Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE U NAJUŽNIJOJ OPŠTINI SVODI SE UGLAVNOM NA SAJAMSKU PROMOCIJU
Spolja gladac, a unutra jadac
Ulcinj Spolja gladac, a unutra jadac Ako se zna da ništa nije urađeno na infrastrukturi, posebno na izgradnji novih parking mjesta, da će dileri i buka biti izraženiji nego lane, onda je izvjesno da ulazimo u sezonu koja će biti veoma stresna, kaže Mustafa Canka
Do zva­nič­nog po­čet­ka tu­ri­stič­ke se­zo­ne u naj­u­žni­joj op­šti­ni osta­lo je ve­o­ma ma­lo vre­me­na, a Ul­cinj ne oda­je uti­sak gra­da u ko­me će usko­ro po­če­ti da do­la­ze pr­vi go­sti. Mno­gi ho­te­li su za­tvo­re­ni, a naj­a­trak­tiv­ni­je zo­ne ne­sre­đe­ne i če­sto za­tr­pa­ne sme­ćem. Ul­ci­nja­ne, kao i nji­ho­ve kom­ši­je iz dru­gih pri­mor­skih gra­do­va, mu­či kri­za i ne­sta­ši­ca nov­ca, ali pri­pre­me za naj­va­žni­ji go­di­šnji do­ga­đaj već de­ce­ni­ju ne­ma obri­se ozbilj­nog po­sla u ko­me uče­stvu­je či­tav grad na če­lu sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom. Tu­ri­zmo­log, no­vi­nar i pu­bli­ci­sta Mu­sta­fa Can­ka ka­že da će pr­vi ta­las tu­ri­sta, ko­ji tra­di­ci­o­nal­no sti­žu za pr­vo­maj­ske pra­zni­ke na ul­cinj­sku ri­vi­je­ru, do­če­ka­ti be­to­njer­ke i ka­mi­o­ni.
- U Ul­ci­nju se gra­di kao pred Sud­nji dan, vje­ro­vat­no je iz­me­đu dvi­je se­zo­ne iz­gra­đe­no vi­še od tri hi­lja­de kre­ve­ta (!?), a buč­no na­ja­vlje­na ak­ci­ja dr­žav­nih or­ga­na za su­zbi­ja­nje ne­le­gal­ne grad­nje je br­zo oti­šla u za­bo­rav. Ka­ko će tzv. re­gu­la­ri­za­ci­ja obje­ka­ta stu­pi­ti na sna­gu 31. ju­la, bo­jim se da će­mo po­la se­zo­ne gle­da­ti ovu sli­ku ko­ju sa­da ima­mo. A to sa tu­ri­zmom i ugo­sti­telj­stvom ne ide za­jed­no. Ako se zna da ni­šta ni­je ura­đe­no na in­fra­struk­tu­ri, po­seb­no na iz­grad­nji no­vih par­king mje­sta, da će di­le­ri i bu­ka bi­ti iz­ra­že­ni­ji ne­go la­ne, on­da je iz­vje­sno da ula­zi­mo u se­zo­nu ko­ja će bi­ti ve­o­ma stre­sna. Jer za naj­ve­ći broj mje­šta­na za­ra­da u se­zo­ni je uslov op­stan­ka, a no­va­ca kod na­ših go­sti­ju je sve ma­nje. Da­kle, i ova se­zo­na će u Ul­ci­nju pro­ći kao sti­hi­ja, jer ne­ma­mo tzv. de­sti­na­cij­ski me­nadž­ment ni vlast ko­ja je do­ra­sla rje­ša­va­nju ovih pro­ble­ma ko­ji se iz go­di­ne u go­di­nu sa­mo uslo­žnja­va­ju- tvr­di Can­ka.
Pro­fe­sor Ismet Ka­ra­ma­na­ga, naj­sta­ri­ji tu­ri­stič­ki vo­dič u Ul­ci­nju i je­dan od naj­bo­ljih u svo­joj stru­ci, sma­tra da se se­zo­na mo­ra i mo­že pri­pre­ma­ti bo­lje.
- Ra­di se i pri­pre­me te­ku ali, si­gu­ran sam da ima pro­to­ra da se to una­pri­je­di. Sma­tram da ni­je do­volj­no sa­mo po­sje­ći­va­ti saj­mo­ve i pro­mo­vi­sa­ti po­nu­du. I tu ima pro­sto­ra za na­pre­dak. U de­le­ga­ci­ja­ma ko­je po­sje­ću­ju saj­mo­ve mo­ra ima­ti mje­sta za do­ka­za­ne tu­ri­stič­ke po­sla­ni­ke ko­ji si­gur­no mo­gu da po­mog­nu zna­njem i is­ku­stvom - ka­že Ka­ra­ma­na­ga i do­da­je da je naj­bo­lja pro­mo­ci­ja ka­da se po­zo­vu no­vi­na­ri i pre­zen­tu­je im se šta je i ka­ko ura­đe­no.
- Ne­ka­da je ma­ni­fe­sta­ci­ja „Svi za tu­ri­zam“ bi­la od­li­čan uvod u se­zo­nu. Na­dam se da će ove go­di­ne bi­ti odr­ža­na, jer je to od­li­čan na­čin pro­mo­ci­je na­še po­nu­de- ka­že Ka­ra­ma­na­ga.
Pred­sjed­ni­ka Udru­že­nja za­ku­pa­ca pla­ža i za­ku­pac ču­ve­ne pla­že „Ko­pa­ka­ba­na“ Pre­lja Škre­lja dje­li­mič­no je za­do­vo­ljan ovo­go­di­šnjim pri­pre­ma­ma za se­zo­nu.
- Uvjek mo­že bo­lje i tre­ba uči­ti iz gre­ša­ka. Sa­jam­ska pro­mo­ci­ja je bi­la do­bra i do­bre su i na­ja­ve za se­zo­nu ali ima do­sta pro­ble­ma ko­je tre­ba ri­je­ši­ti. Mo­je za­mjer­ke su pri­je sve­ga na pro­blem snab­di­je­va­nja elek­trič­nom ener­gi­jom to­kom se­zo­ne kao i na ve­li­ki ne­do­sta­tak par­kin­ga. Pla­šim se da bi to mo­gli bi­ti po­no­vo ve­li­ki pro­ble­mi jer upr­kos obe­ća­nji­ma ni­je mno­go ura­đe­no da se oni ot­klo­ne. Vje­ru­jem da će svi za­kup­ci bi­ti spr­tem­ni na vri­je­me, od­no­sno 1. ma­ja ka­da za nas zva­nič­no po­či­nje se­zo­na. „Ko­pa­ka­ba­na“ si­gur­no ho­će jer smo mi za­vr­ši­li sve pri­pre­me i za pr­vo­maj­ske pra­zni­ke or­ga­ni­zu­je­mo tra­di­ci­o­nal­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju „Pr­vo­maj­ski ura­nak“ ko­ja se po de­se­ti put odr­ža­va na na­šoj pla­ži - ka­že Škre­lja.
Ovo­go­di­šnje tu­ri­ste ne­će do­če­ka­ti ni je­dan no­vi in­fra­struk­tur­ni obje­kat. Nad­le­žni još uvi­jek ni­su za­vr­ši­li hor­ti­kul­tur­no ure­đe­nje gra­da, tre­ća fa­za re­kon­tr­suk­ci­je pu­ta Ul­cinj – Su­ko­bin ne­će po­če­ti ba­rem do kra­ja se­zo­ne, a ni­šta se ni­je ra­di­lo ni na re­kon­struk­ci­ji vo­do­vod­no-ka­nal­za­ci­o­ne mre­že. Da­kle, Op­šti­na je pri­pre­me i za ovo­go­di­šnju se­zo­nu fo­ku­si­ra­la na sa­jam­ske pro­mo­ci­je. M.K.


Pred­sta­vlja­ju po­nu­du u Pri­šti­ni

Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Ul­ci­nja uče­stvu­je na Me­đu­na­rod­nom saj­mu tu­ri­zma i spor­ta u 2017. ko­ji se od 19. do 22. apri­la odr­ža­va u Pa­la­ti mla­dih u Pri­šti­ni. Iz TO je sa­op­šte­no da je ovaj sa­jam je ve­o­ma va­žan za op­šti­nu Ul­cinj, zbog po­ten­ci­jal­nih tu­ri­sta ko­ji u ve­li­kom bro­ju po­sje­ću­ju ul­cinj­sku ri­vi­je­ru. Na če­lu de­le­ga­ci­je ko­ja je ot­pu­to­va­la u Pri­šti­nu je pred­sjed­nik Op­šti­ne Na­zif Cun­gu. Ka­ko je na­ja­vlje­no on će sa sa­rad­ni­ci­ma, na vi­še me­di­ja na Ko­so­vu, pred­sta­vi­ti tu­ri­stič­ku po­nu­du naj­ju­žni­je op­šti­ne.


Ne­do­sta­tak par­kin­ga ugro­ža­va se­zo­nu

Ne­do­sta­tak par­king pro­sto­ra i ove tu­ri­stič­ke se­zo­ne bi­će je­dan od naj­ve­ćih pro­ble­ma to­kom lje­ta, po­seb­no ako se u ob­zir uzmu na­ja­ve da se oče­ku­je vi­še tu­ri­sta ne­go pret­hod­ne go­di­na. Upr­kos toj či­nje­ni­ci, lo­kal­na vlast za pro­te­klu go­di­nu ni­je ura­di­la go­to­vo ni­šta ka­ko bi se taj hro­nič­ni, od­no­sno vi­še­go­di­šnji pro­blem ba­rem ma­lo ubla­žio.Mje­šta­ni­ma i tu­ri­sti­ma osta­je da svo­je če­tvo­ro­toč­ka­še par­ki­ra­ju na tro­to­a­ri­ma, pje­šač­kim pre­la­zi­ma i ze­le­nim zo­na­ma jer Op­šti­na za 365 da­na ni­je iz­gra­di­la ni­ti je­dan no­vi par­king pro­stor, upr­kos obe­ća­nji­ma i na­ja­va­ma da će u tu vr­stu in­fra­struk­tur­nih obje­ka­ta bi­ti ulo­že­no vi­še od mi­li­on eura. Još u mar­tu 2013. go­di­ne u Op­šti­ni su na­ja­vi­li da pri­pre­ma­ju pro­gram ure­đe­nja cje­lo­kup­nog sa­o­bra­ća­ja u Ul­ci­nju, i ta­da je re­če­no da je ura­đen pro­je­kat za no­vi re­žim par­ki­ra­nja u či­ta­vom gra­du. Za­klju­čen je ugo­vor za po­če­tak grad­nje no­vog par­kin­ga bli­zu Kul­tur­nog cen­tra, vri­je­dan 86 hi­lja­da eura. Na­pra­vljen je i pro­je­kat za par­king-ga­ra­žu is­pod Sta­rog gra­da, ko­ja je pre­ma na­ja­va­ma tre­ba­lo da ko­šta oko 900 hi­lja­da eura. Po­če­ta je grad­nja i objek­ta na Pri­sta­nu vri­jed­nog pre­ko 100 hi­lja­da eura. Od sve­ga na­ve­de­nog ak­tu­e­lan je je­di­no pro­je­kat na Pri­sta­nu ko­ji još ni­je za­vr­šen.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"