Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni TURISTIČKA ORGANIZACIJA U DANILOVGRADU OVE GODINE SAMOSTALNO OBEZBJEĐUJE SREDSTVA ZA RAD
Zahvaljujući Ostrogu imaju stabilne prihode
Dragojević zadovoljan radom TO Danilovgrad Zahvaljujući Ostrogu imaju stabilne prihode Ove godine LTO je planirala da prihoduje 87.000 eura, a skoro dvije trećine tog novca, ili 57.000 eura, biće obezbijeđeno od naplate izletničke takse za manastir Ostrog
DA­NI­LOV­GRAD - Pred­stav­ni­ci Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je u Da­ni­lov­gra­du od­lu­či­li su da se ove go­di­ne fi­nan­si­ra­ju iz sop­stve­nih pri­ho­da i da se od­rek­nu nov­ca iz op­štin­skog bu­dže­ta, a pr­vi ko­rak na tom osa­mo­sta­lji­va­nju bi­lo je ure­đe­nje pro­sto­ri­ja u cen­tru gra­da. LTO je naj­mla­đa usta­no­va u ovom gra­du i iza nje je tek de­ce­ni­ja ra­da, a dok su bi­li pod fi­nan­sij­skim po­kro­vi­telj­stvom lo­kal­ne upra­ve pro­sto­ri­je ni­je­su ure­đi­va­ne. Ta prak­sa je pro­mi­je­nje­na, pa su ne­dav­no re­kon­stru­i­sa­ne kan­ce­la­ri­je.
- Obez­bi­je­di­li smo od­re­đe­na sred­stva za re­no­vi­ra­nje pro­sto­ri­ja i tim sred­stvi­ma smo upje­li da pro­mi­je­ni­mo bra­va­ri­ju. Uz ve­li­ku po­moć Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća uspje­li smo u krat­kom ro­ku da re­no­vi­ra­mo i kan­ce­la­ri­je LTO,a tom pri­li­kom smo do­bi­li po­moć u vi­du ma­te­ri­ja­la i od sto­va­ri­šta Euro­zox- na­vo­di Ivan Dra­go­je­vić, di­rek­tor TO Da­ni­lov­grad.
Rad LTO je du­go na me­ti opo­zi­ci­o­nih kri­ti­ka, ali i po­je­di­nih gra­đa­na ko­ji se ni­je­su sla­ga­li sa za­po­šlja­va­njem u ovoj usta­no­vi, a Dra­go­je­vić na­vo­di da je sve to iza njih i da LTO ove go­di­ne ima am­bi­ci­o­zan pro­gram. Po nje­go­vim ri­je­či­ma u Da­ni­lov­gra­du ima šta da se pred­sta­vi tu­ri­sti­ma, a mag­net za nji­hov do­la­zak u ovaj kraj je ma­na­stir Ostrog. Za­hva­lju­ju­ći tak­si ko­ja se na­pla­ću­je agen­ci­ja­ma za or­ga­ni­zo­va­ne po­sje­te tom hra­mu LTO je da­nas na sta­bil­nim i svo­jim no­ga­ma.
Ove go­di­ne TO je pla­ni­ra­la da pri­ho­du­je 87.000 eura. Sko­ro dvi­je tre­ći­ne tog nov­ca, ili 57.000 eura, bi­će obez­bije­đe­no od na­pla­te iz­let­nič­ke tak­se za ma­na­stir Ostrog. Taj iz­nos po­sljed­njih go­di­na je sko­ro ude­se­to­stru­čen, jer pr­vih go­di­na ra­da TO sa te adre­se pri­ku­plja­lo se tek ne­ko­li­ko hi­lja­da eura.
Dra­go­je­vić na­vo­di da će na­red­nih mje­se­ci bi­ti i dru­gih tu­ri­stič­kih po­nu­da.
- Od ove go­di­ne smo po­kro­vi­te­lji do­ga­đa­ja „Tra­di­ci­o­nal­ni uspon na Pre­kor­ni­cu“ ko­ji se u or­ga­ni­za­ci­ji Pla­ni­nar­skog klu­ba Pre­kor­ni­ca iz Da­ni­lov­gra­da, go­di­na­ma odr­ža­va u Pla­ni­nar­skom do­mu na Stu­de­nom. Do­ga­đaj je re­gi­o­nal­nog ka­rak­te­ra i sva­ke go­di­ne oku­plja ve­li­ki broj lju­bi­te­lja pla­ni­na­re­nja ko­ji do­la­ze iz ra­znih klu­bo­va iz Cr­ne Go­re i re­gi­o­na. Uče­sto­va­li smo na me­đu­na­rod­nom Saj­mu tu­ri­zma u Be­o­gra­du i na skro­man na­čin pred­sta­vi­li tu­ri­stič­ku po­nu­du Da­ni­lov­gra­da. Tom pri­li­kom smo ostva­ri­li kon­tak­te i raz­mi­je­ni­li is­ku­stva sa ve­li­kim bro­jem pred­stav­ni­ka tu­ri­stič­kih or­ga­ni­za­ci­ja iz re­gi­o­na, po­seb­no sa onim ko­je ima­ju du­go­go­di­šnje is­ku­stvo ka­da je u pi­ta­nju vjer­ski tu­ri­zam – na­ja­vlju­je Dra­go­je­vić.
On do­da­je da TO oče­ku­je i or­ga­ni­za­ci­ja tra­di­ci­o­nal­nih pri­red­bi po­put saj­mo­va zdra­ve hra­ne, iz­lo­žbe old­taj­me­ra i iz­bo­ra naj­bo­ljih rad­ni­ka u tu­ri­zmu, a ne­će bi­ti za­bo­ra­vlje­ne lo­kal­ne ak­ci­je po­put ure­đe­nja jav­nih po­vr­ši­na. To­kom lje­ta oče­ku­ju se na­stup TO na „Spu­škom lje­tu“, „Ka­tun­skim igra­ma“, „Ri­je­kom Ze­tom“... I.M.


Pro­mo­ci­ja pla­nin­skih bi­ci­kli­stič­kih sta­za

Naj­vi­še pa­žnje, ka­že Dra­go­je­vić, bi­će po­sve­će­no in­fo punk­tu kod ma­na­sti­ra Ostrog.
-U tom punk­tu pri­ku­plja­ju se va­u­če­ri tu­ri­stič­kih agen­ci­ja za or­ga­ni­zo­va­ne po­sje­te Ostro­gu, a na­pla­ću­je se go­to­vin­ska iz­let­nič­ka tak­sa. To­kom ove go­di­ne pla­ni­ra­mo uvo­đe­nje vi­deo nad­zo­ra, a tu­ri­sti­ma će­mo di­je­li­ti pro­mo­tiv­ne bro­šu­re. Dio tih bro­šu­ra je već štam­pan, a osta­le će bi­ti usko­ro ob­ja­vlje­ne – ka­že Dra­go­je­vić i do­da­je da će TO pro­mo­vi­sa­ti pla­ni­nar­ske i bi­ci­kli­stič­ke sta­ze ukup­ne du­ži­ne oko 35 ki­lo­me­ta­ra ko­je se na­la­ze u pla­nin­skom di­je­lu Bje­lo­pa­vli­ća, od­no­sno na Po­ni­kvi­ci i Stu­de­nom.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"