Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ŠEF DIPLOMATIJE BIH IGOR CRNADAK U RAZGOVORU ZA „DAN” PORUČIO
Sutorina više nije problem
Crnadak Sutorina više nije problem Bosna i Hercegovina mnogo ulaže u zajedničke aktivnosti kada je u pitanju borba protiv terorizma i organizovanog kriminala – naveo Crnadak
Crna Gora i Bosna i Hercegovina trajno su riješile pitanje Sutorine. To je u razgovoru za „Dan“ kazao šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Time su, kako je naveo, stvoreni uslovi da dvije zemlje rade na jačanju saradnje na svim poljima.Između ostalog, naglašava značaj saradnje na planu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.
-Od­no­si Bosne i Hercegovine i Cr­ne Go­re su re­lak­si­ra­ni po­što je pi­ta­nje Su­to­ri­ne za­vr­še­no.Za Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu od­no­si sa Cr­nom Go­rom su vr­lo va­žni. Po­što smo ri­je­ši­li to fa­mo­zno pi­ta­nje Su­to­ri­ne, sada prak­tič­no ima­mo sa­svim ja­sne, raz­ja­šnje­ne i čvr­ste međudržavne od­no­se. Mo­že­mo da se po­sve­ti­mo ono­me što nam je naj­va­žni­je – raz­vo­ju eko­no­mi­je, tu­ri­zmu, i sa­rad­nji u obla­sti opo­re­zi­va­nja. Za­do­vo­ljan sam ka­ko se stva­ri od­vi­ja­ju i mi­slim da ne­ma­mo ni­šta što nam stva­ra ne­ke po­te­ško­će – oci­je­nio je Cr­na­dak, go­vo­re­ći na mar­gi­na­ma nedavne go­di­šnje kon­fe­ren­ci­je Sa­vje­ta za re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju u Du­brov­ni­ku.
Si­gu­ran je da po­sto­ji do­bra vo­lja u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni i u Cr­noj Go­ri da se sa­rad­nja nad­le­žnih slu­žbi u obla­sti bor­be pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je una­pri­je­di.Kako napominje, svi­ma u re­gi­o­nu je po­treb­na ja­ča bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je jer za­kon mo­ra za sve va­ži­ti jed­na­ko.Mi­ni­star ino­stra­nih po­slo­va BiH kon­sta­to­vao je da je sa­rad­nja sa Crnom Gorom u ovoj oblasti in­ten­ziv­na i vr­lo do­bra.
– Bo­sna i Her­ce­go­vi­na mno­go ula­že u za­jed­nič­ke ak­tiv­no­sti ka­da je u pi­ta­nju bor­ba pro­tiv te­ro­ri­zma i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la. Na­še agen­ci­je sa­ra­đu­ju sa svi­ma u re­gi­o­nu. Znam po­u­zda­no da je sa­rad­nja sa cr­no­gor­skim slu­žba­ma vr­lo in­ten­ziv­na i da je vr­lo do­bra, ali ne bih se usu­dio da da­jem ocje­ne, re­ci­mo, od je­dan do pet. Si­gu­ran sam da po­sto­ji do­bra vo­lja s obje stra­ne da se to una­pri­je­di. Oče­ku­je­mo da ta sa­rad­nja do­ne­se još bo­lje re­zul­ta­te u na­red­nom pe­ri­o­du – na­gla­sio je Cr­na­dak.
On je kon­sta­to­vao da je ja­ča bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je u svim državama u regionu, između ostalog, od po­seb­nog zna­ča­ja za mla­de ljude koji žive u državama Zapadnog Balkana.
– To je u di­rekt­noj ve­zi sa osje­ća­jem apa­ti­je, bes­per­spek­tiv­no­sti. Mla­di lju­di ne vi­de da će za­kon jed­nog da­na va­ži­ti za sve jed­na­ko, da će se ne­što pro­mi­je­ni­ti, i on­da ne osje­ća­ju si­gur­nu bu­duć­nost – upo­zo­rio je Cr­na­dak.
Osvr­ću­ći se na stva­ra­nje re­gi­o­nal­nog eko­nom­skog pro­sto­ra, bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki mi­ni­star je re­kao da sa­rad­nja u re­gi­o­nu je­ste neo­p­hod­na. On je is­ta­kao da po­seb­no tre­ba omo­gu­ći­ti lak­še in­ve­sti­ci­je.
– Ne­će do­ći do ne­ka­kvog spek­ta­ku­lar­nog no­vog eko­nom­skog po­ret­ka u re­gi­o­nu. Ono što bi tre­ba­lo da ima­mo u vi­du i da bu­de ve­ri­fi­ko­va­no je­ste da ima­mo una­pri­je­đe­ne od­no­se, to jest, re­gi­o­nal­ni eko­nom­ski pro­stor. Mi­slim da je do­bro da na­pra­vi­mo do­dat­ne olak­ši­ce, i za in­ve­sti­ci­je, i za od­re­đe­ne okvi­re ko­ji se od­no­se na po­re­ze. Da­kle, po­treb­no nam je ne­što što mo­že da po­pra­vi eko­nom­sku sli­ku i ive­sti­ci­o­nu sli­ku ci­je­log re­gi­o­na – ka­že Cr­na­dak.
Bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki šef di­plo­ma­ti­je na­gla­ša­va da je re­gi­o­nal­ni eko­nom­ski pro­stor ne­što što mo­že bi­ti vr­lo zna­čaj­no.
– Ne mi­slim da tre­ba da ide­mo gla­vom kroz zid i da in­si­sti­ra­mo na ne­kim stva­ri­ma za ko­je su već po­je­di­ne stra­ne re­kle da im ne od­go­va­ra­ju – ocje­nju­je Cr­na­dak.
M.V.


Uspjeh na evrop­skom pu­tu

Ka­ko je sa­op­štio Igor Cr­na­dak, tre­ba vje­ro­va­ti da svi­ma u re­gi­o­nu pred­sto­je zna­čaj­ni us­pje­si na pu­tu evrop­skih in­te­gra­ci­ja.
– Pro­šle go­di­ne ima­li smo naj­bo­lju evrop­sku go­di­nu do­sad. Ja se na­dam da će i 2017. go­di­na za ci­je­li re­gi­on bi­ti uspje­šna kada su u pitanju evropske integracije-ka­zao je Cr­na­dak.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"