni­je, sa vo­ljom član­stva SNP-a. Iz­gle­da da je ne­ki­ma kost u gr­lu to što se o SNP-u od­lu­ču­je unu­tar SNP-a. Ali, ne­ka se na­vik­nu, jer ta­ko je bi­lo i ta­ko će bi­ti i ubu­du­će – po­ru­čio je Ko­va­če­vić.
On oče­ku­je na­sta­vak op­struk­ci­ja od onih ko­ji­ma in­te­re­si SNP-a ni­ka­da ni­je­su bi­li na pr­vom mje­stu.
– Ni­je pr­vi put da je tak­ti­ka njih tri­de­se­tak bi­la da se op­struk­ci­jom po­ku­ša one­mo­gu­ći­ti odr­ža­va­nje sjed­ni­ce glav­nog od­bo­ra. Kao i sva­ki put do sa­da, ta gu­bit­nič­ka fi­lo­zo­fi­ja raz­bi­je­na je u pa­ram­par­čad. Taj po­jav­ni ob­lik sa­mo­de­struk­ci­je ogle­da se i u to­me da su isti že­lje­li da se ne iz­gla­sa pro­du­že­nje man­da­ta po­je­di­nim op­štin­skim od­bo­ri­ma. Sve u sve­mu, ovo je bi­la la­bu­do­va pje­sma onih ko­ji sma­tra­ju da će nji­ma bi­ti bo­lje što go­re bu­de SNP-u. Ja­sno je i za či­ji in­te­res se ta po­li­ti­ka že­lje­la ostva­ri­ti. Osmi kon­gres će, ko­nač­no, ta­kvu po­li­ti­ku po­sla­ti u za­bo­rav. Šte­ta je na­pra­vlje­na, ali je po­sle kon­gre­sa vi­še ne­će bi­ti – re­kao je Ko­va­če­vić.
Glav­ni od­bor je od­re­dio Mi­li­ća, Iva­no­vi­ća, pot­pred­sjed­ni­cu par­ti­je Da­ni­je­lu Pa­vi­će­vić i Ko­va­če­vi­ća za pri­pre­me u ve­zi sa za­ka­zi­va­njem kon­gre­sa.
Glav­ni od­bor je u pe­tak kon­sta­to­vao Mi­li­će­vu ostav­ku na mje­sto pred­sjed­ni­ka SNP-a.Shod­no sta­tu­tu SNP-a, kon­gres par­ti­je na ko­jem će se bi­ra­ti no­vi pred­sjed­nik bi­će odr­žan u ro­ku od 60 da­na, od­no­sno sre­di­nom av­gu­sta. Glav­ni od­bor je do­nio i od­lu­ku o pro­du­že­nju man­da­ta od­bo­ru SNP-a u Pod­go­ri­ci i na Ce­ti­nju, kao i op­štin­skim od­bo­ri­ma u An­dri­je­vi­ci, Be­ra­na­ma, Bi­je­lom Po­lju, Ba­ru, Gu­si­nju, Ko­la­ši­nu, Moj­kov­cu, Pet­nji­ci, Plu­ži­na­ma, Pla­vu, Plje­vlji­ma, Ro­ža­ja­ma, Tiv­tu, Ko­to­ru, Ul­ci­nju, Šav­ni­ku, Her­ceg No­vom i Ža­blja­ku.V.R.


Za vi­kend no­va sjed­ni­ca

Sjed­ni­ca Glav­nog od­bo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je na ko­joj će bi­ti do­ni­je­ta od­lu­ka o da­tu­mu i mje­stu odr­ža­va­nja kon­gre­sa stran­ke bi­će odr­ža­na na­red­nog vi­ken­da, sa­zna­je „Dan“. Na no­voj sjed­ni­ci glav­nog od­bo­ra bi­će do­ni­je­te i od­lu­ke o spro­vo­đe­nju pred­kon­gre­snih unu­tar­par­tij­skih po­stu­pa­ka.


Vra­ti­ti ugled par­ti­ji

Ne­shva­tlji­vo je da u naj­te­žem pe­ri­o­du od svog po­sto­ja­nja vrh na­še par­ti­je po pi­ta­nji­ma od sud­bin­skog zna­ča­ja od­lu­ču­je na elek­tron­skoj sjed­ni­ci glav­nog od­bo­ra. I ne ula­ze­ći u mo­ti­ve za ta­kav na­čin ra­da i na­mje­re, slu­ti­mo da se ova­kvim po­stu­pa­njem SNP uvo­di u još du­blju unu­tar­par­tij­sku kri­zu, oci­je­ni­li su pred­stav­ni­ci mla­dih u GO SNP-a.
– Sli­je­de­ći iz­vor­ne prin­ci­pe na­še par­ti­je, ne pri­sta­je­mo na ova­ko di­ri­go­va­no od­lu­či­va­nje, ko­je na­no­si ve­li­ku šte­tu je­din­stvu SNP-a, i ne­će­mo uče­stvo­va­ti u to­me. Po­sled­nji je tre­nu­tak da pre­sta­nu ina­će­nja i pre­gla­sa­va­nja unu­tar SNP-a, da se naj­o­zbilj­ni­je sa­gle­da tre­nut­no sta­nje i uzro­ci ko­ji su do­ve­li do ovo­ga i da se u to­le­rant­noj i ko­rekt­noj at­mos­fe­ri stvo­re de­mo­krat­ski pred­u­slo­vi za odr­ža­va­nje par­tij­skog kon­gre­sa na ko­me bi bi­lo iza­bra­no no­vo ru­ko­vod­stvo i utvr­đe­na stra­te­gi­ja za opo­ra­vak par­ti­je. Je­di­no ta­kvim na­či­nom se mo­že vra­ti­ti ne­ka­da­šnji ugled SNP-a. To ne­će bi­ti mo­gu­će ako za­dr­ža­va­nje par­tij­skih funk­ci­ja po sva­ku ci­je­nu i da­lje bu­de pre­če od bu­duć­no­sti par­ti­je. Sma­tra­mo da je neo­p­hod­no pod­mla­đi­va­nje stran­ke, i to na svim ni­vo­i­ma, ka­ko bi se uni­je­la no­va ener­gi­ja. Glas mla­dih ni­je ni­ka­da bio po­treb­ni­ji SNP-u i za­to na­gla­ša­va­mo da je pot­pu­no uklju­či­va­nje mla­dih u sve fa­ze par­tij­skog od­lu­či­va­nja ne­iz­o­stav­na po­tre­ba – is­ti­če se u sa­op­šte­nju.
Po­zi­va­ju sve čla­no­ve SNP-a, a na­ro­či­to funk­ci­o­ne­re, da shva­te ozbilj­nost si­tu­a­ci­je u ko­joj se na­šla ta par­ti­ja i da sve svo­je su­je­te i lič­ne raz­mi­ri­ce osta­ve po stra­ni ka­ko bi svi za­jed­no da­li do­pri­nos po­vrat­ku je­din­stva i ti­me osi­gu­ra­li da­lju bu­duć­nost stran­ke.
Pot­pi­sni­ci sa­op­šte­nja su Du­šan Jo­vić, pred­sjed­nik Aso­ci­ja­ci­je mla­dih SNP-a Plje­vlja, od­bor­nik u SO Plje­vlja i član GO SNP CG, Zo­ran To­mić, pred­sjed­nik Aso­ci­ja­ci­je mla­dih SNP-a Nik­šić, Vi­o­le­ta Don­dić, pot­pred­sjed­ni­ca Aso­ci­ja­ci­je mla­dih SNP-a Plu­ži­ne i od­bor­nik u SO Plu­ži­ne, Ni­ko­la Mi­li­će­vić, od­bor­nik u SO Ža­bljak, Alek­sa Kan­ka­raš, član GO iz Nik­ši­ća, Ivan Ra­de­vić, pred­sjed­nik Aso­ci­ja­ci­je mla­dih SNP-a Be­ra­ne, član IO GO i GO, Ja­sna Kne­že­vić, se­kre­tar IO OO SNP-a Be­ra­ne, od­bor­ni­ca i član GO, Sr­đan Sto­ja­no­vić, pred­sjed­nik Aso­ci­ja­ci­je mla­dih SNP-a Ul­cinj i član GO, Dra­ga­na Mi­ro­vić, član GO iz Ul­ci­nja, An­đe­la Bo­jo­vić, član IO GO i GO i od­bo­r­ni­ca, Mi­lo­sa­va Mi­ra Pa­u­no­vić, član GO i od­bor­ni­ca u SO Be­ra­ne, Ma­ri­ja Ra­di­no­vić, član GO iz Pod­go­ri­ce, De­jan Me­šter, član GO iz Pod­go­ri­ce, Mla­den Sti­jo­vić, član GO iz Be­ra­na, i Bo­ris Buć­ko­vić, član GO i od­bor­nik u SO Be­ra­ne.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"