Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika IZ FINANSIJSKIH RAZLOGA DF NEĆE ORGANIZOVATI ALTERNATIVNO GLASANJE O ČLANSTVU U ALIJANSI
Front odustao od referenduma za NATO
Radunović Front odustao od referenduma za NATO Front je iz finansijskih razloga odustao od alternativnog referenduma o ulasku Crne Gore u NATO jer nijedan politički subjekt nije htio da im se pridruži u organizovanju glasanja, istakao je Slaven Radunović
De­mo­krat­ski front je iz fi­nan­sij­skih raz­lo­ga od­u­stao od ide­je spro­vo­đe­nja al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO, jer ni­je­dan po­li­tič­ki su­bjekt ni­je htio da im se pri­dru­ži u or­ga­ni­zo­va­nju gla­sa­nja, sa­op­štio je za „Dan” Sla­ven Ra­du­no­vić, funk­ci­o­ner No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je i DF-a.
– De­mo­krat­ski front ni­je u fi­nan­sij­skoj mo­guć­no­sti da sam or­ga­ni­zu­je al­ter­na­tiv­ni re­fe­ren­dum o pi­ta­nju ula­ska Cr­ne Go­re u NA­TO. Po na­šoj ra­ču­ni­ci, za nje­go­vo or­ga­ni­zo­va­nje i uspje­šno spro­vo­đe­nje po­treb­no je iz­me­đu 800.000 i 1,2 mi­li­o­na eura. Ni­jed­na dru­ga stran­ka ni­je po­ka­za­la sprem­nost da po­mog­ne DF-u u or­ga­ni­za­ci­ji al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma. Ka­ko je DF pod naj­ve­ćim mo­gu­ćim pri­ti­skom od dr­ža­ve po svim pi­ta­nji­ma, uklju­ču­ju­ći i us­kra­ći­va­nje fi­nan­sij­skih sred­sta­va iz bu­dže­ta ko­ja smo za­ra­di­li na iz­bo­ri­ma, ni­je­smo u mo­guć­no­sti da or­ga­ni­zu­je­mo al­ter­na­tiv­ni re­fe­ren­dum – is­ta­kao je Ra­du­no­vić.
Do­dao je da DF ni­je uspio da ani­mi­ra ko­le­ge iz osta­lih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta ko­ji se za­la­žu da se pi­ta­nje ula­ska Cr­ne Go­re u NA­TO ri­je­ši na re­fe­ren­du­mu, čak ni da raz­go­va­ra­ju na te­mu or­ga­ni­zo­va­nja al­ter­na­tiv­nog iz­ja­šnja­va­nja gra­đa­na.
– Ovo su raz­lo­zi zbog ko­jih, i po­red naj­bo­lje vo­lje, ni­je­smo uspje­li da or­ga­ni­zu­je­mo al­ter­na­tiv­ni re­fe­ren­dum o pi­ta­nju ula­ska Cr­ne Go­re u NA­TO. Pod­sje­ćam, kad smo po­me­nu­li or­ga­ni­zo­va­nje al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma kao mo­guć­nost, ni­je­smo mo­gli ni da za­mi­sli­mo da će se pr­vi put od ka­da po­sto­ji vi­še­stra­nač­ki si­stem u Cr­noj Go­ri de­si­ti da dr­ža­va jed­noj, uz to i naj­ja­čoj opo­zi­ci­o­noj po­li­tič­koj or­ga­ni­za­ci­ji one­mo­gu­ći da do­đe do nov­ca ko­ji je za­ra­di­la re­zul­ta­tom na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma – pod­vu­kao je funk­ci­o­ner DF-a.
Iz Fron­ta su o or­ga­ni­zo­va­nju al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma o pi­ta­nju ula­ska Cr­ne Go­re u NA­TO pr­vi put go­vo­ri­li u fe­bru­a­ru ove go­di­ne. Taj plan su sa­op­šti­li li­de­ri DF-a An­dri­ja Man­dić i Mi­lan Kne­že­vić, to­kom su­sre­ta u Mo­skvi sa za­mje­ni­kom še­fa ru­ske di­plo­ma­ti­je Alek­se­jem Me­ško­vom. Is­ta­kli su, ka­ko je ta­da sa­op­šte­no, da or­ga­ni­zo­va­nje al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma pla­ni­ra­ju ka­ko bi se iz­bje­gla mo­guć­nost fal­si­fi­ko­va­nja na­rod­ne vo­lje do­no­še­njem od­lu­ke o ula­sku u NA­TO u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re.
Iz DPS-a su na ova­kvu na­ja­vu re­a­go­va­li ocje­nom da bi or­ga­ni­zo­va­nje al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma bi­lo ne­u­stav­no.
Ra­du­no­vić po­ja­šnja­va da je DF že­lio gra­đa­ni­ma da po­nu­di al­ter­na­tiv­ni re­fe­ren­dum o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO u si­tu­a­ci­ji ka­da dr­ža­va ni­je sprem­na da im omo­gu­ći da se iz­ja­sne o ova­ko va­žnom pi­ta­nju.
– Još jed­nom iz­ra­ža­vam ža­lje­nje što dru­ge po­li­tič­ke par­ti­je u Cr­noj Go­ri ko­je se for­mal­no za­la­žu za re­fe­ren­dum ni­je­su sprem­ne za bi­lo ka­kvu ak­ci­ju ko­ja bi bi­la pro­tu­ma­če­na kao pri­ti­sak na vlast da do nje­ga i do­đe. Ni­je do­volj­no bi­ti sa­mo de­kla­ra­tiv­no za re­fe­ren­dum o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO. Mo­ra se pod­ni­je­ti i ne­ka žr­tva – za­klju­čio je Ra­du­no­vić.
V.R.


De­mon­stra­ci­je zad­nja šan­sa za pri­ti­sak

Po ri­je­či­ma Sla­ve­na Ra­du­no­vi­ća, pro­test ko­ji će DF or­ga­ni­zo­va­ti na Ce­ti­nju na dan odr­ža­va­nja sjed­ni­ce Skup­šti­ne na ko­joj će se od­lu­či­va­ti o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO bi­će po­sled­nja pri­li­ka da se iz­vr­ši pri­ti­sak na vlast.
– To je po­sled­nja pri­li­ka da svi ko­ji su se do sa­da neć­ka­li do­đu is­pred zgra­de Skup­šti­ne pre­sto­ni­ce Ce­ti­nje sa član­stvom i sa ne­za­do­volj­nim na­ro­dom. Da pro­ba­mo da iz­vr­ši­mo ko­nač­ni pri­ti­sak na od­na­ro­đe­ne po­sla­ni­ke ko­ji su u slu­žbi re­ži­ma i jed­ne po­ro­di­ce, umje­sto da ra­de u in­te­re­su gra­đa­na. Mi ni­ko­ga ne­će­mo po­zi­va­ti ni­ka­kvim po­seb­nim pi­smi­ma. Po­zvao ih je ne­de­mo­krat­skim po­te­zom re­žim Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Po­zi­va­ju ih žr­tve iz Mu­ri­na, obo­lje­li od kar­ci­no­ma zbog NA­TO bom­bar­do­va­nja osi­ro­ma­še­nim ura­ni­ju­mom. Ako im to ni­je do­volj­no, ne­će im bi­ti bi­tan si­gur­no ni po­ziv DF-a da bi do­ni­je­li od­lu­ku da do­đu na pro­test – na­gla­sio je on.
Skup­štin­ska ras­pra­va o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO za­ka­za­na je za 28. april na Ce­ti­nju.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"