Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika VLAST OD JAVNOSTI POKUŠAVA DA PRIKRIJE PROBLEME SA OKRUŽENJEM TVRDNJAMA DA SA SUSJEDIMA NEMAMO OTVORENIH PITANJA
Slika
Darmanović pred posjetu Zagrebu „zaboravio” na problem Prevlake Sporne granice blokiraju put u EU DPS i organizovane kriminalne grupe samo se na riječima zalažu za ulazak Crne Gore u EU, a, svjesno ili ne, čine sve da do toga ne dođe – smatra Boris Bogdanović „Cr­na Go­ra ne­ma otvo­re­nih pi­ta­nja sa su­sje­di­ma”,man­tra je ko­ju pred­stav­ni­ci vla­sti po­na­vlja­ju go­di­na­ma, a i ta isti­na im je kao i sva­ka dru­ga, oci­je­nje­no je ju­če iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Po­sla­nik De­mo­kra­ta Bo­ris Bog­da­no­vić upo­zo­ra­va da vlast pre­ne­bre­ga­va otvo­re­na gra­nič­na pi­ta­nja ko­ja bi mo­gla da ugro­ze i pro­ces evrop­skih in­te­gra­ci­ja.
– Za­i­sta, po­treb­no je bi­ti bez­o­bra­zno neo­d­go­vo­ran i ima­ti zlu na­mje­ru da se pre­ne­breg­nu svi ar­gu­men­ti ko­ji go­vo­re pot­pu­no su­prot­no, pa iz­no­va i iz­no­va go­vo­ri­ti ta­ko ne­što. Šta je „pi­ta­nje Pre­vla­ke“ ako ne jed­no od naj­o­tvo­re­ni­jih me­đu­dr­žav­nih pi­ta­nja na tlu Evro­pe? I ko je za­slu­žan za sta­vlja­nje Cr­ne Go­re u sko­ro bez­iz­la­zan po­lo­žaj? Ko je, na pr­vom mje­stu, uop­šte otvo­rio to pi­ta­nje? A ko je, po­tom, ne­ko­li­ko go­di­na mir­ne du­še po­sma­trao jed­no­stra­ne ak­te su­prot­ne stra­ne i da­vao pre­ćut­nu sa­gla­snost za njih – ka­zao je Bog­da­no­vić za „Dan“.
Za­pi­tao se i ko je go­di­na­ma for­mi­rao ko­mi­si­je či­ji je je­di­ni za­da­tak, ako bi se ne­kad i sa­sta­li, bio da utvr­de da bi va­lja­lo da se opet sa­sta­nu.
– Opo­zi­ci­ja? De­mo­kra­te? Ne bi­smo re­kli. Ista ta vlast DPS-a i nje­go­vih sa­te­li­ta – pod­vu­kao je funk­ci­o­ner De­mo­kra­ta.
Naj­svje­ži­ji pri­mjer jav­nog is­ti­ca­nja ka­ko Cr­na Go­ra, na­vod­no, ne­ma ne­ri­je­še­nih pi­ta­nja sa su­sjed­nim dr­ža­va­ma bi­la je po­ru­ka še­fa di­plo­ma­ti­je Sr­đa­na Dar­ma­no­vi­ća uoči ne­dav­ne po­sje­te Hr­vat­skoj. Pred od­la­zak u Za­greb, on je is­ta­kao da dvi­je ze­mlje ne­ma­ju otvo­re­nih pi­ta­nja, „za­bo­ra­vlja­ju­ći“ da pro­blem gra­ni­ce na Pre­vla­ci ni­je traj­no ri­je­šen. Vi­še­go­di­šnji sa­stan­ci ko­mi­si­ja dvi­ju vla­da ni­je­su da­li ni­ka­kav re­zul­tat. Sa­da se sve če­šće go­vo­ri o me­đu­na­rod­noj ar­bi­tra­ži, ali do to­ga ne do­la­zi jer Cr­na Go­ra i Hr­vat­ska ne mo­gu da se usa­gla­se čak ni oko to­ga šta je pred­met spo­ra.
– Na­ža­lost, Pre­vla­ka ni­je je­di­na spor­na si­tu­a­ci­ja. Ima­mo mi pro­ble­ma sa de­mar­ka­ci­jom i na dru­gim dje­lo­vi­ma na­še gra­ni­ce – pod­sje­tio je Bog­da­no­vić.
Cr­na Go­ra ima pro­blem i sa raz­gra­ni­če­njem sa Ko­so­vom i Me­to­hi­jom. U ko­sov­skom par­la­men­tu ni­ka­ko ne mo­že da pro­đe spo­ra­zum o de­mar­ka­ci­ji gra­ni­ce sa Cr­nom Go­rom, čak ne po­ma­žu ni di­plo­mat­ski pri­ti­sci.
– I on­da, na­kon što dio po dio cr­no­gor­ske te­ri­to­ri­je pre­pu­šta­ju tek ta­ko, zbog ne­kih svo­jih pri­vat­nih di­lo­va, DPS per­ja­ni­ce i gla­sno­go­vor­ni­ci iza­đu za mi­kro­fon i ona­ko soč­no poč­nu da se sta­vlja­ju u ulo­gu dr­ža­ve i da sve one ko­ji su pro­tiv nji­ho­ve po­gub­ne po­li­ti­ke na­zi­va­ju iz­daj­ni­ci­ma. Na sre­ću, ta­kva ne­bu­lo­zna pri­ča „dr­ža­va – to sam ja“ sve im ma­nje pro­la­zi. I to je do­bro, jer će ih, iz­me­đu osta­log, i to po­sla­ti u po­li­tič­ku pro­šlost, ka­ko bi na nji­ho­vo mje­sto do­šli lju­di ko­ji će po­ku­ša­ti da ri­je­še po­me­nu­te pro­ble­me, ko­ji su nam om­ča o vra­tu u pre­go­va­rač­kom pro­ce­su sa Evrop­skom uni­jom i ko­ji pri­je­te da ga blo­ki­ra­ju – is­ta­kao je Bog­da­no­vić.
On sma­tra da se iz sve­ga iz­vla­či ja­san za­klju­čak da se DPS i or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe sa­mo na ri­je­či­ma za­la­žu za ula­zak Cr­ne Go­re u EU, a, svje­sno ili ne, či­ne sve da do to­ga ne do­đe.
I po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta Jo­van Vu­ču­ro­vić sma­tra da Cr­na Go­ra ima ve­li­ke gra­nič­ne pro­ble­me sa su­sje­di­ma.
– Po­seb­no je ve­li­ki pro­blem što je ma­ri­o­net­ski kri­mi­nal­ni re­žim do­zvo­lio da oko na­še gra­ni­ce od­lu­ču­je jed­na di­vlja dr­ža­va – sa­mo­pro­gla­še­na re­pu­bli­ka Ko­so­vo. No, svi ti na­ši gra­nič­ni pro­ble­mi su sit­na pri­ča u po­re­đe­nju sa te­škom unu­tra­šnjom po­li­tič­kom kri­zom u Cr­noj Go­ri. Ka­da je ri­ječ o evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma, pr­vo se mje­re unu­tra­šnje pri­li­ke u dr­ža­vi, pa ka­da se za­o­kru­že svi ti ele­men­ti, on­da se otva­ra pi­ta­nje gra­ni­ca.U Cr­noj Go­ri je da­nas si­tu­a­ci­ja ta­kva da se ona mal­te­ne na­la­zi na ivi­ci su­ko­ba. Par­la­ment ne funk­ci­o­ni­še, Vla­da je bez le­gi­ti­mi­te­ta, pra­vo­su­đe su za­ro­bi­le kri­mi­nal­ne ban­de, a če­sti­ti i po­šte­ni na­rod se na­la­zi na uli­ca­ma, pred­vo­đen maj­ka­ma. I on­da ima­te ma­ri­o­net­ski re­žim ko­ji je iz­dao sve što je tra­di­ci­ja i isto­rij­ska Cr­na Go­ra. Ta­kav re­žim ne mo­že da vo­di od­go­vor­nu po­li­ti­ku, već sa­mo ide ka no­voj iz­da­ji, ko­ja uklju­ču­je i pro­da­ju i pre­da­ju te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re, i to oni­ma ko­ji ni­ka­da ni­je­su bi­li na­ši pri­ja­te­lji – is­ta­kao je Vu­ču­ro­vić.
V.R.


Sta­nić: Što pri­je ri­je­ši­ti spo­ro­ve

Cr­na Go­ra mo­ra te­ži­ti naj­bo­ljim od­no­si­ma sa svim su­sje­di­ma jer je to nu­žan pred­u­slov i za eko­nom­sko, kul­tur­no, tu­ri­stič­ko i bi­lo ka­kvo dru­go po­ve­zi­va­nje, sma­tra­ju u So­ci­jal­de­mo­krat­skoj par­ti­ji.
– Bi­li smo svje­do­ci da su raz­li­či­ti gra­nič­ni pro­ble­mi zna­li uspo­ri­ti evrop­ski put ne­kih su­sjed­nih dr­ža­va. Zbog to­ga sma­tra­mo nu­žnim rje­ša­va­nje svih otvo­re­nih gra­nič­nih pi­ta­nja što pri­je. Što se ti­če Cr­ne Go­re, pi­ta­nje gra­ni­ce sa Ko­so­vom je za­vr­še­no i taj ugo­vor je pot­pi­san pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, sa ja­snim de­fi­ni­sa­njem gra­nič­ne li­ni­je. Da­nas vi­di­mo da se pro­to­kol ve­zan za gra­ni­ce ne usva­ja u par­la­men­tu Ko­so­va iz unu­tar­po­li­tič­kih raz­lo­ga i to ni­je ne­što na šta kao dr­ža­va mo­že­mo uti­ca­ti – ka­zao je port­pa­rol SDP-a Mir­ko Sta­nić.
Do­dao je da je vi­še pu­ta po­no­vlje­no da pi­ta­nje Pre­vla­ke ne bi tre­ba­lo pro­ble­ma­ti­zo­va­ti.
– To pi­ta­nje tre­ba da ri­je­še Hr­vat­ska i Cr­na Go­ra na bi­la­te­ral­nim osno­va­ma – na­veo je funk­ci­o­ner SDP-a.
Objavi na
[komentar na tekst]  [pregled komentara(0)]

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

EKSKLUZIVNO

Prisluškivani razgovori Šarićevog klana:

Goran Soković

Objavljeno: 14-03-2017

VIDEO

Dodjela međunarodnih nagrada za istraživačko novinarstvo - 2015

EKSKLUZIVNO

Svi snimci

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana

Zaštitimo novinare

- zaštitimo istinu


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"