Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NI NAKON SEDAM GODINA NIJE STAVLJEN U FUNKCIJU OBJEKAT KOJI JE SAGRAĐEN U SPOMEN SLAVNOM PISCU
Propada Lalićeva spomen-kuća
Spomen-kuća Mihaila Lalića Propada Lalićeva spomen-kuća Prošle godine je za potrebe Centra za kulturu budžetom opredijeljeno blizu 300.000 eura. I pored toga,gospoda iz te ustanove nijesu imala sluha, a izgleda ni političke volje, da dio tih sredstava usmjere za aktiviranje spomen- kuće Mihaila Lalića u Trepči, kazao je profesor Milorad Vukić
AN­DRI­JE­VI­CA – Iz OO SNP- oci­je­ni­li su da od­nos ru­ko­vo­de­ćih struk­tu­ra pre­ma spo­men- ku­ći Mi­ha­i­la La­li­ća u nje­go­voj rod­noj Trep­či pred­sta­vlja još je­dan do­kaz da je DPS uni­zio sve mo­gu­će vri­jed­no­sti na pro­sto­ru Va­so­je­vi­ća. Pod­sje­ti­li su da je spo­men -ku­ća o ko­joj je ri­ječ, za­hva­lju­ju­ći do­na­ci­ja­ma i iz­dva­ja­nji­ma Vla­de Cr­ne Go­re i op­šti­na Be­ra­ne i An­dri­je­vi­ca, kao i an­ga­žo­va­nju mje­šta­na i kul­tur­nih i jav­nih rad­ni­ka sa­gra­đe­na pri­je se­dam go­di­na i da je na­kon to­ga na upra­vlje­nje da­ta an­dri­je­vič­kom Cen­tru za kul­tu­ru ko­ji no­si ime Mi­ha­i­la La­li­ća. Me­đu­tim, ka­ko su na­ve­li, po­me­nu­ti obje­kat još uvi­jek ni­je sta­vljen u od­go­va­ra­ju­ću funk­ci­ju. Vra­ta spo­men-do­ma, ka­ko su is­ta­kli, go­di­na­ma su za­tvo­re­na, po­tvr­đu­ju­ći da lju­di ko­ji se na­la­ze na od­go­vor­nim mje­sti­ma u Op­šti­ni An­dri­je­vi­ca ni­je­su do­ra­sli po­vje­re­nim funk­ci­ja­ma.
-Su­vi­šno je go­vo­ri­ti o ve­li­či­ni Mi­ha­i­la La­li­ća, kad se zna da se ra­di o jed­nom od naj­ve­ćih pi­sa­ca po­ni­klih na na­šim ši­rim pro­sto­ri­ma. Do­volj­no je re­ći da je aka­de­mik La­lić za svoj knji­žev­ni rad do­bio naj­ve­ća pri­zna­nja i da broj­ni bu­le­va­ri, uli­ce i usta­no­ve na pro­sto­ru biv­še Ju­go­sla­vi­je no­se nje­go­vo ime i shva­ti­ti o ka­kvoj se du­hov­noj i in­te­lek­tu­al­noj gro­ma­di ra­di. Me­đu­tim, to je­di­no ne­će da vi­di an­dri­je­vič­ka ru­ko­vo­de­ća gar­ni­tu­ra, pred­vo­đe­na DPS po­gla­vi­ca­ma, ko­ja ni na­kon se­dam go­di­na ni­je na­šla za shod­no da spo­men- ku­ću Mi­ha­i­la La­li­ća u nje­go­voj rod­noj Trep­či sta­vi u od­go­va­ra­ju­ći funk­ci­ju. Taj obje­kat je za­tvo­ren i još jed­na je po­tvr­da da An­dri­je­vi­com upra­vlja­ju lju­di ko­ji gu­ra­ju na­rod u du­hov­ni, eko­nom­ski, so­ci­jal­ni i sva­ki dru­gi su­no­vrat – na­gla­sio je pro­fe­sor Mi­lo­rad Vu­kić, u ime OO SNP-a.
On je ka­zao da spo­men- ku­ća ni­je pro­funk­ci­o­ni­sa­la iako se iz op­štin­ske ka­se iz­dva­ja­ju ogrom­na sred­stva za po­tre­be an­dri­je­vič­kog Cen­tra za kul­tu­ru.
-Pro­šle go­di­ne je za po­tre­be Cen­tra za kul­tu­ru, ko­ji bro­ji tri­de­se­tak za­po­sle­nih, bu­dže­tom opre­di­je­lje­no bli­zu 300.000 eura. To­li­ko sred­sta­va ne do­bi­ja­ju ni mno­go ve­ći cen­tri. Me­đu­tim, i po­red to­ga go­spo­da iz te usta­no­ve ni­je­su ima­la slu­ha, a iz­gle­da ni po­li­tič­ke vo­lje, da dio tih sred­sta­va usmje­re za ak­ti­vi­ra­nje spo­men- ku­će Mi­ha­i­la La­li­ća u Trep­či. Ta­kav od­nos nad­le­žnih pre­ma ime­nu i dje­lu Mi­ha­i­la La­li­ća za­slu­žu­je naj­ve­ću osu­du, jer spo­men- ku­ća o ko­joj je ri­ječ tre­ba da bu­de re­pre­zen­ta­tiv­ni ku­tak ko­ji će to­kom či­ta­ve go­di­ne slu­ži­ti za odr­ža­va­nje kul­tur­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja i oku­plja­nje, ne sa­mo umjet­ni­ka, ne­go i broj­nih tu­ri­sta ko­ji po­sje­ću­ju na­še kra­je­ve. Po­na­ša­nje nad­le­žnih je sra­mo­ta ne sa­mo za Va­so­je­vi­će, ne­go i za či­ta­vu Cr­nu Go­ru, jer je Mi­ha­i­lo La­lić pi­sac po ko­me se, iz­me­đu osta­log, An­dri­je­vi­ca pre­po­zna­je u kul­tur­nom i ci­vi­li­zo­va­nom mje­stu – na­gla­sio je Vu­kić, pod­sje­ća­ju­ći da je za iz­grad­nju i opre­ma­nje spo­men -ku­će u Trep­či iz­dvo­je­no oko 40.000 eura.
On je po­sta­vio pi­ta­nje šta ra­di tri­de­se­tak za­po­sle­nih u an­dri­je­vič­kom Cen­tru za kul­tu­ru kad se zna da ta usta­no­va to­kom go­di­ne re­a­li­zu­je iz­u­zet­no ma­lo kul­tur­nih sa­dr­ža­ja.
-Za sva­kog za­po­sle­nog u Cen­tru za kul­tu­ru tre­ba­lo bi da bu­de čast da ra­di u spo­men- ku­ći Mi­ha­i­la La­li­ća i da u za­vi­ča­ju ve­li­kog pi­sca pro­mo­vi­še nje­go­vo knji­žev­no stva­ra­la­štvo. Me­đu­tim, oči­gled­no je da go­spo­da iz DPS-a bje­že od La­li­ća kao „đa­vo od kr­sta“, vje­ro­vat­no zbog to­ga što je on u svo­jim dje­li­ma osu­đi­vao dru­štve­ne ano­ma­li­je i po­dje­le ko­je su kroz isto­ri­ju bi­le ka­rak­te­ri­stič­ne za pro­stor Va­so­je­vi­ća. No, to ne ču­di, jer DPS op­sta­je upra­vo za­hva­lju­ju­ći po­dje­la­ma ko­je je po­si­jao na na­šim pro­sto­ri­ma, na­mje­ran da u ko­ri­je­nu sa­si­je­če sve one ko­ji su se du­hov­no i ljud­ski iz­di­gli iz­nad ta­ko po­gub­ne kon­cep­ci­je vla­da­nja – za­klju­čio je Vu­kić.D.J.


Tra­gi­čan am­bi­jent za mla­de

Vu­kić je na­gla­sio da par­ti­ja na vla­sti stva­ra tra­gi­čan ži­vot­ni am­bi­jent za mla­de lju­de.
-I na pri­mje­ru spo­men- ku­će u Trep­či ja­sno se vi­di da je ak­tu­el­na vlast stva­ri­la dru­štve­ni am­bi­jent ko­ji omla­di­nu vo­di u tra­gič­nu bu­duć­nost. Umje­sto du­hov­nog uz­di­za­nja i otva­ra­nja no­vih rad­nih mje­sta, omla­di­na je do­ve­de­na u po­zi­ci­ju da prak­tič­no pro­si ka­ko bi za­do­vo­lji­la svo­je osnov­ne pro­htje­ve. U ta­kvoj si­tu­a­ci­ji DPS im pri­ska­če u po­moć na na­čin što im po­zi­tiv­no od­go­va­ra na za­htje­ve u ko­ji­ma po­je­din­ci tra­že 10, 20 ili 50 eura. U tim tran­sak­ci­ja­ma ak­ti­vi­sti DPS-a se pred­sta­vlja­ju kao spa­si­o­ci mla­dih lju­di. To je po­ra­zna kom­bi­na­ci­ja, jer omla­di­ni tre­ba stva­ra­ti uslo­ve da se usa­vr­ša­va, da se kroz či­ta­nje i nje­go­va­nje kul­tur­ne ba­šti­ne in­te­lek­tu­al­no i du­hov­no iz­gra­đu­je, da ra­di i za­ra­di i da ži­vi od svog ra­da, a ne da za­vi­si od so­ci­jal­nog da­va­nja par­ti­je na vla­sti – na­veo je Vu­kić.


Iz lo­kal­ne upra­ve od­ba­cu­ju op­tu­žbe

Iz lo­kal­ne upra­ve su is­ta­kli da će u na­red­nom pe­ri­o­du pred­u­zi­ma­ti od­go­va­ra­ju­će mje­re ka­ko bi spo­men- ku­ća u Trep­či pro­funk­ci­o­ni­sa­la ona­ko ka­ko je to pr­vo­bit­no za­mi­šlje­no. Oni su od­ba­ci­li op­tu­žbe da na­mjer­no ibje­ga­va­ju da otvo­re ovaj obje­kat.
-Svje­sni smo ve­li­či­ne Mi­ha­i­la La­li­ća. Ni­je tač­no da mi za­po­sta­vlja­mo nje­go­vo ime i knji­žev­ni zna­čaj. Me­đu­tim, ima­li smo od­re­đe­nih po­te­ško­ća da spo­men - ku­ću u Trep­či sta­vi­mo u od­go­va­ra­ju­ću funk­ci­ju. Za­to će­mo u na­red­nom pe­ri­o­du na­sto­ja­ti da ovo pi­ta­nje ri­je­ši­mo na naj­bo­lji na­čin – na­gla­si­li su iz lo­kal­ne upra­ve.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"