Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-06-19 PREDSJEDNIK MZ RADETINA ZEĆIR LEDINIĆ KAO NAJVEĆI PROBLEM SELA ISTIČE ISELJAVANJE
Trbuhom za kruhom otišlo preko 300 ljudi
Pogled na selo Radetina Trbuhom za kruhom otišlo preko 300 ljudi Glavni krivac za toliku migraciju je totalna nezaposlenost, a Bošnjačka stranka, za koju smo glasali, u lokalnoj upravi je zaposlila samo dvoje žitelja Radetine, žali se Ledinić Žitelji Radetine su ogorčeni zbog ukidanja nadoknada za majke sa troje i više djece, a zbog toga najviše kritike upućuju upravo predstavnicima Bošnjačke stranke, koji su podržali odluku Vlade, kaže Ledinić
RO­ŽA­JE – Pred­sjed­nik ro­žaj­ske Mje­sne za­jed­ni­ce Ra­de­ti­na Ze­ćir Le­di­nić, osim si­ro­ma­štva ko­je je do­ve­lo broj­na do­ma­ćin­stva na ivi­cu eg­zi­sten­ci­je, kao naj­ve­ći pro­blem is­ti­če ise­lja­va­nje mla­dih lju­di, ko­ji tr­bu­hom za kru­hom od­la­ze u za­pad­nu Evro­pu.
– Ra­de­ti­na je, što se ti­če omla­di­ne, opu­stje­la. Čak 90 od­sto mla­dih, spo­sob­nih za rad, na­pu­sti­li su se­lo i oti­šli u ino­stran­stvo. Na­še se­lo bro­ji ne­što pre­ko 600 sta­nov­ni­ka, a uvje­ren sam da je u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na taj broj pre­po­lo­vljen jer je iz se­la oti­šlo vi­še od 300 lju­di – is­ti­če Le­di­nić, na­gla­ša­va­ju­ći da je glav­ni kri­vac za mi­gra­ci­ju to­tal­na ne­za­po­sle­nost.
Iako su u pred­iz­bor­noj kam­pa­nji ak­ti­vi­sti Bo­šnjač­ke stran­ke, ko­ja dr­ži vlast u Ro­ža­ja­ma, obe­ća­va­li ma­sov­no otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta, Le­di­nić ka­že da iz Ra­de­ti­ne, či­ji bi­ra­či su u ve­li­koj ve­ći­ni po­dr­ža­li tu par­ti­ju, osim dva mje­šta­ni­na, ko­ji su na ru­ko­vo­de­ćim funk­ci­ja­ma u Op­šti­ni, ni­ko vi­še ni­je do­bio po­sao.
– Na­rod u na­šem se­lu se na­dao da će do­bi­ti po­slo­ve uko­li­ko na vlast do­đe Bo­šnjač­ka stran­ka. U lo­kal­noj upra­vi su za­po­šlja­va­li pre­ko mje­re i op­te­re­ti­li op­štin­ski bu­džet, da bi ne­ki­ma ugo­di­li, ali iz na­šeg se­la ni­ko ni­je do­bio po­sao. Ni­ko ni­je imao slu­ha da na­đe na­čin da za­po­sli omla­di­nu ko­ja se zbog to­ga, ne vi­de­ći dru­gi iz­laz, ma­sov­no od­lu­ču­je za put u ino­stran­stvo jer su uslo­vi za ži­vot u se­lu ve­o­ma te­ški. Od­la­zak mla­dih sma­tram kao je­dan od naj­ve­ćih pro­ble­ma ko­ji je mo­gao da za­de­si na­še se­lo. Da je bi­lo po­sla, ovo se ne bi de­si­lo ali, Bo­gu hva­la, po­ro­di­ce su za­do­volj­ne jer ipak ži­ve bo­lje za­hva­lju­ju­ći svo­joj dje­ci ko­ja su do­bi­la po­sao u ino­stran­stvu – ka­že Le­di­nić, na­gla­ša­va­ju­ći da su ma­nje-vi­še slič­ne pri­li­ke i u osta­lim se­li­ma u ro­žaj­skoj op­šti­ni, kao i na ci­je­lom sje­ve­ru.
On sma­tra da kri­vi­cu za ta­kvo sta­nje sno­si i De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta, ko­ja je vi­še od dvi­je de­ce­ni­je ru­ko­vo­di­la tom op­šti­nom.
– Bo­šnjač­ka stran­ka je prak­tič­no do­šla na pra­zne ja­sle. Iako ni­su uspje­li da otvo­re rad­na mje­sta, osim u lo­kal­noj upra­vi i nje­nim or­ga­ni­ma i usta­no­va­ma, ura­di­li su do­sta na pla­nu in­fra­struk­tu­re u na­šem se­lu. Go­di­na­ma smo sa­nja­li o se­o­skom pu­tu za ko­ji pret­hod­na vlast ni­je ima­la slu­ha. Ak­tu­el­na vlast je uz po­moć na­ših lju­di iz ino­stran­stva, kao i uz po­moć mje­šta­na, iz­gra­di­la tra­su ko­jom se put od se­la do gra­da skra­ću­je za oko 10 ki­lo­me­ta­ra. Sa­mo to što su nam iz­gra­di­li či­ni nas za­do­volj­nim – ka­že Le­di­nić i na­gla­ša­va da Ra­de­ti­na ima i pro­blem sa vo­do­snab­di­je­va­njem, ko­ji nje­ne ži­te­lje ti­šti već de­ce­ni­ja­ma. On se ipak na­da da će za­hva­lju­ju­ći ak­tu­el­noj vla­sti pro­je­kat vo­do­snab­di­je­va­nja br­zo kre­nu­ti u re­a­li­za­ci­ju. Le­di­nić sma­tra da bi se mla­di vra­ti­li rod­nim og­nji­šti­ma uko­li­ko bi se za to ste­kli uslo­vi.
– U se­lu su osta­li sa­mo oni ko­ji ne mo­gu da ra­de. Ra­de­ti­na je po­zna­ta kao se­lo bo­gom da­no za uz­ga­ja­nje sto­ke i za po­ljo­pri­vred­nu pro­iz­vod­nju, ali lju­di ne­ma­ju do­volj­no sred­sta­va da za­pli­va­ju u tim vo­da­ma. Ja sam osno­vao far­mu kra­va ali, vje­ruj­te, vr­lo te­ško iz­la­zim na kraj. Tre­nut­no imam šest mu­znih kra­va, a ra­dim na to­me da dr­žim njih tri­de­se­tak. Moj pro­je­kat za to ni­je do­bio po­dr­šku re­sor­nog mi­ni­star­stva, pa sam mo­rao lič­nim sred­stvi­ma da ga is­fi­nan­si­ram. Lju­di se pla­še kre­dit­nih za­du­že­nja, pa iz tih raz­lo­ga naj­če­šće od­u­sta­ju od ula­ga­nja u po­ljo­pri­vre­du i sto­čar­stvo, što je ve­li­ka šte­ta – ka­že Le­di­nić.
On sma­tra da bez za­ži­vlja­va­nja pri­vre­de na sje­ve­ru ne­ma ži­vo­ta.
– Za sa­da ne vi­dim šan­su za bo­lji­tak ži­vo­ta na ci­je­lom sje­ve­ru. Ži­te­lji u Ra­de­ti­ni su ogor­če­ni zbog uki­da­nja na­dok­na­da za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce, a zbog to­ga naj­vi­še kri­ti­ke upu­ću­ju upra­vo pred­stav­ni­ci­ma Bo­šnjač­ke stran­ke ko­ji su po­dr­ža­li od­lu­ku Vla­de – ka­zao je Le­di­nić, is­ti­ču­ći da usled kon­stant­nog ise­lja­va­nja ži­te­lja Ra­de­ti­ne, pa­ra­lel­no opa­da i stoč­ni fond.
– Na­ši pa­šnja­ci su opu­stje­li i za­ra­sli u tra­vu. Ne­ka­da je na nji­ma pa­slo na hi­lja­de ova­ca, a da­nas ih mo­žda ci­je­lo se­lo ne­ma ni sto­ti­nu. Sve da se sa­be­re u se­lu ne­ma vi­še od dva­de­se­tak gr­la sto­ke ko­ja iz­la­zi na is­pa­šu. Ima do­sta onih ko­ji ne­ma­ju ni­jed­nu kra­vu i ži­ve od pri­ho­da ko­je do­bi­ja­ju iz ino­stran­stva od naj­ro­đe­ni­jih – na­gla­ša­va Le­di­nić.
V.Rat­ko­vić


Ako imaš kra­vu, ne­maš so­ci­ja­lu

Le­di­nić is­ti­če da u se­lu ima­ju do­sta so­ci­jal­nih slu­ča­je­va, ali da ne mo­gu da ostva­re pra­vo na so­ci­ja­lu.
– Moj kom­ši­ja Veh­bi­ja Le­di­nić je pot­pu­no ne­spo­so­ban za rad, ali so­ci­ja­lu ne­ma jer na­vod­no ima ze­mlju, ko­la i kra­vu. Pa zar je to ne­kom mje­ri­lo da ne­spo­sob­nog čo­vje­ka osta­ve bez so­ci­ja­le, ko­ji ne mo­že da ob­ra­đu­je ze­mlju ni­ti da na­hra­ni jed­nu kra­vu. Uko­li­ko ne­ma auto­mo­bil, on je još vi­še ugro­žen jer ne mo­že da do­đe do bol­ni­ce i pro­dav­ni­ce, jer auto­bu­skih li­ni­ja ov­dje ne­ma­mo – ka­že je Le­di­nić.


BS pro­koc­kao po­vje­re­nje, De­mo­kra­te na do­bit­ku

Ka­da­if Šut­ko­vić is­ti­če da su ži­te­lji Ra­de­ti­ne ogor­če­ni na pred­stav­ni­ke BS-a u cr­no­gor­skoj vla­sti.
– Uki­da­nje na­dok­na­da maj­ka­ma uda­rac je na so­ci­jal­ni sta­tus osi­ro­ma­še­nog sta­nov­ni­štva. Za to po­seb­nu od­go­vor­nost sno­se pred­stav­ni­ci BS-a ko­ji su ra­di po­zi­ci­ja ne­ko­li­ko svo­jih čla­no­va opu­sto­ši­li bu­dže­te maj­ki i nji­ho­vih po­ro­di­ca. Mi­slim da je sve do­go­vo­re­no u ve­zi sa gla­sa­njem pro­tiv Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, da bi čla­no­vi BS-a do­bi­li funk­ci­je od ko­jih na­rod ne­ma ni­ka­kve ko­ri­sti. Maj­ke iz Ra­de­ti­ne si­gur­no vi­še ne­će gla­sa­ti BS jer je to ilu­zor­no i oče­ki­va­ti po­sli­je sve­ga i od osi­ro­ma­še­nih gra­đa­na tra­ži­ti gla­so­ve. Mno­ge po­ro­di­ce su se vra­ti­le iz azi­la da bi ostva­ri­le pra­vo na na­dok­na­du. Sa­da se one osje­ća­ju pre­va­re­no i iz­da­no. Na­kon ovo­ga u Ro­ža­ja­ma vi­še ne­će bi­ti ni­šta isto. De­mo­kra­te ku­ca­ju na na­ša vra­ta či­je ime go­vo­ri o ono­me što na­mje­ra­va­ju da ura­de. Ustav­ni sud je kao šved­ski sto jer uzi­ma sa­mo ono što mu po­nu­di vlast – ka­že Šut­ko­vić, is­ti­ču­ći ogor­če­nje zbog broj­nih po­ro­di­ca i in­va­li­da ko­ji su ski­nu­ti sa MOP-a.
– Mno­go je po­ro­di­ca ko­je su iz­gu­bi­le nov­ča­na pri­ma­nja a ko­je se pla­še ne znam od če­ga i ži­ve u ne­kom ne­ra­zu­mlji­vom stra­hu. Da ne bi na­ru­ši­li bu­dže­tu po­sla­ni­ka naj­lak­še je sru­ši­ti si­ro­tinj­ske, ve­o­ma tan­ke bu­dže­te. Mi­slim da je ve­li­ka gre­ška što je Ke­mal Pu­ri­šić mi­ni­star ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja jer on ni­je do­ra­stao ta­kvom za­dat­ku – sma­tra Šut­ko­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"