Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi MINISTARSTVO ODBILO PREDLOG SINDIKATA I CGO DA MINISTAR NE IMENUJE ČELNIKE ŠKOLA
Zaštitili 220 partijskih direktora
Šehović Zaštitili 220 partijskih direktora Mira Popović iz CGO ocijenila je za „Dan” da se ovakvim načinom odabira čelnika škola stvara jedna grupacija ljudi koja ima „neograničena” ovlašćenja I do sada smo bili svjedoci da su direktorska mjesta u školama bila dio koalicionog sporazuma vladajuće garniture, tvrdi Slobodan Savović
Sin­di­kat pro­svje­te Pod­go­ri­ca i Cen­tar za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) upo­zo­ri­li su da je Mi­ni­star­stvo pro­svje­te od­bi­lo da kroz ak­tu­el­ne iz­mje­ne za­ko­na pro­mi­je­ni na­čin iz­bo­ra di­rek­to­ra ško­la, što osta­vlja pro­stor za da­lje zlo­u­po­tre­be obra­zov­nog si­ste­ma u po­li­tič­ke svr­he. Ak­tu­el­nim Op­štim za­ko­nom o obra­zo­va­nju i vas­pi­ta­nju škol­ski od­bor, ko­jeg či­ni ve­ći­na pred­stav­ni­ka Mi­ni­star­stva pro­svje­te, pred­la­že kan­di­da­ta, a mi­ni­star ga ime­nu­je. Sin­di­kat je iz­mje­na­ma tra­žio da škol­ski od­bor na osno­vu kon­kur­sa i pred­lo­ga na­stav­nič­kog vi­je­ća ime­nu­je di­rek­to­ra.
Mi­ra Po­po­vić iz CGO oci­je­ni­la je za „Dan” da se od­lu­kom da mi­ni­star ime­nu­je čel­ni­ke ško­la stva­ra jed­na gru­pa­ci­ja lju­di ko­ja ima „neo­gra­ni­če­na” ovla­šće­nja, što je u pret­hod­nom pe­ri­o­du po­ka­za­lo broj­ne manj­ka­vo­sti i re­zul­ti­ra­lo je jav­nim afe­ra­ma, a ko­je ni­je­su do­ži­vje­le epi­lo­ge u vi­du ot­pu­šta­nja ili sank­ci­o­ni­sa­nja ta­kvih di­rek­to­ra.
Po­po­vi­će­va is­ti­če da od­lu­ka da mi­ni­star i da­lje bi­ra di­rek­to­re ško­la ne za­ču­đu­je ali za­bri­nja­va iz raz­lo­ga što mi­ni­star­stvo ne pre­po­zna­je ko­li­ka se šte­ta na­no­si obra­zov­nom si­ste­mu na du­že sta­ze.
– Mi će­mo sva­ka­ko to­kom jav­ne ras­pra­ve re­a­go­va­ti po­no­vo na ovaj dio i osta­je da se vi­di ka­kvi će bi­ti ko­nač­ni tek­sto­vi iz­mi­je­nje­nih za­ko­na, ka­ko bi­smo da­li ko­nač­nu ocje­nu – is­ti­če Po­po­vi­će­va.
Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta pro­svje­te Pod­go­ri­ca Slo­bo­dan Sa­vo­vić ka­zao je za „Dan” da na­čin iz­bo­ra di­rek­to­ra obra­zov­nih usta­no­va ko­je ime­nu­ju mi­ni­star ima po­gu­ban uti­caj za kva­li­tet na­sta­ve i obra­zo­va­nje đa­ka. On is­ti­če da je mi­ni­star­stvo na če­lu sa mi­ni­strom Da­mi­rom Še­ho­vi­ćem uza­lud pred­lo­ži­lo iz­mje­ne Op­šteg za­ko­na o obra­zo­va­nju i vas­pi­ta­nju, ko­ji pred­vi­đa da di­rek­to­ri mo­gu bi­ti na če­lu ško­le naj­vi­še dva ma­na­da­ta, jer je ve­li­ki broj njih na tim funk­ci­ja­ma pre­ko 10 go­di­na.
– Sva­kom pro­mje­nom za­ko­na di­rek­to­ri­ma se sa­da­šnji man­dat ra­ču­na kao pr­vi, što po­ka­zu­je da će ma­kar još ne­ko­li­ko go­di­na bi­ti na tim funk­ci­ja­ma. Za­bri­nja­va nas što su osta­li za­šti­će­ni di­rek­to­ri ško­la, ko­ji se sma­tra­ju naj­sla­bi­jom ka­ri­kom u si­ste­mu. Do sa­da smo bi­li svje­do­ci da su di­rek­tor­ska mje­sta u ško­la­ma bi­la dio ko­a­li­ci­o­nih spo­ra­zu­ma vla­da­ju­će gar­ni­tu­re. Mi umje­sto da de­po­li­ti­zu­je­mo ško­lu, što je po Op­štem za­ko­nu o obra­zo­va­nju i vas­pi­ta­nju pred­vi­đe­no, i da di­rek­to­ri ima­ju pe­da­go­ške i me­na­džer­ske ka­pa­ci­te­te da bu­du na če­lu usta­no­ve, omo­gu­ća­va­mo par­ti­ja­ma ko­je su na vla­sti da na taj na­čin ugro­ža­va­ju obra­zov­ni si­stem. Sa­stav škol­skih od­bo­ra ko­ji do­no­se od­lu­ke i pred­la­žu iz­bor di­rek­to­ra je pot­pu­no cen­tra­li­zo­van i pod kon­tro­lom je Mi­ni­star­stva pro­svje­te, ko­ja ima naj­vi­še pred­stav­ni­ka. Sve ovo kad sa­be­re­mo ne­za­do­volj­ni smo re­for­ma­ma, jer su­štin­ski ni­je­su pro­mi­je­nje­ne glav­ne stva­ri u si­ste­mu – is­ti­če Sa­vo­vić.
On na­vo­di da je ne­mo­gu­će da je­dan mi­ni­star zna kva­li­te­te oko 220 di­rek­to­ra obra­zov­nih usta­no­va. Sa­vo­vić upo­zo­ra­va da se čel­ni­ci obra­zov­nih usta­no­va bi­ra­ju na osno­vu po­li­tič­kih do­go­vo­ra i in­te­re­sa vr­ha dr­ža­ve.
– Re­for­ma na­stav­nih pro­gra­ma, sma­nje­nje fon­da ča­so­va i uma­nje­nje nor­me za na­stav­ni­ke je od­ra­đe­na eks­pre­sno i mo­že da ugro­zi­ri nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­nje ško­la. Do­ve­šće do ve­li­kih ne­do­u­mi­ca oko or­ga­ni­za­ci­je na­sta­ve na po­čet­ku na­red­ne škol­ske go­di­ne. Ima­mo slu­ča­je­ve da je iz od­re­đe­nih pred­me­ta dio na­sta­ve, kao što je na pri­mjer ge­o­gra­fi­ja, pre­ba­čen iz še­stog u sed­mi raz­red osnov­nih ško­la, a ne zna­mo da li će uče­ni­ci mo­ra­ti isto gra­di­vo da uče u oba raz­re­da. Ne­ma­mo pri­pre­mlje­ne do­ku­men­te i me­to­de, ta­ko da je ja­sno da se re­for­ma ne mo­že od­jed­nom spro­ve­sti – upo­zo­ra­va Sa­vo­vić.
D.B.


Še­ho­vić ime­nu­je na pred­log ko­mi­si­je

Iz pi-ar slu­žbe Mi­ni­star­stva pro­svje­te sa­op­šte­no je „Da­nu” da je pred­log u ve­zi sa dru­ga­či­jim iz­bo­rom di­rek­to­ra od po­sto­je­ćeg dje­li­mič­no usvo­jen. Iz tog re­so­ra is­ti­ču da se pro­ce­du­ra iz­bo­ra di­rek­to­ra una­pre­đu­je for­mi­ra­njem tro­čla­ne kom­si­je, ko­ja mi­ni­stru da­je pred­log o ime­no­va­nju di­rek­to­ra.
– Iz­vje­štaj ko­mi­si­je će bi­ti do­stu­pan jav­no­sti. Ci­je­ni­mo da je ovo rje­še­nje kva­li­tet­no jer vo­di ra­ču­na o po­tre­bi eks­ter­ne kon­tro­le ra­da di­rek­to­ra sa ni­voa mi­ni­star­stva kao krov­ne in­sti­tu­ci­je, a isto­vre­me­no uva­ža­va po­tre­bu za do­dat­nim me­ha­ni­zmom kon­tro­le iz­bo­ra di­rek­to­ra. Di­rek­to­ri­ma je ogra­ni­čen broj man­da­ta na dva, pri če­mu se već po­sto­je­ći man­dat ra­ču­na kao pr­vi. Sva­ko dru­go, ne­u­jed­na­če­no po­stu­pa­nje pre­ma di­rek­to­ri­ma u za­vi­sno­sti od bro­ja nji­ho­vih pret­hod­nih man­da­ta do­ve­lo bi u pi­ta­nje ustav­nost ta­kve od­lu­ke – na­vo­de iz mi­ni­star­stva.


Sa­vjet da bi­ra di­rek­to­ra Agen­ci­je za kon­tro­lu

Po­po­vi­će­va na­vo­di da je Mi­ni­star­stvo pro­svje­te pred­u­ze­lo do­bre ko­ra­ke iz­mje­na­ma za­ko­na o vi­so­kom obra­zo­va­nju i da je pri­hva­ti­lo pred­lo­ge CGO.
– Osni­va­nje Agen­ci­je za kon­tro­lu kva­li­te­ta u vi­so­kom obra­zo­va­nju uz za­dr­ža­va­nje Sa­vje­ta za vi­so­ko obra­zo­va­nje je so­lid­no rje­še­nje, uz na­po­me­nu da bi Sa­vjet mo­rao bi­ti ti­je­lo ko­je će bi­ra­ti di­rek­to­ra Agen­ci­je ka­ko bi se do­pri­ni­je­lo ne­za­vi­sno­sti ovog va­žnog no­vog me­ha­ni­zma, jer Agen­ci­ja ima iz­nim­no ši­ro­ka ovla­šće­nja i ci­je­ni­mo da ni­je naj­bo­lje rje­še­nje da je for­mi­ra is­klju­či­vo mi­ni­star­stvo – na­vo­di Po­po­vi­će­va.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"