Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika VLAST OD JAVNOSTI POKUŠAVA DA PRIKRIJE PROBLEME SA OKRUŽENJEM TVRDNJAMA DA SA SUSJEDIMA NEMAMO OTVORENIH PITANJA
Sporne granice blokiraju put u EU
Darmanović pred posjetu Zagrebu „zaboravio” na problem Prevlake Sporne granice blokiraju put u EU DPS i organizovane kriminalne grupe samo se na riječima zalažu za ulazak Crne Gore u EU, a, svjesno ili ne, čine sve da do toga ne dođe – smatra Boris Bogdanović
„Cr­na Go­ra ne­ma otvo­re­nih pi­ta­nja sa su­sje­di­ma”,man­tra je ko­ju pred­stav­ni­ci vla­sti po­na­vlja­ju go­di­na­ma, a i ta isti­na im je kao i sva­ka dru­ga, oci­je­nje­no je ju­če iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Po­sla­nik De­mo­kra­ta Bo­ris Bog­da­no­vić upo­zo­ra­va da vlast pre­ne­bre­ga­va otvo­re­na gra­nič­na pi­ta­nja ko­ja bi mo­gla da ugro­ze i pro­ces evrop­skih in­te­gra­ci­ja.
– Za­i­sta, po­treb­no je bi­ti bez­o­bra­zno neo­d­go­vo­ran i ima­ti zlu na­mje­ru da se pre­ne­breg­nu svi ar­gu­men­ti ko­ji go­vo­re pot­pu­no su­prot­no, pa iz­no­va i iz­no­va go­vo­ri­ti ta­ko ne­što. Šta je „pi­ta­nje Pre­vla­ke“ ako ne jed­no od naj­o­tvo­re­ni­jih me­đu­dr­žav­nih pi­ta­nja na tlu Evro­pe? I ko je za­slu­žan za sta­vlja­nje Cr­ne Go­re u sko­ro bez­iz­la­zan po­lo­žaj? Ko je, na pr­vom mje­stu, uop­šte otvo­rio to pi­ta­nje? A ko je, po­tom, ne­ko­li­ko go­di­na mir­ne du­še po­sma­trao jed­no­stra­ne ak­te su­prot­ne stra­ne i da­vao pre­ćut­nu sa­gla­snost za njih – ka­zao je Bog­da­no­vić za „Dan“.
Za­pi­tao se i ko je go­di­na­ma for­mi­rao ko­mi­si­je či­ji je je­di­ni za­da­tak, ako bi se ne­kad i sa­sta­li, bio da utvr­de da bi va­lja­lo da se opet sa­sta­nu.
– Opo­zi­ci­ja? De­mo­kra­te? Ne bi­smo re­kli. Ista ta vlast DPS-a i nje­go­vih sa­te­li­ta – pod­vu­kao je funk­ci­o­ner De­mo­kra­ta.
Naj­svje­ži­ji pri­mjer jav­nog is­ti­ca­nja ka­ko Cr­na Go­ra, na­vod­no, ne­ma ne­ri­je­še­nih pi­ta­nja sa su­sjed­nim dr­ža­va­ma bi­la je po­ru­ka še­fa di­plo­ma­ti­je Sr­đa­na Dar­ma­no­vi­ća uoči ne­dav­ne po­sje­te Hr­vat­skoj. Pred od­la­zak u Za­greb, on je is­ta­kao da dvi­je ze­mlje ne­ma­ju otvo­re­nih pi­ta­nja, „za­bo­ra­vlja­ju­ći“ da pro­blem gra­ni­ce na Pre­vla­ci ni­je traj­no ri­je­šen. Vi­še­go­di­šnji sa­stan­ci ko­mi­si­ja dvi­ju vla­da ni­je­su da­li ni­ka­kav re­zul­tat. Sa­da se sve če­šće go­vo­ri o me­đu­na­rod­noj ar­bi­tra­ži, ali do to­ga ne do­la­zi jer Cr­na Go­ra i Hr­vat­ska ne mo­gu da se usa­gla­se čak ni oko to­ga šta je pred­met spo­ra.
– Na­ža­lost, Pre­vla­ka ni­je je­di­na spor­na si­tu­a­ci­ja. Ima­mo mi pro­ble­ma sa de­mar­ka­ci­jom i na dru­gim dje­lo­vi­ma na­še gra­ni­ce – pod­sje­tio je Bog­da­no­vić.
Cr­na Go­ra ima pro­blem i sa raz­gra­ni­če­njem sa Ko­so­vom i Me­to­hi­jom. U ko­sov­skom par­la­men­tu ni­ka­ko ne mo­že da pro­đe spo­ra­zum o de­mar­ka­ci­ji gra­ni­ce sa Cr­nom Go­rom, čak ne po­ma­žu ni di­plo­mat­ski pri­ti­sci.
– I on­da, na­kon što dio po dio cr­no­gor­ske te­ri­to­ri­je pre­pu­šta­ju tek ta­ko, zbog ne­kih svo­jih pri­vat­nih di­lo­va, DPS per­ja­ni­ce i gla­sno­go­vor­ni­ci iza­đu za mi­kro­fon i ona­ko soč­no poč­nu da se sta­vlja­ju u ulo­gu dr­ža­ve i da sve one ko­ji su pro­tiv nji­ho­ve po­gub­ne po­li­ti­ke na­zi­va­ju iz­daj­ni­ci­ma. Na sre­ću, ta­kva ne­bu­lo­zna pri­ča „dr­ža­va – to sam ja“ sve im ma­nje pro­la­zi. I to je do­bro, jer će ih, iz­me­đu osta­log, i to po­sla­ti u po­li­tič­ku pro­šlost, ka­ko bi na nji­ho­vo mje­sto do­šli lju­di ko­ji će po­ku­ša­ti da ri­je­še po­me­nu­te pro­ble­me, ko­ji su nam om­ča o vra­tu u pre­go­va­rač­kom pro­ce­su sa Evrop­skom uni­jom i ko­ji pri­je­te da ga blo­ki­ra­ju – is­ta­kao je Bog­da­no­vić.
On sma­tra da se iz sve­ga iz­vla­či ja­san za­klju­čak da se DPS i or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe sa­mo na ri­je­či­ma za­la­žu za ula­zak Cr­ne Go­re u EU, a, svje­sno ili ne, či­ne sve da do to­ga ne do­đe.
I po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta Jo­van Vu­ču­ro­vić sma­tra da Cr­na Go­ra ima ve­li­ke gra­nič­ne pro­ble­me sa su­sje­di­ma.
– Po­seb­no je ve­li­ki pro­blem što je ma­ri­o­net­ski kri­mi­nal­ni re­žim do­zvo­lio da oko na­še gra­ni­ce od­lu­ču­je jed­na di­vlja dr­ža­va – sa­mo­pro­gla­še­na re­pu­bli­ka Ko­so­vo. No, svi ti na­ši gra­nič­ni pro­ble­mi su sit­na pri­ča u po­re­đe­nju sa te­škom unu­tra­šnjom po­li­tič­kom kri­zom u Cr­noj Go­ri. Ka­da je ri­ječ o evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma, pr­vo se mje­re unu­tra­šnje pri­li­ke u dr­ža­vi, pa ka­da se za­o­kru­že svi ti ele­men­ti, on­da se otva­ra pi­ta­nje gra­ni­ca.U Cr­noj Go­ri je da­nas si­tu­a­ci­ja ta­kva da se ona mal­te­ne na­la­zi na ivi­ci su­ko­ba. Par­la­ment ne funk­ci­o­ni­še, Vla­da je bez le­gi­ti­mi­te­ta, pra­vo­su­đe su za­ro­bi­le kri­mi­nal­ne ban­de, a če­sti­ti i po­šte­ni na­rod se na­la­zi na uli­ca­ma, pred­vo­đen maj­ka­ma. I on­da ima­te ma­ri­o­net­ski re­žim ko­ji je iz­dao sve što je tra­di­ci­ja i isto­rij­ska Cr­na Go­ra. Ta­kav re­žim ne mo­že da vo­di od­go­vor­nu po­li­ti­ku, već sa­mo ide ka no­voj iz­da­ji, ko­ja uklju­ču­je i pro­da­ju i pre­da­ju te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re, i to oni­ma ko­ji ni­ka­da ni­je­su bi­li na­ši pri­ja­te­lji – is­ta­kao je Vu­ču­ro­vić.
V.R.


Sta­nić: Što pri­je ri­je­ši­ti spo­ro­ve

Cr­na Go­ra mo­ra te­ži­ti naj­bo­ljim od­no­si­ma sa svim su­sje­di­ma jer je to nu­žan pred­u­slov i za eko­nom­sko, kul­tur­no, tu­ri­stič­ko i bi­lo ka­kvo dru­go po­ve­zi­va­nje, sma­tra­ju u So­ci­jal­de­mo­krat­skoj par­ti­ji.
– Bi­li smo svje­do­ci da su raz­li­či­ti gra­nič­ni pro­ble­mi zna­li uspo­ri­ti evrop­ski put ne­kih su­sjed­nih dr­ža­va. Zbog to­ga sma­tra­mo nu­žnim rje­ša­va­nje svih otvo­re­nih gra­nič­nih pi­ta­nja što pri­je. Što se ti­če Cr­ne Go­re, pi­ta­nje gra­ni­ce sa Ko­so­vom je za­vr­še­no i taj ugo­vor je pot­pi­san pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, sa ja­snim de­fi­ni­sa­njem gra­nič­ne li­ni­je. Da­nas vi­di­mo da se pro­to­kol ve­zan za gra­ni­ce ne usva­ja u par­la­men­tu Ko­so­va iz unu­tar­po­li­tič­kih raz­lo­ga i to ni­je ne­što na šta kao dr­ža­va mo­že­mo uti­ca­ti – ka­zao je port­pa­rol SDP-a Mir­ko Sta­nić.
Do­dao je da je vi­še pu­ta po­no­vlje­no da pi­ta­nje Pre­vla­ke ne bi tre­ba­lo pro­ble­ma­ti­zo­va­ti.
– To pi­ta­nje tre­ba da ri­je­še Hr­vat­ska i Cr­na Go­ra na bi­la­te­ral­nim osno­va­ma – na­veo je funk­ci­o­ner SDP-a.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"