Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni KLUB ODBORNIKA SNP-A PREDLOŽIO DOPUNU DNEVNOG REDA DANAŠNJE SJEDNICE SO BAR
Preispitati kako Monstat određuje cijenu stanova
Odbornički klub SNP-a u SO Bar Preispitati kako Monstat određuje cijenu stanova Iako je po podacima Monstata na nivou Crne Gore prosječna cijena kvadratnog metra stana pala 7,2 odsto, u Baru se za dvije godine ona povećala 39,4 odsto i za 2016.godinu iznosila je 1.500 eura, kaže Snežana Jonica
BAR - Klub od­bor­ni­ka OO SNP Bar pred­lo­žio je da se dnev­ni red 18. sjed­ni­ce SO Bar, ko­ja po­či­nje da­nas (po­ne­de­ljak), do­pu­ni In­for­ma­ci­jom o utvr­đi­va­nju pro­sječ­ne ci­je­ne kva­drat­nog me­tra sta­na u no­vo­grad­nji za 2016. go­di­nu od stra­ne „Mon­sta­ta”, i nje­nom uti­ca­ju na po­re­ske oba­ve­ze gra­đa­na Ba­ra.
Pre­ma ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ce Klu­ba od­bor­ni­ka SNP-a u SO Bar Sne­ža­ne Jo­ni­ce, raz­log za pred­la­ga­nje ove tač­ke dnev­nog re­da je či­nje­ni­ca da „Mon­stat” već dru­gu go­di­nu utvr­đu­je pro­sječ­nu ci­je­nu kva­drat­nog me­tra sta­na u Ba­ru, ko­ja je zna­čaj­no ve­ća od pret­hod­ne, što zbog me­to­do­lo­gi­je ob­ra­ču­na po­re­za pro­u­zro­ku­je zna­čaj­no po­ve­ća­nje pri­li­kom ob­ra­ču­na po­re­za na ne­po­kret­no­sti ko­ji pla­ća­ju gra­đa­ni Ba­ra.
- Za­hva­lju­ju­ći „Mon­sta­tu”, ali i ne­re­a­go­va­nju ru­ko­vod­stva Op­šti­ne, po­rez na ne­po­kret­no­sti je gra­đa­ni­ma Ba­ra bio u 2016. go­di­ni 20 od­sto ve­ći ne­go u 2015. go­di­ni, a ako ne re­a­gu­je­mo na ovo­go­di­šnju utvr­đe­nu ci­je­nu bi­će još 20 od­sto ve­ći, što je ukup­no 40 od­sto za dvi­je go­di­ne. „Mon­stat” je utvr­dio da je pro­sječ­na ci­je­na kva­drat­nog me­tra sta­na u no­vo­grad­nji u Ba­ru u 2016. go­di­ni 1.500 eura, a u Bu­dvi npr. 955 eura, ili 1.092 eura u Pod­go­ri­ci. Iako je po po­da­ci­ma „Mon­sta­ta” na ni­vou Cr­ne Go­re pro­sječ­na ci­je­na kva­drat­nog me­tra sta­na pa­la 7,2 od­sto, u Ba­ru se po „Mon­sta­tu” za dvi­je go­di­ne po­ve­ća­la 39,4 od­sto. Ta­ko­đe, po pro­cje­na­ma Mon­sta­ta, pro­sječ­na ci­je­na me­tra kva­drat­nog u Ba­ru je u 2014. iz­no­si­la 1.076 eura, u 2015. je po­ve­ća­na na 1.246 eura, a za 2016. na 1.500 eura - ka­že Jo­ni­ca i do­da­je da SNP tra­ži da se u dnev­ni red 18. sjed­ni­ce uvr­sti In­for­ma­ci­ja o utvr­đi­va­nju pro­sječ­ne ci­je­ne kva­dret­nog me­tra sta­na u Ba­ru i uti­caj ta­ko utvr­đe­ne ci­je­ne na po­re­ske oba­ve­ze gra­đa­na.
- Pred­lo­ži­će­mo da se za­ključ­kom SO za­tra­ži od „Mon­sta­ta” da do­sta­vi in­for­ma­ci­ju o to­me na ko­ji je na­čin utvr­đe­na pro­sječ­na ci­je­na za ovu go­di­nu, ko­jom me­to­do­lo­gi­jom, i na osno­vu ko­jih ugo­vo­ra. Oče­ku­je­mo da ovaj pred­log pri­hva­te svi od­bor­ni­ci- ka­že Jo­ni­ca i do­da­je da je za­pa­nju­ju­će da ci­je­na ure­đe­nja gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta u Ba­ru ko­šta 450 eura, a u Bu­dvi 45 eura, kao i da su „osta­li tro­ško­vi” u Ba­ru 450 eura, a u Bu­dvi sa­mo 114 eura.
- Ne že­li­mo da vje­ru­je­mo da je ova­kvo utvr­đi­va­nje iz­no­sa od stra­ne „Mon­sta­ta”, ali i pre­ćut­ki­va­nje po­sle­di­ca po gra­đa­ne, ura­đe­no pod uti­ca­jem i za in­te­res ne­kih gra­đe­vin­skih lo­bi­ja, ili zbog pro­ble­ma u pu­nje­nju bu­dže­ta na osta­lim pri­hod­nim stav­ka­ma. Sva­ka­ko ne­će­mo do­zvo­li­ti da se na gra­đa­ne pre­va­li do­dat­ni te­ret da bi se po­kri­lo ne­či­je ne­zna­nje, ne­do­sta­tak vo­lje ili ne­spo­sob­nost da se obez­bi­je­di na­pla­ta ne­kih ve­li­kih du­go­va­nja pre­ma Op­šti­ni Bar od „po­vla­šće­nih du­žni­ka”, na ko­je SNP stal­no upo­zo­ra­va. SO mo­že da­nas da, pri­hva­ta­njem ini­ci­ja­ti­ve Klu­ba od­bor­ni­ka SNP-a, pre­du­zme mje­re na za­šti­ti gra­đa­na, ili da pre­ćut­ki­va­njem i od­bi­ja­njem ras­pra­ve na ovu te­mu po­ka­že da iza ove pro­cje­ne „Mon­sta­ta” sto­je ne­ki po­je­di­nač­ni in­te­re­si ko­je tre­ba za­šti­ti­ti - za­klju­ču­je Jo­ni­ca.
D.S.


Na dnev­nom re­du 13 ta­ča­ka

Pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Bar Ra­do­mir No­va­ko­vić za­ka­zao je za da­nas u 10 ča­so­va 18. sjed­ni­cu Skup­šti­ne op­šti­ne i pre­do­žio da se na dnev­nom re­du na­đe tri­na­est ta­ča­ka. Od­bor­ni­ci će ras­pra­vlja­ti o pred­lo­gu od­lu­ke o iz­mje­ni i do­pu­ni od­lu­ke o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u Op­šti­ni Bar, o iz­vje­šta­ju o sta­nju ure­đe­nja pro­sto­ra za pro­šlu go­di­nu i pred­lo­gu iz­mje­na i do­pu­na pla­na po­sta­vlja­nja pri­vre­me­nih obje­ka­ta za pe­ri­od od 2015. do 2017. go­di­ne.
Če­tvr­ta tač­ka je pred­log pla­na upra­vlja­nja ko­mu­nal­nim i neo­pa­snim ot­pa­dom u op­šti­ni Bar za pe­ri­od od 2016. do 2020. go­di­ne. Za­tim će se ras­pra­vlja­ti o pro­gra­mi­ma ra­da i fi­na­sij­skom pla­nu za te­ku­ću go­di­nu jav­nih pr­du­ze­ća: d.o.o. Ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti, Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja, Lov­stvo, Mo­žu­ra, te Kul­tur­ni cen­tar i Sport­sko-re­kre­a­tiv­ni cen­tar. Bi­će raz­ma­tran i pro­gram ra­da sa pro­gra­mom tu­ri­stič­ko in­for­ma­tiv­no pro­pa­gand­ne dje­lat­no­sti i fi­nan­sij­skim pla­nom Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Bar.
Dva­na­e­sta tač­ka dnev­nog re­da je pred­log od­lu­ke o da­va­nju sa­gla­sno­sti na od­lu­ku od­bo­ra di­rek­to­ra doo Lov­stvo o iz­bo­ru di­rek­to­ra tog pred­u­ze­ća, a po­sled­nja, tri­na­e­sta tač­ka, su pred­lo­zi Od­bo­ra za iz­bor i ime­no­va­nja.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"