Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-07-16 EKOLOŠKI INCIDENT U BIJELOM POLJU, U RIJEKU ISPUŠTENE VELIKE KOLIČINE OTPADNIH VODA IZ OBLIŽNJIH KLANICA
Lim pocrvenio od krvi
Lim promjenio boju Lim pocrvenio od krvi Ribolovci sumnjaju da se radi o otpadnim vodama ispuštenim iz kompanije „,Mesopromet Franca” i okolnih malih farmi kokošaka Sve radimo prema zakonu i standardima. Spremni smo da se izvrši bilo kakav uvid ili kontrola kad je u pitanju ovaj dio našeg posla- saopštili su iz kompanije Franca Mesopromet
BI­JE­LO PO­LjE - Na li­je­voj oba­li Li­ma bje­lo­polj­ski ri­bo­lov­ci su u pe­tak. 14. ju­la, oko 14 ča­so­va is­pod kom­pa­ni­je Me­so­pro­met Fran­ca sni­mi­li ve­li­ke ko­li­či­ne kr­vi ko­je su obo­ji­le ri­je­ku. Ri­bo­lov­ci sum­nja­ju da se ra­di o ot­pad­nim vo­da­ma is­pu­šte­nim iz kom­pa­ni­je ,,Me­so­pro­met Fran­ca” i okol­nim ma­lim far­ma­ma ko­ko­ša­ka. Ka­ko tvr­de, za sve su kri­vi pre­ra­đi­va­ča me­sa i me­snih pro­iz­vo­da, te da ovo ni­je pr­vi put da se u ri­je­ku Lim is­pu­šta krv.
- Osta­je da Eko­lo­ška in­spek­ci­ja utvr­di ko je glav­ni uzroč­nik ove eko­lo­ške ka­ta­stro­fe ko­ja se če­sto de­ša­va na ovoj ri­je­ci - na­vo­de ri­bolov­ci a pi­še por­tal Sje­ver CG.
Ri­bo­lov­ci na­po­mi­nju da je ovih da­na zbog ve­li­kih vru­ći­na na Lim­ska ku­pa­li­šta iza­šao ve­li­ki broj Bje­lo­po­ljaca, te da se niz­vod­no od ovog mje­sta, u Ra­so­vu, ku­pa­ju dje­ca, pa stra­hu­ju da ova­ko za­pr­lja­na vo­da mo­že uzro­ko­va­ti kod dje­ce ko­žna obo­lje­nja, kao i dru­ge po­sle­di­ce po zdra­vlje.
Vla­sni­ci ne­ko­li­ko far­mi, ko­je ri­bo­lov­ci sma­tra­ju kriv­ci­ma za za­ga­đe­nje Li­ma i po­mor ri­be, is­ti­ču da pred­u­zi­ma­ju sve što je u nji­ho­voj mo­ći da se za­šti­ti ži­vot­na sre­di­na u da se u Lim ne is­pu­šta ni­šta što bi mo­glo da za­ga­di ri­je­ku ili uti­če na po­mor ri­be.
U Me­snoj in­du­stri­ji ,,Fran­ca Me­so­pro­met” na­vo­de da se kod njih sve ra­di po vi­so­kom evrop­skim stan­dar­di­ma i da ima­ju po­stro­je­nja ko­ja ne do­zo­lja­va­ju „da bi­lo šta iz fa­bri­ke iza­đe, a da mo­že ne­ga­tiv­no uti­ca­ti na ži­vot­nu sre­di­nu”.
-Sve ra­di­mo pre­ma za­ko­nu i stan­dar­di­ma. Iz na­še fa­bri­ke u Lim ni­šta ne iz­la­zi što mo­že iza­za­va­ti bi­lo ka­kvo za­ga­đe­nje ili eko­lo­ški in­ci­dent. Sprem­ni smo da se iz­vr­ši bi­lo ka­kav uvid ili kon­tro­la kad je u pi­ta­nju ovaj dio na­šeg po­sla- sa­op­šti­li su iz kom­pa­ni­je Fran­ca Me­so­pro­met.
Sa dru­ge stra­ne pred­sjed­nik Eko­lo­škog dru­štva ,,Bi­je­lo Po­lje” Ri­fat Ka­ja­be­go­vić ka­že da su bje­lo­polj­ske ri­je­ke ne­ma­rom i ne­či­nje­njem odav­no po­sta­le mr­tve.
-Stal­no smo upo­zo­ra­va­li da se ri­je­ke uni­šta­va­ju i da se mo­ra ne­što pred­u­ze­ti da se za­šti­ti ri­blji fond. Svi su se oglu­ši­li. Bo­jim se da je sa­da za sve ka­sno i da ri­be u Li­mu vi­še ne­ma- is­ti­če Ka­ja­be­go­vić.
On sma­tra da je i u ovom slu­ča­ju za­ta­ji­la dr­ža­va ko­ja je, ka­ko ka­že, mo­gla i mo­ra­la da za­su­ta­vi ne­mar i ja­va­šluk.
-Ovo je sa­mo kod nas ova­ko. Na pod­ruč­ju kom­šij­ske be­ran­ske op­šti­ne, pa ni pri­je­polj­ske, ni­šta ni slič­no se ne de­ša­va-za­klju­čio je Ka­ja­be­go­vić.
Pred­sjed­nik Sport­sko-ri­bo­lov­nog dru­štva „Si­nja­vac” Ibra­him Sof­tić ka­že da je če­sta po­ja­va da je Lim cr­ven ili bi­jel od ot­pa­da ko­ji se u nje­ga is­pu­šta iz obli­žnjih far­mi, te da o ka­na­li­za­ci­o­nim ci­je­vi­ma ko­ji­ma se fe­ka­li­je di­rekt­no is­pu­šta­ju u ri­je­ku ne tre­ba ni go­vo­ri­ti jer se ri­je­ka na taj na­čin već go­di­na­ma za­ga­đu­je.
-Sum­nja­mo da se iz ovih de­se­tak far­mi ko­ko­ša­ka i kla­ni­ca sve di­rekt­no iz­ru­ču­ju u Lim i da ne­ma­ju ba­ze­ne za pre­či­šća­va­nje otpadnih vo­da. Sum­nja­mo i da je to raz­log po­mo­ra i tro­va­nja ri­be. Ne­go­du­je­mo što su da­te do­zvo­le da far­me i kla­ni­ce ra­de a da ne­ma­ju ba­ze­ne za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da već di­rekt­no ide u ri­je­ku- ka­že Sof­tić i do­da­je da su ima­li sa­sta­nak sa in­spek­to­rom za vo­de Dra­ga­nom Še­ku­lar­cem, či­je je sje­di­šte u Be­ra­na­ma, i da je on obe­ćao pu­nu po­moć.
-Ra­ni­je smo se obra­ća­li Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve i Ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji, ali po­mo­ći ni­je bi­lo. Sa­da nam je Še­ku­la­rac re­kao da je do po­lo­vi­ne av­gu­sta vla­sni­ci­ma far­mi i kla­ni­ca dao rok da ure­de od­vo­de ot­pad­nih vo­da iz svo­jih pro­iz­vo­dnih ha­la. U ime Po­ljo­pri­vred­ne ine­spek­ci­je ob­i­šao nas je i Vu­ka­din Đa­lo­vić ko­ji nam je re­kao da će sve obi­ći i uze­ti uzo­rak vo­de sa kri­tič­nih mje­sta i sve od­ni­je­ti na ana­li­zu. Sa ovim cr­ve­ni­lom Li­ma bo­ji se da su se na­še pret­po­stav­ke ob­i­sti­ni­ti i da je ri­je­ka za­tro­va­na da za­to u njoj ri­be vi­še ne­ma. Ukol­ko se to po­tvr­di mo­ra se pod hit­no ne­što pred­u­ze­ti jer će i zdra­vlje lju­di bi­ti ugro­že­no-is­ti­če Sof­tić.
M.No­vo­v­ić


Sof­tić: Ri­be u na­šim ri­je­ka­ma vi­še ne­ma

Ibra­him Sof­tić na­gla­ša­va da ri­be od Ko­rać­kog mo­sta vi­še Bi­o­če, na ad­mi­ni­star­tiv­noj gra­ni­ci sa be­ran­skom op­šti­nom, pa niz­vod­no do Ri­ba­re­vi­na i da­lje pre­ma Sr­bi­ji, go­to­vo da ne­ma.
- Bje­lo­polj­ski ri­bo­lov­ci prak­tič­no vi­še ni ne po­mi­šlja­ju da idu da pe­ca­ju jer na pod­ruč­ju na­še op­šti­ne ri­be više ne­ma. Upo­zo­ra­va­li smo nad­le­žne usta­no­ve, ka­ko op­štin­ske ta­ko i dr­žav­ne, tra­ži­li po­moć, ka­ko bi se ovaj ge­no­cid za­u­sta­vio, ali ni­ko ni­je ni po­mi­slio da ne­što kon­kret­no ura­di- pod­vla­či Sof­tić.
  • Regioni
    Ranije - Regioni

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"