Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Rijeè Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-02-11 RADOMIR CIMBALJEVIĆ VEĆ PET GODINA USPJEŠNO KORISTI POTENCIJALE DAPSIĆKE RIJEKE
Brašnom iz vodenice osvaja tržište
Cimbaljević u svom mlinu Brašnom iz vodenice osvaja tržište Htio sam da sve bude prirodno pa sam pronašao dva vodenička kamena stara sigurno preko 150 godina. Ta dva kamena, od kojih je jedan „statični“, a drugi „radni“, ugrađeni su u postrojenje koje je osmislio inovator Ranko Delević, a interesantno je da sam brašno plasirao i prodavao i u Vojvodini, koja slovi za veliku evropsku žitnicu, ali i širom evropskih zemalja gdje žive naši iseljenici
BE­RA­NE – Ne­kad je na pro­sto­ru be­ran­ske op­šti­ne bi­lo na sto­ti­ne vo­de­ni­ca po­to­ča­ra ko­je su, ko­ri­ste­ći vo­de­nu ener­gi­ju, zr­na ku­ku­ru­za, pše­ni­ce, ječ­ma ...pre­tva­ra­le u bra­šno. Sve su one, uglav­nom, ra­di­le pu­nim ka­pa­ci­te­tom, jer je do­ma­ći hljeb bio osnov­na ži­vot­na na­mir­ni­ca u do­ma­ćin­stvi­ma vri­jed­nih mještana. No, sa po­ja­vom mo­der­nih teh­no­lo­gi­ja, do­šlo je do za­tva­ra­nja i uru­ša­va­nja sko­ro svih tih mli­no­va, o či­jem po­sto­ja­nju go­vo­re le­gen­de, za­pi­si i pri­če ri­jet­kih mje­šta­na ko­ji se sje­ća­ju kad su sve ora­ni­ce u Va­so­je­vi­ći­ma obra­đi­va­ne do po­sled­njeg pe­dlja. Me­đu ri­jet­kim ko­ji su shva­ti­li da ne­is­ko­ri­šte­no vo­de­no bo­gat­stvo pred­sta­vlja raz­voj­nu šan­su sje­ve­ra je Ra­do­mir Cim­ba­lje­vić uzor­ni do­ma­ćin iz se­la Dap­si­će. On je pri­je pet go­di­na na svom ima­nju sa­gra­dio mo­der­ni obje­kat u ko­jem je, ko­ri­ste­ći po­ten­ci­ja­le Dap­sić­ke ri­je­ke, in­sta­li­rao po­stro­je­nje za mlje­ve­nje ži­ta i pro­iz­vod­nju elek­trič­ne ener­gi­je. Cim­ba­lje­vić pod­sje­ća da je ne­kad na Dap­sić­koj ri­je­ci po­sto­ja­lo 16 vo­de­ni­ca po­to­ča­ra i da su se sve pre­se­li­le u pro­šlost. Na­po­mi­nje da je je­di­no on na mje­stu jed­ne od sta­rih vo­de­ni­ca po­di­gao no­vi mo­der­ni mlin, uvje­ren da će mu do­no­si­ti zna­čaj­ne pri­ho­de.
-U že­lji da se na svom ogled­nom ima­nju, ko­je za­hvat po­vr­ši­nu od oko 13 hek­ta­ra, ba­vim pro­iz­vod­njom zdra­ve eko­lo­ške hra­ne, spo­jio sam tra­di­ci­o­nal­ne vri­jed­no­sti i is­ku­stva sa sa­vre­me­nim teh­no­lo­škim do­stig­nu­ći­ma. Po­čeo sam da uz­ga­jam ži­ta­ri­ce od ko­jih se do­bi­ja kva­li­tet­no eko­lo­ško bra­šno. U po­čet­ku sam te ži­ta­ri­ce no­sio u pri­vat­ne mli­no­ve da se sa­me­lju i na­kon to­ga bra­šno pro­da­vao usta­lje­nim mu­šte­ri­ja­ma, ko­je su pre­po­zna­le kva­li­tet mo­jih pro­iz­vo­da. Po­sao je išao do­bro, što me je do­dat­no mo­ti­vi­sa­lo da pri­je pet go­di­na na Dap­sić­koj ri­je­ci sa­gra­dim sop­stve­nu vo­de­ni­cu uvi­đa­ju­ći da je šte­ta ne uze­ti ono što pri­ro­da pru­ža. Is­po­sta­vi­lo se da sam po­vu­kao do­bra po­tez jer je mlin, uz osta­le neo­p­hod­ne ma­ši­ne, ci­je­lo vri­je­me ra­dio pu­nim ka­pa­ci­te­tom – na­vo­di Cim­ba­lje­vić.
Pod­sje­ća da je po­stro­je­nje kon­stru­i­sao po­zna­ti be­ran­ski ino­va­tor Ran­ko De­le­vić, do­ka­zu­ju­ći da na­še ri­je­ke pru­ža­ju iz­van­red­ne pred­u­slo­ve za re­a­li­za­ci­ju raz­li­či­tih pro­je­kata ko­ji mo­gu bi­ti od ve­li­ke ko­ri­sti za lo­kal­no sta­nov­ni­štvo.
- Htio sam da sve bu­de pri­rod­no. Ta­ko sam pro­na­šao dva vo­de­nič­ka ka­me­na ko­ja sta­ra si­gur­no pre­ko 150 go­di­na. Ra­di se o spe­ci­jal­nim ka­me­nji­ma ko­je su u po­seb­nim maj­da­ni­ma gli­je­ti­ma ob­ra­đi­va­li na­ši pre­ci i ka­sni­je ih ko­ri­sti­li za mlje­ve­nje ži­ta. Ta dva ka­me­na, od ko­jih je je­dan „sta­tič­ni“, a dru­gu „rad­ni“, ugra­đe­ni u po­stro­je­nje ko­je je osmi­slio ino­va­tor Ran­ko De­le­vić. On je uspio da spo­ji tra­di­ci­o­nal­no i mo­der­no i da in­sta­li­ra li­ni­ju ko­ja pro­iz­vo­di bra­šno vr­hun­skog kva­li­te­ta. U tom ino­vi­ra­nom si­ste­mu po­sta­vlje­na je i tur­bi­na ko­ja, ko­ri­ste­ći vo­du za po­kre­ta­nje mli­na, pro­iz­vo­di oko šest ki­lo­va­ta stru­je, što je do­volj­no za el­ktri­fi­ka­ci­ju objek­ta i rad ma­ši­na ko­je se ko­ri­ste za si­ja­nje bra­šna, kru­nje­nje ku­ku­ru­za, pra­nje i pre­či­šća­va­nje ži­ta - po­ja­šnja­va Cim­ba­lje­vić, do­da­ju­ći da je do sa­da imao zna­čaj­nu po­dr­šku Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de, ko­je mu je, ka­ko na­vo­di, po­mo­glo da re­a­li­zu­je ovaj pro­je­kat.
Cim­ba­lje­vić na­ja­vlju­je da će, ako obez­bi­je­di do­volj­no obrt­nih sred­sta­va, ne­da­le­ko od mli­na iz­gra­di­ti i obje­kat za pri­hvat tu­ri­sta ko­ji sve vi­še is­ka­zu­ju po­tre­bu za kon­zu­mi­ra­njem zdra­ve, eko­lo­ške hra­ne.
- Svo bra­šno ko­je sa­me­ljem pro­da se br­zo i to ši­rom Cr­ne Go­re. In­te­re­sant­no je da sam bra­šno pla­si­rao i pro­da­vao i u Voj­vo­di­ni, ko­ja slo­vi za ve­li­ku evrop­sku žit­ni­cu, ali i ši­rom evrop­skih ze­ma­lja gdje ži­ve na­ši ise­lje­ni­ci. Ozbilj­no raz­mi­šljam da uz mlin na­pra­vim je­dan ma­nji rib­njak i obje­kat gdje bi mo­gli da do­đu go­sti i da se po­slu­že tra­di­ci­o­nal­nim spe­ci­ja­li­te­ti­ma. Ovu­da pro­la­zi­li broj­ni tu­ri­sti ko­ji su odu­še­vlje­ni na­či­nom kao se pro­iz­vo­di hra­na u mom ga­zdin­stvu. Da bi tu za­mi­sao pre­to­čio u dje­lo po­treb­na su zna­čaj­na ula­ga­nja, ali se iskre­no na­dam da ću i u tom di­je­lu na­i­ći na ra­zu­mi­je­va­nje Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­di, ali i Mi­ni­star­stva tu­ri­zma - na­da se Cim­ba­lje­vić.
D.J.


Vr­hun­ski kva­li­tet

Cim­ba­lje­vić is­ti­če da vo­de­ni­ce po­put nje­go­ve za­do­vo­lja­va­ju sve kri­te­ri­ju­me za pro­iz­vodnju bra­šna vr­hun­skog kva­li­te­ta.
- U ovom mli­nu sto ki­lo­gra­ma ži­ta sa­me­lje se za ne­kih tri sa­ta. Elek­trič­ni mli­no­vi to ura­de znat­no br­že, ali kva­li­tet bra­šna ni­je isti. Ov­dje se ra­di o po­seb­noj teh­no­lo­gi­ji ko­ja ga­ran­tu­je vi­sok kva­li­tet. Si­stem je ta­ko po­de­šen da se vo­de­nič­ki ka­men okre­će usta­lje­nom spo­ri­jom br­zi­nom ka­ko se ži­to pri­li­kom mlje­ve­nja ne bi pre­vi­še za­gri­ja­va­lo. Uz to, tri­ce se odva­ja­ju po­seb­no ta­ko da do­bi­ja­mo bra­šno ko­je u se­bi ne­ma ni­ka­kvih ne­po­treb­nih sa­sto­ja­ka – na­gla­ša­va Cim­ba­lje­vić.


Kon­ce­si­je za lo­kal­no sta­nov­ni­štvo

Cim­ba­lje­vić sma­tra da bi dr­ža­va tre­ba­lo da osmi­šlja­va raz­voj­ne pro­jek­te ko­ji se ba­zi­ra­ju na is­ko­ri­šta­va­nju al­ter­na­tiv­nih iz­vo­ra ener­gi­je i da ih pre­do­ča­va­ju za­in­te­re­so­va­nom lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu.
- Do­sad su kon­ce­si­je na šu­me i vo­de do­bi­ja­li pri­vi­le­go­va­ni kon­ce­si­o­na­ri, dok lo­kal­no sta­nov­ni­štvo od to­ga ni­je ima­lo ni­ka­kve ko­ri­sti. Mi­slim da tre­ba pra­vi­ti raz­voj­ne pla­no­ve po ko­ji­ma bi se što ve­ćem bro­ju lju­di sa ovih pro­sto­ra pru­ža­la šan­sa da ko­ri­ste pri­rod­ne po­ten­ci­ja­le sa ko­ji­ma ras­po­la­že­mo. To je je­dan od na­či­na da za­u­sta­vi­mo iz­ra­že­nu mi­gra­ci­ju sta­nov­ni­štva i otvo­ri­mo od­re­đe­ni broj rad­nih mje­sta – po­ru­ču­je Cim­ba­lje­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"