Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika IVAN AŠANIN OPTUŽIO FUNKCIONERE DPS-A U MOJKOVCU
Narodne pare za lične interese
Ašanin Narodne pare za lične interese
Pred­sjed­nik po­kre­ta URA u Moj­kov­cu Ivan Aša­nin re­kao je da se po­no­si što je na stra­ni prav­de, a ne na stra­ni in­te­re­snih struk­tu­ra. On je ti­me od­go­vo­rio na re­ka­ci­je di­rek­to­ri­ce Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Moj­ko­vac i pred­sjed­ni­ka te op­šti­ne, Mag­da­le­ne Mr­do­vić i De­ja­na Me­do­je­vi­ća, ko­ji su ga op­tu­ži­li da nje­go­va mr­žnja pre­ma DPS-u ne­ma gra­ni­ca.
Aša­nin is­ti­če da se na­sta­vlja osi­o­no po­na­ša­nje pred­sjed­ni­ka op­šti­ne i di­rek­to­ri­ce TO Moj­ko­vac, jer nji­ho­vim sa­op­šte­nji­ma vri­je­đa­ju zdra­vi ra­zum gra­đa­na
Funk­ci­o­ner GP URA na­vo­di ka­ko ne že­li da uzur­pi­ra jav­nost po­na­vlja­njem či­nje­ni­ce i do­ku­me­na­ta oko ku­po­vi­ne i re­no­vi­ra­nja sta­na u Su­to­mo­ru od pa­ra iz moj­ko­vač­kog op­štin­skog bu­dže­ta i bu­dže­ta TO, što je i di­rek­to­ri­ca Mr­do­vić pri­zna­la, ali kao za­ni­mlji­vo is­ti­če ka­ko pred­sjed­nik Me­do­je­vić ho­će da upo­tre­bi sta­ru te­zu DPS-a „vje­ruj­te me­ni, a ne svo­jim oči­ma”.
– Gra­đa­ni, ipak, vje­ru­ju oči­ma, a ne uši­ma. Ri­je­či „sram, stid i laž” sam ja mo­gao da upo­tre­bim i imao raz­lo­ga, ali to ni­je­sam i ne­ću. A vas su do­ku­men­ta ko­ja ste lič­no pot­pi­sa­li, a ko­ja su  ob­ja­vlje­na u mom pro­šlom sa­op­šte­nju de­man­to­va­la i do­bro oka­rak­te­ri­sa­la – re­kao je Aša­nin.
On je po­ru­čio di­rek­to­ri­ci TO da po­dig­ne dru­gu ra­tu po od­lu­ci i da za­jed­no sa pred­sjed­ni­kom op­šti­ne da ostav­ku. Uko­li­ko to ne ura­de, ka­ko ka­že, sve­jed­no je jer će ih na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma  naj­e­sen ka­zni­ti gla­sa­či.
– Ne­moj­te da ob­ja­vlju­jem ka­ko ste mi­zer­nih 50 i 100 eura di­je­li­li se­bi ili na ra­čun stam­be­ne pro­ble­ma­ti­ke po­kri­va­li koc­kar­ske du­go­ve, iz­mi­ri­va­ju­ći ih svo­jim po­slu­šni­ci­ma i to po­no­vo od glad­nih i po­ni­že­nih gra­đa­na Moj­kov­ca. Va­ša vlast je po­sva­đa­la lju­de u lo­kal­noj upra­vi zbog ne­pra­ved­nih po­te­za i zna­će to da ka­zne gra­đa­ni Moj­kov­ca – oci­je­nio je Aša­nin.
On je od­go­vo­re ovih funk­ci­o­ne­ra iz Moj­kov­ca oci­je­nio „kao is­pra­znu re­to­ri­ku”. Is­ti­če i da je ne­vje­ro­vat­no da Mr­do­vić u sa­op­šte­nju ka­že da svo­ta ko­ju je do­bi­la ni­je ve­li­ki iz­nos. Aša­nin ih je upi­tao i da li tre­ba da se sti­di on ili oni po­sli­je sve­ga što su ura­di­li Moj­kov­cu.
– Ko tre­ba da se sti­di – vas dvo­je ili ja? Pri­ča­te, Me­do­je­vi­ću, o ne­kim mo­jim spor­nim rje­še­nji­ma. Po­na­vljam, sva rje­še­nja su da­ta uz pot­pis i za­pi­sni­ke čla­no­va skup­štin­ske vi­še­par­tij­ske ko­mi­si­je i od­lu­ka SO Moj­ko­vac, uz to što je od­lu­kom SO Moj­ko­vac bi­la od­re­đe­na ci­je­na kva­dra­ta ze­mlji­šta. Ta od­lu­ka SO Moj­ko­vac je bi­la do­bra, po­dr­ža­na jed­no­gla­sno u lo­kal­nom par­la­men­tu. Ima­li smo šan­su ta­da da od tih pa­ra na­pra­vi­mo ci­je­lu ka­na­li­za­ci­o­nu, vo­do­vod­nu i dru­gu in­fra­struk­tu­ru za na­se­lja Rav­ni, Tu­ti­će ko­je ni do­sad ne­ma zbog de­struk­tiv­nih sna­ga va­še par­ti­je ko­je su je osu­je­ti­le dok ste vi bi­li pi­o­nir sa ma­ra­mom – po­ru­ču­je Aša­nin.
Ka­že da je blo­ka­da svih va­žnih pro­je­ka­ta za grad na­sta­vlje­na i u to­ku dva man­da­ta Me­do­je­vi­će­ve vla­sti u Moj­kov­cu.
– Dra­ga go­spo­do, vi ne umi­je­te ni­šta na­pra­vi­ti već sa­mo upro­pa­sti­ti. Vi i va­ša di­rek­to­ri­ca ste upro­pa­sti­li sva­ku ma­ni­fe­sta­ci­ju – Kul­tur­no lje­to, Čor­bi­ja­du, Sko­ko­ve sa sta­rog mo­sta i dru­ge tu­ri­stič­ke ma­ni­fe­sta­ci­je Moj­kov­ca. Va­ši re­zul­ta­ti se u to­me ogle­da­ju. Ko­li­ko vam do­đe go­sti­ju na zad­nju ma­ni­fe­sta­ci­ju Čor­bi­ja­de i za­što ste or­ga­ni­za­ci­ju te ma­ni­fe­sta­ci­je od­u­ze­li lju­di­ma ko­ji to zna­ju da ra­de u pot­po­ri sa pri­vat­ni­ci­ma? Te od­go­vo­re če­ka­ju gra­đa­ni Moj­kov­ca – ci­je­ni funk­ci­o­ner URA.
Aša­nin se osvr­nuo i na pri­ču o do­bi­je­nim sred­stvi­ma za stam­be­no rje­ša­va­nje za­po­sle­nih u op­šti­ni i o skup­štin­skoj od­lu­ci po­vo­dom ak­ci­je „1000+ sta­no­va”. Pod­sje­ća da za tu ni­je gla­sao klub od­bor­ni­ka po­kre­ta URA već da su pred­la­ga­li dru­gi po­šte­ni­ji, ne­sva­đa­lač­ki mo­del.
– Ho­će­te da iz­dvo­ji­te jed­nog ko­ri­sni­ka te od­lu­ke od osta­lih se­dam-osam slu­žbe­ni­ka i pro­zi­va­te ga u sa­op­šte­nju zbog par­tij­ske pri­pad­no­sti. Pa tom ko­ri­sni­ku je od­lu­ka SO Moj­ko­vac omo­gu­ći­la ono što je is­ko­ri­stio. Pod­sje­ti­ću vas da ni­je ista stvar ka­da je u pi­ta­nju od­lu­ka SO i od­lu­ka ne­kog IO Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je či­ji ste vi pred­sjed­nik. Uz to, va­ša od­lu­ka IO TO ni­je za­sno­va­na na pla­nu i pro­gra­mu TO ko­ji je usvo­jen na pro­šloj sjed­ni­ci SO Moj­ko­vac, i to je di­rekt­no kr­še­nje pro­pi­sa – re­kao je Aša­nin. M.V.


Po­gle­da­ti u oči in­te­re­snim struk­tu­ra­ma

Aša­nin se osvr­nuo i na tvrd­nje Me­do­je­vi­ća da mr­zi DPS. Is­ti­če da DPS ni­ko ne vo­li, a po­seb­no ne oni čla­no­vi DPS-a ko­ji su sr­cem bi­li za ne­za­vi­snu i ure­đe­nu dr­ža­vu.
– Sva­ki naš ide­al o po­šte­noj i pra­ved­noj Cr­noj Go­ri ba­ci­li ste pod no­ge, vi in­te­res­dži­je iz DPS-a po­put ak­tu­el­no op­tu­že­nih, kao i onih bu­du­ćih. Za raz­li­ku od vas, me­ne i da­lje vo­di sr­ce za Cr­nom Go­rom i do­šlo je vri­je­me da se sa in­te­res­dži­ja­ma po­gle­da­mo u oči. Po­no­sam sam na Ne­za­vi­snu li­stu 2013.go­di­ne ka­da sam sa hra­brim lju­di­ma osvo­jio bli­zu de­set od­sto gla­so­va. Ona je pre­te­ča gra­đan­ske opo­zi­ci­je u Cr­noj Go­ri i bi­la je mo­del gra­đe­nja naj­gra­đan­ski­je par­ti­je u Cr­noj Go­ri – Gra­đan­skog po­kre­ta URA – ka­že Aša­nin.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"