Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-06-16 ROŽAJAC SKENDER VUČETOVIĆ TVRDI DA MU NAKON OPERACIJE LJEKARI NIJESU IZVADILI MEDICINSKI MATERIJAL
Gazu od metra nosio u nozi dvije godine
Vučetović tvrdi da je izabrani ljekar izvukao gazu Gazu od metra nosio u nozi dvije godine Vučetović je operisan u KC CG u aprilu 2015. godine, kada mu je izvađena metalna šina iz noge, a ove sedmice izabrani doktor mu je izvadio gazu
Ro­ža­jac Sken­der Vu­če­to­vić i nje­go­va po­ro­di­ca pre­tr­pje­li su šok ka­da mu je u po­ne­dje­ljak, 12. ju­na, pri­li­kom kuć­ne po­sje­te, lje­kar iz no­ge iz­va­dio ga­zu du­gač­ku vi­še od jed­nog me­tra, ko­ja je u nje­go­vom ti­je­lu sta­ja­la 26 mje­se­ci. Vu­če­to­vić is­ti­če da mu je ope­ra­ci­ja na no­zi ura­đe­na 11. apri­la 2015. go­di­ne u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re u Pod­go­ri­ci.
– Tog da­na lje­ka­ri Žar­ko Da­šić i Ner­min Ab­dić ura­di­li su mi ope­ra­ci­ju na no­zi, pri­li­kom ko­je su mi iz­va­di­li me­tal­nu ši­nu ko­ja mi je ugra­đe­na 2013. go­di­ne, ka­da sam po­lo­mio but­nu kost. Od ugra­đi­va­nja me­tal­ne ši­ne tr­pio sam ne­sno­sne bo­lo­ve, a no­ga mi je stal­no bi­la pod oto­kom. Išao sam na re­dov­nu kon­tro­lu u be­ran­sku bol­ni­cu kod dok­to­ra Sa­še No­vo­vi­ća, ko­ji me je upu­tio u KC CG, gdje mi je po­čet­kom apri­la 2015. go­di­ne iz­va­đe­na ši­na iz no­ge – ka­zao je Vu­če­to­vić „Da­nu”. Na­gla­ša­va da se na­dao da će mu se zdrav­stve­no sta­nje po­pra­vi­ti, ali bo­lo­vi u no­zi ni­su je­nja­va­li sve do po­ne­djelj­ka, ka­da mu je iza­bra­ni lje­kar Ja­ho Pe­pić iz ra­ne iz­vu­kao ga­zu.
Usled ne­pod­no­šlji­vih bo­lo­va Vu­če­to­vić je raz­mi­šljao o od­la­sku za Be­o­grad, ali je od­lu­čio da se obra­ti dok­to­ru Hra­po­vi­ću iz bje­lo­polj­ske Op­šte bol­ni­ce.
– Dok­tor Hra­po­vić me je pre­gle­dao i ni­je po­sum­njao da se u mom ti­je­lu na­la­zi za­bo­ra­vlje­na ga­za. Re­kao mi je da je nor­mal­no što mi ra­na cu­ri, jer bo­lu­jem od še­ćer­ne bo­le­sti, a imam zdrav­stve­nih pro­ble­ma i sa bu­bre­zi­ma, ta­ko da je kon­sta­to­vao da će mi ra­na cu­ri­ti sve dok sam živ – ka­že Vu­če­to­vić.
Vu­če­to­vi­će­va su­pru­ga Fa­ke­ta na­gla­ša­va da je mu­že­vlje­vu ra­nu vi­da­la sva­ko­dnev­no, a po­ne­kad ga je pre­vi­ja­la i po tri pu­ta na dan zbog ve­li­ke ko­li­či­ne teč­no­sti ko­ja je cu­ri­la iz ra­ne.
– Iako mi to ni­je stru­ka, na­u­či­la sam da pre­vi­jam su­pru­go­vu ra­nu. Re­dov­no sam mu je is­pi­ra­la NACL ras­tvo­rom i hi­dro­ge­nom. Sa­da se is­po­sta­vi­lo da bi moj su­prug, da ni­sam ta­ko ra­di­la, vje­ro­vat­no do­bio sep­su. Pro­šle sed­mi­ce sam iz nje­go­ve ra­ne iz­vu­kla ne­ko­li­ko kon­či­ća i sma­tra­la sam to nor­mal­nim. Me­đu­tim, ka­da sam u ne­dje­lju po­ku­ša­la da iz­vu­čem je­dan ko­nac ko­ji je pro­cu­rio iz ra­ni­ce osje­ti­la sam da ne­što za­te­že pa sam po­zva­la hit­nu po­moć. Eki­pa je sti­gla i pre­gle­da­la Sken­de­ra te pre­po­ru­či­la da se obra­ti­mo iza­bra­nom lje­ka­ru. Mi smo dr Ja­ha Pe­pi­ća po­zva­li u po­ne­dje­ljak. Ka­da je po­ku­šao da iz­vu­če kon­čić za njim je kre­nu­la ci­je­la ga­za, na šta smo bi­li zgro­že­ni i šo­ki­ra­ni – is­pri­ča­la je Vu­če­to­vi­će­va. Ona do­da­je da su kod dok­to­ra Da­ši­ća išli na kon­tro­lu 20 da­na na­kon ope­ra­ci­je a po­tom u Be­ra­na­ma kod dok­to­ra Sa­še No­vo­vi­ća.
– Bris je sva­ki put bio ste­ri­lan zbog to­ga što sam ja sva­ko­dnev­no uba­ci­va­la NHCL ras­tvor i hi­dro­gen, ne­ka­da i po tri pu­ta, a on je uzi­mao i an­ti­bi­o­ti­ke zbog vi­so­ke se­di­men­ta­ci­je – ka­že Vu­če­to­vi­će­va.
Sma­tra da je njen su­prug fe­no­men te da za­vre­đu­je da bu­de upi­san u Gi­ni­so­vu knji­gu re­ko­r­da kao pa­ci­jent ko­ji je bez fa­tal­nih po­sle­di­ca naj­du­že no­sio za­bo­ra­vlje­nu ga­zu u svom ti­je­lu.
Vu­če­to­vi­će­va na­gla­ša­va da su bo­lo­vi spla­snu­li od ka­da mu je iza­va­đe­na ga­za.
– Mi se ne ža­li­mo na lje­ka­re jer ne zna­mo ko je od­go­vo­ran za ovo kroz šta sam pro­šao. Cilj mi je da uka­žem na pro­pu­ste kao i da po­zo­vem na ve­ću od­go­vor­nost zdrav­stve­nih rad­ni­ka ka­ko se ne­što slič­no ni­ko­me vi­še ne bi de­si­lo – za­klju­ču­je Vu­če­to­vić.V.Ra


Da­šić: Sve smo ura­di­li po me­di­cin­skim pra­vi­li­ma

Or­to­ped Žar­ko Da­šić ka­zao je za „Dan” da je pa­ci­jent Vu­če­to­vić pri­mljen 2015. go­di­ne sa kom­pli­ka­ci­ja­ma i sum­njom da ima in­fek­ci­ju. On ob­ja­šnja­va da ne po­sto­ji ni­jed­na šan­sa da je pri­li­kom ope­ra­ci­je u KCCG i ot­kla­nja­nja me­tal­ne šip­ke iz bu­ti­ne u ra­ni osta­la ga­za od jed­nog me­tra. Da­šić is­ti­če da se ra­di o bu­bre­žnom bo­le­sni­ku, kod ko­jeg su in­fek­ci­je i kom­pli­ka­ci­je mo­gu­će.
– Vu­če­to­vić je 2013. go­di­ne operisan u Be­ra­na­ma i do­ve­den je sa kom­pli­ka­ci­ja­ma, na pre­po­ru­ku, na­kon če­ga smo mu uklo­ni­li plo­ču iz bu­ti­ne. Ne po­sto­ji mo­guć­nost da je osta­la bi­lo ka­kva ga­za, jer in­stru­men­tar i ko­le­ge oba­ve­zno pro­vje­re sva­ki me­di­cin­ski ma­te­ri­jal ko­ji ko­ri­sti­mo pri­li­kom in­ter­ven­ci­je. Sje­ćam se da na­kon ope­ra­ci­je ni­je do­šao ni na je­dan kon­trol­ni pre­gled i da na taj na­čin ni­je is­po­što­van me­di­cin­ski pro­to­kol. Tra­žio sam da se ura­di pa­to­hi­sto­lo­gi­ja ka­da je pri­mljen u KCCG, da bi zna­li je li do­šlo do in­fek­ci­je i sve smo ura­di­li da ga zbri­ne­mo po me­di­cin­skim pra­vi­li­ma – re­kao je Da­šić.D.B.


Ab­dić: Ne­mo­gu­će da se to do­go­di­lo

Di­rek­tor Ur­gent­nog cen­tra, or­to­ped Ner­min Ab­dić, ko­ji je pri­je dvi­je go­di­ne asi­sti­rao pri ope­ra­ci­ji Vu­če­to­vi­ća u KCCG, ka­zao je za „Dan” da je ne­mo­gu­će da je iza­bra­ni lje­kar iz­va­dio ga­zu iz no­ge pa­ci­jen­tu i da će na­kon uvi­da u me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju zna­ti de­talj­ni­je o če­mu je ri­ječ.
– Asi­sti­rao sam, ko­li­ko se sje­ćam, to­kom te ope­ra­ci­je i de­talj­no ću pro­vje­ri­ti o če­mu se ra­di. O tom slu­ča­ju ni­je­sam oba­vi­je­šten, ta­ko da se ne­u­te­me­lje­nim op­tu­žba­ma ne­ću ba­vi­ti. Ako se ra­di­lo o ugra­đe­noj me­tal­noj ši­ni u bu­ti­ni, on­da je ne­mo­gu­će da je ga­za iz­va­đe­na iz tog di­je­la no­ge – re­kao je Ab­dić.D.B.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"