Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-12-06 PREDSJEDNIK DRŽAVE ZA 4.FEBRUAR ZAKAZAO GLASANJE U ULCINJU I BERANAMA Šćekić: Filip postupio nekorektno
Cr­no­gor­ski pred­sjed­nik Fi­lip Vu­ja­no­vić ras­pi­sao je za 4.fe­bru­ar 2018. go­di­ne lo­kal­ne iz­bo­re u Ul­ci­nju i Be­ra­na­ma.
Pred­sjed­nik op­šti­ne Be­ra­ne Dra­go­slav Šće­kić oci­je­nio je ju­če kao kraj­nje ne­ko­rekt­no to što pred­sjed­nik Cr­ne Go­re Fi­lip Vu­ja­no­vić pri­je od­lu­ke o ras­pi­si­va­nju lo­kal­nih iz­bo­ra za 4. fe­bru­ar ni­je kon­tak­ti­rao sa lo­kal­nim ru­ko­vod­stvom.
– Bi­lo je ko­rekt­no da ne­ko iz Vu­ja­no­vi­će­vog ka­bi­ne­ta ra­di even­tu­al­nih kon­sul­ta­ci­ja kon­tak­ti­ra sa čel­ni­ci­ma lo­kal­ne vla­sti pri­je ne­go što se pred­sjed­nik Cr­ne Go­re od­lu­čio da ras­pi­še lo­kal­ne iz­bo­re. Pro­sto smo iz­ne­na­đe­ni da je iz­o­sta­la ta­kva vr­sta ko­mu­ni­ka­ci­je jer je to bio ele­men­tar­ni red – na­gla­sio je Šće­kić.
On je kao no­si­lac li­ste ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” na pro­šlim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma is­ta­ko da, bez ob­zi­ra na po­me­nu­te okol­no­sti, sna­ge ko­je je do sa­da pred­vo­dio sprem­no do­če­ku­ju iz­bor­nu utak­mi­cu.
– Od­lu­ka o ras­pi­si­va­nju iz­bo­ra ni­je nas za­te­kla ne­sprem­ne, iako je ne­ko mo­žda mi­slio da nas uhva­ti na pre­pad. Tim pri­je jer smo da­nas još ja­či ne­go pri­je če­ti­ri go­di­ne ka­da smo po­ra­zi­li DPS, a to je ga­rant za po­nov­nu po­bje­du. Tu ja­či­ni smo ste­kli za­hva­lju­ju­ći pre­da­nom ra­du na stva­ra­nju što bo­ljih uslo­va za ži­vot svih gra­đa­na i za za­u­sta­vlja­nje ko­rup­ci­je u lo­kal­noj upra­vi – is­ta­kao je Šće­kić.
On je uvje­ren da će ko­a­li­ci­ja Zdra­vo Be­ra­ne, sa­sta­vlje­na od SNP-a i De­mo­krat­skog fron­ta, i na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma na­stu­pi­ti sa za­jed­nič­kom li­stom.
– Na­rav­no da će bi­ti pre­go­vo­ra i raz­go­vo­ra ko­ji vo­de ka ob­je­di­nja­va­nju svih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta ko­ji se na­la­ze na fo­nu po­li­ti­ke ko­ju je do sad ve­ćin­ski spro­vo­di­la ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne”. Tu po­sto­ji do­bra vo­lja da SNP po­no­vo na­stu­pi u ko­a­li­ci­ji sa De­mo­krat­skim fron­tom. No, ipak, te stva­ri će se de­talj­no de­fi­ni­sa­ti u na­red­nom pe­ri­o­du i one ne za­vi­se is­klju­či­vo od SNP-a, ne­go i od sta­va dru­gih po­li­tič­kih či­ni­la­ca – ka­zao je Šće­kić.
Iz OO DPS-a ju­če su sa­op­šti­li da će ta par­ti­ja ostva­ri­ti ap­so­lut­nu po­bje­di na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma.
– Da će­mo ubje­dlji­vo po­bi­je­di­ti sva­ko­dnev­no nas uvje­ra­va­ju i gra­đa­ni Be­ra­na, ali i ka­ta­stro­fal­no lo­še funk­ci­o­ni­sa­nje ak­tu­el­ne be­ran­ske vla­sti, ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne“, ko­ja ni­je re­a­li­zo­va­la ni­je­dan bi­tan pro­je­kat za po­bolj­ša­nje ži­vot­nog stan­dar­da gra­đa­na, osim par­tij­skog za­po­šlja­va­nja. Vlast su za­po­če­li u v.d. sta­nju i u ta­kvom sta­nju i za­vr­ša­va­ju svo­ju vla­da­vi­nu – na­ve­li su iz be­ran­skog DPS-a, do­da­ju­ći da ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne” ni­je bi­la sprem­na da usvo­ji va­žne od­lu­ke kao što je bu­džet Op­šti­ne za na­red­nu go­di­nu.
D.J.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"