Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-13 KOALICIJA ZDRAVO BERANE OBJELODANILA SPISAK FUNKCIONERA VLADAJUĆE STRANKE
Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura
I kandidati za odbornike DPS-a uzimali novac od socijale Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura Komisija beranskog centra za socijalni rad 2012. godine odobrila je 500 eura za kupovinu drva i plaćanje struje Ervinu Mandžukiću, bivšem odborniku DPS-a i nekadašnjem šefu kancelarije Karitasa, osumnjičenom za dijeljenje novca glasačima tokom lokalnih izbora 2014. godine, kao i Milijani Vučeljić, tadašnjoj direktorki Komunalnog preduzeća i supruzi bivšeg predsjednika Opštine Vuke Golubovića, koja je na ime kupovine namirnica dobila 350 eura
Iz Ko­a­li­ci­je Zdra­vo Be­ra­ne ju­če su obje­lo­da­ni­li ime­na od­bor­nič­kih kan­di­da­ta za bu­du­ći sa­stav lo­kal­nog par­la­men­ta sa li­ste De­mo­krat­ske par­ti­je ko­ji su, uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u ok­to­bru 2012. go­di­ne, od Cen­tra za so­ci­jal­ni rad do­bi­li fi­nan­sij­sku po­moć. To su, pre­ma nji­ho­vim na­vo­di­ma, De­jan Ćo­rac – 305 eura zbog bo­le­sti čla­na po­ro­di­ce, Fa­hru­din Fa­ka Der­vi­še­vić – 500 eura za ško­lo­va­nje stu­den­ta, Aida Ra­mu­so­vić Jo­van­če­vić – 500 eura za ku­po­vi­nu ogre­va i pla­ća­nje stru­je, Žar­ko Ra­i­če­vić – 425 eura za ku­po­vi­nu ogre­va i pla­ća­nje stru­je, i Vu­ka­din Bo­žo­vić – 500 eura za ku­po­vi­nu na­mir­ni­ca i pla­ća­nje stru­je.
Iz Ko­a­li­ci­je Zdra­vo Be­ra­ne su ka­za­li da je in­te­re­sant­no da se me­đu ko­ri­sni­ci­ma so­ci­jal­ne po­mo­ći iz po­me­nu­tog pe­ri­o­da, na osno­vu ,,so­ci­jal­ne anam­ne­ze” ko­mi­si­je be­ran­skog cen­tra za so­ci­jal­ni rad, i to u iz­no­su od 500 eura za ku­po­vi­nu dr­va i pla­ća­nje stru­je, na­la­ze i Er­vin Man­džu­kić, biv­ši od­bor­nik DPS-a i ne­ka­da­šnji šef kan­ce­la­ri­je Ka­ri­ta­sa, osum­nji­čen za di­je­lje­nje nov­ca gla­sa­či­ma to­kom lo­kal­nih iz­bo­ra 2014. go­di­ne, kao Mi­li­ja­na Vu­če­ljić, ta­da­šnji di­rek­tor Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća u Op­šti­ni Be­ra­ne i su­pru­ga ta­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Vu­ke Go­lu­bo­vi­ća, ko­ja je na ime ku­po­vi­ne na­mir­ni­ca do­bi­la 350 eura. Tu je, po iz­ni­je­tim tvrd­nja­ma, i se­kre­tar OO DPS-a Vo­ji­slav Do­šljak ko­jem je na ime li­je­če­nja čla­na po­ro­di­ce opre­di­je­lje­no 375 eura. Sa­op­šte­no je da nov­ča­na po­moć od 450 eura za ku­po­vi­nu na­mir­ni­ca i pla­ća­nje stru­je is­pla­će­na Sve­to­li­ku Ču­ki­ću, čla­nu DPS-a i di­rek­to­ru Osnov­ne ško­le u Rža­ni­ci, i isto to­li­ko po istom osno­vu pro­fe­so­ru To­mi­sla­vu Ce­li­ću. Na spi­sku su i Mu­sli­ja Ka­lić, biv­ši od­bor­nik DPS-a i pot­pred­sjed­nik Op­šti­ne Pet­nji­ca, ko­ji je do­bio 455 eura, kao i di­rek­tor Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća u Pet­nji­ci Mit­had Ci­ko­tić, kom je usmje­re­no 550 eura za ku­po­vi­nu na­mir­ni­ca i pla­ća­nje stru­je. Tu je Ma­ri­jan Pre­mo­vić, ak­ti­vi­sta DPS-a i predavač na fa­kul­te­tu u Nik­ši­ću, ko­ji je od Cen­tra za so­ci­jal­ni rad za štam­pa­nje knji­ge do­bio 400 eura, kao i pri­vat­ni pred­u­zet­nik Ob­rad Čan­trić, ko­jem je opre­di­je­lje­no 460 eura za ku­po­vi­nu na­mir­ni­ca i pla­ća­nje stru­je.
– Od Cen­tra za so­ci­jal­ni rad fi­nan­sij­sku po­moć 2012. go­di­ne do­bi­li su, iz­me­đu osta­lih, i is­tak­nu­ti čla­no­vi DPS-a: Jo­vi­ca Ze­če­vić – 500 eura za ku­po­vi­nu ogrev­nog dr­ve­ta i pla­ća­nje stru­je, Ma­ri­na Vu­ja­di­no­vić – 500 eura za ku­po­vi­nu ogrev­nog dr­ve­ta i pla­ća­nje stru­je, Ra­do­mir Jo­čić – 500 eura zbog bo­le­sti čla­na po­ro­di­ce, Ir­vin Ma­sli­čić – 445 eura, El­vir Ram­čić – 300 eura za ku­po­vi­nu ogrev­nog dr­ve­ta i pla­ća­nje stru­je, Ra­do­je Se­ku­lić – 350 eura za ku­po­vi­nu na­mir­ni­ca i pla­ća­nje stru­je, Mi­lo­rad Bar­jak­ta­ro­vić – 500 eura za ku­po­vi­nu dr­ve­ta i pla­ća­nje stru­je, Ve­se­lin Ba­bić – 490 eura za ku­po­vi­nu na­mir­ni­ca i pla­ća­nje stru­je, Sa­de­ta Škri­jelj – 500 eura za ku­po­vi­nu ogre­va i pla­ća­nje stru­je, Mu­za­fer Kr­šić – 420 eura za li­je­če­nje čla­na po­ro­di­ce, Mar­ko Ra­du­no­vić – 400 eura za ku­po­vi­nu na­mi­r­ni­ca i pla­ća­nje stru­je, Bla­žo Pi­per – 400 eura za ku­po­vi­nu na­mir­ni­ca i pla­ća­nje stru­je, Vu­ko­ta Bo­žo­vić – 400 eura za ku­po­vi­nu na­mir­ni­ca i pla­ća­nje stru­je, Dar­ko Ra­ko­vić – 400 eura za ku­po­vi­nu na­mir­ni­ca i pla­ća­nje stru­je, Se­ad De­lić – 500 eura za ku­po­vi­nu ogre­va i pla­ća­nje stru­je, Go­ran Ra­di­če­vić – 500 eura za ku­po­vi­nu dr­va i pla­ća­nje stru­je, Sa­nja Klja­jić – 500 eura, i Mi­lu­tin Šće­po­vić – 400 eura za ku­po­vi­nu ogre­va i pla­ća­nje ra­ču­na za stru­ju – na­gla­si­li su iz Ko­a­li­ci­je Zdra­vo Be­ra­ne.
Oni su se za­pi­ta­li ko­jim se kri­te­ri­ju­mi­ma ru­ko­vo­di­la ko­mi­si­ja ko­ja je do­no­si­la od­lu­ke o do­dje­li so­ci­jal­ne po­mo­ći, s ob­zi­rom na to da se ra­di o li­ci­ma ko­ja su iz­u­zet­no do­bro si­tu­i­ra­na.
– Otvo­re­no po­sta­vlja­mo pi­ta­nje ko­jim su se kri­te­ri­ju­mi­ma vo­di­li čla­no­vi ta­da­šnje ko­mi­si­je, i da li su sve oso­be sa po­me­nu­tog spi­ska za­slu­ži­va­le da do­bi­ju ovu vr­stu po­mo­ći, od­no­sno da li su bi­li u sta­nju so­ci­jal­ne ugro­že­no­sti. Po­sli­je ova­kvih sa­zna­nja, po­zi­va­mo gra­đa­ne Be­ra­na da sa­mi pro­ci­je­ne da li De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta za­slu­žu­je da vo­di naš grad – na­ve­li su iz Ko­a­li­ci­je Zdra­vo Be­ra­ne, po­svje­do­ča­va­ju­ći da ras­po­la­žu od­go­va­ra­ju­ćom do­ku­men­ta­ci­jom ko­ja ja­sno po­tvr­đu­je da su iz­ni­je­ti po­da­ci tač­ni.
Ka­za­li su da Ko­a­li­ci­ja Zdra­vo Be­ra­ne u su­sret pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma oče­ku­je da se ne­će po­no­vi­ti zlo­u­po­tre­be raz­li­či­tih vr­sta, ko­je su bi­le svoj­stve­ne po­je­di­nim dr­žav­nim usta­no­va­ma uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, odr­ža­nim u ok­to­bru 2012. go­di­ne.
– Oče­ku­je­mo da će JU Cen­tar za so­ci­jal­ni rad op­šti­na Be­ra­ne i An­dri­je­vi­ca u na­red­nom pe­ri­o­du do­dje­lji­va­ti po­moć is­klju­či­vo onim oso­ba­ma ko­je su u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be, i ko­ji­ma je ta po­moć neo­p­hod­na – za­klju­či­li su iz Ko­a­li­ci­je Zdra­vo Be­ra­ne.D.J.


Bez ko­men­ta­ra

Iz be­ran­skog DPS-a ju­če ni­je­smo mo­gli do­bi­ti ni­ka­kav od­go­vor u ve­zi sa tvrd­nja­ma da su is­tak­nu­ti čla­no­vi i funk­ci­o­ne­ri te par­ti­je 2012. go­di­ne do­bi­ja­li so­ci­jal­nu po­moć od Cen­tra za so­ci­jal­ni rad. Ta­ko­đe, ni po­je­di­na li­ca iz re­do­va DPS-a, sa ko­ji­ma smo uspje­li da stu­pi­mo u kon­takt i ko­ja se na­la­ze na po­me­nu­tom spi­sku, ni­je­su bi­la ras­po­lo­že­na da da­ju bi­lo ka­kve ko­men­ta­re po ovom pi­ta­nju.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"