Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREDSJEDNICI DRŽAVE, SKUPŠTINE I VLADE MOĆI ĆE DA TROŠE NOVAC GRAĐANA BEZ KONTROLE JAVNOSTI
Za državni vrh tenderi ne važe
Zbog funkcionera se zaobilaze zakonske procedure Za državni vrh tenderi ne važe Ukoliko se u Skupštini usvoji novi predlog zakona o javnim nabavkama, nabavka robe i usluga u vezi sa vladinim avionom biće izuzeta iz tenderske procedure Iz Ministarstva finansija tvrde da je prilikom redovnih i vanrednih servisa ili kvara vazduhoplova, kao i u slučajevima poklapanja leta, za službene potrebe tri predsjednika neophodno iznajmljivanje drugog vazduhoplova, te da je zbog raznih okolnosti nemoguće sprovesti postupak javne nabavke
U
ko­li­ko se usvo­je no­va za­kon­ska rje­še­nja, pred­sjed­ni­ci dr­ža­ve, Skup­šti­ne i Vla­de mo­ći će da za svo­je po­tre­be bez ten­de­ra an­ga­žu­ju le­tje­li­ce i pri­vat­nih avi­o­-pre­vo­zni­ka. To je pred­vi­đe­no Pred­lo­gom za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma, ko­ji se na­la­zi u skup­štin­skoj pro­ce­du­ri.
U slu­ča­ju da par­la­ment usvo­ji no­va za­kon­ska rje­še­nja, ten­de­ri se ne­će ras­pi­si­va­ti za „na­bav­ku ro­be i uslu­ga u ve­zi sa ko­ri­šće­njem va­zdu­ho­plo­va Vla­de”.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja „Da­na”, u Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja tvr­de da su mo­ra­li da mi­je­nja­ju pro­pis, jer pret­hod­na za­kon­ska rje­še­nja u slu­ča­ju uslu­ga ve­za­nih za ko­ri­šće­nje va­zdu­ho­plo­va Vla­de ni­je­su bi­la pri­mje­nji­va. Vla­da je vla­snik va­zdu­ho­plo­va „lir džet 45” či­ji je pro­iz­vo­đač ame­rič­ka kom­pa­ni­ja Bom­bar­di­er iz Da­la­sa, i za či­ju po­tre­bu su pre­po­zna­li na­bav­ke od­re­đe­nih uslu­ga i ro­be.
– Vla­din va­zdu­ho­plov se ko­ri­sti is­klju­či­vo za slu­žbe­ne po­tre­be pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re, pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne i pred­sjed­ni­ka Vla­de, što zah­ti­je­va naj­ve­ći ste­pen bez­bjed­no­sti va­zdu­ho­plo­va, kao i vi­sok ni­vo efi­ka­sno­sti or­ga­ni­za­ci­je le­tje­nja – na­vo­di se u od­go­vo­ru Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja.
Do­da­ju da se vla­din avi­on ko­ri­sti i upo­tre­blja­va pod uslo­vi­ma i na na­čin pro­pi­san Ured­bom o uslo­vi­ma i na­či­nu ko­ri­šće­nja pre­vo­znih sred­sta­va u svo­ji­ni Cr­ne Go­re.
– Pri­li­kom re­dov­nih i van­red­nih ser­vi­sa ili kva­ra, va­zdu­ho­plo­va, kao i u slu­ča­je­vi­ma po­kla­pa­nja le­ta za slu­žbe­ne po­tre­be tri pred­sjed­ni­ka, neo­p­hod­no je an­ga­žo­va­nje/ iz­najm­lji­va­nje dru­gog va­zdu­ho­plo­va li­cen­ci­ra­nih avi­o-­pre­vo­zni­ka, ko­ji ga­ran­tu­ju naj­ve­ći ste­pen bez­bjed­no­sti va­zdu­ho­plo­va, vi­sok ni­vo efi­ka­sno­sti or­ga­ni­za­ci­je le­tje­nja i vr­hun­sku uslu­gu, u ci­lju ne­sme­ta­nog spro­vo­đe­nja i vr­še­nja naj­ve­ćih dr­žav­nih po­li­ti­ka – ob­ja­šnja­va­ju u Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja.
Do­da­ju i da je s ob­zi­rom na to da ni­je mo­gu­će pred­vi­dje­ti vri­je­me i okol­no­sti ka­da će se ja­vi­ti po­tre­ba za ko­ri­šće­njem uslu­ga dru­gih avi­o­pre­vo­zni­ka ne­mo­gu­će de­fi­ni­sa­ti i teh­nič­ku spe­ci­fi­ka­ci­ju uslu­ge.
– Ona je dik­ti­ra­na de­sti­na­ci­jom na ko­ju se vr­ši pre­voz, bro­jem put­ni­ka, vre­me­nom za­dr­ža­va­nja, da li se tom pri­li­kom ko­ri­ste uslu­ge ke­te­rin­ga, VIP sa­lo­na na aero­dro­mu, uslu­ge pre­vo­za sa aero­dro­ma, vri­je­me na­ja­ve le­ta, pa je za uslu­ge dru­gih avi­o­-pre­vo­zni­ka ne­mo­gu­će spro­ve­sti po­stu­pak jav­ne na­bav­ke – tvr­de u Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja.
Is­ti­ču i da su pre­po­zna­li i dru­ge uslu­ge u ve­zi sa ko­ri­šće­njem va­zdu­ho­plo­va Vla­de, kao što su struč­no usa­vr­ša­va­nje na si­mu­la­to­ru vo­žnje, na­kna­da pre­le­ta, na­vi­ga­ci­o­ne ma­pe – pri­ruč­ni­ci za va­zdu­ho­plov, uslu­ge osi­gu­ra­nja dje­lo­va mo­to­ra i či­ta­vog va­zdu­ho­plo­va od stra­ne pro­iz­vo­đa­ča mo­to­ra i avi­o­na, odr­ža­va­nja va­zdu­ho­plo­va – re­dov­ni i van­red­ni ser­vi­si, na­bav­ka go­ri­va za va­zdu­ho­plov na aero­dro­mi­ma u Cr­noj Go­ri i van dr­ža­ve...
Iz Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) oci­je­ni­li su u raz­go­vo­ru za „Dan” da je neo­prav­da­no iz­u­zi­ma­ti vladin avi­on iz oba­ve­zne za­kon­ske pro­ce­du­re spro­vo­đe­nja ten­de­ra.
– U obra­zlo­že­nju pred­lo­že­ne za­kon­ske iz­mje­ne ne­mu­što se na­vo­di da se „za po­tre­be ko­ri­šće­nja va­zdu­ho­plo­va Vla­de, ko­ji ko­ri­ste vi­so­ki dr­žav­ni f unk­ci­o­ne­ri, če­sto de­ša­va da do­đe do kva­ra na va­zdu­ho­plo­vu ka­ko u ze­mlji, ta­ko i u ino­stran­stvu, ko­je je neo­p­hod­no ot­klo­ni­ti od­mah, pa je ne­mo­gu­će spro­vo­di­ti po­stu­pak jav­ne na­bav­ke u ovim iz­u­zet­nim slu­ča­je­vi­ma”. Me­đu­tim, ka­da se zna da je či­tav set raz­li­či­te ro­be i uslu­ga ko­je se od­no­se na vla­din avi­on, po­put odr­ža­va­nja avi­o­na, osi­gu­ra­nja di­je­lo­va mo­to­ra ili di­je­lo­va avi­o­na, za­tim na­bav­ke go­ri­va, or­ga­ni­zo­va­nja le­ta, pla­ća­nja na­kna­da i slič­no, te da je for­mu­la­ci­ja „na­bav­ke u ve­zi sa ko­ri­šće­njem Vla­di­nog avi­o­na” ve­o­ma ši­ro­ka, on­da je ja­sno da Ge­ne­ral­ni se­kre­ta­ri­jat mo­že mal­te­ne sve te po­slo­ve ugo­va­ra­ti di­rekt­no i bez ten­de­ra – is­ta­kla je ko­or­di­na­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a Ines Mr­do­vić.
U toj ne­vla­di­noj or­ga­ni­za­ci­ji sma­tra­ju da je pred­lo­že­no rje­še­nje ve­o­ma in­di­ka­tiv­no, jer ono u prak­si mo­že otvo­ri­ti pro­stor za zlo­u­po­tre­be i zna­čaj­no po­ve­ća­ti iona­ko ogrom­ne go­di­šnje iz­no­se ko­je gra­đa­ni pla­ća­ju za ko­ri­šće­nje vla­di­nog avi­o­na.
– Pre­ma po­da­ci­ma MANS-a, sa­mo u po­sled­njih pet go­di­na vla­din avi­on je po­re­ske ob­ve­zni­ke ko­štao 3,4 mi­li­o­na eura, od­no­sno sva­ke go­di­ne je bi­lo iz­dvo­je­no ne­pu­nih 700 hi­lja­da eura.  Ta­ko se re­ci­mo za go­ri­vo go­di­šnje iz­dva­ja oko 100 hi­lja­da eura, a ka­da je u pi­ta­nju odr­ža­va­nje avi­o­na, Vla­da još od 2011. ima ugo­vor sa ovla­šće­nim ser­vi­se­rom „Aero di­enst”. Po­red to­ga, u is­toj go­di­ni je za­klju­či­la i ugo­vor o osi­gu­ra­nju di­je­lo­va avi­o­na sa kom­pa­ni­jom „Bom­bar­di­er smart part plus”, dok je go­di­nu ka­sni­je za­klju­čen ugo­vor o osi­gu­ra­nju di­je­lo­va mo­to­ra avi­o­na sa kom­pa­ni­jom „Ho­neywell”. Za sve ove svr­he se go­di­šnje iz­dva­ja pre­ko 300 hi­lja­da eura – ka­že Mr­do­vi­će­va.
Is­ti­če da je upr­kos ogrom­nom nov­cu ko­ji se iz­dva­ja, ko­ri­šće­nje vla­di­nog avi­o­na go­di­na­ma una­zad oba­vi­je­no ve­lom taj­ne i gra­đa­ni ni­ka­da ni­je­su do­bi­li ni ele­men­tar­nu in­for­ma­ci­ju ko­ja bi po­ka­za­la da li se taj avi­on za­i­sta ko­ri­sti sa­mo za stvar­ne po­tre­be dr­žav­nih de­le­ga­ci­ja, ili su pri­sut­ne zlo­u­po­tre­be.
– Na­po­mi­nje­mo da je pred­lo­že­no rje­še­nje ko­rak una­zad u od­no­su na po­sto­je­ći za­kon i da ne po­sto­ji ni­ti je­dan oprav­dan raz­log da se ove na­bav­ke iz­u­zmu iz pri­mje­ne Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma, od­no­sno da se ugo­va­ra­ju taj­no i ne­tran­spa­rent­no. Na taj na­čin bi isto­vre­me­no iz­o­sta­la i bi­lo ka­kva kon­tro­la u od­no­su na na­bav­ke za vla­din avi­on – za­klju­ču­je Mr­do­vi­će­va.Vl. O.


Iz­u­zet­no ga ko­ri­ste i u hu­ma­ni­tar­ne svr­he

Iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja sa­op­šti­li su da su uput­stvom o uslo­vi­ma i na­či­nu ko­ri­šće­nja avi­o­na ko­jim ras­po­la­že Ge­ne­ral­ni se­kre­ta­ri­jat Vla­de ure­đe­ni uslo­vi i na­čin ko­ri­šće­nja va­zdu­ho­plo­va Vla­de.
– U čla­nu dva pro­pi­sa­no je da u slu­žbe­ne svr­he avi­on ko­ri­ste: pred­sjed­nik Cr­ne Go­re, pred­sjed­nik Skup­šti­ne i pred­sjed­nik Vla­de, dok je u sta­vu 2 istog čla­na pro­pi­sa­no je da se iz­u­zet­no, ka­da to na­la­žu raz­lo­zi hit­no­sti zbog ko­jih se pre­voz ne mo­že oba­vi­ti dru­gim pre­vo­znim sred­stvom, avi­on bez na­kna­de mo­že ko­ri­sti­ti u hu­ma­ni­tar­ne svr­he – pi­še u od­go­vo­ru mi­ni­star­stva. Is­ta­kli su i da se ni­kad do­sad avi­on Vla­de ni­je iz­najm­lji­vao prav­nim i fi­zič­kim li­ci­ma na osno­vu ten­de­ra.


Go­ri­vo to­če i u ino­stran­stvu

Iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja su do­da­li da se vla­din va­zdu­ho­plov ko­ri­sti za slu­žbe­ne po­tre­be van te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re – Euro-Me­di­te­ran, Bli­ski is­tok, Is­toč­na Evro­pa i Sje­ver­na Afri­ka...
– Ni­je mo­gu­će pred­vi­dje­ti gdje, u ko­jim ko­li­či­na­ma i po ko­jim ci­je­na­ma će se na kom aero­dro­mu, ka­da na­la­že slu­žbe­na po­tre­ba, uka­za­ti po­tre­ba to­če­nja go­ri­va u va­zdu­ho­plo­vu. Iz na­ve­de­nih raz­lo­ga ni­je mo­gu­će de­fi­ni­sa­ti teh­nič­ku spe­ci­fi­ka­ci­ju za na­bav­ku go­ri­va na aero­dro­mi­ma van Cr­ne Go­re i spro­ve­sti po­stu­pak jav­ne na­bav­ke go­ri­va – pi­še u od­go­vo­ru Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja.
Is­ta­kli su da su od­red­be po­sto­je­ćeg Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma do­sad bi­le pri­mje­nji­ve sa­mo na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re, a ne i van gdje se stvar­no na­ve­de­ne uslu­ge pru­ža­ju ili na­ba­vlja ro­ba.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"