Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni MJEŠTANI VINICKE PONOVO ZATRAŽILI DA MINISTARSTVO EKONOMIJE PONIŠTI ODLUKU O DODJELI KONCESIJA NA NJIHOVOJ RIJECI
Suprotstavite se bezumlju
Mještani Vinicke traže pomoć nadležnih Suprotstavite se bezumlju Još 29. marta uputili smo dopis ministarki ekonomije Dragici Sekulić, tražeći da nas hitno primi na razgovor ali iz Ministarstva ekonomije još uvijek nijesmo dobili nikakav odgovor što nas je duboko razočaralo, tim prije što je „Rudi enerdži“ krenuo da izvodi pripremne radove za izgradnju elektrana na našoj rijeci, istakli su mještani Vinicke
BE­RA­NE - Mje­šta­ni Vi­nic­ke su po­no­vo ju­če od Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je za­tra­ži­li da na ozbilj­ni­ji na­čin raz­mo­tre nji­ho­vu ini­ci­ja­ti­vu o po­ni­šte­nju od­lu­ku o da­va­nja kon­ce­si­je na di­je­lu vo­do­to­ka Vi­nic­ke ri­je­ke be­ran­skom pri­vred­nim dru­štvom Ru­di Ener­dži za iz­grad­nju ma­le hi­dro­e­lek­tra­ne. Oni su pod­sje­ti­li da je ne­dav­no iz­vr­še­no an­ke­ti­ra­nje mje­šta­na Vi­nic­ke i da su sko­ro svi nje­ni sta­nov­ni­ci svo­jim pot­pi­si­ma po­tvr­di­li da su pro­tiv iz­grad­nje mi­ni hi­dri­e­lek­tra­ne na po­me­nu­toj ri­je­ci. Mje­šta­ni su is­ta­kli da će, uko­li­ko se ne udo­vo­lji nji­ho­vom za­tje­vu, or­ga­ni­zo­va­ti no­ve pro­te­ste, po­ru­ču­ju­ći da ni­ko ne­ma pra­vo da uni­šta­va nji­ho­vo pri­rod­no bo­gat­stvo.
- Još 29. mar­ta upu­ti­li smo do­pis mi­ni­star­ki eko­no­mi­je Dra­gi­ci Se­ku­lić, tra­že­ći da nas hit­no pri­mi na raz­go­vor ka­ko bi joj de­talj­no sa­op­šti­li pro­blem sa ko­jim se su­o­ča­va­mo. Ima­li smo na­mje­ru da joj pre­do­či­mo da bi iz­grad­nja hi­dro­e­lek­tra­ne na Vi­nic­koj ri­je­ci ugro­zi­la se­o­ski vo­do­vod, za­tim ja­zo­ve ko­je ko­ri­sti­mo za na­vod­nja­va­nje po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta, kao i vo­do­po­ji­la za sto­ku. Htje­li smo da joj ka­že­mo da se ve­ći­na sta­nov­ni­štva Vi­nic­ke ba­vi po­ljo­pri­vre­dom i da im je to je­di­ni iz­vor pri­ho­da, što zna­či da bi se re­me­će­njem ko­ri­ta Vi­nic­ke ri­je­ke ugro­zi­la nji­ho­va eg­zi­sten­ci­ja. Me­đu­tim, iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je još uvi­jek ni­je­smo do­bi­li ni­ka­kav od­go­vor što nas je du­bo­ko raz­o­ča­ra­lo, tim pri­je ka­da se zna da je „Ru­di ener­dži“ u mi­nu­lom pe­ri­o­du kre­nuo da iz­vo­di pri­prem­ne ra­do­ve za iz­grad­nju po­me­nu­te mi­ni­e­lek­tar­ne i da je to iza­zva­lo ve­li­ki re­volt kod ve­ći­ne sta­nov­ni­ka Vi­nic­ke. Za­to po­no­vo po­zi­va­mo mi­ni­stra Dra­gi­cu Se­ku­lić da nas što pri­je pri­mi na raz­go­vor i da po­ni­šti od­lu­ku o da­va­nju kon­ce­si­je na di­je­lu vo­do­to­ka Vi­nic­ka ri­je­ka ka­ko bi se iz­bje­gle da­lje ne­že­lje­ne po­sle­di­ce – na­gla­si­li su iz Sa­vje­ta mje­sne za­jed­ni­ce Vi­nic­ka.
Mje­šta­ni su us­tvr­di­li da bi mo­ra­li da se se­le uko­li­ko bi se na po­me­nu­tom vo­do­to­ku na­pra­vi­la pla­ni­ra­na elek­tra­na.
- Moć­ni­ci spro­vo­de eko­lo­škom te­ro­ri­zam nad ri­je­kom ko­ja za nas pred­stavlja pra­vo pri­rod­no bla­go. Za­to je na­ša sve­ta oba­ve­za da se su­pro­sta­vi­mo bez­u­mlju sa ko­jim se su­o­ča­va­mo, jer uko­li­ko bi do­zvo­li­li da se kre­ne sa iz­grad­njom bi­lo ka­kvih elek­tra­na Vi­nic­ka bi bi­la mr­tva. Bi­la bi mr­tva, jer bi na­rod, zbog iz­gu­blje­ne vo­de, mo­rao da se se­li sa svo­jih vje­kov­nih og­nji­šta – is­ta­kli su mje­šta­ni.
Ka­za­li su da ih po­o­seb­no bo­li to što ih ni­ko ni­šta ni­je pi­tao pri­li­kom do­no­še­nja od­lu­ke o iz­grad­nji mi­ni hi­dro­e­lek­tra­ne.
- Umje­sto da nas oba­vi­je­sti o svo­jim na­mje­ra­ma in­ve­sti­tor je go­di­nu da­na pri­je do­bi­ja­nja kon­ce­si­ja pred­u­zeo od­re­đe­ne ra­do­ve za iz­grad­nju hi­dro­e­lek­tra­ne. Uz to, in­ve­sti­tor ne­ma gra­đe­vin­sku do­zvo­lu, što zna­či da ra­di na di­vlje. To nas je još vi­še uvri­je­di­lo i ogor­či­lo. Da stvar bu­de još po­gub­ni­ja in­ve­sti­tor je kre­nuo da pra­vi put pre­ma vo­do­za­hva­tu iako su broj­ni vla­sni­ci čvr­sto od­lu­či­li da mu ne do­zvo­le da pro­đe pre­ko nji­ho­vih pri­vat­nih par­ce­la. Ovih da­na smo od na­ših ise­lje­ni­ka iz Austra­li­je do­bi­li ovje­re­ne do­pi­se u ko­ji­ma is­ti­ču da oni ni­ka­da ne­će do­pu­sti­ti da se pre­ko nji­ho­vih ima­nja gra­di put za po­tre­be onih ko­ji su kre­nu­li da uni­šte se­lo. No, na kra­ju ho­će­mo da se na­da­mo da će ov­dje pre­o­vla­da­ti ra­zum i da će se na­ši za­htje­vi is­po­što­va­ti, jer ni­ko ne­ma pra­vo da, ra­di po­je­di­nač­nih in­te­re­sa, uzur­pi­ra op­šte do­bro – po­ru­či­li su mje­šta­ni.
D.J.


De­va­sti­ra­li put

Mje­šta­ni su is­ta­kli da su te­ški ka­mi­o­ni Ru­di Ener­dži­ja u mni­nu­lom pe­ri­o­du ošte­ti­li put ko­ji vo­di ka za­se­o­ku Lju­te. Ka­za­li su da im vi­še ne­će do­zvo­li­ti da se ta­ko po­na­ša­ju.
- Pred­u­ze­će Ru­di Ener­dži ko­je je na­mje­ri­lo da gra­di elek­tra­nu na Vi­ni­c­koj ri­je­ci je pri­je do­no­še­nja od­li­ke o do­bi­ja­nju kon­ce­si­ja svo­jom me­ha­ni­za­ci­jom, a bez iči­je do­zvo­le, zna­čaj­no ošte­ti­lo as­falt­ni put ka za­se­o­ku Lju­te. Tra­ži­mo da što pri­je iz­vr­še po­prav­ku ošte­će­nog pu­ta, uko­li­ko ne že­le da se na­đe­mo na su­du. Ujed­no im po­ru­ču­je­mo da će sva­ki te­ški ka­mi­on ili ma­ši­na bi­ti vra­će­ni na­zad uko­li­ko bu­du po­ku­ša­li da po­no­vo pro­đu kroz za­se­ok Lju­te, jer je i nad­le­žni or­gan lo­kal­ne upra­ve do­nio rje­še­nje ko­jim se na ovom di­je­lu pu­ta za­bra­nju­je sa­o­bra­ća­nje te­ret­nim vo­zi­la či­ja je ukup­na ma­sa ve­ća od 20 to­na – na­ve­li su mje­šta­ni.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"