Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-06-16 MJEŠTANI PROTESTOVALI U MURINU PROTIV NAJAVLJENE IZGRADNJE MINI HIDROELEKTRANE
Tajkuni opustošili šumu, Murinjani će braniti vodu
Sa protesta Tajkuni opustošili šumu, Murinjani će braniti vodu Koncesionar koji je dobio radove, prema našim nezvaničnim saznanjima, je izvjesni Aco Vuković, u saradnji s opet izvjesnim Olegom Obradovićem i Blažom Milovim Đukanovićem koji su, ako je to tačno, nosioci hajdučije, kazao je Branislav Otašević
PLAV - Zbog na­mje­re da se gra­di mi­ni hi­dro­e­lek­tra­na na lo­ka­li­te­tu Mu­rin­ska ri­je­ka, Do­so­va ri­je­ka i Ne­nov po­tok u Mu­ri­nu je ju­če odr­žan pro­test­ni zbor ko­jem je pri­su­stvo­va­lo pre­ko 200 gra­đa­na. Oni su od nad­le­žnih tra­ži­li da hit­no sta­ve mo­ra­to­ri­jum na po­me­nu­tu od­lu­ku, na­vo­de­ći da bi nje­na re­a­li­za­ci­ja ima­la ne­sa­gle­di­ve po­sle­di­ce. Is­tak­nu­to je da su od Op­šti­ne i MUP-a –is­po­sta­ve u Pla­vu za­tra­ži­li da ih za­šti­te od ovog na­u­ma i omo­gu­će im ne­sme­tan ži­vot na sop­stve­nim ima­nji­ma. Pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Mu­ri­no Bra­ni­slav Ota­še­vić ka­zao je da je cilj zbo­ra gra­đa­na da se su­prot­sta­ve di­vljoj grad­nji mi­ni hi­dro­e­lek­tra­ne na Mu­rin­skoj ri­je­ci, o če­mu gra­đa­ni i or­ga­ni mje­sne za­jed­ni­ce, kao ni Op­šti­ne Plav zva­nič­no ni­je­su oba­vi­je­šte­ni.
-Pri­je ne­ko­li­ko da­na sa­mo­or­ga­ni­zo­va­ni po­je­din­ci pri­ku­pi­li su vi­še od dvje­sta pot­pi­sa za pe­ti­ci­ju pro­tiv ovog pro­jek­ta. Grad­nja mi­ni hi­dro­e­lek­tra­ne bi ovom kra­ju mno­go vi­še šte­ti­la ne­go što bi ko­ri­sti­la. Po­go­to­vo pre­ma ovom pro­jek­tu ima­mo ani­mo­zi­tet zbog to­ga što na iz­vo­ri­štu Mu­rin­ske ri­je­ke, oda­kle ide vo­do­vod ko­ji snab­di­je­va Mu­ri­nu, Ma­šni­cu i Pe­pi­će, gdje je ba­zen ura­đen pri­je vi­še od 20 go­di­na, pro­je­kat u cje­lo­sti ni­je za­vr­šen ni do da­na­šnjeg da­na. Kon­ce­si­o­nar ko­ji je do­bio ra­do­ve pre­ma na­šim ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma je iz­vje­sni Aco Vu­ko­vić, u sa­rad­nji sa opet iz­vje­snim Ole­gom Ob­ra­do­vi­ćem i Bla­žom Mi­lo­vim Đu­ka­no­vi­ćem, ko­ji su, ako je to tač­no, no­si­o­ci haj­du­či­je i ko­ji svo­jim bi­zni­som ovaj kraj osta­vlja­ju bez osnov­ne ži­vot­ne po­tre­be. Kon­ce­si­o­nar ni­je iz­vr­šio ni po­treb­na hi­dro­ge­o­lo­ška mje­re­nja ka­ko bi se utvr­dio ka­pa­ci­tet vo­de i u naj­su­šni­jem pe­ri­o­du, pa on­da da se vi­di je li taj pro­je­kat oprav­dan. Tim pri­je što od iz­vo­ri­šta vo­di pet ka­na­la za na­vod­nja­va­nje ima­nja, a i što vo­da na vi­še mje­sta po­ni­re i sva­ka upo­tre­ba me­ha­ni­za­ci­je za iz­vo­đe­nje ra­do­va mo­že da po­re­me­ti vod­ni re­žim i da vo­da ne­sta­ne, što bi na ovom pro­sto­ru uslo­vi­lo pu­stoš –na­gla­sio je Ota­še­vić. On je is­ta­kao da je tre­ba­lo da do­đu struč­nja­ci, da ob­ja­sne gra­đa­ni­ma sve što se ti­če teh­nič­kog di­je­la i pre­ci­zi­ra­ju ko­li­ko bi gra­đa­ni i ovaj kraj od to­ga ima­li ko­ri­sti, a ko­li­ko šte­te.
-Po mom la­ič­kom mi­šlje­nju, ovim pro­jek­tom se sve ugro­ža­va- po­ljo­pri­vre­da, ri­blji fond, flo­ra i fa­u­na, da­kle ukup­ni bi­o­di­ver­zi­tet. Šu­me u Mu­rin­skoj ri­je­ci su pret­hod­no po­sje­če­ne, po­sled­nji iz­vo­đač ra­do­va iz­vje­sni Rat­ko Bo­sa­nac je to do­kraj­čio, od če­ga su se oko­ri­sti­li on i ne­ki po­je­din­ci, Op­šti­na mi­ni­mal­no, a gra­đa­ni i ovaj kraj- ni­šta. Još ako pu­sti­mo vo­du on­da su pri­rod­na bo­gat­stva pot­pu­no uni­šte­na. Za­sad će­mo se e su­prot­sta­vi­ti mir­nim pu­tem, da im ka­že­mo da ta­ko ne mo­že da se ra­di, a ako ne uva­že na­še za­htje­ve pred­u­ze­če­mo i ra­di­kal­ni­je ko­ra­ke. U naj­kra­ćem ro­ku for­mi­ra­će­mo od­bor ko­ji će sve ovo da pra­ti i po­sred­stvom ko­jeg će­mo pred­u­zi­ma­ti po­treb­ne ko­ra­ke. O ovo­me su oba­vi­je­šte­ni pred­sjed­nik op­šti­ne Or­han Šah­ma­no­vić i po­li­ci­ja u Pla­vu, od ko­jih smo zah­ti­je­va­li da uči­ne što je u nji­ho­voj mo­ći da ra­do­ve za­u­sta­ve i na­ro­du omo­gu­će da ži­vi od svog ra­da i po­ljo­pri­vre­de, jer im je sve dru­go one­mo­gu­ći­la ova vlast –po­ru­čio je Ota­še­vić.N.V.
  • Regioni
    Ranije - Regioni

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"