Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NAKON GODINU DANA SPOMEN-DOM BIJELOM PAVLU DOBIO KONTURE
Sretnja čuva rodonačelnika Bjelopavlića
Jovanović i Stanišić se ponosne radovima na spomen-domu Sretnja čuva rodonačelnika Bjelopavlića Sadašnjoj generaciji Bjelopavlića pripala je velika obaveza da podignu spomen-dom Bijelom Pavlu, pa je zbog toga velika odgovornost na svim žiteljima ovoga kraja da on bude dostojan spomen jednoj od najznačajnijih ličnosti iz naše prošlosti, kaže Danilo Jovanović
DA­NI­LOV­GRAD – Spo­men-dom Bi­je­lom Pa­vlu, ro­do­na­čel­ni­ku Bje­lo­pa­vli­ća, u Sret­nji do­bi­ja svo­je kon­tu­re. Gra­đe­vin­ski ra­do­vi tre­ba­lo bi da bu­du za­vr­še­ni do 1. ok­to­bra, a krov bi tre­ba­lo da se po­sta­vi do Sve­te Pet­ke (27. ok­to­bar). Ta­ko tvr­di Da­ni­lo Jo­va­no­vić, pred­sjed­nik ini­ci­ja­tiv­nog od­bo­ra za grad­nju spo­men-do­ma. On do­da­je da su pred­stav­ni­ci Udru­že­nja Bje­lo­pa­vli­ća i po­što­va­la­ca Bje­lo­pa­vli­ća „Bi­je­li Pa­vle“ po­kre­nu­li ovaj po­du­hvat ka­ko bi rod­no mje­sto svih ple­me­ni­ka, se­lo Sret­nju, vra­ti­li ta­mo gdje ono pri­pa­da, od­no­sno u sr­ce Bje­lo­pa­vli­ća. A bo­ljeg po­vrat­ka u ple­men­sku isto­ri­ju ne­ma od grad­nje spo­men-do­ma, gdje bi usko­ro tre­ba­lo na jed­nom mje­stu da bu­du pri­ku­plje­ni svi isto­rij­ski i osta­li po­da­ci o ži­vo­tu Bi­je­log Pa­vla. Ni­je lak po­sao gra­di­ti spo­men-dom jed­noj ta­kvoj lič­no­sti, ali Jo­va­no­vić po­ja­šnja­va da je nji­ho­va na­mje­ra na­i­šla na ve­li­ko odo­bra­va­nje i po­dr­šku broj­nih Bje­lo­pa­vli­ća, pa je on već do­bio svo­je kon­tu­re, a i sva­ko­dnev­no se iz­vo­de gra­đe­vin­ski ra­do­vi, ka­ko bi se usko­ro po­di­gao krov, a po­tom i otvo­rio spo­men-dom.
– Ku­ća u ko­joj se gra­di dom je po­klon na­ših pri­ja­te­lja iz brat­stva Ko­ljen­ši­ća. U pr­vi mah mi­sli­li smo da će­mo us­pje­ti da is­ko­ri­sti­mo pre­ko 60 od­sto tog objek­ta i za bu­du­ći dom, ali ka­da su gra­đe­vin­ci do­šli i pre­gle­da­li ostat­ke sta­re ku­će, bi­lo je ja­sno da su na­ša oče­ki­va­nja bi­la ne­re­al­na. Is­ko­ri­sti­li smo sa­mo je­dan is­toč­ni zid ko­ji će ubu­du­će vje­ko­va­ti u spo­men-do­mu i to je glav­ni raz­log što su se ra­do­vi pro­du­ži­li, pa oče­ku­je­mo da gra­đe­vin­ski ra­do­vi bu­du za­vr­še­ni do ok­to­bra. Ra­ni­je smo mi­sli­li i da za Vi­dov­dan po­sta­vi­mo krov, ali to je ne­mo­gu­će u ova­kvim uslo­vi­ma. Ipak, ni­ka­da ni­je ka­sno ka­da se ra­di te­melj­no i ka­da iza vas sto­ji sko­ro či­ta­vo ple­me. Va­lja sve ura­di­ti va­lja­no ka­ko bi­smo se na­šem ro­do­na­čel­ni­ku odu­ži­li ka­ko tre­ba i ka­ko bi­smo Sret­nji po­vra­ti­li sta­ri zna­čaj – po­ja­šnja­va Jo­va­no­vić i do­da­je da je sa­da­šnjoj ge­ne­ra­ci­ji Bje­lo­pa­vli­ća pri­pa­la ve­li­ka oba­ve­za da po­dig­nu spo­men-dom Bi­je­lom Pa­vlu i da je zbog to­ga ve­li­ka od­go­vor­nost na svim ži­te­lji­ma ovo­ga kra­ja da on bu­de do­sto­jan spo­men jed­noj od naj­zna­čaj­ni­jih lič­no­sti iz nji­ho­ve pro­šlo­sti.
Grad­nja do­ma po­če­la je pri­je tač­no go­di­nu ka­da je iza­bran ini­ci­ja­tiv­ni od­bor od de­vet čla­no­va. Od ta­da ne­pre­sta­no sti­žu pri­lo­zi od Bje­lo­pa­vli­ća sa svih stra­na svi­je­ta, a za iz­vo­đa­ča ra­do­va iza­bran je To­dor Ko­ljen­šić.
Član ini­ci­ja­tiv­nog od­bo­ra Mi­ljan Sta­ni­šić is­ti­če da ma­lo ko­je ple­me ima to­li­ko tra­go­va pro­šlo­sti po­put Bje­lo­pa­vli­ća. To po­seb­no va­ži za Sret­nju gdje se na­la­zi ku­ći­šte Bi­je­lo­ga Pa­vla, a tu je i nje­go­va pe­ći­na i Pa­vlo­ve zgra­de.
– Sva Sret­nja je u zna­ku Bi­je­lo­ga Pa­vla i ona je vre­lo na­še isto­ri­je. Zbog to­ga smo i po­sta­vi­li ta­ble sa to­po­ni­mi­ma ka­ko bi isto­ri­ju sa­ču­va­li od za­bo­ra­va. Iako je naš ro­do­na­čel­nik ov­dje do­šao pri­je vi­še od se­dam vje­ko­va, Bje­lo­pa­vli­ći su sa­ču­va­li tra­go­ve nje­go­vog bo­rav­ka i pre­no­si­li ih sa ge­ne­ra­ci­je na ge­ne­ra­ci­ju. Po­di­za­njem spo­men-do­ma taj isto­rij­ski la­nac do­pu­nja­va na­ša ge­ne­ra­ci­ja – is­ti­če Sta­ni­šić.
I.M.


Sjed­ni­ca Udru­že­nja 23. ju­na

Jo­va­no­vić na­gla­ša­va i da će o sve­mu što je do sa­da ura­đe­no u Sret­nji go­vo­ri­ti na re­dvo­noj sjed­ni­ci Udru­že­nja Bi­je­li Pa­vle, za­ka­za­noj za 23. jun. Na tom sku­pu bi­će iza­bra­no i no­vo ru­ko­vod­stvo, a usvo­ji­će se i plan ra­da za na­red­ni pe­ri­od. Jo­va­no­vić po­zi­va sve ple­me­ni­ke da se uklju­če u iz­grad­nju spo­men-do­ma i na­gla­ša­va da pri­log mo­gu upla­ti­ti na ži­ro ra­čun kod CKB ban­ke, na ra­čun br. 510-73-356-65.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"