Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni VLASNICI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U TIVTU TVRDE DA NOVE NASTREŠNICE NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJUME
Pergole prokišnjavaju, a niz stubove curi smola
Pergole još nisu završene Pergole prokišnjavaju, a niz stubove curi smola Ideja Opštine Tivat da tipizira pergole na terasama po gradu koštala je 60.766,55 eura, a radovi koji su po ugovoru sa firmom „Artek” trebali biti završeni krajem prošle godine na pojedinim objektima još traju, i vjerovatno će nastrešnice biti obložene folijom
TI­VAT - Osam no­vih per­go­la (na­stre­šni­ca) ko­je je is­pred ti­vat­skih ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta po­sta­vi­la fir­ma „Ar­tek“ doo iz Pod­go­ri­ce vla­sni­ka Mar­ka Pa­vli­će­vi­ća po op­štoj ocje­ni vla­sni­ka lo­ka­la ne za­do­vo­lja­va­ju ni estet­ske ni prak­tič­ne kri­te­ri­ju­me. Ina­če, do­bra ide­ja Op­šti­ne Ti­vat da ti­pi­zi­ra per­go­le na te­ra­sa­ma po gra­du ko­šta­la je 60.766,55 eura, a ra­do­vi ko­ji su po ugo­vo­ru tre­ba­li bi­ti za­vr­še­ni kra­jem pro­šle go­di­ne na po­je­di­nim objek­ti­ma još tra­ju. In­te­re­sant­no je da ni u mo­men­tu pre­da­je ten­der­ske do­ku­men­ta­ci­je, ni u mo­men­tu skla­pa­nja ugo­vo­ra, fir­ma „Ar­tek” doo ni­je ima­la va­že­ću li­cen­cu za iz­vo­đe­nje po­sla što je tre­ba­lo bi­ti do­volj­no da ne pro­đe uslo­ve jav­nog kon­kur­sa. Pri­tom, raz­ra­đe­ni pro­je­kat zna­čaj­no se raz­li­ku­je od ide­je pri­sti­gle na kon­kurs.
- Iako rad­ni­ci stal­no do­la­ze i do­ra­đu­ju per­go­lu, ista pro­ki­šnja­va, is­pod nje je zbog efek­ta sta­kle­ne ba­šte ne­mo­gu­će sje­dje­ti, pro­vid­ni plek­si­glas ko­jim je nat­kri­ve­na ne­mo­gu­će je odr­ža­ti či­stim. Osim to­ga, iz dr­ve­nih stu­bo­va, ko­ji no­se kon­struk­ci­ju, na ne­ko­li­ko mje­sta cu­ri smo­la - ka­že je­dan od ne­za­do­volj­nih vla­sni­ka lo­ka­la.
Ka­ko bi ri­je­ši­li pro­blem sa po­li­kar­bo­na­tom ko­jim su pre­kri­ve­ne no­ve per­go­le u Op­šti­ni raz­mi­šlja­ju da je pre­li­je­pe po­seb­nom fo­li­jom ko­ja bi spri­je­či­la efe­kat sta­kle­ne ba­šte i po­pra­vi­li este­ti­ku. Pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Sne­ža­na Ma­ti­je­vić na­red­nih da­na odr­ža­će sa­sta­nak sa predstavni­ci­ma nad­zo­ra, iz bi­roa „3aplus“, Ni­ko­lom Ra­do­vi­ćem i Slo­bo­da­nom Pe­tro­vi­ćem, ar­hi­tek­ta­ma, ko­ji su bi­li za­du­že­ni za raz­ra­du pro­jek­ta ko­ji je usvo­jen na skup­štin­skom za­si­je­da­nju u ju­nu pro­šle go­di­ne. U otvo­re­nom ten­der­skom po­stup­ku, Di­rek­ci­ja za in­ve­sti­ci­je Op­šti­ne Ti­vat je 1.de­cem­bra 2016. go­di­ne do­ni­je­la Od­lu­ku o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de, pri­sti­gle po po­zi­vu „Ra­do­vi na ure­đe­nju te­ra­sa za pri­vre­me­ne objek­te“. Po­sao, vri­je­dan 60.766,55 eura do­bi­la je fir­ma „Ar­tek”doo Pod­go­ri­ca, vla­sni­ka Mar­ka Ra­do­ma­na Pa­vli­će­vi­ća, ko­ja je ten­der­sku do­ku­men­ta­ci­ju do­sta­vi­la Op­šti­ni Ti­vat 24.no­vem­bra 2016.go­di­ne, 13 da­na na­kon is­te­ka li­cen­ce za gra­đe­vin­ske i gra­đe­vin­sko-za­nat­ske ra­do­ve, ko­ja je, po evi­den­ci­ji In­ži­njer­ske ko­mo­re Cr­ne Go­re, is­te­kla 11.no­vem­bra 2016.go­di­ne. Ugo­vor sa fir­mom Ar­tek doo, od­no­sno nje­nim iz­vr­šnim di­rek­to­rom Pa­vli­će­vi­ćem, pred­sjed­ni­ca Op­šti­ne Ti­vat Sne­ža­na Ma­ti­je­vić, pot­pi­sa­la je 20. de­cem­bra 2016. go­di­ne, dan ra­ni­je ne­go je In­ži­njer­ska ko­mo­ra iz­da­la Rje­še­nje o li­cen­ci za gra­đe­nje obje­ka­ta, na osno­vu Za­htje­va br.03-1555 od 20.12.2016.go­di­ne pri­vred­nog dru­štva Ar­tek doo.
Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) je pro­tiv biv­ših gra­do­na­čel­ni­ka Tiv­ta Mi­o­dra­ga Kan­ka­ra­ša i Iva­na No­vo­se­la pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nih ovla­šće­na u ten­der­skoj pro­ce­du­ri. Ina­če, fir­ma Mar­ka Pa­vli­će­vi­ća zainterosovana je da na­do­gra­đu­je ne­ko­li­ko stam­be­nih zgra­da u cen­tru gra­da.Ž.K.


I fir­ma „Er­lang”ka­sni­la sa ra­do­vi­ma

Pod­sje­ća­mo, da je fir­ma „Er­lang”, Mar­ko­vog oca Ra­do­ma­na, ovih da­na spo­ra­zum­no ras­ki­nu­la ugo­vor sa Op­šti­nom Ti­vat za iz­grad­nju obal­nog še­ta­li­šta Be­la­ni. Er­lang je bio pr­vo­ran­gi­ra­ni po­nu­đač pro­jek­ta Be­la­ni „te­škog“ 1,1 mi­li­on eura, a za­tim su na­knad­no tra­ži­li 400.000 eura za iz­ra­du te­melj­nih tra­ka u mo­ru. Ista fir­ma je sa sko­ro dvi­je go­di­ne ka­šnje­nja re­kon­stru­si­a­la grad­sko še­ta­li­šte Pi­ne, a op­šti­na Ti­vat ni­kad za ka­šnje­nje ni­je na­pla­ti­la pe­na­le od 200.000 eura.Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"