Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni U PETNJICI KOD ŠAVNIKA ODRŽANI DVANAESTI SUSRETI „NA IZVORU VUKOVA JEZIKA“ I NAGRAĐENI NAJBOLJI RADOVI UČENIKA 40 OŠ
Vijencem od riječi čuvaju srpski jezik
Nagrađeni i njihovi mentori Vijencem od riječi čuvaju srpski jezik
Š
AV­NIK – U se­lu Petnjica kod Šavnika, na Spo­men-kom­plek­su „Vu­ko­vi ko­ri­je­ni“, odr­ža­na je dva­na­e­sta po re­du ma­ni­fe­sta­ci­ja pod na­zi­vom „Na iz­vo­ru Vu­ko­va je­zi­ka“. Or­ga­ni­za­to­ri ovog kul­tur­nog do­ga­đa­ja po­sve­će­nog Vu­ku Stefanoviću Karadžiću su Fondacija Vukove zadužbine Žabljak, Šavnik i Plužine i OŠ „Dušan Obradović” sa Žabljaka.
Cen­tral­ni dio pro­gra­ma ma­ni­fe­sta­ci­je bio je uručenje nagrada učenicima starijih razreda osnovnih škola iz Cr­ne Gore koje su osvojili na konkursu za literarne, likovne i re­zbar­ske ra­do­ve. Na ovo­go­di­šnji kon­kurs pri­spje­lo je re­kord­nih 400 ra­do­va uče­ni­ka iz 40 osnov­nih ško­la.
Na osno­vu od­lu­ke struč­nog ži­ri­ja, ko­ji je imao pu­ne ru­ke po­sla, pro­gla­še­ni su naj­bo­lji ra­do­vi u vi­še ka­te­go­ri­ja, a pred­sjed­nik ži­ri­ja pje­snik Zo­ran Ra­o­nić iz­ra­zio je ža­lje­nje što ne­ma mo­guć­no­sti za vi­še na­gra­da.
Na te­mu „Za prav­du smo ču­li a ne­prav­du vi­dje­li“, u kon­ku­ren­ci­ji li­te­rar­nih ra­do­va uče­ni­ka sed­mog raz­re­da, pr­va na­gra­da pri­pa­la je An­drei Vuk­če­vić iz OŠ „Vuk Ka­ra­džić“ iz Pod­go­ri­ce, dru­ga Ne­di Sti­je­po­vić, OŠ „Mi­lo­rad Mu­sa Bur­zan“ iz Pod­go­ri­ce, a tre­ća Da­ni­je­li Žu­gić, OŠ „Na­rod­ni he­roj Sa­vo Ilić“ iz Do­bro­te kod Ko­to­ra.
Na te­mu „Jed­nom Ta­ra re­če me­ni, oba­le ri­je­ka su ogle­da­lo na­še sa­vje­sti“ u kon­ku­ren­ci­ji osmih i de­ve­tih raz­re­da, naj­bo­lje je oci­je­njen rad Er­ne Ba­li­ja­gić, OŠ „Mar­ko Mi­lja­nov“ iz Bi­je­log Po­lja. Dru­go mje­sto pri­pa­lo je Bran­ku Na­ran­dži­ću, OŠ „Lu­ka Si­mo­no­vić“ iz Nik­ši­ća, dok je tre­će mje­sto osvo­jio rad Ka­ta­ri­ne Jo­vo­vić iz OŠ „Ol­ga Go­lo­vić“ iz Nik­ši­ća.
U kon­ku­ren­ci­ji li­kov­nih ra­do­va, na te­mu „Tra­go­vi za­vi­ča­ja opo­mi­nju“, kod uče­ni­ka sed­mog raz­re­da, pr­vu na­gra­du osvo­ji­la je Te­o­do­ra Vu­ko­sa­vlje­vić OŠ „Su­tje­ska” iz Pod­go­ri­ce, dru­gu Pe­tar Jo­kić, OŠ „Ok­to­ih” iz Pod­go­ri­ce, a tre­ću Mi­le­na Bu­la­to­vić iz OŠ „Alek­sa Be­ćo Đi­las” iz Moj­kov­ca.
U kon­ku­ren­ci­ji uče­ni­ka osmih i de­ve­tih raz­re­da, na te­mu „Gra­di­te­lji za­u­sta­vi­te ne­bo­de­re” pr­vo mje­sto osvo­ji­la je sli­ka Te­o­do­re Re­ljin iz OŠ „Mar­šal Ti­to” iz Ul­ci­nja, Dru­ga na­gra­da oti­šla je u ru­ke Sa­ri Mar­ko­vić OŠ „Ok­to­ih”, a tre­ća Kse­ni­ji Šće­pa­no­vić iz OŠ „Vla­di­mir Na­zor” iz Pod­go­ri­ce.
U ka­te­go­ri­ji „Iz ri­zni­ce sta­rih za­na­ta“ pr­va na­gra­da pri­pa­la je uče­ni­ci­ma OŠ „Pa­vle Ko­va­če­vić” sa Gra­ho­va, Ta­ma­ri Vuč­ko­vić, Ni­ko­li­ni Ba­ni­će­vić i Ma­ji Ko­va­če­vić. Dru­ga na­gra­da pri­pa­la je OŠ „An­to Đe­do­vić” za grup­ni rad, dok je tre­ća na­gra­da oti­šla u ru­ke Mla­đe­nu Si­mi­će­vi­ću i Dra­ga­nu Šip­či­ću, uče­ni­ci­ma OŠ „Du­šan Ob­ra­do­vić” sa Ža­blja­ka.
Uprav­nik Fon­da­ci­je Bu­do No­vo­sel uru­čio je pri­zna­nja svim ško­la­ma iz ko­jih su na­gra­đe­ni uče­ni­ci.
– Hva­la dje­ci, nji­ho­vim ro­di­te­lji­ma i na­stav­ni­ci­ma što su nas sve uči­ni­li sreć­ni­ma. Na­gra­đe­ni su sa­mo naj­bo­lji me­đu naj­bo­lji­ma, jer i svi osta­li ko­ji su uze­li uče­šća na kon­kur­su za­slu­žu­ju po­što­va­nje. Dra­go mi je što sam na ne­ki na­čin spo­na Vu­ko­ve za­du­žbi­ne, jer ov­dje su ko­ri­je­ni Vu­ko­vih pre­da­ka. Za­to će Vu­ko­va za­du­žbi­na, za­jed­no sa op­šti­na­ma Ža­bljak i Šav­nik, na­sta­vi­ti da još ja­če po­dr­ža­va ovu ma­ni­fe­sta­ci­ju – ka­zao je Lju­bo­mir Mi­lu­ti­no­vić, uprav­nik ogran­ka Vu­ko­ve za­du­žbi­ne iz Be­o­gra­da.
Uče­sni­ke ma­ni­fe­sta­ci­je i go­ste po­zdra­vi­la je i Anka Žu­gić, direk­tor Fondacije za opš­tine Žabljak, Šavnik i Plužine
– Ov­dje na og­nji­štu i iz­vo­ru Vu­ko­vih pre­da­ka, odr­ža­va se, ži­vi i tra­je ova ma­ni­fe­sta­ci­ja, a vi ste nam, dra­gi uče­ni­ci, tu spo­na i tra­ja­nje. Dva­na­est je go­di­na na­šeg dru­že­nja u lju­ba­vi, zna­nju i po­što­va­nju. Sa­sta­ja­njem u ovom kult­nom mje­stu – Spo­men-par­ku Vu­ko­vi ko­ri­je­ni, oba­vlja­mo va­žnu kul­tur­no-obra­zov­nu mi­si­ju. Du­žnost nam je da vi­jen­cem od ri­je­či ču­va­mo i se­be i dru­ge – ka­za­la je An­ka Žu­gić.
Obra­ća­ju­ći se na­gra­đe­nim uče­ni­ci­ma, pje­snik Dra­gan Ku­lun­dži­ja je is­ta­kao da je za nje­ga ovaj do­ga­đaj „vu­kov­ski“.
– Po­dr­ška va­ših na­stav­ni­ka i pro­fe­so­ra srp­skog je­zi­ka mno­go zna­či. A uči­telj je ve­li­ka sve­tilj­ka. Pod tom sve­tilj­kom, u svje­tlu te sve­tilj­ke, vi ste pi­sa­li svo­je na­gra­đe­ne pje­sme. I za­pam­ti­će­te taj ko­rak uči­njen u srp­sku knji­žev­nost kroz ci­je­li svoj ži­vot – is­ta­kao je Ku­lun­dži­ja.
U kul­tur­no-za­bav­nom pro­gra­mu uče­stvo­va­li su uče­ni­ci OŠ „Du­šan Ob­ra­do­vić“ i na­rod­ni gu­slar Pu­ni­ša Pu­še­lja, dok je za vo­đe­nje pro­gra­ma bi­la za­du­že­na Stoj­ka Pa­vlo­vić, nastvni­ca iz OŠ „Du­šan Ob­ra­do­vić“. V.Š.


Men­tori po­no­sni na svo­je đa­ke

Pro­fe­so­ri­ca OŠ „Na­rod­ni he­roj Sa­vo Ilić“ iz Do­bro­te Alek­san­dra Sin­dik, bi­la je men­tor na­gra­đe­noj uče­ni­ci Da­ni­je­li Žu­gić.
– Na jed­nu mo­žda te­šku te­mu za njen uz­rast, ali ve­o­ma za­hval­nu za pi­sa­nje, sa jed­nom div­nom pje­smom, ina­če na­dah­nu­tu da ra­di, sa­mo je tre­ba­lo da­ti po­dr­šku da „otvo­ri ka­pi­ju“ i on­da ona ne­ma gra­ni­ca u svom stva­ra­nju – ka­že pro­fe­so­ri­ca Sin­dik, dok na­gra­đe­na uče­ni­ca is­ti­če:
– Te­ma„Za prav­du smo ču­li a ne­prav­du vi­dje­li“,ono je što ni­ka­da u ži­vo­tu ni­sam htje­la – ka­že Da­ni­je­la.
Po­no­sna je i Mi­lo­sa­va Đor­dan, pro­fe­sor srp­skog je­zi­ka i knji­žev­no­sti.
– Po­no­sna sam na svog uče­ni­ka Bran­ka Na­ran­dži­ća, i na nje­go­vu na­gra­du ko­ja je ujed­no i ne­ka sa­tis­fak­ci­ja me­ni kao pred­met­nom na­stav­ni­ku. Mno­go sam sreć­na što smo se da­nas oku­pi­li ov­dje na Vu­ko­voj za­du­žbi­ni, što se dru­ži­mo ov­dje na ovom mje­stu. Sve su to ne­ka ve­li­ka zna­me­nja, što bi re­kao Ivo An­drić „tre­ba­mo či­ta­ti zna­ko­ve po­red pu­ta“.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"