Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni TURISTIČKA ORGANIZACIJA U DANILOVGRADU OVE GODINE SAMOSTALNO OBEZBJEĐUJE SREDSTVA ZA RAD
Slika
Dragojević zadovoljan radom TO Danilovgrad Zahvaljujući Ostrogu imaju stabilne prihode Ove godine LTO je planirala da prihoduje 87.000 eura, a skoro dvije trećine tog novca, ili 57.000 eura, biće obezbijeđeno od naplate izletničke takse za manastir Ostrog DA­NI­LOV­GRAD - Pred­stav­ni­ci Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je u Da­ni­lov­gra­du od­lu­či­li su da se ove go­di­ne fi­nan­si­ra­ju iz sop­stve­nih pri­ho­da i da se od­rek­nu nov­ca iz op­štin­skog bu­dže­ta, a pr­vi ko­rak na tom osa­mo­sta­lji­va­nju bi­lo je ure­đe­nje pro­sto­ri­ja u cen­tru gra­da. LTO je naj­mla­đa usta­no­va u ovom gra­du i iza nje je tek de­ce­ni­ja ra­da, a dok su bi­li pod fi­nan­sij­skim po­kro­vi­telj­stvom lo­kal­ne upra­ve pro­sto­ri­je ni­je­su ure­đi­va­ne. Ta prak­sa je pro­mi­je­nje­na, pa su ne­dav­no re­kon­stru­i­sa­ne kan­ce­la­ri­je.
- Obez­bi­je­di­li smo od­re­đe­na sred­stva za re­no­vi­ra­nje pro­sto­ri­ja i tim sred­stvi­ma smo upje­li da pro­mi­je­ni­mo bra­va­ri­ju. Uz ve­li­ku po­moć Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća uspje­li smo u krat­kom ro­ku da re­no­vi­ra­mo i kan­ce­la­ri­je LTO,a tom pri­li­kom smo do­bi­li po­moć u vi­du ma­te­ri­ja­la i od sto­va­ri­šta Euro­zox- na­vo­di Ivan Dra­go­je­vić, di­rek­tor TO Da­ni­lov­grad.
Rad LTO je du­go na me­ti opo­zi­ci­o­nih kri­ti­ka, ali i po­je­di­nih gra­đa­na ko­ji se ni­je­su sla­ga­li sa za­po­šlja­va­njem u ovoj usta­no­vi, a Dra­go­je­vić na­vo­di da je sve to iza njih i da LTO ove go­di­ne ima am­bi­ci­o­zan pro­gram. Po nje­go­vim ri­je­či­ma u Da­ni­lov­gra­du ima šta da se pred­sta­vi tu­ri­sti­ma, a mag­net za nji­hov do­la­zak u ovaj kraj je ma­na­stir Ostrog. Za­hva­lju­ju­ći tak­si ko­ja se na­pla­ću­je agen­ci­ja­ma za or­ga­ni­zo­va­ne po­sje­te tom hra­mu LTO je da­nas na sta­bil­nim i svo­jim no­ga­ma.
Ove go­di­ne TO je pla­ni­ra­la da pri­ho­du­je 87.000 eura. Sko­ro dvi­je tre­ći­ne tog nov­ca, ili 57.000 eura, bi­će obez­bije­đe­no od na­pla­te iz­let­nič­ke tak­se za ma­na­stir Ostrog. Taj iz­nos po­sljed­njih go­di­na je sko­ro ude­se­to­stru­čen, jer pr­vih go­di­na ra­da TO sa te adre­se pri­ku­plja­lo se tek ne­ko­li­ko hi­lja­da eura.
Dra­go­je­vić na­vo­di da će na­red­nih mje­se­ci bi­ti i dru­gih tu­ri­stič­kih po­nu­da.
- Od ove go­di­ne smo po­kro­vi­te­lji do­ga­đa­ja „Tra­di­ci­o­nal­ni uspon na Pre­kor­ni­cu“ ko­ji se u or­ga­ni­za­ci­ji Pla­ni­nar­skog klu­ba Pre­kor­ni­ca iz Da­ni­lov­gra­da, go­di­na­ma odr­ža­va u Pla­ni­nar­skom do­mu na Stu­de­nom. Do­ga­đaj je re­gi­o­nal­nog ka­rak­te­ra i sva­ke go­di­ne oku­plja ve­li­ki broj lju­bi­te­lja pla­ni­na­re­nja ko­ji do­la­ze iz ra­znih klu­bo­va iz Cr­ne Go­re i re­gi­o­na. Uče­sto­va­li smo na me­đu­na­rod­nom Saj­mu tu­ri­zma u Be­o­gra­du i na skro­man na­čin pred­sta­vi­li tu­ri­stič­ku po­nu­du Da­ni­lov­gra­da. Tom pri­li­kom smo ostva­ri­li kon­tak­te i raz­mi­je­ni­li is­ku­stva sa ve­li­kim bro­jem pred­stav­ni­ka tu­ri­stič­kih or­ga­ni­za­ci­ja iz re­gi­o­na, po­seb­no sa onim ko­je ima­ju du­go­go­di­šnje is­ku­stvo ka­da je u pi­ta­nju vjer­ski tu­ri­zam – na­ja­vlju­je Dra­go­je­vić.
On do­da­je da TO oče­ku­je i or­ga­ni­za­ci­ja tra­di­ci­o­nal­nih pri­red­bi po­put saj­mo­va zdra­ve hra­ne, iz­lo­žbe old­taj­me­ra i iz­bo­ra naj­bo­ljih rad­ni­ka u tu­ri­zmu, a ne­će bi­ti za­bo­ra­vlje­ne lo­kal­ne ak­ci­je po­put ure­đe­nja jav­nih po­vr­ši­na. To­kom lje­ta oče­ku­ju se na­stup TO na „Spu­škom lje­tu“, „Ka­tun­skim igra­ma“, „Ri­je­kom Ze­tom“... I.M.


Pro­mo­ci­ja pla­nin­skih bi­ci­kli­stič­kih sta­za

Naj­vi­še pa­žnje, ka­že Dra­go­je­vić, bi­će po­sve­će­no in­fo punk­tu kod ma­na­sti­ra Ostrog.
-U tom punk­tu pri­ku­plja­ju se va­u­če­ri tu­ri­stič­kih agen­ci­ja za or­ga­ni­zo­va­ne po­sje­te Ostro­gu, a na­pla­ću­je se go­to­vin­ska iz­let­nič­ka tak­sa. To­kom ove go­di­ne pla­ni­ra­mo uvo­đe­nje vi­deo nad­zo­ra, a tu­ri­sti­ma će­mo di­je­li­ti pro­mo­tiv­ne bro­šu­re. Dio tih bro­šu­ra je već štam­pan, a osta­le će bi­ti usko­ro ob­ja­vlje­ne – ka­že Dra­go­je­vić i do­da­je da će TO pro­mo­vi­sa­ti pla­ni­nar­ske i bi­ci­kli­stič­ke sta­ze ukup­ne du­ži­ne oko 35 ki­lo­me­ta­ra ko­je se na­la­ze u pla­nin­skom di­je­lu Bje­lo­pa­vli­ća, od­no­sno na Po­ni­kvi­ci i Stu­de­nom.
Objavi na
[komentar na tekst]  [pregled komentara(0)]

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

EKSKLUZIVNO

Prisluškivani razgovori Šarićevog klana:

Goran Soković

Objavljeno: 14-03-2017

VIDEO

Dodjela međunarodnih nagrada za istraživačko novinarstvo - 2015

EKSKLUZIVNO

Svi snimci

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana

Zaštitimo novinare

- zaštitimo istinu


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"