Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni IZ LOKALNE TURISTIČKE ORGANIZACIJE UPOZORAVAJU DA LUKA FIZIČKI NE MOŽE DA PRIMI VEĆI BROJ BRODOVA
Krcić: Došli smo na ivicu kolapsa
Operativni dio Luke Kotor Krcić: Došli smo na ivicu kolapsa Mirza Krcić je novoj opštinskoj vlasti poručio da u narednom periodu pod hitno pristupi rješavnju kanalisanja prelaska putnika sa kruzera na jedan pješački prelaz i uvede regulaciju saobraćaja semaforima
Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Ko­to­ra pri­pre­ma se za ovo­go­di­šnju se­zo­nu, po­seb­no ka­da je u pi­ta­nju kru­zing ko­ji ove go­di­ne po­či­nje do­sta ra­ni­je. Pr­vi bro­do­vi u Ko­tor su po­če­li sti­za­ti kra­jem ja­nu­a­ra i do­la­zi­će sve do kra­ja de­cem­bra.
-Ono što je sva­ka­ko do­bro i go­vo­ri o pro­du­žet­ku se­zo­na je na­ja­va do­la­za­ka bro­do­va „Ko­sta“ kom­pa­ni­je za de­cem­bar ove go­di­ne i 2. ja­nu­ar 2018., sa­op­štio je Mir­za Kr­cić, di­rek­tor LTO ocje­niv­ši da Ko­tor i dr­ža­va Cr­na Go­ra kao de­sti­na­ci­ja ni­su do­volj­no svje­sni zna­ča­ja do­la­za­ka kru­ze­ra.
Lu­ka je 2016. go­di­ne ima­la re­kord­nu po­slov­nu go­di­nu u isto­ri­ji; uplo­vi­lo je 488 bro­do­va (što je 18,4 od­sto vi­še u od­no­su na 2015. go­di­nu), ko­ji­ma je u grad pri­sti­glo 535.200 tu­ri­sta ili 21,7 od­sto vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je.
-Na­ma se kru­zing tu­ri­zam de­ša­va. Pri­je de­set go­di­na ima­li smo 35 hi­lja­da put­ni­ka sa bro­do­va, pro­šle go­di­ne pre­ko 530 hi­lja­da put­ni­ka, a u in­fra­struk­tu­ri se ni­šta ni­je pro­mi­je­ni­lo. To go­vo­ri da smo do­šli do mo­men­ta ka­da lu­ka Ko­tor vi­še fi­zič­ki ne mo­že da pri­mi ve­ći broj bro­do­va od ovog što je sa­da i da smo do­šli na ivi­cu ko­lap­sa da ne mo­že­mo da funk­ci­o­ni­še­mo - upo­zo­ra­va Kr­cić u raz­go­vo­ru za „Dan“.
Dr­ža­va i lo­kal­na upra­va, sma­tra on, u per­spek­ti­vi tre­ba­ju ozbilj­no da se po­za­ba­ve ovim pro­ble­mom u smi­slu do­dje­lji­va­nja du­go­roč­ne kon­ce­si­je ad „Lu­ka Ko­tor“ za upra­vlja­nje ope­ra­tiv­nom oba­lom, ali i re­gu­li­sa­nja le­gi­sla­ti­ve, to jest uskla­đi­va­nja za­ko­na i od­re­đi­va­nja nad­le­žno­sti i ko­mu­ni­ka­ci­je iz­me­đu nad­le­žnih or­ga­na.
Kr­cić je no­voj op­štin­skoj vla­sti ko­ju či­ne De­mo­krat­ski front, De­mo­kra­te Cr­ne Go­re, So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja, Uje­di­nje­na re­form­ska ak­ci­ja (URA) i So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja, po­ru­čio da u na­red­nom pe­ri­o­du pod hit­no pri­stu­pi ri­je­ša­va­nju ka­na­li­sa­nja pre­la­ska put­ni­ka sa kru­ze­ra na je­dan pje­šač­ki pre­laz i uve­de re­gu­la­ci­ju sa­o­bra­ća­ja se­ma­fo­ri­ma.
-To su re­kli struč­nja­ci sa­o­bra­ćaj­ne stru­ke i to je mo­gu­će iz­vo­dlji­vo u krat­kom vre­men­skom pe­ri­o­du. Mo­ja po­ru­ka je da se na taj na­čin po­sve­te da spri­je­če ko­laps u gra­du, a tu smo svi, bez ob­zi­ra na po­li­tič­ku pri­pad­nost, da da­mo svoj do­pri­nos u rje­ša­va­nju svih ovih pro­ble­ma jer je Ko­tor zbi­lja do­šao do mak­si­mu­ma ono­ga što u ovom tre­nut­ku mo­že da pri­mi što se ti­če do­la­ska kru­ze­ra. Iz­grad­nja pi­lo­na i plu­ta­ča mo­že da do­pri­ne­se da se se­zo­na pro­du­ži i u zim­skom pe­ri­o­du. To je uslov svih uslo­va i da „Lu­ka Ko­tor“ do­bi­je ser­ti­fi­o­kat za bez­bjed­nost i si­gur­nost jer ako to­ga ne­ma, sva pri­ča je i da­lje uza­lud­na – pod­vla­či Kr­cić.
Vla­da je kom­pa­ni­ji ad Lu­ka Ko­tor već ne­ko­li­ko pu­ta pro­du­ža­va­la kon­ce­si­ju, ali joj ni­je do­di­je­li­la pra­vo na du­go­roč­no pri­vred­no ko­ri­šće­nje luč­kog akva­to­ri­ju­ma. Ve­ćin­ski vla­snik pred­u­ze­ća je Op­šti­na Ko­tor sa oko 57 od­sto udje­la u ak­cij­skom ka­pi­ta­lu.
- Be­mo­gu­će je da Luč­ka upra­va Cr­ne Go­re za pret­hod­ne dvi­je go­di­ne od stra­ne ad „Lu­ka Ko­tor“ do­bi­je 600 hi­lja­da eura, a da u ope­ra­tiv­nu oba­lu ni­je vra­ti­la ni je­dan cent, što je du­žna po za­ko­nu. Ta­ko­đe, da Upra­va po­mor­ske si­gur­no­sti do­bi­je go­di­šnje pre­ko mi­li­on eura, a da ne ula­že u plov­ni put. To su stva­ri ko­je se sta­vlja­ju pod te­pih, a upra­vo ključ sve­ga je da se u po­sled­njih go­di­nu, do dvi­je po­la­ko od­u­zi­ma­ju nad­le­žno­sti „Lu­ke Ko­tor“ u smi­slu pi­lo­ta­že u di­je­lu akva­to­ri­ju­ma Ko­tor­skog za­li­va gdje su di­je­lom ušli pri­vat­ni­ci i gdje će to, po mo­jim in­for­ma­ci­ja­ma, u na­red­nom pe­ri­o­du mo­gu­će ima­ti sud­ski epi­log – ka­že Kr­cić apo­stro­fi­ra­ju­ći da po­red do­dje­le kon­ce­si­je „Lu­ki Ko­tor“, tre­ba spri­je­či­ti raz­vla­šći­va­nje tog pred­u­ze­ća, od­no­sno od­u­zi­ma­nje dje­lat­no­sti i nad­le­žno­sti ko­je tre­nut­no ima, i ti­me do­ve­sti do nje­go­vog sla­blje­nja.
- To je opa­snost, pa bi se u tom smi­slu tre­ba­li uklju­či­ti lju­di ko­ji su od stru­ke, grad i dr­ža­va da se na­đe naj­bo­lje rje­še­nje jer mje­re­nje par­ti­o­ti­zma da­nas ni­je da­va­nje po­dr­ške po­je­din­cu, ne­go šti­će­nje jav­nog in­te­re­sa. Da­kle da „Lu­ka Ko­tor“ u per­spek­ti­vi ima upra­vlja­nje ope­ra­tiv­nom oba­lom, da grad zna na ko­ji na­čin da upra­vlja i da se no­si sa pri­ti­skom do­la­ska tu­ri­sta, a da dr­ža­va kao de­sti­na­ci­ja ima ko­ri­sti od sve­ga to­ga, i na kra­ju da svi bu­de­mo na do­bit­ku. Na ža­lost ne rje­ša­va­nje ovih pro­ble­ma iza­zi­va sum­nju da ne­ko ko ima skri­ve­ne na­mje­re - tvr­di Kr­cić.
On ka­že da Lu­ka ni­je spor­na kao pred­u­ze­će, već da je spor­no upra­va­nje ope­ra­tiv­nom oba­lom, te da u slu­ča­ju da do­đe do pro­mje­ne vla­sni­štva, kom­pa­ni­ja mo­že po­ten­ci­jal­no da se ba­vi „i upra­va­njem par­kin­gom“.
-Da­kle ne bi vi­še ima­la svo­ju funk­ci­ju, to je su­šti­na ci­je­le pri­če. Vje­ru­jem da će­mo svi bi­ti svje­sni da se taj re­surs sa­ču­va i da „Lu­ka Ko­tor“ oba­vlja svo­ju dje­lat­nost kao što je ra­di­la u pret­hod­nom pe­ri­o­du. Mo­ja po­ru­ka svi­ma u Ko­to­ru, i vla­sti i opo­zi­ci­ji, da smo svi na istom za­dat­ku i da sta­tus „Lu­ke Ko­tor“ i ove de­sti­na­ci­je oču­va­mo, šti­te­ći pre­vas­hod­no in­te­re­se gra­đa­na Ko­to­ra da ne tr­pe zbog pre­ve­li­kog do­la­ska tu­ri­sta mor­skim i kop­ne­nim pu­tem, te da se na vri­je­me ri­je­ša­va­ju pro­ble­mi. Tu pri­je sve­ga mi­slim na in­fra­struk­tu­ru, si­gu­ran vez u Lu­ki Ko­tor, po­sta­vlja­nje pi­lo­na i plu­ta­ča, re­gu­li­sa­nje sa­o­bra­ća­ja što se ti­če do­la­ska auto­bu­sa, si­gur­nog par­kin­ga i pre­la­ska put­ni­ka od ope­ra­tiv­ne oba­le do Sta­rog gra­da - za­klju­čio je Kr­cić uz po­ru­ku da će se za­la­ga­ti i da­ti svoj glas ako tre­ba na po­ten­ci­jal­nim pro­te­sti­ma da se „Lu­ka“ ne pro­da, od­no­sno da se ope­ra­tiv­na oba­la ne da na upra­vlja­nje tre­ćem li­cu.B.M.


Man­dat sta­vio na ras­po­la­ga­nje

Man­dat di­rek­to­ra LTO po ko­a­li­ci­o­nom spo­ra­zu­mu za pe­ri­od od 2012. do 2016. go­di­ne bio je po­vje­ren Li­be­ral­noj par­ti­ji či­ji je Kr­cić ka­dar. For­mi­ra­njem no­ve vla­sti u Ko­to­ru i taj man­dat je is­te­kao, pa su se ste­kli uslo­vi za pri­mo­pre­da­ju funk­ci­je di­rek­to­ra TO Ko­tor. Oba­vje­šte­nje Iz­vr­šnom od­bo­ru lo­kal­ne TO da svoj man­dat sta­vlja na ras­po­la­ga­nje Kr­cić je već upu­tio, a do dalj­njeg oba­vlja svoj po­sao.
Po­čet­kom ja­nu­a­ra is­te­kao je če­tvo­ro­go­di­šnji man­dat iz­vr­šnom di­rek­to­ru „Lu­ke Ko­tor“ Va­si­li­ju Ku­sov­cu ko­ji je ka­dar SDP-a. Funk­ci­ju vr­ši­o­ca du­žno­sti iz­vr­šnog di­rek­to­ra te kom­pa­ni­je, či­ji vla­snik su Op­šti­na Ko­tor i dr­ža­va, sa­da oba­vlja Lju­bo Ra­do­vić iz DPS-a, ko­ji ima ve­ći­nu u od­bo­ru di­rek­to­ra te fir­me.


Šve­đa­ni za­in­te­re­so­va­ni za pje­šač­ke tu­re

Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Ko­to­ra pr­vi put pred­sta­vlja svo­ju po­nu­du na Me­đu­na­rod­nom saj­mu tu­ri­zma „Me­di­ter­ra­nean pa­no­ra­ma“ ko­ji se odr­ža­va u Stok­hol­mu (Šved­ska).
-Po­sje­ti­o­ci saj­ma su is­ka­za­li po­seb­no in­te­re­so­va­nje za Ko­tor i na­šu cje­lo­kup­nu kul­tur­nu po­nu­du. Za­ni­ma­ju se ta­ko­đe i za pje­šač­ke tu­re ko­tor­skim za­le­đem. Osim to­ga, in­te­re­su­ju se za ci­je­ne u svim vi­do­vi­ma smje­šta­ja, a po­seb­no kam­po­vi­ma, kao i za du­ži­nu ku­pa­li­šne se­zo­ne. S ob­zi­rom na to da je avio-po­ve­za­nost sa skan­di­nav­skim ze­mlja­ma ve­o­ma do­bra, ovo je ve­o­ma va­žno emi­tiv­no tr­ži­šte za Ko­tor - sa­op­šti­la je Dra­ga­na Sa­mar­džić, me­na­džer­ka za pro­mo­ci­ju u TO Ko­tor.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"