Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ANALITIČAR DANIJEL LARISON OCIJENIO DA JE REND POL, BLOKADOM RATIFIKACIJE PROTOKOLA, DONIO PRAVU ODLUKU
Crnoj Gori nije mjesto u NATO-u
Larison Crnoj Gori nije mjesto u NATO-u Većina ljudi u Crnoj Gori se protivi ili su ravnodušni prema pridruživanju. Vlada Crne Gore ne ispunjava političke standarde Alijanse za nove članove, smatra Larison
Ne­ma ubje­dlji­vog raz­lo­ga za uvo­đe­nje Cr­ne Go­re u Sje­ver­no­a­tlant­ski sa­vez, a, s dru­ge stra­ne, raz­lo­zi da ona ne bu­de član su mno­gi, sma­tra ana­li­ti­čar va­šing­ton­skog in­sti­tu­ta „Di­fens pra­jo­ri­tis” Da­ni­jel La­ri­son. On je re­kao da Ali­jan­sa ne do­bi­ja ni­šta od do­da­va­nja no­vog čla­na kao što je Cr­na Go­ra, te da je ar­gu­men­ta­ci­ja ko­ju je po­nu­dio se­na­tor Rend Pol, ko­ji je blo­ki­rao ras­pra­vu o cr­no­gor­skom pri­dru­ži­va­nju u Se­na­tu, sa­svim is­prav­na.
– Ve­ći­na lju­di u Cr­noj Go­ri se pro­ti­vi ili su rav­no­du­šni pre­ma pri­dru­ži­va­nju. Vla­da Cr­ne Go­re ne is­pu­nja­va po­li­tič­ke stan­dar­de Ali­jan­se za no­ve čla­no­ve. Još jed­na run­da pro­ši­re­nja sa­mo či­ni iona­ko ne­zgrap­nu or­ga­ni­za­ci­ju, čak i vi­še ne­zgrap­nom – na­veo je La­ri­son u tek­stu ko­ji je ob­ja­vio ma­ga­zin „Ame­ri­kan kon­zer­va­tiv”.
Ka­ko je na­gla­sio, pri­dru­ži­va­nje Cr­ne Go­re ne pod­vr­ga­va sa­vez ka­kav je NA­TO ri­zi­ku od ne­kog ve­li­kog ra­ta, ali to je za­to što ova ze­mlja ni­je ugro­že­na od bi­lo ko­ga od nje­nih su­sje­da i ne tre­ba joj za­šti­ta ko­ju joj Ali­jan­sa pru­ža.
– Ni SAD ni Ali­jan­sa ni­je­su mno­go si­gur­ni­ji do­da­va­njem no­vog čla­na, a ja­ča­nje na­še bez­bjed­no­sti je je­di­ni raz­log za­što bi tre­ba­lo da do­bi­je­mo još jed­nog sa­ve­zni­ka. Glav­ni raz­log svih ko­ji se za­la­žu za na­sta­vak pro­ši­re­nja i že­le Cr­nu Go­ru u sa­ve­zu je­ste ar­gu­men­ta­ci­ja da bi se na taj na­čin ši­re­nje NA­TO-a odr­ža­lo, a dru­gi raz­log je da se pro­vo­ci­ra Mo­skva. Ni­je­dan od njih ni­je do­bar raz­log da se pro­du­ži još jed­na si­gur­no­sna ga­ran­ci­ja ze­mlji ko­ja ne­će mo­ći da is­po­štu­je oba­ve­ze i ne­će do­pri­ni­je­ti go­to­vo ni­šta sa­ve­zu. Bi­lo bi bo­lje da ni­ka­da ni­je ni na­pra­vlje­na po­nu­da Cr­noj Go­ri za član­stvo, ali još ima vre­me­na da se ona po­vu­če – kon­sta­to­vao je La­ri­son.
Po nje­go­vom su­du, na­kon što je ame­rič­ki se­na­tor Rend Pol blo­ki­rao ras­pra­vu o cr­no­gor­skom pri­dru­ži­va­nju u Se­na­tu, ini­ci­ja­tor ide­je da Pro­to­kol o pri­dru­ži­va­nju Cr­ne Go­re bu­de što pri­je usvo­jen – se­na­tor Džon Me­kejn – iz­nio je broj­ne te­ške op­tu­žbe na ra­čun Po­la. La­ri­son je re­kao da upra­vo Me­kej­no­ve op­tu­žbe go­vo­re ko­li­ko je sla­ba ar­gu­men­ta­ci­ja onih ko­ji se za­la­žu za pri­dru­ži­va­nje Cr­ne Go­re NA­TO-u.
– Da po­sto­ji jak ar­gu­ment u ko­rist do­da­va­nja no­vog čla­na, Me­kejn ne bi mo­rao da is­tu­pi i na­pad­ne Po­la da je ru­ski pi­on, ali ne po­sto­ji, pa čak i on to zna. Po­sto­ji mno­go do­brih raz­lo­ga za­što ne bi tre­ba­lo do­zvo­li­ti da se Cr­na Go­ra pri­klju­či NA­TO-u. Naj­o­či­gled­ni­ji je da zbog to­ga ne­će bi­ti ni Ame­ri­ka ni NA­TO si­gur­ni­ji, ali je mno­go lak­še Me­kej­nu da oma­lo­va­ža­va mo­ti­ve nje­go­vih opo­ne­na­ta, ne­go da od­go­vo­ri na nji­ho­ve pri­mjed­be – re­kao je Lar­si­non.
On sma­tra da se­na­tor Rend Pol za­slu­žu­je pri­zna­nje zbog pro­ti­vlje­nja ne­pro­mi­šlje­nom po­te­zu na­stav­ka pro­ši­re­nja NA­TO-a.
– Ako je uvo­đe­nje Cr­ne Go­re u sa­vez vri­jed­no tru­da, tre­ba pra­vil­no ras­pra­vlja­ti o to­me i čla­no­vi tre­ba da gla­sa­ju jav­no. Me­kejn že­li da iz­bjeg­ne tu ras­pra­vu, jer ima ve­o­ma ma­lo ar­gu­me­na­ta u ve­zi svo­jih za­la­ga­nja, pa za­to po­kre­će kam­pa­nju hu­ška­nja i neo­sno­va­nih op­tu­žbi. Me­kejn je već vi­še pu­ta po­ka­zao da u nje­gov sud o spolj­noj po­li­ti­ci ne tre­ba vje­ro­va­ti, a on je po­tvr­dio to svo­jim po­sled­njem is­pa­dom – ka­zao je La­ri­son.
Re­pu­bli­kan­ski se­na­tor Džon Me­kejn za­tra­žio je pro­šle sri­je­de od ko­le­ga u Se­na­tu da raz­mo­tre pro­to­kol o član­stvu Cr­ne Go­re u NA­TO-u i da gla­sa­ju o nje­mu, ali taj za­htjev ni­je pri­hva­ćen jer je se­na­tor Rend Pol opet bio pro­tiv. Me­kejn je na sjed­ni­ci, na ko­joj se, iz­me­đu osta­log, gla­sa­lo o no­vom di­rek­to­ru ame­rič­kih oba­vje­štaj­nih slu­žbi, tra­žio da se u skla­du sa pro­ce­du­rom jed­no­gla­sno pri­hva­ti da se raz­ma­tra­nje cr­no­gor­skog pro­to­ko­la sta­vi na dnev­ni red i da se o nje­mu gla­sa na­kon ras­pra­ve, ali je to od­bi­je­no. M.V.


Neo­stva­re­ne na­ja­ve

Pred­sjed­nik par­la­men­ta Ivan Bra­jo­vić tvr­dio je kra­jem pro­šle go­di­ne da od­la­ga­nje ra­ti­fi­ka­ci­je Pro­ko­la o pri­stu­pa­nju Cr­ne Go­re NA­TO-u u Se­na­tu Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va, pred­sta­vlja stvar pro­ce­du­re, a ne bi­lo ka­kav spolj­no­po­li­tič­ki za­o­kret. Bra­jo­vić je re­kao da je ra­ti­fi­ka­ci­ja pro­to­ko­la o pri­stu­pa­nju Cr­ne Go­re osta­vlje­na za re­dov­nu pro­ce­du­ru u ja­nu­a­ru, ali ra­ti­fi­ka­ci­je još ne­ma.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"