Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni TURISTIČKA ORGANIZACIJA PLAV PLANIRA NIZ AKTIVNOSTI
Ljetnju sezonu otvaraju skijanjem
Ljetnju sezonu otvaraju skijanjem Direktor TO ističe da planiraju da ljetnja turistička sezona ove godine počne već prvog dana maja, susretima planinara iz regiona na Tromeđi (2.366 mnv), na planini Bogićevici
PLAV -Di­rek­tor Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Plav Edin Ja­da­dić ka­zao je da pla­ni­ra­ju da ljet­nja tu­ri­stič­ka se­zo­na ove go­di­ne poč­ne već pr­vog da­na ma­ja, su­sre­ti­ma pla­ni­na­ra iz re­gi­o­na na Tro­me­đi (2.366 mnv), na pla­ni­ni Bo­gi­će­vi­ci. Ka­ko is­ti­če, po­sto­ji i od­re­đe­ni ste­pen re­zer­ve, jer je za ta­kvu vi­si­nu po­treb­no i da se po­klo­pe po­volj­ni vre­men­ski uslo­vi, po­što ima do­sta sni­je­ga, a vri­je­me uvi­jek mo­že da se pro­mi­je­ni. Po­sto­ji i al­ter­na­ti­va –su­sret u Ba­bi­nom Po­lju, ili još bli­že Pla­vu.
-Iz TO, u sa­rad­nji sa pla­ni­nar­skim klu­bo­vi­ma iz Pla­va, a vje­ru­jem i oni­ma iz okol­nih gra­do­va, pa i iz či­ta­ve Cr­ne Go­re, a mo­žda i ši­re, za­mi­sli­li smo da or­ga­ni­zu­je­mo pla­ni­nar­ski po­hod na Tro­me­đu 1. ma­ja, što je ove go­di­ne no­vi­tet, jer že­li­mo da po­ku­ša­mo da ljet­nju tu­ri­stič­ku se­zo­nu, ko­ju smo do­sad po­či­nja­li kra­jem ma­ja Lim­skom re­ga­tom, otvo­ri­mo mje­sec da­na ra­ni­je. U tom ci­lju po­sla­će­mo po­ziv­ni­ce i dru­štvi­ma iz Pe­ći i De­ča­na, kao i ne­ki­ma u Al­ba­ni­ji, sa su­ge­sti­jom da kre­ne sva­ko sa svo­je stra­ne i u svo­joj or­ga­ni­za­ci­ji i da se na­đe­mo na Tro­me­đi oko 13 ča­so­va, gdje bi uz dru­že­nje i u okvi­ru pro­gra­ma pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje pod­sta­kli ili po­kre­nu­li i ne­ke no­ve pro­jek­te. Mi bi­smo tog da­na na­ja­vi­li zva­nič­no otva­ra­nje ovo­go­di­šnje ljet­nje tu­ri­stič­ke se­zo­ne u Pla­vu –ka­zao je Ja­da­dić.Na­kon to­ga, a to­kom ma­ja, pla­ni­ra­ju or­ga­ni­zo­va­nje „Da­na be­ha­ra“, što je ak­tiv­nost Cen­tra za kul­tu­ru Plav, u ko­jo bi i TO uče­stvo­va­la.
-To­kom ma­ja, po­što nam april ni­je vre­men­ski po­go­do­vao za te po­slo­ve, kao i po­čet­kom ju­na, pla­ni­ra­mo ne­ko­li­ko ak­ci­ja či­šće­nja tu­ri­stič­kih lo­ka­li­te­ta, s ak­cen­tom na oba­lu Plav­skog je­ze­ra, Ušće i oba­le ri­je­ke Lim, Na­ci­o­nal­ni park Pro­kle­ti­je, Ali­pa­ši­ne iz­vo­re, vo­do­pad Gr­lju, Gre­ba­je, kao i pri­la­zne pu­te­ve tim lo­ka­li­te­ti­ma. To smo ra­ni­je ra­di­li s Op­šti­nom, Ko­mu­nal­nim, ško­lom i na­ci­o­nal­nim par­kom, či­ja upra­va vje­ro­vat­no ima pla­ni­ra­ne svo­je ak­tiv­no­sti–na­gla­sio je Ja­da­dić.
Osvr­ću­ći se na pro­te­klu zim­sku tu­ri­stič­ku se­zo­nu na Pro­kle­ti­ja­ma, on is­ti­če da je bi­lo ne­kih sit­ni­jih de­ša­va­nja, ali da se­zo­na, na ža­lost, sko­ro da ne po­sto­ji.
-Ove zim­ske se­zo­ne je Plav­sko je­ze­ro po­sle vi­še go­di­na bi­lo pot­pu­no za­le­đe­no i led je bio u pro­sje­ku oko po­la me­tra, što je za ve­li­ki broj gra­đa­na iz na­še, ali i iz su­sjed­nih op­šti­na bi­la pra­va atrak­ci­ja. Do­la­zi­li su da po je­ze­ru še­ta­ju, vo­ze bi­cikl, mo­to­re i če­tvo­ro­to­ška­še, što je ve­o­ma ri­zič­no i zbog če­ga smo po­zi­va­li i upo­zo­ra­va­li lju­bi­te­lje eks­trem­nih spor­to­va da bu­du oba­zri­vi. Ima­li smo i ski­ja­nje na Pa­lje­vi­ma gdje po­sto­ji jed­na saj­la od 300 me­ta­ra, kao be­bi- lift, i šest i po ki­lo­me­ta­ra du­ga sta­za za kr­plje. Za avan­tu­ri­ste, lju­bi­te­lje ski­ja­nja i vo­žnje snou bor­do­va, čla­no­vi ski­ja­škog klu­ba „Bo­gi­će­vi­ca“ vi­ken­dom su or­ga­ni­zo­va­li i te ak­tiv­no­sti, što je do­bra re­kla­ma za tu vr­stu zim­ske po­nu­de –pod­sje­tio je Ja­da­dić.N.V.


Bo­gi­će­vi­ca ne­pra­ved­no za­po­sta­vlje­na

Ja­da­dić is­ti­če da se na­da­ju da će od­re­đe­ni su­bjek­ti i Vla­da Cr­ne Go­re, pre­po­zna­ti ukup­ne po­ten­ci­ja­le Bo­gi­će­vi­ce ko­ja je, ka­ko tvr­di, ide­al­ni­ja za zim­ski tu­ri­zam od svih dru­gih de­sti­na­ci­ja u Cr­noj Go­ri.
-Re­ci­mo, Bi­je­lo Po­lje i Moj­ko­vac, pre­po­zna­ti su kao bu­du­ći cen­tri za zim­ski tu­ri­zam i dat im je pri­mat u tom prav­cu, a Bo­gi­će­vi­ca je po­ti­snu­ta, što je kraj­nje ne­re­al­no. Ov­dje sni­je­ga ima i u ju­nu, za raz­li­ku od tih pri­vi­le­go­va­nih de­sti­na­ci­ja, što da­je mo­guć­nost za zim­ske spor­to­ve, pa na znam za­što je Bo­gi­će­vi­ca iz­o­sta­vlje­na!? Ima­mo za­in­te­re­so­va­ne i za vo­žnju mo­tor­nih san­ki, ne­dav­no je tu bi­la gru­pa iz Sr­bi­je, što je do­dat­na mo­guć­nost u ukup­nom sko­ru zim­skih spor­to­va i atrak­ci­ja i u per­spek­ti­vi mo­že bi­ti iza­zov i šan­sa za tu vr­stu ma­njih adre­na­lin­skih spor­to­va. Da­kle, ovo­go­di­šnju ljet­nju tu­ri­stič­ku se­zo­nu, ona­ko ša­lji­vo re­če­no, što je u stva­ri tač­no, za­po­če­će­mo zim­skim ak­tiv­no­sti­ma -ski­ja­njem i vo­žnjom snou bor­do­va –re­kao je Ja­da­dić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"