Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni ROMI IZ NASELJA BUDO TOMOVIĆ APELUJU NA KOMUNALCE DA IH SPASU DIVLJE DEPONIJE
Svega fali ali smeća imaju u izobilju
Deponija u naselju Svega fali ali smeća imaju u izobilju Naše naselje je postalo gradska deponija i odlagalište životinjskog otpada i crkotina, plastike, najlona... svega i svačega. Samo nas gospod Bog spasava da se ne potrujemo - kaže Admir Kerelaj i ističe da od pacova, zmija i bubašvaba vrata na kućama ne smiju otvoriti
NIK­ŠIĆ - Ži­te­lji rom­skog na­se­lja Bu­do To­mo­vić, u kom ži­vi oko 600 ži­te­lja rom­ske i egip­ćan­ske po­pu­la­ci­je, go­di­na­ma ape­lu­ju na nad­le­žne da ri­je­še pi­ta­nje od­la­ga­nja ot­pa­da, jer, ka­ko tvr­de, osim za­ra­ze pri­je­ti im i opa­nost od po­ža­ra ko­ji ne­ri­jet­ko iz­bi­je na di­vljoj de­po­ni­ji for­mi­ra­noj u nji­ho­vom na­se­lju. Oni tvr­de da od pro­šle go­di­ne, od ka­da je de­po­ni­ja sa­ni­ra­na, ko­muna­laci ne od­vo­ze ot­pad iz na­se­lja, a di­vlja de­po­ni­ja se sa­mo se­li sa jed­ne na dru­gu stra­nu uli­ce na uda­lje­no­sti od sto­ti­njak me­ta­ra. Ka­ko ka­že Dža­vid Haj­ru­ši u pred­iz­bor­noj kam­pa­nji bi­li su im obe­ća­li da će ko­mu­nal­ci od­vo­zi­ti ot­pad, ali i to se za­vr­ši­lo sa­mo na obe­ća­nji­ma. On ka­že da su uslo­vi za ži­vot u na­se­lju ina­če lo­ši, te da ih pro­blem la­ge­ro­va­nja ot­pa­da do­dat­no uslo­žnja­va.
- Uz ne­ma­šti­nu, jad i bi­je­du, sve­ga nam fa­li ali za­to sme­ća ima­mo u iz­o­bi­lju. Isti­na je da ima na­ših do­ma­ćin­sta­va ko­ja od­la­žu sme­će na tom pro­sto­ru, me­đu­tim, mno­go vi­še je onih sa stra­ne ko­ji ov­dje do­pre­ma­ju ot­pad i tu ga la­ge­ru­ju. Smatram da bi nad­le­žne slu­žbe ipak tre­ba­le da či­ste i od­vo­ze ot­pad iz na­šeg na­se­lja če­šće ne­go što to či­ne sva­kih po­la go­di­ne ili go­di­nu- su­ge­ri­še Haj­ru­ši. Ad­mir Ke­re­laj, či­ja ku­ća se na­la­zi na ne­ko­li­ko me­ta­ra od de­po­ni­je, ka­že da bi ih ko­mu­nal­ci spa­si­li za­ra­ze ka­da bi bar po­vre­me­no od­vo­zi­li sme­će, ne če­ka­ju­ći da se ono na­go­mi­la.
- Već go­di­nu da­na ot­pad se la­ge­ru­je na ovoj lo­ka­ci­ji. Ne­ri­jet­ko uve­če se o­vdje za­u­sta­vlja­ju gra­đa­ni i iz auto­mo­bi­la sa pri­ko­li­com i ka­mi­o­na is­to­va­ra­ju sme­će. Na­še na­se­lje je po­sta­lo grad­ska de­po­ni­ja i od­la­ga­li­šte ži­vo­tinj­skog ot­pa­da i cr­ko­ti­na, pla­sti­ke, na­j­lo­na... sve­ga i sva­če­ga. Sa­mo nas go­spod Bog spa­sa­va da se ne po­tru­je­mo - ka­že Ke­re­laj i is­ti­če da od pa­co­va, zmi­ja i bu­ba­šva­ba vra­ta na ku­ća­ma ne smi­ju otvo­ri­ti
- Pri­je go­di­nu da­na uklo­ni­li su nam de­po­ni­ju iz na­se­lja. Sa­mo što su ka­mi­o­ni i uto­var­ne lo­pa­te oti­šli mje­šta­ni su po­če­li da la­ge­ru­ju ot­pad na ovoj lo­ka­ci­ji. Sje­ćam se da je pri­je dvi­je - tri go­di­ne bi­la po­kr­nu­ta ak­ci­ja, od­la­ga­nja sme­ća u kon­tej­ne­re. Ona, na ža­lost ni­je da­la že­lje­ni re­tul­tat, jer kon­tej­ner ko­ji je bio po­stavljn u na­se­lju ni­je mo­gao za­do­vo­lji­ti po­tre­be sta­nov­ni­štva, a uz to ni ko­mu­nal­ci ga re­dov­no ni­je­su pra­zni­li pa je da­ni­ma osta­jao za­tr­pan u go­mi­li sme­ća. Pod hit­no pro­blem mo­ra bi­ti ri­je­šen jer će­mo se po­raz­bo­li­je­va­ti od ra­znih bo­le­sti - ka­že Ke­re­laj.
An­ti­go­na Kra­sni­ći, ka­že da sva­ko ju­tro, ka­da otvo­ri vra­ta sa­ku­plja ot­pad na kuć­nom pra­gu.
- Je­di­no, što nam pro­sta­je je­ste da nad­le­žne pre­ko me­di­ja po­zo­ve­mo da do­đu i od­ra­de po­sao za ko­ji su pla­će­ni. Tu pri­je sve­ga mi­slim na Ko­mu­nal­nu po­li­ci­ju, pa tek on­da ko­mu­nal­ce ko­ji ra­de na odr­ža­va­nju či­sto­će. Ne tre­ba nam uto­var­na lo­pa­ta, kao mno­go pu­ta ra­ni­je da za­tr­pa pri­zor, već sme­će tre­ba uto­va­ri na ka­mi­on i pre­ve­sti do grad­ske de­po­ni­je. Na­ra­sla je do te mje­re, da se pla­ši­mo da nam s dje­ca ne po­raz­bo­li­je­va­ju. Taj po­stor je po­stao stje­ci­šte čo­po­ra pa­sa lu­ta­li­ca, ma­ča­ka, a li i pa­co­va ko­je ne mo­že­mo iz ku­ća is­tri­je­bi­ti. To­kom no­ći vi­še pu­ta ka­da za­ču­jem škri­pu koč­ni­ca is­tr­ča­vam na uli­cu jer se pla­šim da mi dje­ca ne iz­gi­nu. Vo­za­či se opu­ste, ne na­da­ju­ći se da će ih de­po­ni­ja do­če­ka­ti na sred pu­ta, pa su pri­mo­ra­ni da ko­če ka­da im do­la­zi auto u su­sret. Sa­ma je sre­ća što do­sad ni­ko ni­je stra­dao - ka­že Kra­sni­ći.
Njen kom­ši­ja Eg­zon Ke­re­laj, či­ju ku­ću od de­po­ni­je raz­dva­ja uli­ca, ka­že da če­ka tre­nu­tak ka­da će se ugu­ši­ti od ne­pri­jat­nog mi­ri­sa ko­ji se ši­ri sa de­po­ni­je ko­ja če­sto go­ri.
- Pla­ši­mo se da će­mo svi jed­nog da­na za­vr­ši­ti na In­fek­tiv­nom odje­lje­nju Op­šte bol­ni­ce. No, upr­kos to­me svi na­ši ape­li osta­li su uza­lud­ni. Pi­tam se da li po­sto­ji ne­ka in­spek­ci­ja ko­ja će na­tje­ra­ti ko­mu­nal­ce da od­vo­ze sme­će jer smo mi nji­me zatrpa­ni - pod­vla­či Ke­re­laj.L. N.


Pro­blem star dvi­je de­ce­ni­je

U Ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji ka­žu da je već 20 go­di­na evi­den­tan pro­blem od­la­ga­nja ot­pa­da na di­vljoj de­po­ni­ji u na­se­lju Bu­do To­mo­vić.
- Pro­sto ne­moć­ni iz­bo­ri­ti se sa gra­đa­ni­ma ko­ji su na­u­či­li da se po­na­ša­ju ta­ko ka­ko to već ra­de. Isti­na je da i Ro­mi od­la­žu ostat­ke ot­pa­da, ali se to­li­ke go­mi­le ne mo­gu stvo­ri­ti na taj na­čin, već on mo­ra bi­ti do­pre­man ka­mi­o­ni­ma, auti­ma i slič­no. Na­da­mo se da će in­spek­to­ri uhva­ti na li­cu mje­sta one ko­ji od­la­žu sme­će na ta­ko ne­pro­pi­san na­čin, na­kon če­ga će­mo obje­lo­da­ni­ti ime­na i fo­to­gra­fi­je onih li­ca ko­ja uhva­ti­mo da kr­še za­kon. Ipak, u ovom i slič­ni slu­ča­je­vi­ma neo­p­hod­na nam je sa­rad­nja gra­đa­na- na­gla­ša­va­ju iz nik­šić­ke Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"