Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika KANDIDAT ZA ČELNIKA SOCIJALISTIČKE NARODNE PARTIJE GORAN DAŠIĆ OCIJENIO
Samo neutralni kandidat čuva jedinstvo
Dašić Samo neutralni kandidat čuva jedinstvo Svi u SNP-u imaće šansu i svi će dobiti svoje mjesto i u rukovodstvu i u drugim organima partije – kazao Dašić za „Dan”
Ima­ju­ći u vi­du si­tu­a­ci­ju u So­ci­ja­li­stič­koj na­rod­noj par­ti­ji i či­nje­ni­cu da je i ne­dav­na sjed­ni­ca Glav­nog od­bo­ra po­ka­za­la da u par­ti­ji po­sto­je dvi­je stru­je, ja­sno je da sa­mo tre­ći, ne­u­tral­ni kan­di­dat mo­že da sa­ču­va je­din­stvo stran­ke, sa­op­štio je kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka SNP-a Go­ran Da­šić. On je uoči sju­tra­šnjeg kon­gre­sa SNP-a na ko­jem će bi­ti iza­bran no­vi čel­nik stran­ke, ka­zao da se za­la­že za na­la­že­nje mo­de­la op­ti­mal­ne sa­rad­nje u opo­zi­ci­ji i ja­ča­nja SNP-a. Osim Da­ši­ća, kan­di­da­ti za pred­sjed­ni­ka SNP-a su i Sne­ža­na Jo­ni­ca i Vla­di­mir Jo­ko­vić.
Ka­ko je u raz­go­vo­ru za „Dan” na­gla­sio Da­šić, ako na kon­gre­su u ne­dje­lju bu­de iz­ba­ran za pred­sjed­ni­ka So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je, ne­će do­zvo­li­ti da se bi­lo ko­ji funk­ci­o­ner ili član stran­ke na­kon gla­sa­nja osje­ća po­ra­žen.
– To će bi­ti je­dan od mo­jih glav­nih ci­lje­va, i že­lim da to bu­de sa­svim ja­sno. Pot­pu­no je ne­bit­no ko će za ko­ga gla­sa­ti – ka­že Da­šić
Iz nje­go­ve per­spek­ti­ve, svi u SNP-u ima­će šan­su i svi će do­bi­ti svo­je mje­sto i u ru­ko­vod­stvu i u dru­gim or­ga­ni­ma par­ti­je.
– Ko je za ko­ga gla­sao na­kon kon­gre­sa bi­će ap­so­lut­no ne­va­žno, svi će ak­tiv­no uče­stvo­va­ti u kre­i­ra­nju ključ­nih par­tij­skih po­li­ti­ka i do­no­še­nju ključ­nih od­lu­ka. Ovo za­to što imam vr­hun­ski cilj zbog ko­jeg sam se kan­di­do­vao, a to je je­din­stvo par­ti­je – na­veo je Da­šić.
Tvr­di da će u slu­ča­ju po­bje­de u ne­dje­lju u pot­pu­no­sti bi­ti otvo­ren za sa­rad­nju sa osta­lim opo­zi­ci­o­nim po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma.
– Kao glav­ni cilj ima­ću pro­na­la­zak mo­de­la op­ti­mal­ne opo­zi­ci­o­ne sa­rad­nje i iz­la­ska na lo­kal­ne iz­bo­re, kao i u ci­lju pred­la­ga­nja za­jed­nič­kog an­ti­re­žim­skog kan­di­da­ta na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma na­red­ne go­di­ne – oci­je­nio je Da­šić.
Go­vo­re­ći o boj­ko­tu par­la­men­ta i od­no­si­ma u opo­zi­ci­ji, Da­šić je rekao da se po­sla­ni­ci SNP-a ne­će po­ja­vi­ti u ne­le­gi­tim­nom par­la­men­tu, ni­ti će uče­stvo­va­ti u ra­du skup­štin­skih od­bo­ra i rad­nih ti­je­la.
– So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja je za di­ja­log, što smo i po­tvr­di­li u raz­go­vo­ri­ma sa pred­stav­ni­ci­ma me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce ko­je smo ima­li u pro­te­klom pe­ri­o­du, ali o po­vrat­ku u par­la­ment ne­ma go­vo­ra – re­kao je Da­šić.
Glav­ni od­bor So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je utvr­dio je li­stu kan­di­da­ta za no­vog pred­sjed­ni­ka par­ti­je, ko­ji će bi­ti iza­bran na Osmom kon­gre­su SNP-a za­ka­za­nom za 13. av­gust u Pod­go­ri­ci. Kan­di­da­ti za pred­sjed­ni­ka SNP-a su Sne­ža­na Jo­ni­ca, Vla­di­mir Jo­ko­vić i Go­ran Da­šić. Je­dan od kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je, Mi­li­ja Rov­ča­nin, po­vu­kao je svo­ju kan­di­da­tu­ru.
Glav­ni od­bor je utvr­dio i li­stu pred­stav­ni­ka za Osmi kon­gres SNP-a. U ra­du naj­vi­šeg par­tij­skog ti­je­la SNP-a uče­stvo­va­će 465 de­le­ga­ta. Od to­ga 310 su pred­stav­ni­ci iza­bra­ni u op­štin­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, a 155 su čla­no­vi ak­tu­el­nog sa­sta­va Glav­nog od­bo­ra.
Glav­ni od­bor je, ta­ko­đe, u skla­du sa Sta­tu­tom, utvr­dio i li­stu kan­di­data za čla­no­ve no­vog Glav­nog od­bo­ra, a to bu­du­će ti­je­lo bro­ja­će 100 čla­no­va. Ta­ko­đe, Glav­ni od­bor je utvr­dio i li­ste kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ke i čla­no­ve Sta­tu­tar­ne ko­mi­si­je i Nad­zor­nog od­bo­ra, kao i po­treb­na pra­te­ća kon­gre­sna do­ku­men­ta.
M.V.


Di­ja­lo­gom do do­go­vo­ra u opo­zi­ci­ji

Ka­ko je ka­zao Go­ran Da­šić, on je sa­gla­san sa čel­ni­kom Gra­đan­skog po­kre­ta Uje­di­nje­na re­form­ska ak­ci­ja Dri­ta­nom Aba­zo­vi­ćem da bi pri­ča oko za­jed­nič­kog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta opo­zi­ci­je tre­ba­lo da bu­de vo­đe­na na ba­zi me­đu­sob­nog ra­zu­mi­je­va­nja, bez uslo­vlja­va­nja.
– To mo­ra bi­ti ra­đe­no uz mak­si­mal­no uva­ža­va­nje svih uč­pe­sni­ka u tom pro­ce­su. Je­di­no na taj na­čin mo­že­mo da­ti vje­tar u le­đa na­šem za­jed­nič­kom pred­sjed­nič­kom kan­di­da­tu, što će opo­zi­ci­o­ni bi­ra­či zna­ti da pre­po­zna­ju. Ta­ko­đe sam si­gu­ran sam da će zna­ti i da to ci­je­ne kroz po­dr­šku na iz­bo­ri­ma i po­bje­du – ka­zao je kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka DPS-a.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"