Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport NAUKA I SPORT: U KIC-U „BUDO TOMOVIĆ” U PODGORICI SINOĆ PROMOVISANA KNJIGA “SPORTSKI TURIZAM U CRNOJ GORI” AUTORA PROF. DR DRAGANA KLARIĆA
Sport i turizam su aduti Crne Gore
Sport i turizam su aduti Crne Gore
Odav­no pro­mo­ci­ja ne­ke knji­ge ni­je iza­va­la to­li­ko in­te­re­so­va­nja kao što je to bio slu­čaj sa knji­gom „Sport­ski tu­ri­zam u Cr­noj Go­ri“ auto­ra prof. dr Dra­ga­na Kla­ri­ća iz Bu­dve. Mul­ti­me­di­jal­na sa­la KIC-a „Bu­do To­mo­vić“ u Pod­go­ri­ci si­noć je bi­la pre­pu­na za­in­te­re­so­va­nih da ču­ju ne­što o jed­nom od pr­vih šti­va iz obla­sti sport­skog tu­ri­zma u Cr­noj Go­ri. Autor je na pre­ko 400 stra­na, kroz 11 po­gla­vlja ob­ja­vio sve fak­to­re ve­za­ne za sport­ski tu­ri­zam u Cr­noj Go­ri i na taj na­čin dao ori­gi­nal­ni do­pri­nos te­o­ret­skom raz­vo­ju no­ve, ak­tu­el­ne gra­ne tu­ri­zma već oform­lje­ne pod na­zi­vom sport­ski tu­ri­zam.
-Te­o­rij­ski i em­pi­rij­ski re­zul­ta­ti do ko­jih sam do­šao pred­sta­vlja­ju na­sta­vak na­uč­nog pro­ce­sa i ujed­no kon­ti­nu­i­tet u iz­grad­nji na­uč­ne osno­ve za ana­li­zu i na­sta­vak iz­u­ča­va­nja sport­skog tu­ri­zma, ko­ji ima sve neo­p­hod­ne uslo­ve da bu­de jed­na od osnov­nih de­ter­mi­nan­ti raz­vo­ja cr­no­gor­skog tu­ri­zma. Cr­na Go­ra sa pri­rod­nim po­ten­ci­ja­li­ma ima sve pred­u­slo­ve za raz­voj sport­skog tu­ri­zma. Jed­no­stav­no, pri­ro­da je ura­di­la svo­je i pre­pu­sti­la sport­skim i tu­ri­stič­kim rad­ni­ci­ma da va­lo­ri­zu­ju te lje­po­te. Dr­ža­va ko­ja ima ova­kve pri­rod­ne po­ten­ci­ja­le tre­ba­lo bi da tu­ri­sti­ma po­nu­di mno­go vi­še od pa­siv­nog od­mo­ra. Sport u tu­ri­zmu ni­je sa­mo fak­tor una­pre­đi­va­nja tu­ri­stič­ke po­nu­de, već je i ge­ne­ra­tor do­dat­nih eko­nom­skih efe­ka­ta. Uklju­či­va­njem spor­ta u tu­ri­zam stva­ra se do­dat­no tr­ži­šte za raz­li­či­te sport­ske pro­iz­vo­de i sport­sku opre­mu ko­ju pro­iz­vo­di „sport­ska in­du­stri­ja“. Ipak, naj­ve­ći se eko­nom­ski efek­ti ostva­ru­ju u okvi­ru pred­u­ze­ća u tu­ri­zmu ili sport­skih pred­u­ze­ća za pru­ža­nje raz­li­či­tih sport­sko - re­kre­a­tiv­nih uslu­ga, re­kao je iz­me­đu osta­log autor knji­ge Dra­gan Kla­rić.
Ured­nik sport­ske re­dak­ci­je dnev­ne no­vi­ne „Dan“ i pred­sjed­nik Udru­že­nja sport­skih no­vi­na­ra Cr­ne Go­re Ve­se­lin Dr­lje­vić go­vo­rio je o uti­ca­ju me­di­ja na po­zi­ti­van pu­bli­ci­tet i pred­sta­vlja­nje pri­mje­ra do­bre prak­se u svi­je­tu, kao i o pro­mje­ni od­no­sa in­sti­tu­ci­ja pre­ma sport­skom tu­ri­zmu, dok je pred­sjed­nik Cr­no­gor­skog olim­pij­skog ko­mi­te­ta mr Du­šan Si­mo­no­vić, iz­me­đu osta­log is­ta­kao da bi pri­li­kom pro­mo­ci­je sport­skog tu­ri­zma u Cr­noj Go­ri zna­čaj­nu ulo­gu tre­ba­lo da ima­ju vr­hun­ski spor­ti­sti sa ovih pro­sto­ra ko­ji su ste­kli svjet­sku sla­vu. O knji­zi su na pro­mo­ci­ji, ve­o­ma na­dah­nu­to i struč­no, go­vo­ri­li još i doc. dr Ste­vo Po­po­vić, de­kan Fa­kul­te­ta za sport i fi­zič­ko vas­pi­ta­nje u Nik­ši­ću, kao i Mar­ko Pe­tri­če­vić, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za upra­vlja­nje tu­ri­stič­kom de­sti­na­ci­jom pri Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma.T.B.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"