Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport NAJBOLJI SRPSKI TENISER ARHIVIRAO I DRUGU PREPREKU NA MASTERSU U RIMU
Đoković rutinski sa Agutom, protiv Delpa za polufinale
Novak rutinski među osam - Foto: www.zimbio.com Đoković rutinski sa Agutom, protiv Delpa za polufinale
Znat­no bo­ljom igrom ne­go pro­tiv Alja­ža Be­de­nea na star­tu, naj­bo­lji srp­ski te­ni­ser No­vak Đo­ko­vić sa­vla­dao je Špan­ca Ro­ber­ta Ba­u­ti­stu Agu­ta sa dva pu­ta po 6:4, i pla­si­rao se u če­tvrt­fi­na­le Ma­ster­sa u Ri­mu. Đo­ko­vić je od­i­grao je­dan od bo­ljih me­če­va ove se­zo­ne, še­sti put pri­mo­rao na ka­pi­tu­al­ci­ju Ba­u­ti­stu Agu­ta, a ri­val u bor­bi za po­lu­fi­na­le će mu bi­ti Ar­gen­ti­nac Hu­an Mar­tin Del Po­tro, ko­ji je sa 7:6, 6:3 po­bi­je­dio Ja­pan­ca Ke­i­ja Ni­ši­ko­ri­ja.
- Bli­zu sam ono­ga što že­lim da po­stig­nem. Meč sa Ba­u­ti­stom Agu­tom je je­dan od bo­ljih u po­sled­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci - is­ta­kao je Đo­ko­vić, ko­ji se 11. uza­stop­ni put u ka­ri­je­ri pla­si­rao u če­tvrt­fi­na­le tur­ni­ra u Vječ­nom gra­du. - Bli­ži se i Ro­lan Ga­ros i ovo je dio se­zo­ne ka­da svi te­ni­se­ri že­le da po­dig­nu svoj ni­vo igre. Na­rav­no, i ja že­lim da bu­dem sve bo­lji ka­ko od­mi­če tur­nir u Ri­mu - do­dao je No­vak.
Osvr­nuo se No­vak po­no­vo na struč­ni štab ko­ji tre­nut­no či­ne nje­gov brat Mar­ko i kon­tro­verz­ni Pe­pe Imaz.
- Ne znam šta či­ta­te u me­di­ji­ma, ali kao što sam već re­kao, Mar­jan, Be­ker i ja smo i da­lje pri­ja­te­lji i naš pri­vat­ni od­nos ne­će bi­ti na­ru­šen pro­fe­si­o­nal­nim od­no­som. Mi smo i da­lje u kon­tak­tu, oni pra­te mo­je me­če­ve, stal­no se ču­je­mo. Zbog sve­ga što smo za­jed­no po­sti­gli za de­set go­di­na ra­da i zbog svih li­je­pih mo­me­na­ta ko­je smo za­jed­no pro­ži­vje­li, mi smo odr­ža­li fa­mi­li­jar­ni od­nos. To ne mo­že da se ras­ki­ne sa­mo za­to što mi vi­še ne ra­di­mo u istom ti­mu - za­klju­čio je No­vak.
Če­tvrt­fi­nal­ni du­el pro­tiv Del Po­tra, ko­jeg je ove se­zo­ne do­bio u Aka­pa­lu­ku i In­di­jan Vel­su No­vak će igra­ti ve­če­ras u 21.00 sat. Ipak, ni­ka­da pro­tiv Del­pa srp­skom asu ni­je bi­lo la­ko, pa ne­će ni ovog pu­ta.
- Po­bje­da nad Ni­ši­ko­ri­jem je va­žna za mo­je sa­mo­po­u­zda­nje. Mi­slim da sam ve­o­ma bli­zu naj­vi­šeg ni­voa igre i na­dam se da ću do tog ni­voa do­ći upra­vo pro­tiv No­va­ka - re­kao je Del Po­tro.

Ubje­dlji­vi Na­dal
i Ra­o­nić, kraj za
Va­vrin­ku
Ubje­dlji­vim po­bje­da­ma u četvgrt­fi­na­le su se pla­si­ra­li Ra­fa­el Na­dal, Mi­loš Ra­o­nić, Ma­rin Či­lić i Aleksandar Zve­rev, Do­mi­nik Tim je is­pu­stio set, dok je iz­ne­na­đe­nje na­pra­vio Ame­ri­ka­nac Džon Iz­ner ko­ji je eli­mi­ni­sao Švaj­car­ca Ste­na Va­vrin­ku.
Na­dal je ru­tin­ski sa­vla­dao Dže­ka So­ka sa 6:4, 6:3 i za­ka­za­zo no­vi du­el pro­tiv Ti­ma, ko­ji je na­kon pre­o­kre­ta sa 3:6, 6:3, 7:6 bio uspje­šni­ji od Se­ma Kve­ri­ja. Kralj šlja­ke je Austri­jan­ca sa­vla­dao u fi­nal­nim du­e­li­ma u Bar­se­lo­ni i Ma­dri­du, a fa­vo­rit će bi­ti i da­nas u rim­skom če­tvrt­fi­nal­nom okr­ša­ju.
Od­lič­nim par­ti­ja­ma če­tvrt­fi­nal­ni du­el za­ka­za­li su Ra­o­nić i Zve­rev. Pred Ra­o­ni­ćem je po­kle­kao Čeh To­maš Ber­dih – 6:3, 6:2, dok je Zve­rev sa dva pu­ta po 6:3 nad­i­grao Ita­li­ja­na Fa­bi­ja Fo­nji­ni­ja, ko­ji ni­je uspio da po­no­vi par­ti­ju iz dru­gog ko­la ka­da je iz­ba­cio En­di­ja Ma­re­ja. Od­li­čan meč od­i­grao je i Ma­rin Či­lić, ko­ji je sa 6:3, 6:4 bio bo­lji od Bel­gi­jan­ca Da­vi­da Go­fa­na, a ri­val u bor­bi za po­lu­fi­na­le bi­će mu Džon Iz­ner, ko­ji je iz ita­li­jan­ske pre­sto­ni­ce is­pra­tio tre­ćeg igra­ča svi­je­ta Švaj­car­ca Ste­na Va­vrin­ku – 7:6, 6:4,
Ha­lep nad­ja­ča­la i Pa­vlju­čen­ko­vu
Od­i­gra­ni su i me­če­vi osmi­ne fi­na­la na žen­skom tur­ni­ru u Ri­mu, a Ru­mun­ka Si­mo­na Ha­lep nad­ja­ča­la je i Ru­ski­nju Ana­sta­si­ju Pa­vlju­čen­ko­vu – 6:1, 4:6, 6:0. Ru­mun­ka ko­ja je u se­ri­ji od de­vet po­bje­da za po­lu­fi­na­le će se bo­ri­ti pro­i­tiv Eston­ke Anet Kon­ta­vejt, ko­ja je de­kla­si­ra­la Hr­va­ti­cu Mir­ja­nu Lu­čić-Ba­ro­ni sa 6:1, 6:1.
Iz­ne­na­đe­nje je na­pra­vi­la Austr­ali­jan­ka Da­ri­ja Ga­vri­lo­va, ko­ja je po­sli­je ve­li­ke bor­be eli­mi­ni­sa­la osmu igra­či­cu svi­je­ta Ru­ski­nju Sve­tla­nu Ku­znje­co­vu – 2:6, 7:6, 6:4, dok su der­bi če­tvrt­fi­na­la za­ka­za­le Špan­ki­nja Gar­bi­nje Mu­gu­ru­sa i Ame­ri­kan­ka Ve­nus Vi­li­jams. Mu­gu­ru­sa je sa 7:5, 6:4 nad­i­gra­la Nje­mi­cu Ju­li­ju Ger­ges, dok je Ve­nus bi­la bo­lja od Bri­tan­ke Džo­a­ne Kon­te – 6:1, 3:6, 6:3.
- Vo­lim tur­nir u Ri­mu, ali i grad. To je jed­no od mo­jih omi­lje­nih mje­sta na svi­je­tu, za­to se stal­no vra­ćam u pre­sto­ni­cu Ita­li­je. Ostva­ri­va­la sam ve­li­ke uspje­he u tom gra­du i stal­no me je ne­što na­vo­di­lo da šo du­že osta­jem u nje­mu - is­ta­kla je Vi­li­jams.D.K.


Ša­ra­po­voj po­ziv­ni­ca za Bir­min­gem

Ni­je Ma­ri­ja Ša­ra­po­va po­želj­na na Ro­lan Ga­ro­su, ali je do­bi­la spe­ci­jal­nu po­ziv­ni­cu or­ga­ni­za­to­ra za tur­ni­r u Bir­min­ge­mu, ko­ji će bi­ti od­i­gran od 19. do 25. ju­na.
Ostrv­ski me­di­ji na­vo­de da će ova­kva od­lu­ka bi­ti do­dat­ni pri­ti­sak na or­ga­ni­za­to­re Vim­bldo­na, ko­ji će 20. ju­na do­ni­je­ti ko­nač­nu od­lu­ku ko­me će do­di­je­li­ti po­ziv­ni­ce za glav­ni žreb. Isto­vre­me­no, Ša­ra­po­va je do­bi­la po­ziv da na­stu­pi na tur­ni­ru Ri­ko Open u Ho­lan­di­ji, či­me je na­sta­vljen trend da ma­nji tur­ni­ri, ve­ro­vat­no iz ko­mer­ci­jal­nih raz­lo­ga, že­le da vi­de Ša­ra­po­vu u glav­nom žre­bu. 


Ame­rič­ki te­ni­ser su­spen­do­van 10 go­di­na

Ame­rič­ki te­ni­ser, Ni­ki­ta Kri­vo­nos, ka­žnjen je de­se­to­go­di­šnjom su­spen­zi­jom, a mo­ra­će da pla­ti i nov­ča­nu su­mu od 20 hi­lja­da do­la­ra.  Kri­vo­nos je op­tu­žen da je to­kom če­len­dže­ra u Šam­pej­nu u no­vem­bru 2015. go­di­ne u do­go­vo­ru sa još ne­kim li­ci­ma po­ku­šao da uti­če na is­hod me­ča, što se po­du­da­ri­lo sa po­ja­ča­nim upla­ta­ma u po­je­di­nim ze­mlja­ma na meč ko­ji je od­i­grao na ovom če­len­dže­ru. Kri­vo­nos ni­je sa­ra­đi­vao to­kom is­tra­ge jer ni­je pre­dao svo­je mo­bil­ne te­le­fo­ne i po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja je za­tra­že­na od nje­ga. Kri­vo­nos je naj­bo­lji pla­sman u ka­ri­je­ri ostva­rio 2007. go­di­ne ka­da ja za­u­zi­mao 389. mje­sto na ATP li­sti.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"