Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Majke krenule u generalno spremanje * Da je imao volje, imao je i načina * U januaru ove godine dogovarali terorizam od prošle godine * Fabris ima šest primanja i tri stana * Majke krenule u generalno spremanje * Aplauzi i ovacije za„Biser Bojane” * Muzički spektakl u Beogradu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-02-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JANKO VUČINIĆ, predsjednik Radničke partije:
Đukanoviću, ako pokušaš da hapsiš narod, proći ćeš kao Čaušesku.

Vic Dana :)

Vozi Mujo kamion kroz Sloveniju. Piči on tako kad odjednom ga zaustavi policajac. Kaže policajac:
- Drug, migalec vam ne dela!
Izađe Mujo van i gleda okolo i čudi se. Policajac ga spopao:
- Drug, pogledajte, migalec vam ne dela!
Mujo gleda okolo sav u čudu. Opet će policajac:
- Migalec vam ne dela!
Kad Mujo odjednom:
- Ma pusti migalec, gledam gdje mi je prikolica!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni MUNEVERA DABOVIĆ NAJAVILA ŽALBU UPRAVNOM SUDU PROTIV OPŠTINE HERCEG NOVI I NAGLASILA
Ako nisi član partije ne možeš biti ni direktor
Ilić i Dabović na pres konferenciji Ako nisi član partije ne možeš biti ni direktor
HER­CEG NO­VI - Sa­da već biv­ši vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra her­ceg­nov­skog Ko­mu­nal­no-stam­be­nog pred­u­ze­ća Mu­ne­ve­ra Da­bo­vić, ko­ju je sa funk­ci­je pri­je par da­na smi­je­nio Dra­gan Jan­ko­vić, vr­ši­lac du­žno­sti gra­do­na­čel­ni­ka, odr­ža­la je ju­če kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re i po­ru­či­la da će po­tra­ži­ti sud­sku sa­tis­fak­ci­ju i ulo­ži­ti žal­bu Uprav­nom su­du Cr­ne Go­re.
Da­bo­vi­će­va je pod­vu­kla da ni­je član ni­jed­ne par­ti­je, i na­gla­si­la da u Her­ceg No­vom ni­ko ko ho­će pro­fe­si­o­nal­no da oba­vlja po­sao ne mo­že vr­ši­ti ni­jed­nu ru­ko­vo­de­ću funk­ci­ju uko­li­ko ni­je član par­ti­je.
- Po­ra­zi­la me je či­nje­ni­ca da u ovom gra­du i dru­štvu, čo­vjek ko­ji ni­je stra­nač­ki opre­di­je­ljen, ko­ji ho­će da ra­di, ko­ji iza se­be ima 30 go­di­na ra­da, ne mo­že vr­ši­ti funk­ci­ju di­rek­to­ra pred­u­ze­ća, ne mo­že po­ka­za­ti svoj rad, jer ne pri­pa­da ne­koj po­li­tič­koj gru­pa­ci­ji – is­ta­kla je Da­bo­vi­će­va i na­gla­si­la da ža­li što nje­ni rad­ni­ci ni­su do­bi­li ja­nu­ar­ske pla­te iako im je iz Kri­znog šta­ba, bu­du­ći da su baš ja­nu­ar naj­vi­še i ra­di­li u te­škim uslo­vi­ma i bez od­go­va­ra­ju­će opre­me, da­ta po­vi­ši­ca od 20 od­sto. Is­ta­kla je i da je Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će je­di­no u op­šti­ni ko­je ni­je kre­dit­no za­du­že­no, već nam Op­šti­na du­gu­je 300.000 eura. Je­di­ni dug ko­ji ima­ju, ka­ko tvr­di Mu­ne­ve­ra Da­bo­vić, je onaj pre­ma do­ba­vlja­či­ma i to u iz­no­su od 150.000 eura
Da­bo­vi­će­va je na­gla­si­la da je ima­la ve­o­ma lo­šu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa Dra­ga­nom Jan­ko­vi­ćem, v.d.gra­do­na­čel­ni­ka, An­dri­jom Rad­ma­nom, pred­sjed­ni­kom SO, a na­ro­či­to sa Ili­jom Pe­u­li­ćem, se­kre­ta­rom Se­kre­ta­ri­ja­ta za ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne. Tvr­di da joj ni­su od­go­va­ra­li na do­pi­se u pi­sa­noj for­mi, te­le­fon­ske po­zi­ve, sms po­ru­ke, a na sa­stan­ci­ma Ko­or­di­na­ci­o­nog ti­je­la, gdje je ima­la pri­li­ku da is­ka­že stav, u za­pi­snik ni­su ula­zi­le nje­ne ri­je­či, pa je tra­ži­la is­prav­ke za­pi­sni­ka.
- Vr­hu­nac lo­še ko­mu­ni­ka­ci­je sa Op­šti­nom, a na­ro­či­to se­kre­ta­rom Pe­u­li­ćem, ti­cao se LED ra­svje­te od­no­sno pro­jek­ta osvje­tlja­va­nja Sta­rog gra­da, za ko­ji je no­vac opre­di­je­ljen od stra­ne UNDP-a. Na­kon što sam ko­nač­no do­bi­la „ze­le­no svje­tlo“ da se kre­ne sa pro­jek­tom, i an­ga­žo­va­la li­cen­ci­ra­no li­ce, arh. Bo­ri­sa Ili­ja­ni­ća, po­zva­la sam UNDP i bi­la po­ra­že­na sa­zna­njem da je Pe­u­lić znao za sve ro­ko­ve jer je u de­cem­bru dva pu­ta kon­tak­ti­rao UNDP a da me o to­me ni­je oba­vi­je­stio- na­ve­la je Da­bo­vi­će­va i na­gla­si­la da je po­sao tre­bao da kre­ne 9. fe­bru­a­ra ali je sti­glo rje­še­nje o nje­noj smje­ni.K.M.


Ilić: Od­bi­jao sam da po­stu­pim po na­lo­zi­ma DPS-a

I pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra pred­u­ze­ća Bo­ži­dar Ilić pod­vu­kao je da ni­je član ni­jed­ne par­ti­je. Is­ta­kao je da je od­bi­jao da po­stu­pi po na­lo­zi­ma lju­di iz DPS-a, ne že­le­ći da ami­nu­je ne­što što je mi­mo za­ko­na.
- Ni­ko ni­je smje­nji­vao Bran­ka Bo­žo­vi­ća, već je on ras­pi­sao kon­kurs za iz­bor di­rek­to­ra, jer mu je u ma­ju pro­šle go­di­ne is­ti­cao ma­na­dat. Na kon­kurs su se ja­vi­la dva kan­di­da­ta, Da­bo­vi­će­va i Bo­žo­vić, i oba su is­pu­nja­va­la uslo­ve. Bo­žo­vić je u de­cem­bru na­pu­nio 67 go­di­na, što zna­či da mo­že bi­ti iza­bran na sa­mo šest mje­se­ca, a na­ma je tre­bao di­rek­tor na če­ti­ri go­di­ne, pa sam se od­lu­čio za Mu­ne­ve­ru Da­bo­vić. Me­đu­tim Bran­ki­ca Tu­šup, čla­ni­ca od­bo­ra, se us­pro­ti­vi­la tom pred­lo­gu i is­ta­kla da to mje­sto pri­pa­da DPS-u. Sju­tra­dan me je zvao An­dri­ja Rad­man, pred­sjed­nik SO, zah­ti­je­va­ju­ći da po­ni­štim sjed­ni­cu, za­ka­žem van­red­nu i na njoj ime­nu­je­mo Bo­žo­vi­ća za di­rek­to­ra. Isti za­htjev je je­dan vi­so­ki po­li­tič­ki funk­ci­o­ner DPS-a iz Pod­go­ri­ce upu­tio Du­ša­nu Ra­do­vi­ću Kru­šu, da uti­če na me­ne da za­ka­žem van­red­nu sjed­ni­cu. Od­bio sam to da uči­nim - ob­ja­snio je Ilić i do­dao da su dva čla­na od­bo­ra di­rek­to­ra iz re­do­va DPS- a or­ga­ni­zo­va­la van­red­nu sjed­ni­cu i pro­mi­je­ni­li od­lu­ku o na­mje­šte­nju Mu­ne­ve­re Da­bo­vić i ime­no­va­li za di­rek­to­ra Bran­ka Bo­žo­vi­ća, te da je on od­bi­jao da ova­kvu od­lu­ku ve­ri­fi­ku­je.
- Upu­tio sam do­pis Rad­ma­nu, a do­bio sam od­go­vor od Na­ta­še Aći­mo­vić, gra­do­na­čel­ni­ce, sa za­htje­vom da joj do­sta­vim pro­prat­nu do­ku­men­ta­ci­ju što sam i uči­nio. Do­ku­men­ta­ci­ja je sta­ja­la u fi­o­ci mje­se­ci­ma, a Bo­žo­vić je do­la­zio na po­sao kao di­rek­tor iako ni­je bio ni di­rek­tor ni v.d. di­rek­to­ra. Bio sam pri­nu­đen da se po­no­vo obra­tim gra­do­na­čel­ni­ci Aći­mo­vić sa mol­bom da od­re­di v.d. pred­u­ze­ća, što je i uči­ni­la 18.ok­to­bra 2016.go­di­ne i Da­bo­vi­će­vu ime­no­va­la za vr­ši­o­ca du­žno­sti u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne – po­ja­snio je Ilić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"